Yakobo

1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

Yakobo 1

Yakobo udi ubatumina muoyo

1Yakobo, muhika wa Nzambi ne wa Mukelenge Yesu Kilisto, kudi ba bisamba dikumi ne bibidi badi bena tshimuangi, ndi nuela muoyo.

Bantu ba Nzambi basanke halua makenga anyi kuteta kua munda

2Bana betu, nububale bu disanka dionso hanuahona mu mateta a mishindu ya bungi; 3bualu bua nudi bamanye ne diteta dia ditabusha dienu didi dienzesha ditantamana. 4Ditantamana dikale ne mudimu wadi muimpe tshishiki, bua nuenu nuikale bakane tshishiki, bakumbane mu malu onso, kanui nuhanga mu bualu bumue.

5Kadi biahanga mukuabo wenu meshi, âlombe kudi Nzambi udi uha bonso ne mutshima mutoke kai ubatobolola; neamuhebue. 6Kadi alombe biandi ne ditabusha, kai ne mpata; bualu bua udi wela mpata udi ufuana divuala dia mai manene diendeshibua kudi luhehele ne diedibua mulu. 7Bua muntu au kedi meshi ne, Nengangate tshintu kudi Mukelenge; 8mmuntu wa mitshima Ibidi udi utatakana mu nshila yandi yonso.

9Muanʼetu wa mu Kilisto udi muhuekele atumbile mu dibandishibua diandi; 10ne mubanshi atumbile mu dihuekeshihua diandi; bualu bua yeye neajimine bu tshilongo tshia mu tshisuku. 11Bualu bua diba didi dibanda hohamue ne luhehele lua luiya lukole ne bidi bifubisha bisosa; ne tshilongo tshiabi tshidi tshimata hanshi ne bulengele bua mu mpala muatshi budi bujimina; muomumue kabidi, muntu mubanshi neajimisbibue mu nshila yandi.

Nzambi kena uteya bantu, mitshima mibi idi ibateya

12Muntu udi utantamana mu mateyi udi ne disanka; bualu bua hakamanabo kumujadika, neangate tshifulu tshia butumbi tshia muoyo tshiakalaya Mukelenge badi bamunanga. 13Muntu kambi biandi bamuteyabo ne, Ndi muteyibue kudi Nzambi; bualu bua Nzambi kena mumanye mua kuteyibua ne malu mabi, ne yeye muine kena uteya muntu; 14kudi muntu yonso udi uteyibua kudi lukuka luandi bamukokalu ne hamulobeshalu. 15Hashishe lukuka, himitalu, ludi lulela bubi: ne bubi, hakolabu budi bulela lufu. 16Bana betu bananga, kanudingibu. 17Kuha kuonso kuimpe ne diha dionso diakane tshishiki bidi bifuma mu diulu, bahueka hanshi bilua kudi Tatu wa munya, kudi kakui ne dikudimuka anyi mundidimbi wa tshintu tshidi tshinyunguluka. 18Bua mu disua diandi yeye wakatufuka ne dî dia bulelela, bua tuetu tuikale mamuma makuabo a kumudilu a bifukibua biandi.

Bantu ba Nzambi benze mei andi

19Bana betu bananga, mimanye bienu bualu ebu. Muntu yonso unvue biandi lubilu, atukishe kai muanze kuakula, kakuatshi tshishi lubilu; 20bualu bua tshishi tshia muntu katshiena tshienza malu makane a Nzambi. 21Nunku umushai bukoya buonso ne divulangana dia malu mabi, nuitabushe dî ne kalolo didi dikunyibua munda muenu, didi dimanye mua kusungila mioyo yenu. 22Kadi nuikale benji ba di, kanuikadi anu bunvui badi, bua nunku nudi nudidinga. 23Bualu bua bikala muntu munvui wa dî, kai muenji wadi, yeye udi bu muntu udi utangila mpala wandi mene mu ludimuenu; 24bua yeye udi uditangila, udi uya biandi, udi uhua muoyo lukasa bua mushindu wakadiye. 25Kadi udi utangilatangila mikenshi miakane tshishiki ya budishikaminyi, ne udi ushalamu, kai muikale munvui udi uhua muoyo, kadi muikale muenji wa mudimu udi uwenza, muntu eu neikale ne disanka mu kuenza kuandi. 26Biela muntu meshi ne, Ndi ndonda malu a Nzambi, hadiye kai ukanda ludimi luandi, kadi udi udinga mutshima wandi, bualu bua Nzambi bua muntu eu budi tshianana. 27Bualu bua Nzambi bua bushua ne budi kabui bunyanguka ku mesu kua Nzambi Tatu budi nunku, bua kuya kutangila bana ba nshîa ne bakashi ba mu lufuila mu dikenga diabo, ne bua kudilama kai ne ditoba dia ku malu a ha buloba.

