EBELU

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

 

EBELU 1

Yesu adi ahita baprofete ba kale kutulesha Nzambi

1Nzambi, mumane kuambila batatu mei andi kudi baprofete bandi kale mu bituha bia bungi ne mu biambidi bia bungi, 2kunshikidilu kua matuku â wakatuambila bietu dî kudi Muana wakatekeye muhianyi wa bintu bionso, wakafukeye nʼandi buloba kabidi. 3Yeye udi dinkenka dikole dia butumbi bua Tatu ne tshifuanyikishi mene tshia Bunzambi buandi, ne udi wimanyika bintu bionso ku dî dia bukole buandi; hakamaneye kuhetela bantu diuvua dia ku malu mabi abo, wakashikama ku tshianza tshia bukole tshia Mutambe Bunene wa mulu.

Yesu adi ahita banjelo kutulesha Nzambi

4Bua malu au onso Yesu wakulua mutambi wa banjelo buimpe, bualu bua wakahiana dina didi ditamba mena abo kutumba. 5Bualu bua Nzambi wakambila mukuabo kai wa banjelo bandi ne, Wewe udi Muana wanyi, Lelu eu nakukulela?

Ne kabidi: Nengikale Tatu kudiye, Ne yeye neikale Muana kundi?

6Ne kabidi, hakalueye ne muanʼa bute ha buloba, yeye udi wamba ne, Banjelo bonso ba Nzambi bamutendelele. 7Yeye udi wamba bua banjelo ne, Udi ufuisha banjelo bandi mpehele, Ne bakuatshishi bandi ba mudimu ndimi ya kahia. 8Kadi bua Muana yeye adi wamba ne, Nzambi, nkuasa webe wa bukelenge udiku tô bikondo ne bikondo, Ne dikombo dia buakane ndikombo dia bukelenge buebe. 9Wewe wakusua malu makane ne udi ne malu mabi tshishi; Bua bualu ebu Nzambi, Nzambi webe mene, Wakuela manyi a disanka ba mutu hebe Ne diela dia manyi ditamba diakeleye bakuebe. 10Wakuamba kabidi ne, Wewe, Mukelenge, wakajadika bishimikidi bia buloba ku tshibangidilu, Ne bintu bia mu diulu bidi bienzedi bia bianza biebe. 11Bintu ebi nebijimine, kadi wewe udi ushala tshiendelele; Ne bionso nebikulukashe bu tshivualu; 12Ne wewe neubange bu tshilamba tshia kudibuikila, Bu tshibalu, ne nebikudimuke; Kadi wewe udi muomumue, Ne bidimu biebe kabiena bishika.

13Ne kudi mukuabo kai wa banjelo bandi wakuambeye munga musangu ne, Shikama biebe ku tshianza tshianyi tshia bukole, Tô ne hanuvuisha bena lukuna bebe Bu ditanda dia munshi mua makasa ebe?

14Banjelo bonso kabena nyuma mukuatshishi mitumibue bua kukuatshilabo badi bamba kuhiana luhandu mudimu, anyi?

 

EBELU 2

Mufundi wa makanda udi ubadimusha

1Bua bualu ebu butudi nʼabu mbua kutamba kudimuka ku malu atuakunvua bua bumue katulu kuhambuka. 2Bua bikala dî diakambibua kudi banjelo diakajadikibua, ne bikala bualu buonso bua dihambuka ne buhidia buonso biakahetela benji babi difutu diakanangane ne bubi, 3tuetu mene netuhanduke munyi, bituahetula luhandu bunene nunku, luakadianjila kuambibua kudi Mukelenge, luakajadika bua kutudi kudi bakalunvua kudiye? 4Nzambi kabidi wakamanyishangana nʼabo ne ku bimanyinu ne ku malu a kukema ne ku bienzedi bia bukole bia bungi ne ku bihedi bia Nyuma Muimpe biakababanyinabo, bu mudi disua diandi.

Kudihuekesha kua Yesu kuakamuha butumbi buandi

5Yeye kakateka buloba bua bantu bulualua, butudi tuamba bualu buabu, munshi mua banjelo. 6Kadi mukuabo wakatumanyisha mu muaba mukuabo, wamba ne, Muntu udi tshinyi, bua wewe udi umuvuluka, Anyi muana wa muntu, bua wewe udi umulama? 7Wakamukehesha kakese kudi banjelo, Wakamuasa tshifulu tshia butumbi ne buneme, Ne wakamuteka ku mutu kua midimu ya bianza biebe, 8Wakateka bintu bionso munshi mua makasa andi.

Bualu bua mu dimutekela dia bintu bionso munshi muandi, kakashîa tshintu tshimue tshidi katshî tshitekibila munshi muandi. Kadi katataka katuena banze kutangila bintu bionso bitekibua munshi muandi. 9Kadi tudi tumutangila yeye wakakeheshibua kakese kudi Banjelo, Yesu mene, bualu bua dikenga dia lufu muashibue tshifulu tshia butumbi ne buneme, bua ku ngasa wa Nzambi alabuile muntu yonso lufu. 10Bua bualu buakadi buakane kudiye, bua bualu buandi bintu bionso bidiku, ne bintu bionso bidi bifukibua ku bukole buandi, hakalomboleye bana ba bungi ku butumbi, bua kuvuisha kapitene ka luhandu luabo mu buakane buonso ku makenga. 11Bualu bua yeye udi ujidila ne bobo badi bajidibua kabidi, bonso badi ba Tatu umue: bua bualu ebu kena ufua bundu bua kubabikila ne, Bana betu, 12wamba ne, Nengambile bana betu dina diebe, Munkatshi mua bena ekelesia nengimbe misambu ya kukutumbisha nʼai. 13Ne udi wamba kabidi ne, Meme nengikale mu eyemena. Ne udi wamba kabidi ne, Ke meme eu ne bana bakumpabo kudi Nzambi.

14Bualu bua bana bakuabanyangana mubidi ne mashi, yeye muine kabidi wakadiangatshila bintu binʼebe muomumue; bua ku lufu luandi yeye amuvuishe tshianana udi ne bukole bua lufu, ndiabolo mene; 15ne bua yeye ahikule bonso aba bakadi bakuatshibue mu buhika matuku onso a muoyo wabo bua ditshina diabo dia lufu. 16Bua bulelela, kena ukuatshisha banjelo, kadi udi ukuatshisha tunkanuniuna tua Abalahama. 17Nunku buakadiye nʼabu mbua kufuanyishibua bu bana babo mu malu onso, bua yeye alue muakuidi munene wa luse ne wa kueyemenyibua mu malu adi a Nzambi, bua kufileye milambu ya kubuikidila nʼai bantu mibi yabo. 18Bualu bua yeye nkayandi wakakenga hakateyibueye, yeye udi mumanye mua kukuatshisha badi bateyibua.