 

Yakobo 2

Bena Kilisto kabikadi ne kansungunsungu

1Bana betu, kanuikadi ne ditabusha dia Mukelenge wetu Yesu Kilisto, Mukelenge wa butumbi, ne kansungunsungu kudi bantu. 2Bua biabuela muntu mu disangisha dienu ne tukanu tua ngolo ku minu yandi muluate bilulu bimpe; ne biabuela muntu muhele kabidi muluate bilulu bibi; 3binuatangila anu kudi muntu udi muluate bilulu bimpe, nuamba ne, Shikama biebe aha mu muaba muimpe; ne binuambila muntu muhele ne, Imanyina biebe aku, anyi, Shikama hanshi hehi ne tshitekelu tshianyi tshia makasa; 4kanuakutahulukangana munkatshi muenu, ne kanuakulua balumbuludi badi ne meshi mabi, anyi? 5Unvuai, bana betu bananga; Nzambi kakasungula bahele ba mu bintu bia ha buloba bua kuikalabo babanshi mu ditabusha ne bahianyi ba bukelenge buakalayeye badi bamunanga, anyi? 6Kadi nuenu nuakuhetula muntu muhele. Bantu babanshi kabena banuenzesha ku bukole, bobo bine kabena banukoka ku bilumbuluidi, anyi? 7Bobo kabena bahenda dina dia butumbi didibo banuidika, anyi? 8Kadi binuenza mukenshi wa butumbi, udi mufunda mu Mukanda wa Nzambi ne, Sua mukuenu bu mûdi mudisue, nudi nuenza bimpe; 9kadi binuikala ne kansungunsungu kudi bantu, nudi nuenza bualu bubi, nuakuhishibua bu bashihi ba mikenshi kudi mikenshi nkayai. 10Bua muntu yonso udi utumikila mikenshi ei mijima, bialendukeye ku mukenshi umue, wakulua mushihi wa mikemu yonso. 11Bualu bua nyeye wakuamba ne, Kuendi masandi, wakuamba kabidi ne, Kushihi muntu. Nunku biwikala kui muende masandi, kadi biwashiha muntu, wewe wakulua mushihi wa mikenshi yonso. 12Nuikale nuambe ne nuikale nuenze bu bantu badi bamba kulumbuluishibua kudi mukenshi wa budishikaminyi. 13Bualu bua dilumbulula kadiena ne luse kudi muntu udi kai muleshe bakuabo luse; luse ludi lutamba dilumbulula kutumba.