 

EBELU 3

Yesu udi utamba Mose butumbi

1Nunku, bana betu ba tshijila, babanyanganyi ba dibikila dia mu diulu, nuelangane meshi bua Mupostolo ne Muakuidi Munene wa dijukula dia ditabusha dietu, Yesu mene; 2wakadi wa kueyemenyibua kudi wakamuteka mu mudimu, bu muakadi Mose kabidi mu nsubu mua Nzambi muonso. 3Bualu bua yeye wakubadibua muakanangane ne butumbi butambe bua Mose, bualu bua wakibaka nsubu udi ne butumbi butambe butumbi bua nsubu. 4Bualu bua nsubu yonso udi muibakibue kudi mukuabo, kadi wakibaka bintu bionso nNzambi. 5Bulelela, Mose wakadi wa kueyemenyibua mu nsubu wa Nzambi muonso bu muena mudimu, bua kuikaleye tshimanyishilu tshia malu akadi amba kuambibua ka nyima; 6kadi Kilisto wakadi wa kueyemenyibua bu Muana ku mutu kua nsubu wa Nzambi; tuetu tudi nsubu wandi, bitualamata ku dikima dietu ne ku kutumbila kua ditekemena dietu bikole tô ne kunshikidilu.

Bantu ba Nzambi badimuke, kabahidi bualu bua Yesu

7Bua bualu ebu, bu mudi Nyuma Muimpe wamba ne, Lelu eu, binunvua dî diandi, 8Kanukoleshi mitshima yenu, bu muakenzabo mu dinfikisha dia munda, Bu muakadi dituku dia ditetshibua diabo mu tshihela, 9Kuakantetaku batatu benu bua kumanya mudi bujalame buanyi, Ne bakamona midimu yanyi bidimu makumi anai. 10Ka nakadi ne ba mu tshikondo etshi tshishi Ne nakamba ne, Badi bahambuka mu mitshima yabo misangu yonso, Ne kabakamanya nshila yanyi; 11Bu munakaditshiha mu tshishi tshianyi ne, Kabena babuela mu dikisha dianyi.

12Bana betu, nudimuke bua bumue kakulu kuikala umue wenu udi ne mutshima mubi wa buhidia munda muandi, mu dilekela diandi dia Nzambi wa muoyo; 13kadi nukoleshangane mitshima yenu ku dituku ku dituku hatshidibi bikidibua ne, Lelu, bua mukuabo wenu kakoleshibu ku kudinga kua bubi. 14Bua tuetu tuakulua babanyanganyi ne Kilisto, bitualamata ku tshibangidilu tshia dieyemena dietu tô ne kunshikidilu; 15hambabo ne, Lelu, binunvua dî diandi, Kanukoleshi mitshima yenu, bu muakenzabo mu dinfikisha dia munda.

16Bua banganyi, hakunvuabo dî dia Nzambi, bakafikisha munda muandi? Kabobo bonso bakaluhuka mu Ejipitu ne Mose kabakenza nunku, anyi? 17Ne yeye wakadi ne banganyi tshishi bidimu makumi anai? Katshiakadi kudi bantu aba bakenza bibi, bena mibidi yabo yakahona hanshi mu tshihela, anyi? 18Ne yeye wakaditshiha kudi banganyi ne, Kanuena nubuela mu dikisha dianyi, anu kudi bantu aba bakadi ne buhidia, nasha? 19Ne tudi tutangila ne, Bobo kabakamanya mua kubuelamu bualu bua buhidia buabo.

 

EBELU 4

Anu badi bitabusha Yesu badi mua kubuela mu dikisha diandi

1Nunku, tutshine bietu, bakavua bamane kutushila mulayi wa tuetu kubuela mu dikisha diandi, bumue umue wenu kalu kumueneka bu mudiye kai mufikeku. 2Bulelela, tuakadi ne lumu luimpe luambibue kutudi bu muakadibo nʼalu lubambila kabidi; kadi dî diakunvuabo kadiakabakuatshisha, bualu bua kadiakusangishibua ku ditabusha ne bantu bakadiunvua. 3Bualu bua tuetu bakitabusha tudi tubuela mu dikisha, bu muakuambeye ne, Bu munakaditshihisha mu tshishi tshianyi ne, Bobo kabena babuela mu dikisha dianyi,

nasha midimu yandi mishikishibue ku tshibangidilu tshia buloba. 4Bua yeye wakuamba mu muaba mukuabo buala bua dituku dia muanda mutekete nunku ne, Nzambi wakikisha kabidi dituku dia muanda mutekete ku midimu yandi yonso, 5ne mu muaba au kabidi ne, Kabena babuela mu dikisha dianyi.

6Nunku kutshidi kushala bua bakuabo babuelemu, ne bua bantu bakadi ne lumu luimpe luambibua kudibo diambedi kabakabuelamu bua buhidia buabo, 7yeye udi Usungula dituku dikuabo ne, Lelu, Wamba mu Misambu ya Davidi musangu mumane kuleha mule nunku (bu muakambibua diambedi) ne, Lelu binunvua dî diandi, Kanukoleshi mitshima yenu.

8Bualu bua bu Yoshua mubahe dikisha, kakadi kuamba ku nyima bua dituku dikuabo. 9Nunku kudi kushala dikisha dia Lumingu dia bantu ba Nzambi. 10Bualu bua wakamana kubuela mu dikisha diandi, yeye muine wakikisha kabidi ku midimu yandi bu muakikisha Nzambi ku midima yandi yeye. 11Nunku tutshintai bietu bua kubuela mu dikisha adi, bua muntu kahonyi mu kulonda kua tshifuanyikishi tshiotshimue tshia buhidia. 12Bualu bua dî dia Nzambi didi ne muoyo ne bukole, didi dihita muele wonso musakisha nseke ibidi kutua, didi ditubula tô ne ku dihandulula dia muoyo ne nyuma, ne dia manungu ne buongo bua mikuha, didi dijingulula lukasa meshi ne mata adi mutshima musue kuenza. 13Ne kakuena tshintu tshifukibua tshidi katshi tshimueneshibua ku mesu kuandi, kadi bintu bionso bidi butaka ne bibuluka ku mesu kua utudi nʼandi ne bualu.

Yesu udi uhita Alona ne bakuidi ba Bena Lewi bunene

14Bualu bua tuetu tudi ne muakuidi munene wakuhita mulu onso, Yesu Muana wa Nzambi mene, tulamate dijukula dia ditabusha dietu. 15Bualu bua katuena ne muakuidi mimene udi kai mumanye mua kukenga nʼetu mu matekete etu, kadi tudi ne umue wakuteyibua mu mata onso muomumue atudi tuteyibua nʼau, kai ne bubi. 16Nunku, tusemene ne dikima hehi ne nkuasa wa butumbi wa ngasa, bua tuetu tuhete luse ne bua tusangane ngasa bua kutukuatshisha mu tshikondo tshia dikengela dietu.

 

EBELU 5

1Bualu bua muakuidi mimene yonso, muangatshibue munkatshi mua bantu, udi ubueshibua mu mudimu bua kukuatshisha bantu mu malu a kudi Nzambi bua yeye afile bintu bihebua ne milambu mishiha bua mibi, 2udi mumanye mua kuikala ne lutulu kudi bahote ne kudi bahambuki, bualu bua yeye muine udi musuikibue ku butekete; 3ne bua bualu ebu yeye udi ne bualu bua kufila milambu bua mibi yandi kabidi muomumue ne ya bantu. 4Muntu kena udiangatshila buneme ebu nkayandi, kadi udi ubuangata hakabikidibueye kudi Nzambi bu muakabikidibua Alona kabidi. 5Nunku, Kilisto kabidi, kakaditumbisha bua kuvuishibua muakuidi munene, kadi wakamutumbisha nyeye wakamuambila ne, Wewe udi Muana wanyi, Nakukulela lelu eu; 6bu mudiye wamba kabidi mu muaba mukuabo ne, Wewe udi muakuidi tshiendelele Wa ku mulongo wa Melekisedeke.

7Nyeye mu matuku a mubidi wandi wa ha buloba, hakatendeleleye ne mitendelelu ne misengelelu misangisha ne muadi mukole ne binsonshi kudi yeye wakadi ne bukole bua kumusungila ku lufu, ne hakamunvuilabo bua ditshina diandi dia Nzambi; 8nasha yeye muikale Muana, wakayila ditumikila ku malu akakengeye nʼau. 9Hakavuishibueye ne buakane buonso, yeye wakalua muenzeshi wa luhandu lua tshiendelele kudi bonso badi bamutumikila; 10wakidikibua kudi Nzambi muakuidi mimene wa ku mulongo wa Melekisedeke.

11Bua bualu buandi tudi ne malu a bungi a kuamba ne malu makole ha kunujinguluila, bualu bua nuenu nuakulua ne mahaha. 12Bualu bua musangu wakamana kuleha unuakadi kuikala bayishi, kadi nudi ne bualu kabidi bua bakuabo banuyishe nuenu mayisha a kumudilu a tshibangidilu tshia mei mamba kudi Nzambi; ne nuakulua bu badi ne mabele bualu, kanuena bu badi ne bia kudia bikole bualu. 13Bualu bua muntu yonso udi wamua mabele kena muanze kujalama mu dî dia buakane, bualu bua utshidi muana mukese. 14Bia kudia bikole bidi bua bantu bakole, bia bobo mene badi ne meshi abo mibidila a kujingulula nʼau tshidi tshimpe ne tshidi tshibi, bualu bua bakalonda malu makane.

 

EBELU 6

1Nunku, tushîe diyisha dia malu a tshibangidilu a Kilisto ku nyima, tuyai tô ne ku buakane bua tshishiki; katuteki tshiakabidi bishimikidi bia kukudimuna kua mutshima ku midimu mifue, ne bia ditabusha dia kudi Nzambi, 2ne bia diyisha dia kubatiza, ne bia ditentekesha dia bianza, ne bia dibika dia bafue, ne bia dilumbuluisha dia tshiendelele. 3Netuenze bualu ebu, bitabusha Nzambi. 4Bua muanda wa bantu aba bakatokeshibua mu munya wa Nzambi musangu umue tshiendelele ne bakalabula diha dia mu diulu, bakavuishibua babanyanganyi ba Nyuma Muimpe, 5bakambula dî dimpe dia Nzambi ne makole a tshikondo tshilualua, 6ne hashishe bakalekela malu â, kubahingasha tshiakabidi kudi dikudimuna dia mutshima kakuena mua kuenjibua tshiendelele, bualu bua badi badishihela kabidi Muana wa Nzambi ku mutshi mutshiamakane, ne badi bamufuisha bundu ku mesu kua bantu. 7Bualu bua buloba buakamana kumina nvula wakaloka ha mutu habu misangu ya bungi ne budi bumenesha midioko idi ikuatshisha bantu badibo babudimina, budi buangata disanka kudi Nzambi; 8kadi bikala buloba bumenesha meba ne nyinyʼa tshisonga, budi buhidibua ne budi hehi ne mulau; kunshikidilu kuabu nkuhia.

9Kadi, bananga betu, tudi tuitabushishibua malu mahite buimpe bua bualu buenu, malu adi alondangana ne luhandu, nasha tuetu tuamba nunku. 10Bualu bua Nzambi kena uhanga buakane bua kuhueye muoyo wa mudimu wenu ne wa dinanga dinuakalesha bua dina diandi, hanuakakuatshila basanto mudimu ne hanutshidi nubakuatshishau. 11Tudi basue muntu ne muntu wa munkatshi muenu aleshe disuminyina diodiumue bua kuheta tshiuwidi tshia ditekemena tô ne kunshikidilu; 12bua kanulu bienu bahungidi, kadi nulue bidikishi ba badi bahiana milayi bua ditabusha ne lutulu.

Milayi ya Nzambi idi itukolesha

13Hakalaya Nzambi Abalahama mulayi wandi, hualu bua yeye kakadi ne mukuabo mumuhite bunene bua kuditshiheye kudiye, wakaditshiha mu dina diandi yeye, 14wamba ne, Bulelela, hanasankisha, nenkusankishe wewe; hanavudisha, nenkuvudishe wewe. 15Nunku, bualu bua yeye wakananukila kuikala ne lutulu, wakaheta mulayi. 16Bua bantu badi baditshiha kudi udi mubahite bunene, ne mu matandu abo onso mutshihu wabo udi ujadika bualu tshiendelele. 17Nunku, Nzambi, hakasueye kutamba kulesha bahianyi ha milayi disua diandi didi kadi mua kukudimuka, wakateka kuditshiha kuandi hankatshi habo; 18bua ku malu abidi adi kâi mua kukudimuka, adi Nzambi kai mumanye mua kushimamu, tuikale ne ditantamika dikole dia mutshima, tuetu mene bakanyema bua kulamata ditekemena diakatekabo ku mpala kuetu. 19Nditekemena ditudi nʼadi bu luongo lua muoyo wetu, didi dikuata bikole, didi dishindama, didi dibuela tô ne munda mua muaba udi ku nyima kua tshilulu tshikudika, 20kuakabuela Yesu bu mudianjidi bua bualu buetu, mumane kulua muakuidi mimene tshiendelele wa ku mulongo wa Melekisedeke.

 

EBELU 7

Yesu udi muakuidi mimene wa ka mulongo wa Melekisedeke

1Bualu bua Melekisedeke eu, mukelenge wa Salema, muakuidi wa Nzambi Mutambe Bunene wa mu diulu, wakasangakana ne Abalahama hakadiye uhingana ku kushiha kuandi kua bakelenge, ne wakamusankisha. 2Kudiye kabidi, Abalahama wakabanyangana nʼandi tshia dikumi tshia bintu bionso (diambedi muikale mukudimuna dina ne, Mukelenge wa buakane; hashishe kabidi, udi biandi Mukelenge wa Salema, kuamba ne, Mukelenge wa ditalala; 3kai tatu, kai mamu, kai bankambua, kai tshibangidilu tshia matuku anyi nshikidilu wa muoyo, kadi muvuishibue bu Muana wa Nzambi) udi muikale muakuidi tshiendelele.

4Nuelangane meshi bu muakadi bunene bua muntu eu, wakadi Abalahama, nkambua wetu, muhe tshia dikumi tshia mu bintu bitambe buimpe biakanyengeye mu nvita. 5Ne bobo mene ba ku bana ba Lewi badi bangata mudimu wa muakuidi badi ne mukenshi wa kuangatabo bia dikumi kudi bantu bu mudi mikenshi nuambe, kudi bana babo mene, nasha bobo bine bafume ku tshimono tshia Abalahama; 6kadi yeye udi kai ne bankambua bandi babadibua kudi Bena Lewi, wakangata tshia dikumi tshia bintu kudi Abalahama, ne wakasankisha udi ne milayi. 7Kadi kakuena mpata bua udi utamba bukese udi usankishibua kudi udi umutamba bunene. 8Kunoko badi bafua badi bangata bia dikumi, kadi kuakua umue udi ubiangata udibo batuambila ne, Utshidi ne muoyo. 9Ne, bua kuamba nunku, Lewi mene udi wangata bia dikumi, wakabifila mu difila dia Abalahama; 10bualu bua wakatshidi mu tshimono tshia tatu wandi, hakamusangana Melekisedeke.