Kuitabusha ne kuenza

14Bana betu, dikuatshisha kai didi kudi muatu, biambeye ne, Ndi ne ditabusha, kadi yeye kena ne kuenza? Ditabusha adi didi dimanye mua kumusungila, anyi? 15Bikala muanʼetu mulume wa mu Kilisto anyi muanʼetu mukashi butaka ne bakengela bia kudia bia buatshia-buatshia, 16biabambila umue wenu ne, Yai bienu talala, nuote kahia, nûkute; kadi nuenu kanui nubaha bintu bidi mibidi yabo ikengela; dikuatshisha kai didiku? 17Nunku ditabusha kabidi, bikaladi kadi ne kuenza, didi didifuila. 18Bulelela, mukuabo neambe ne, Wewe udi ne ditabusha, ne meme ndi ne kuenza; undeshe ditabusha diebe ditahuluka ku kuenza ne meme nenkuleshe ditabusha dianyi ku kuenza kuanyi. 19Wewe udi witabusha ne, Nzambi udi umue; udi wenza bimpe; bademon badi bitabusha kabidi, badi bazakala. 20Kadi wewe, muntu wa hatuhu, udi musue kumanya ne, Ditabusha ditahuluka ku kuenza didi diatuka, anyi? 21Tatu wetu Abalahama kakabingishibua ku kuenza kuandi hakafileye muana wandi Isaka ku tshioshelu, anyi? 22Wewe udi utangila ne, Ditabusha diakenza mudimu hohamue ne kuenza kuandi: ne ditabusha diandi diakavuishibua diakane tshishiki ku kuenza kuandi. 23Ne dî dia mu Makanda wa Nzambi diakashikishibua ne, Abalahama wakitabusha Nzambi ne bakamubadila ditabusha diandi bu buakane buandi; bakamuidika, Mulunda wa Nzambi. 24Nudi nutangila ne, Muntu udi ubingishibua ku kuenza kuandi, kena ubingishibua anu ku ditabusha. 25Muomumue kabidi, Lahaba, mukashi wa masandi, kakabingishibua ku kuenza kuandi, bualu bua yeye wakangata bamisheshe, wakabatuma mu nshila mukuabo, anyi? 26Bu mudi mubidi mutahuluka ku nyuma wau udi mufue, nunku kabidi, ditabusha didi ditahuluka ku kuenza didi difue.

 

Yakobo 3

Ditabusha dilelela didi dimanye mua kukanda ludimi

1Bana betu, kanulu bayishi ba bungi, bualu bua nudi bamanye ne, Netuangate dihila ditamba bunene. 2Bualu bua buonso buetu tudi tulenduka mu malu a bungi. Bikala mukuabo kai ulenduka ku dî diandi eu udi muntu muakane tshishiki, udi mumanye mua kukanda mubidi wandi wonso. 3Bituabuesha nkanu ya kuendesha nʼai tubalu mukana muatu, bua tuotu tututumikile, tudi tutshungulula mibidi yatu yonso. 4Tangilai matu kabidi, nasha wowo manene be, adi endeshibua ku bihehele bikole, kadi adi atshunguludibua ku tshidimba tshitamba bukese, kuonso kudi mutshima wa muena yenda musue. 5Nunku ludimi ludi tshituha tshikese, ludi lufunafuna malu manene. Tangilai mudi kahia kakese katemesha nkunyi ya bungi be! 6Ne ludimi ludi kahia; ludimi ludi buloba bujima bua malu mabi munkatshi mua bituha bietu bia mibidi; ludi lunyanga mubidi wonso ludi lutemesha matuku onso a muoyo kahia, iudi lutemeshibua ne kahia ka ku Ngena. 7Bualu bua mushindu wonso wa nyama ne wa nyunyu ne wa bintu bidi bidikoka hanshi ne wa bintu bia mu mai manene bidi bibidishibua hanu, biakumana kuibidishibua hanu kudi bantu; 8kadi kakuena muntu udi mumanye mua kuibidisha ludimi hanu aha; ludi tshintu tshidibo kabai mua kukanda, ludi lûle tente ne lulengu lua lufu. 9Tudi tutumbisha nʼalu Mukelenge ne Tatu; tudi tuela nʼalu bantu bakafukibua ne tshifuanyikishi tshia Nzambi mulau. 10Ditumbisha ne mulau bidi bihatuka mukana mumue. Bana betu, kambimpe malu â ikaleku. 11Mushimi wa mai udi uhatula mai mimpe ne mai a bululu mu mushiku umue, anyi? 12Bana betu, mutshi wa nfigi udi mumanye mua kukuama oleve, anyi? Muonshi wa tumuma udi mamanye mua kukuama nfigi, anyi? Nunku mai a lueho kêna mamanye mua kuhatula mai mimpe.