Yesu wakubikula buakuidi hua Bena Lewi

11Nunku, bu buakane bujalame buikaleku bua buakuidi bua Bena Lewi (bua munshi muabu bantu bakuangata mikenshi) munyi muakadibo kukengela bua muakuidi mukuabo abike wa ku mulongo wa Melekisedeke, ne kabadibu wa ku mulongo wa Alona? 12Bualu bua bakakudimuka buakuidi, buakadiku mbua kukudimuna mikenshi kabidi. 13Bua yeye muena malu â adibo bamba, udi muena tshisamba tshikuabo, kuditshi kakuakadi muntu wakukuata mudimu wa ku tshioshelu. 14Bualu budi bumanyishibua ne, Mukelenge wetu wakuledibua mu tshisamba tshia Yuda, tshisamba tshivua Mose kai muambile bua bakuidi. 15Ne budi butamba kumanyishibua ne, Bikala munga muakuidi ubika mufuanangane ne Melekisedeke, 16wakavuishabo muakuidi, kembua mikenshi ya bantu ba ha buloba, kadi bua bukole bua muoyo udi kawi ujimina; 17bualu bua badi bamba ne, Wewe udi muakuidi tshiendelele, Wa ku mulongo wa Melekisedeke.

18Bualu bua diumusha dia mukenshi wa diambedi didiku bua butekete buau ne bua dihanga diau dia kutukuatshisha, 19(bua mikenshi kayakavuisha tshintu tshimue tshiakane tshishiki), ne dibueshibua ha muaba wau dia ditekemena ditamba buimpe didiku, ditudi tusemena nʼadi ha buihi ne Nzambi. 20Ne bualu bua buakuidi kabuenaku kabui ne kuditshiha, 21bulelela, Bena Lewi bakavuishibua bakuidi kabai ne kuditshiha; kadi Yesu wakavuishibua muakuidi ne kuditshiha kudi Yeye udi wamba bua bualu buandi ne, Mukelenge wakaditshiha, ne kena ukudimuna dî diandi, ne, Wewe udi muakuidi tshiendelele;

22nunku bua malu â kabidi, Yesu wakulua tshieya tshia dihungila didi ditamba buimpe. 23Ne bobo mene bakuvuishibua bakuidi ba bungi, bualu bua lufu ludi lubahumbisha bua kushalabo mu mudimu; 24kadi yeye, bualu bua udi ushala tshiendelele, udi ne buakuidi budi kabui bushintuluka. 25Nunku yeye udi ne bukole bua kusungila ne luhandu lujima badi basemena ha buihi ne Nzambi bua bualu buandi, yeye muikale ne muoyo tshiendelele bualu bua kubakuila.

26Bua muakuidi munene wa nunku wakadi mutukumbane, wa tshijila, kai ne bubi, kai mubiha, mutahuluke kudi bantu babi, muvuishibue ha mutu ha mulu; 27udi kai ne bualu, bu muakadi nʼabu bakuidi banene aba, bua kufila milambu ku dituku ne ku dituku, diambedi bua mibi yandi yeye, hashishe bua mibi ya bantu; bua yeye wakenza bualu ebu musangu umue tshiendelele hakadifileye. 28Bua mikenshi idi iteka bantu mu buakuidi bunene, bobo bikale ne butekete; kadi dî dia kuditshiha, diakadi ku nyima kua mikenshi, didi diteka Muana, udi mufuishibue muakane mujalame tshiendelele.

 

EBELU 8

Bakuidi ba Bena Lewi bakadi bifuanyikishi. Yesu udi muakuidi tshiendelele

1Mu malu atudi tuamba ebu mbualu butamba bunene, Tudi ne muakuidi wa nunku wakashikama ku tshianza tshikole tshia nkuasa wa butumbi wa Mutambe Bunene wa mulu, 2udi muena mudimu wa muaba mutambe tshijila ne wa tshitendelelu tshilelela tshiakashimikabo kudi Nzambi, katshiakashimikibua kudi muntu. 3Bua muakuidi munene yonso udi musungudibue bua kufileye bintu bihebua ne milambu mishiha; nunku budi muakuidi munene eu nʼabu mbua kuikala ne bintu bia kufileye. 4Nunku, bu yeye muikale ha buloba, yeye kakadi kuikala muakuidi, nasha wa mushindu wonso; bualu bua bakuabo badiku badi bafila milambu bu mudi mikenshi yamba; 5badi benza mudimu wabo mu bintu bidi tshidikishilu ne mundidimbi bia bintu bia mu diulu; bu muakadi Mose mudimushibue hakambeye kuasa tshitendelelu, Nzambi wakamuambila ne, Tangila bua wewe wenza bintu bionso bu mudi tshidikishilu tshinakukulesha mu mukuna. 6Kadi mpindiu Kilisto wakuheta mudimu udi utamba butumbi, mûhete nunku bualu bua yeye udi mubatuanganyi wa tshihungidi tshidi tshitamba buimpe, tshiakahungabo ha milayi mitambe buimpe. 7Bualu bua bu tshihungidi tshia kumudia tshikale tshijalame katshi ne bualu, kabakadi kukeba muaba wa kuhunga tshibidi. 8Bualu bua Nzambi wakabadiula, udi wamba ne, Mukelenge udi wamba ne, Mona matuku adi alua Andi njadika tshihungidi tshihia-tshihia ne nsubu wa Isalele ne nsubu wa Yuda kabidi. 9Katshiena bu tshihungidi tshinakahunga ne batatu babo Mu dituku dinakabakuata ku tshianza bua kuluhuka nʼabo mu buloba bua Ejipitu; Bualu bua kabakashala mu tshihungidi tshianyi, Ne tshiakabatshuka, Mukelenge udi wamba. 10Bualu bua etshi ntshihungidi tshindualua kuhunga ne nsubu wa Isalele, Ku nyima kua matuku â, Mukelenge udi wamba, Nenteke mikenshi yanyi mu meshi abo, Nenyifunde kabidi ha mitshima yabo; Nengikale Nzambi wabo, Ne bobo nebikale bantu banyi. 11Ne kabena bayîshangana muntu ne muntu ne mukuandi, Ne muntu ne muntu ne muanʼabo, bamba ne, Umanye biebe Mukelenge; Bua bonso nebanmanye, Kudi udi mutambe kuhuekela tô ne kudi udi mutambe bunene munkatshi muabo. 12Bualu bua nengikale nʼabo luse mu malu mabi abo, Tshiena nvuluka mibi yabo kabidi.

13Mu kuamba kuandi ne, Tshihia-tshihia, wakavuisha tshihungidi tshia kunfudilu ne, Ntshikulukulu. Kadi tshintu tshidi tshilua tshia hale ne tshidi tshikulukasha tshidi ha buihi ne kujimina.

 

EBELU 9

Malu a mu tshitendelelu tshia diambedi kakakumbana

1Tshihungidi tshia kumudilu mene tshiakadi ne mikenshi ya kulonda mu kutendelela kuabo ne tshitendelelu tshiatshi, tshiakadi tshitendelela tshia ha buloba ebu. 2Bua tshitendelelu tshiakadi tshilongolola; mu muaba watshi wa kumudilu muakadi tshitekelu tshia muinda ne mesa ne mitanda ya mampa yakatekabohu; muaba udibo babikila ne, Wa Tshijila. 3Ne ku nyima kua tshilulu tshikudika tshibidi kuakadi muaba wa mu tshitendelelu udibo babikila ne, Muaba mutambe tshijila; 4wakadi ne tshioshelu tshia mananashi tshia ngolo, ne mushete wa tshihungidi mulamika ne ngolo ku nseke yonso; munda muau muakadi tshifuadi tshia ngolo tshitekelamu mana, ne mulangala wa Alona wakela ntonga, ne mabue akadi ne mei a tshihungidi mafundahu; 5ne ha mutu hau bakeluba ba butumbi bavuisha dileshi ha mutu ha muaba wa kubuikidila mibi; bua bintu ebi kakuena bualu bua kuamba katataka mudi tshintu ne tshintu. 6Hakadi bintu ebi bilongolola nunku, bakuidi badi babuela misangu yonso mu muaba wa kumudilu, benza mudimu wabo; 7kadi muakuidi munene udi ubuela mu muaba muibidi, yeye nkayandi, musangu umue ku tshidimu ku tshidimu; kena ubuela kai ne mashi adiye ufila bua bualu buandi ne bua matuhakana a bantu. 8Nyuma Muimpe udi ulesha bualu ebu hatoke ne, Nshila wa ku muaba mutambe wa tshijila kena muanze kuleshibua hatshidi tshitendelelu tshia kumudilu ne mudimu. 9Etshi ntshifuanyikishi tshia ku tshikondo etshi, tshidibo balonda hafilabo bintu bihebua ne milambu mishiha bidi kabi bimanye mua kuyuisha mutendeledi muakane mujalame, mu malu a muoyo-mukese; 10bualu bua bidi anu mikenshi ya ba ha buloba, mu malu a bia kudia ne bia kunua ne bia kuvua kua mishindu ne mishindu, yakatekabo tô ne ku tshikondo tshia kubilongolola.

Lufu lua Kilisto luakukumbana ma malu onso

11Kadi Kilisto, mumane kulua muakuidi munene wa mu bintu bimpe bilualua, bualu bua tshitendelelu tshitamba bunene ne buakane, katshî tshiasa ne bianza, tshidi bu kuamba ne, Katshiena tshia bifukibua ebi, 12kembua mashi a mbushi ne a bana ba ngombe, kadi bua mashi andi mene, wakabuela mu muaba mutambe tshijila musangu umue tshiendelele, mumane kuangatshila bantu dihikula dia tshiendelele. 13Bua bikala mashi a mbushi ne a balume ba ngombe, ne butue bua muana wa ngombe mukashi bumiamina ha bantu bakunyanguka, bibajidile tô ne ku dilengesha dia mubidi wa ha buloba, 14mashi a Kilisto, wakadifila kudi Nzambi kai ne ditoba, bua Nyuma wa Tshiendelele, neatambe misangu bungi munyi kulengesha muoyomukese webe ku midimu mifue bua kukuatshila Nzambi udi ne muoyo mudimu? 15Bua bualu ebu yeye udi mutuanganyi wa tshihungidi tshihia-tshihia, bua lufu lumane kulua bua dihikula diabo dia ku malu masambuka mikenshi adi munshi mua tshihungidi tshia kumudilu, babo bakubutidibua badi mua kuangata mulabi wa buhianyi bua tshiendelele. 16Bua hikalaku tshihungidi, budibo nʼabu mbua kulesha lufu lua mutshihungi. 17Bualu bua tshihungidi tshidi ne bukole bikalaku lufu lua muenʼatshi; katshiena ne bukole mu matuku atshidi mutshihungi ne muoyo. 18Nunku, tshihungidi tshia kumudia ka tshiakujadikibua katshî ne mashi. 19Bualu bua hakambilabo bantu bonso mukenshi wonso kudi Mose, bu mudi mikenshi yamba, wakangata mashi a bana ba ngombe ne a mbushi bohamue ne mai ne miosa mikunze ne hisopa, ne wakamiamina mukanda muine, ne bantu bonso, 20wamba ne, Au adi mashi a tshihungidi tshiakanuelela Nzambi mukenshi bualu buatshi. 21Wakamiamina tshitendelelu kabidi ne mashi muomumue, ne bintu bionso biakakuatabo nʼabi mudimu wa kutendelela. 22Ndi mua kuamba ne, Bintu bionso bidi bilengeshibua ne mashi, bu mudi mikenshi yamba, anu bikese bishala, ne bikalaku kakui kumatshisha kua mashi hanshi, kakuena kubuikidila kua mibi nasha.

23Nunku, buakadibo nʼabo mbua kulengesha bifuanyikishi bia bintu bia mu diulu ne bintu abi binakutela; kadi bintu mene bia mu diulu biakalengeshibua ne milambu mihite ei buimpe. 24Bualu bua Kilisto kakabuela mu muaba wa tshijila muasa ne bianza, mufuanangane ne muaba mulelela; kadi wakabuela mu diulu muine, bua kumuenekeye mpindiu ku mpala kua Nzambi bua bualu buetu; 25ne kena ne bualu bua kudifila ku musangu ne ku musangu, bu mudi muakuidi munene ubuela mu muaba mutambe tshijila ku tshidimu ku tshidimu ne mashi adi kâi andi; 26anyi buakadiye nʼabu mbua kukenga ku musangu ne ku musangu katshia buloba buajadikibua; kadi katataka musangu umue kunshikidilu kua bikondo, wakumueneshibua bua kujimisheye bubi ku kudifila kuandi bu mulambu. 27Bualu bua budi busunguila bantu bua kufuabo musangu umue, ne ku nyima kua hualu ebu kulumbulula kudiku; 28nunku, Kilisto kabidi, hakafidibueye musangu umue hua kutualeye mibi ya bantu ba bungi, neamueneke musangu muibidi mutahuluke ku bubi, kudi bantu badi bamuindila tô ne ku luhandu luabo.

 

EBELU 10

Milambu yakafila Bena Lewi kayakamanya mua kulengesha bantu tshiendelele

1Bualu bua mikenshi ya Mose mikale ne mindidimbi ya bintu bimpe bilualua, kayi mikale tshifuanyikishi mene tshia bintu ebi, tshiendelele kayena mua kuvuisha badi basemena ba buibi ne Nzambi bakane tshishiki ne milambu ya muomumue ya ku tshidimu ku tshidimu, idibo bafila misangu yonso. 2Bu milambu ai mibavuishe bakane tshishiki, kabakadi kulekela kuifila, anyi? Bualu bua batendeledi balengeshibue musangu umue kabakadi ne dimuma dia mibi kabidi. 3Kadi mu milambu yaya mudi tshivulukidi tshia mibi ku tshidimu ku tshidimu. 4Bua mashi a ngombe ne a mbushi kêna mua kumusha mibi. 5Nunku, halueye ba buloba, Kilisto udi wamba ne, Kuakasua nyama mishiha ne bintu bifila, Kadi wakalongoluela mubidi, 6Kuakusanka mu milambu ya kuosha mijima ne ya kubuikidila nʼal bubi; 7Hashishe nakamba ne, Mana, na kulua, (Mu makanda muvunga udi ufundibua bua bualu buanyi), Bua kuenza disua diebe, Nzambi.