13Muntu kai udi ne meshi ne lungenyi munkatshi muenu? Ku muoyo wandi muimpe aleshe bantu bienzedi biandi mu kalolo kadi ne meshi. 14Kadi binuikala ne mukau wa luonji ne difuilangana mu mitshima yenu, kanuditumbishi ne kanudingi ku malu malelela. 15Lungenyi elu kenduoluo ludi lufuma mu diulu, kadi ludi lua ha buloba, iudi lua mutshima wa ha buloba, ludi lua bademon. 16Bualu bua hadi mukau ne difuilangana hadi diyoyo ne malu mabi onso. 17Kadi meshi adi afuma mu diulu diambedi adi mimpe, hashishe adi ditalala, adi buhote, budi bualu butekete bua kuasengelela, adi mûle tente ne luse ne mamuma mimpe, kêna ne mpata, kêna ne lubombo. 18Mamuma a buakane adi akunyibua mu ditalala kudi bantu badi benzesha ditalala.

 

Yakobo 4

Ditabusha dilelela didi dikanda malu mabi

1Nvita ne difuilangana bia munkatshi muenu biakulua kudi kunyi? Kabiena bilua ku nkuka idi iluangana mu bituha bia mibidi yenu, anyi? 2Nudi ne lukuka lua bintu, ne kanuena nʼabi; nudi nushihangana; nudi nukuma mitshima ku bintu bia bakuabo, kamuena mua kubiangata; nudi nufuilangane, nudi nuluangana nvita; kamuena ne bintu, bualu bua kamuena nubilonde. 3Nudi nulomba ne kamuena nuangata bintu, bualu bua nudi nabilomba bibi, anu bualu bua kubimuangalasha ku masanka enu. 4Nuenu, bena masandi. Kanuena bamanye ne, Bulunda bua malu a ha buloba budi ne Nzambi lukuna, anyi? Nunku muntu yonso wasua kuikala mulunda wa malu a ha buloba, udi udivuisha nmona lukuna kudi Nzambi. 5Nudi nuela meshi ne, Mukanda wa Nzambi udi wamba hatuhu ne, Nyuma wakatutekeleye munda muetu udi ujinga tô ne ku mukau, anyi? 6Kadi yeye udi utuha ngasa muhite. Nunku Makanda wa Nzambi udi wamba ne, Nzambi udi uhidia badi badisue, kadi udi uha badi badihuekesha ngasa. 7Nunku nudikokeshe kudi Nzambi; kadi nukandamene diabolo ne yeye neanunyeme. 8Semenai ha buihi ne Nzambi ne yeye neasemene ha buihi ntemu. Nulengeshe bianza bienu, nuenu bantu babi, nutokeshe mitshima yenu, nuenu bena mitshima ibidi. 9Nunyingalashe mitshima yenu, nujinge, nudile muadi; kuseka kuenu kuandamuke kanyinganyinga, ne disanka dienu diandamuke majie. 10Nudihuekeshe ku mesu kua Mukelenge, ne yeye neanubandishe.

11Kanusonguelanganyi, bana betu. Muntu udi usonguela muanʼabo wa ma Kilisto, anyi udi ulumbuluisha muanʼabo wa mu Kilisto, yeye udi usonguela mikenshi, udi ulumbuluisha mikenshi, kadi biwalumbuluisha mikenshi, wewe kuena muenji wa mikenshi kadi udi mulumbuluishi wai. 12Anu umue udi muedi wa mikenshi ne mulumbuluisha nyeye udi ne bukole bua kue sungila ne bua kushiha. Kadi wewudi nganyi bua wewe udi ulumbuluisha mukuenu?

Ngenda ya bantu idi mu bianza bia Nzambi

13Ahu nuenu badi bamba ne, Lelu anyi makelela netuye ku musoko mukuabo, netuikaleku tshidimu tshijima, netuendulule mushinga, netuhete bintu; 14kadi kanuena bamanye malu kai neikaleku makelela. Muoyo wenu udi tshinyi? Nudi bu dibungi, didiku tshituha tshihi, hashishe didi dijimine. 15Nuakadi kuamba ne, Biasua Mukelenge, netuikale ne muoyo, netuenze kabidi bualu ebu anyi bualu abu. 16Biadi katataka nudi nuditumbisha mu kufunafuna kuenu; kuditumbisha kuonso kua nunku kudi kubi. 17Nunku muntu udi mumanye mua kuenza bualu buimpe ne udi kai ubuenza, bualu ebu budi bubi kudiye.

 

Yakobo 5

Babanshi badi beyemena bintu biabo nebasangane tshilumbu

1Ahu nuenu, bantu babanshi, nudile bienu, nuele mbila bualu bua makenga akadi ba kulua kunudi. 2Bubanshi buenu buakoneka, bivualu bienu biakudibua kudi bishi. 3Ngolo yenu ne argent yenu yakukuatshibua mamoma; mamoma ai neikale tshimanyishilu kunudi, neadie mibidi yenu bu kahia. Nuakudibutshila bintu mu matuku a kunshikidilu. 4Monai, difutu dia bena mudimu bakanunowela madimi enu, dinutshidi nushala nʼadi ku buibi, didi diela dî dikole; ne muadi wa bahuodi wakubuela mu matshu a Mukelenge wa Misumba Yonso. 5Nuakushikama mu buneme ha buloba, nuakudisankisha ne masanka enu; nuakudiundisha mitshima yenu ilue manyi a bungi bua dituku didibo bashiha. 6Nuakuhisha, nuakushiha muntu muakane; yeye kena ufuilangana nʼenu.

Bantu ba Nzambi bikale ne mitshima mikole mu makenga

7Nunku, bana betu, nuikale ne lutulu tô ne halua Mukelenge. Monai tshidime udi windila mamuma a mushinga mukole a ha buloba, muikale ne lutulu bua bualu buau tô ne halokelau nvula ya diambedi ne yalua ku nyima. 8Nuikale ne lutulu kabidi, nujadike mitshima yenu, bualu bua dimueneka dia Mukelenge diakulua ha buihi. 9Bana betu, kanutontolodianganyi, bua nuenu kanulumbuluishibu; tangilai, mulumbuluishi udi muimane ku mpala kua tshibi. 10Bana betu, nutangile baprofete bakamba mu dina dia Mukelenge bu tshimanyinu tshia ditantamana dia mu makenga ne tshia lutulu. 11Monai, tudi tuidika bantu bakadikankamika ne, Badi ne disanka; nuakunyua lumu lua kudikankamika kua Yobo, nuakutangila bu muakumuenzela Mukelenge kunshikidilu, ne bu mudi Mukelenge mûle tente ne luse ne dinanga.

12Ku mpala kua malu onso, bana betu, kanuditshihi nasha kudi diulu, nasha kudi buloba, nasha ne mutshihu mukuabo; kadi E wenu ikale E ne Nasha wenu ikale Nasha, bua nuenu kanudibueshi mu dihila.

Nulombelangane Nzambi

13Muntu udi ne dikenga munkatshi muenu, anyi? Alombe biandi Nzambi. Muntu udi ne disanka, anyi? Imbe biandi misambu. 14Muntu udi ne disama munkatshi muenu, anyi? Abikile biandi bakulu ba ekelesia; bobo bamulombele Nzambi, bamuele manyi mu dina dia Mukelenge; 15ne kulomba kudi ne ditabusha neasungile muena disama, ne Mukelenge neamubishe; ne bikaleye muenze bualu bubi, Nzambi neamubuikidile bubi buandi. 16Nunku nutondelangane mibi yenu, nulombelangane Nzambi, bua nuenu mikoleshibue. Disengelela dia muntu muakane didi ne bukole bua bungi mu kuenza kuadi. 17Eliya wakadi muntu wa mutshima muomumue nʼetu, ne yeye wakalomba Nzambi ne kulomba kukole bua nvula kailoki; ne nvula kayakaloka ha buloba tô bidimu bisatu ne ngondo isambombo. 18Yeye wakalomba Nzambi kabidi; ne diulu diakatuma nvula ne buloba buakamenesha mamuma abu.

19Bana betu, hikala mukuabo wa munkatshi muenu uhambuka mu nshila wa bushua, ne mukuabo umuandamuna; 20amanye biandi ne, Muntu udi wandamuna muntu mubi ku dihambuka dia mu nshila wandi, yeye neasungile muoyo wa muntu ku lufu, neabuikile malu mabi a bungi.