8Hambeye ku mutu aku ne, Kuakasua nyama mishiha ne bintu bifila ne milambu ya kuosha mijima, anyi ya kubuikidila nʼai bubi, ne kuakasankamu (bintu ebi bidi bifidibua bu mudi mikenshi yamba), 9hashishe yeye wakuamba ne, Nakulua bua kuenza bu mu disua diebe. Udi umusha bualu bua kumudilu bua kujadika buibidi. 10Mu disua edi tuetu tuakujidikibua bualu bua kufila kua mubidi wa Yesu Kilisto musangu umue tshiendelele. 11Muakuidi yonso udi wimana bulelela ku dituku ku dituku wenza mudimu wandi ne ufila ku musangu ku musangu milambu ya muomumue, yoyo mene idi kayi mua kumusha mibi tshiendelele; 12kadi yeye hakafueye mulambu umue bua mibi tshiendelele, wakashikama ku tshianza tshikole tshia Nzambi; 13ku musangu eu windila tô ne haluabo kuvuisha badi nʼandi lukuna ditanda dia munshi mua makasa andi. 14Bualu bua ku mulambu umue yeye wakuvuisha bantu badi bajidibua bakane tshishiki tshiendelele. 15Nyuma Muimpe udi utumanyisha bualu ebu kabidi, bua hakamaneye kuamha ne, 16Etshi ntshihungidi tshinahunga nʼabo; Ku nyima kua matuku â, Mukelenge udi wamba, Nenteke mikenshi yanyi mu mitshima yabo, Nenyifunde ha meshi abo kabidi, hashishe udi wamba ne, 17Tshiena nvuluka kabidi mibi yabo ne malu mabi abo.

18Kadi bikalaku kumusha kua mibi, kakuena kabidi kufila kua milambu bua bubi.

Bena kuitabusha badi mua kulua ha buihi ne Nzambi

19Nunku, bana betu, bualu bua tudi ne dikima dia kubuela mu muaba wa tshijila bua mashi a Yesu, 20mu nshila wakatujidileye, nshila muhia-muhia ne wa muoyo, kuhita tshilulu tshikudika, kutshiamba ne, Mubidi wandi; 21ne bualu bua tudi ne muakuidi mutambe ku mutu kua nsubu wa Nzambi; 22tusemene bietu ha buihi nʼandi ne mutshima mulelela mu dimanya dijalame dia ditabusha, ne mitshima yetu mimiamina bua kulengesha kua muoyo-mukese mubi, ne mibidi yetu miuvue ne mai mimpe. 23Tulamate dijukula dia ditekemena dietu bua kaditshimbakanyi, bualu bua wakatuha mulayi udi wa kueyemenyibua. 24Tudielelangane meshi muntu ne muntu bua kuenzeshangana ku dinanga ne ku dienza dia bienzedi bimpe, 25katui tulekela bietu disangisha dietu bamue, bu mudi tshilele tshia bakuabo, kadi tukoleshangana mitshima, tutamba kuenza nunku bualu bua nudi numona dituku dia Mukelenge disemena ha buihi.

Mufundi wa mukanda udi ubadimusha

26Bua bituenza malu mabi bua disungula dia mutshima hatuakamana kuangata dimanya dia bushua, kakuena kushala kabidi munga mulambu bua kubuikidila nʼau mibi, 27kadi kudi kushala kuindila kukuabo kua dilumbulula kudi kukuatshisha buowa, ne kahia kakole nekoshe bahitshi bandi. 28Muntu wakuhetula mikenshi ya Mose udi ufua, kai mufuidibue luse, ku dî dia bamanyi babidi anyi basatu; 29nudi nuela meshi ne muntu neabadibue muakanyine dikenga ditambe misangu bungi munyi, nyeye wakudiata Muana wa Nzambi munshi mua makasa andi, ne wakubala mashi a tshihungidi akadiye ujidibua nʼau bu tshintu tshia tshianana ne wakuhenda Nyuma wa ngasa? 30Bua tudi bamumanye yeye wakamba ne, Kusombuela mbualu buanyi, nempingishile bantu difutu diabo, wakamba kabidi ne, Mukelenge nealumbuluishe bantu bandi. 31Mbualu bua buowa bua kuhona mu bianza bia Nzambi udi ne muoyo.

32Kadi nuvuluke matuku a diambedi munkatshi muau munuakatantamana mu diluangana dikole dia mu makenga, hanuakamana kutokeshibua mu munya; 33tshituha tshia makenga mbualu bua nuakavuishibua bu tshintu tshia kutangilatangilabo bua bihendu ne makenga; ne tshituha tshikuabo bualu bua nuakalua babanyanganyi ne bantu bakadi benjibua nunku. 34Bualu bua nuakafuila bakadi mu lukanu luse, ne nuakitabusha ne disanka dihaula dia bintu bienu, bualu bua nudi bamanye ne, Tudi ne tshintu tshitamba buimpe ne tshidi tshishala tshiendelele. 35Nunku, kanuimashi dikima dienu, didi dinuhingishila difutu dinene. 36Bualu bua nudi ne bualu bua kuikala ne didikankamika bua, hanuenza bu mu disua dia Nzambi, nudi mua kuangata mulayi. 37Bualu bua haleba musangu muihi. Yeye udi ulua nealue, kena unenga. 38Kadi muakane wanyi neikale ne muoyo bua ditabusha; Ne blalukeye tshia nyima, muoyo wanyi kawena usanka mu bualu buandi.

39Kadi tuetu katuena ba munkatshi mua badi baluka tshia nyima tô ne ku dibutuka, kadi tudi munkatshi mua badi ne ditabusha tô ne ku diheta dia muoyo.

 

EBELU 11

Bukole bua Ditabusha

1Ditabusha didi dimanya dia malu atudi tutekemena ne didi dijadika dia malu atudi katui bamone. 2Bua muanda wadi bakulu bakadi ne bualu buabo buambibua. 3Bua ditabusha tudi tujingulula ne buloba buakalongolodibua ku dî dia Nzambi, bua nunku bitudi tumona ku mesu kabiakufukibua ku bintu bidi bimueneka ku mesu. 4Bua ditabusha Ebele wakafila kudi Nzambi mulambu muhite wa Kana buimpe, bua bualu buau yeye wakadi ne bualu buandi buambibua ne, Yeye wakadi muakane, Nzambi wamba bua kuha kuandi, ne bua bualu buaku yeye mufue utshidi wakula. 5Bua ditabusha Hanoka wakumushibua ha buloba, wakatekibua ma diulu bua yeye katangidi lufu, ne kabakamusangana bualu bua Nzambi wakamuteka ma diulu; bualu bua ku mpala kua diumushibua diandi wakadi ne bualu buandi buambibua ne, Yeye wakasankisha Nzambi. 6Ne bikalaku kakui ditabusha, muntu kena mua kumusankisha; bualu bua muntu udi ulua kudi Nzambi budiye nʼabu mbua kuitabusha ne, Yeye udiku, ne udi mufutshi wa badi bamukeba. 7Bua ditabusha Noa, hakadiye mudimushibue bua malu akadi kâi manze kumuenebua, muenzeshibue ku dishina dia Nzambi, wakalongolola bualu bua kusungila nʼabu ba mu nsubu muandi; bua bualu ebu wakahisha ba ha buloba, wakalua muhianyi wa buakane budi bua ku ditabusha. 8Bua ditabusha Abalahama, hakabikidibueye wakatumikila bua kuyeye ku muaba wakadiye wamba kuangata bu buhianyi; wakaluhuka, kai mumanye kuakadiye uya. 9Bua ditabusha wakashikama mu buloba bua mulayi; bu adi ma buloba bua bende, wakashikama biandi mu nsubu wa bilulu, ne Isaka ne Yakoba, bahianyi nʼandi ba mulayi muomumue; 10bualu bua wakatekemena musoko udi ne bishimikidi, mulongolodi wau ne muibaki wau nNzambi. 11Bua ditabusha Sala muine kabidi wakangata bukole bua kuimiteye difu bidimu bia lulelu bimane kuhita, bualu bua wakabala wakamulaya dî edi ne, Udi wa kueyemenyibua. 12Nunku kabidi, kudi muntu umue, ne yeye bu mufile mene, bana bakaledibua bu mitoto ya mu diulu mu bungi buabo, ne bu nsenga ya ku muelelu wa mai manene idibo kabai bamanye mua kubala.

13Bantu aba bonso bakafua mu ditabusha kabai banze kuangata biakabalayabo, kadi bamane kubitangila ne kubinemekela ha bule, ne bamane kuitabusha ne, Tudi benyi ne bena luendu ha buloba ebu. 14Bua badi bamba malu a nunku badi balesha ne badi bakeba muaba udi wabo mene. 15Bu bobo bele meshi bua muaba wakumukabo, bakadi kuikala ne tshikondo tshia kuhinganaku, 16kadi katataka badi bajinga muaba mutambe buimpe, udi muaba mene wa mu diulu; nunku Nzambi kena ufua bundu bua bualu buabo bua kumubikilabo Nzambi wabo, bualu bua wakabalongoluela musoko.

17Bua ditabusha Abalahama, hakamutetabo, wakafila Isaka bu mulambu; yeye wakamana kuitabusha milayi ne disanka, wakadi ufila muanʼandi umuehele mulela; 18nyeye wakambibua bualu buandi ne, Nebabikile tunkanunuina tuebe mu Isaka; 19wakamanya ne, Nzambi udi ne bukole bua kumubisha munkatshi mua bafue mene, kuakamuangateye kabidi mu tshifuanyikishi. 20Bua ditabusha Isaka wakasankisha Yakoba ne Esau bua malu adi kâi manze kulua. 21Bua ditabusha Yakoba, hakadiye wamba kufua, wakasankisha muana ne muana ba Yosefe ne wakatendelela mueyemene ha dikombo diandi. 22Bua ditabusha Yosefe, hakalua lufu luandi ha buihi, wakamba bua dihatuka dia bana ba Isalele, wakela mukenshi kabidi bua bualu bua mifuba yandi. 23Bua ditabusha Mose, hakaledibueye, wakasokikibua kudi baledi bandi ngondo isatu, bualu bua bakamutangila muana mulengele ne kabakatshina mukenshi wa mukelenge. 24Bua ditabusha Mose, hakakoleye, wakahidia kubikidibua muana wa muana mukashi wa Palô; 25musungula kukengeshibua hamue ne bantu ba Nzambi ku mpala kua masanka a malu mabi a tshituha tshihi; 26ubala bihendu bidi bua Kilisto bu bubanshi bunene buhita bibutshidibue bia mu Ejipitu, bualu bua wakatangila tô ne ku dihingishila dia difutu. 27Bua ditabusha wakumuka mu Ejipitu kai utshina tshishi tshia mukelenge; bua yeye wakatantamana bu muakadiye utangila yeye udi kai umueneka ku mesu. 28Bua ditabusha yeye wakuenza kuhita kua Yehowa, ne kumiamina kua mashi, bua mushihi wa banʼa bute kabalengi. 29Bua ditabusha bakahita mu Mai Manene Makunze bu mudi ha buloba bume; hakateta Bena Ejipitu kuenza nunku, bakaminyibua mu mai. 30Bua ditabusha ngumbu ya Yeleko yakashimbuka hakamanabo kuinyunguluka matuku muanda mutekete. 31Bua ditabusha Lahaba, mukashi wa masandi, kakashihibua ne bakadi ne buhidia, bualu bua wakabuesha batentekedi mu nsubu ne ditalala.

32Nengambe tshinyi kabidi? Bua musangu neunkebe ha kulonda bua Gideona, Balaka, Shimishona, Yefeta, Davidi, ne Samuele ne bua baprofete. 33Bua ditabusha diabo bobo bakatekesha makelenge, bakenza malu makane, bakaheta milayi, bakabuikila mukana mua nyama ya ntambue; 34bakajima bakole bua kahia, bakahanduka ku ditua dia muele wa nvita, mu butekete bakandamuka bakole, bakalua bakole mu nvita, bakihata bisumbu bia bena nvita ha bende. 35Bakashi bakangata hafue babo ku dibisha dia ku lufu; bakuabo bakashihibua ne mikumu, kabai bitabusha luhandu; bua bamanye mua kuangata dibisha dia ku lufu didi ditamba buimpe. 36Bakuabo bakangata diteta dia tuseku ne mikumu, ne dia nkanu ne nsubu ya nkanu ha mutu. 37Bakakumibua mabue, bakakoshibua hankatshi ne nsele, bakateyibua, bakashihibua ne muele wa nvita, bakendakana baluate biseba bia mikoko ne biseba bia mbushi, bakengela bintu, bakengeshibua, benjibue bibi, 38(bakadi ba ha buloba kabai babakanyine) bendakana mu bihela ne mu mikuna ne mu nyongola ne mu mena a mu buloba. 39Ne bantu aba bonso, bamane kuikala ne bualu buabo buambibua bua ditabusha diabo, kabakangata mulayi; 40Nzambi wakalongolola tshintu tshitamba buimpe bua bualu buetu, bua bobo kabavuishibu bakane tshishiki kabai nʼetu.

 

EBELU 12

Bananukile mu ditabusha diabo

1Nunku, tuetu kabidi, bualu bua tudi tunyungulukibua ne tshisumbu tshinene nunku tshia bamanyi, tumushai bujitu buonso, ne malu mabi adi bualu butekete bua kutulenduisha, tuidikishe ne kutantamana tshidikishilu tshietu tshia lubilu tshidi tshitekibua ku mpala kuetu, 2batangila kudi Yesu, mubandi ne mushikishi wa ditabusha dietu, yeye, bua disanka diakatekibua ku mpala kuandi, wakakankamana hakakengeye ka mutshi mutshiamakane, wakalengulula bundu, ne wakushikama ku tshianza tshikole tshia nkuasa wa butumbi wa Nzambi. 3Bua nuelangane meshi bua yeye wakukankamana mu ditontolola dia nunku dia bantu babi diakamutontololabo nʼadi, bua nuenu kanuhungidi, hikala batekete mu mitshima yenu. 4Nuenu kanuena banze kudimanyika mu nvita tô ne hahatuka mashi hanudi nuluangana ne malu mabi, 5ne nuakuhua muoyo bua disengelela, didi diyikilangana nʼenu bu bana balume ne, Muanʼanyi, kumonyi dikengesha dia Mukelenge bu bualu butekete, Ne kuikadi ne mutshima mutekete hakubeleye; 6Bualu bua Mukelenge udi ukengesha udiye munange, Udi ututa muana mulume yonso udiye witabusha.

7Nudi nudikankamika bua dikenga, Nzambi udi unuenzela bu bana bandi balela; bua muana kai udiku udi tatu wandi kai ukengesha? 8Binuikala kanui ne dikenga, didi bonso bavuishibue badiangatshi, nunku nudi bana ba masandi, kanuena bana balela. 9Buala bukuabo kabidi, tuakadi ne batatu ba mibidi yetu bua kutukengesha, ne tuakabanemeka; nunku katuena mua kutamba kukokela Tatu wa nyuma yetu, kuikala ne muoyo, anyi? 10Bulelela, bobo bakatukengesha matuku makese, bu muakuelabo meshi ne, Mbimpe; kadi yeye wakatukengesha bua kutukuatshisha, hua tuetu tuikale bangatshi ba tshijila tshiandi. 11Makenga onso, hatshidiuku, kêna amueneka kutudi bu disanka, kadi adi anu bu kanyinganyinga; kadi ku nyima adi akuamisha bantu badi benzeshibua kudiu mamuma a ditalala, mamuma a buakane mene. 12Nunku, nukoleshe bianza biakateketa ne binu bidi ne kaneke; 13nulongoluele makasa enu nshila milulame, bua mulema kakueyiboki, kadi asangale biandi.

14Nukebe kuheta ditalala ne bantu bonso, ne kujidibua kudi muntu kai nʼaku kena mumanye mua kutangila Mukelenge. 15Nutangile bimpe bua muntu kikadiku udi uhanga ngasa wa Nzambi, ne bua muji wa bululu mutoloka kaunutatshishi, ne bua bualu buau bantu ba bungi neboneke; 16ne bua kakuikadi muena masandi anyi muena tshikama bu Esau, wakahana bintu bia buanʼa bute ku katuha ka bia kudia. 17Bua nudi bamanye ne ku nyima hakasueye kuhiana disanka, bakamuhidia; bua kakasangana kaba ka kukudimuna nʼaku mutshima wa tatu wandi, nasha yeye munanukile kukukeba ne binsonshi ku mesu.

Dihungila dikulukulu didi ditutshinyisha, dihungila dihia-dihia didi ditusankisha

18Bua kanuakulua ku mukana udibo bamanye mua kulenga tshianza, wakatema kahia, anyi ku bufike ne ku midima ne ku tshihehele tshikole, 19ne ku dî dia mpungi ne ku tshiona tshia mei makole. Hakunvua bantu mei â, bakasengelela bua kabambidi dî dikuabo. 20Bualu bua bobo kabakadi batuala mukenshi wakabelelabo ne, Biadiata nyama mene mukuna, nebamushihe ne mabue; 21bumueneki ebu buakatamba kuikala ne buowa tô ne bakamba Mose ne, Ndi ntamba kutshina ne kuzakala. 22Kadi nuenu nuakulua ku mukuna wa Siona ne ku musoko wa Nzambi udi ne muoyo, Yelushalema wa mu diulu, ne ku misumba ya banjelo idi kayi mua kubadibua, 23ne ku disangisha dinene ne ekelesia bia banʼa bute badi ne mena abo mafunda mu diulu, ne kudi Nzambi, Mulumbuludi wa bonso, ne ku nyuma ya bantu bakane bakvuishabo bakane tshishiki, 24ne kudi Yesu, mutuanganyi wa tshihungidi tshihia-tshihia, ne ku mashi adibo bamiamina adi atamba mashi a Ebele kuakula bimpe. 25Nudimuke bua nuenu kanubidi udi wakula nʼenu. Bikalabo kabai bahanduke, hakahidiabo wakabadimusha ha buloba, kudi kutamba kumueneka ne tuetu katuena tuhanduka, badi bumuka kudi udi utudimusha mu diulu. 26Dî diandi diakazakasha buloba tshikondo atshi, kadi katataka wakutulaya wamba ne, Musangu umue mukuabo kabidi meme nenzakashe, kembuloba nkayabu, kadi diulu kabidi. 27Dî edi, Musangu umue mukuabo, didi ditulesha diumusha dia bintu bidi bizakashibua bu bintu bienjibua, bua bintu bidi kabi bizakashibua bishale. 28Nunku, bualu bua tuetu tudi tuangata bukelenge budi kabui bumanye mua kuzakashibua, tuikale bietu ne disakidila, ditudi bamanye mua kukuatshila Nzambi udi unsankisha mudimu ne kunemekela ne ditshina; 29bualu bua Nzambi wetu udi kahia kadi kashidisha.

 

EBELU 13

Malu adi Nzambi musue bantu bandi benze

1Dinangangana dia bana babo ba ma Kilisto dikaleku. 2Kanuhu muoyo bua kulesha benyi luse, bua bualu ebu bakuabo bakasangila banjelo, kabai babamanye. 3Nuvuluke badi mu nkanu, bu munudi basuika nʼabo; nuvuluke badibo benzela bibi, bua nuenu nutshidi mu mibidi. 4Dibaka dikale dinemekibua munkatshi mua bantu bonso, bulalu kabunyanguki; Nzambi nealumbuluishe bena masandi bajike ne bena masandi babake. 5Mioyo yenu kaikadi ne lukuka lua biuma, nuikale ne disanka ne bintu binudi nʼabi, bualu bua Nzambi muine wakuamba ne, Tshiena nkulekela, nasha kakese, tshiena nkushîa tshianana. 6Nunku, tudi tuamba ne dikima ne, Mukelenge udi mukuatshishi wanyi; tshiena ntshina; Muntu neangenzele tshinyi?

7Nuvuluke bantu bakanukokesha, bakanuambila dî dia Nzambi; nuela meshi a nshikidilu wa tshikadilu tshimpe tshia mioyo yabo, nuidikishe ditabusha diabo. 8Yesu Kilisto udi muomumue makelela ne lelu ne tshiendelele. 9Kanusesuishibu ku mayisha a bungi ne a bende; budi buimpe bua mutshima ujadikibue ku ngasa, kenku bia kudia biakadi kabi bikuatshisha bakadi benda nʼabi. 10Tudi ne tshioshelu, tshidi badi bakuata mudimu mu tshitendelelu kabai bamanye mua kudiaku. 11Bualu bua mibidi ya nyama, miena mashi adi muakuidi mimene ulua nʼau mu muaba wa tshijila bu mulambu wa kubuikidila nʼau mibi ya bantu idi yoshibua ku butshika kua tshitudilu. 12Nunku, Yesu kabidi, bua kujidileye bantu ne mashi andi, wakakenga ha bule ha tshibi tshia musoko. 13Nunku, tuye bietu kudiye kukala kua tshitudilu, batuala bihendu bia bualu buandi. 14Bua katuena ne musoko kunoku udi wikalaku tshiendelele, kadi tudi tukeba musoko ulualua. 15Nunku bua bualu buandi, tufilafile kudi Nzambi mulambu wa kumutumbisha nʼau, udi biau mamuma a mishiku idi ijukula ditabusha dia dina diandi. 16Kadi kanuhu muoyo bua kuenzelangana bimpe ne bua kukuatshishangana; bua Nzambi udi usanka ne milambu ya nunku. 17Nutumikile badi banukokesha, nubakokele; bua bobo badi bikale ne tshitabala bua mioyo yenu, bu bantu balua kubadila Nzambi bintu; bua bobo benze bualu ebu ne disanka, kabai ne manunganyi, bua bualu ebu kabuena bamukuatshisha.

18Nutulombele Nzambi; bua tudi tuitabushishibua ne tudi ne mioyomikese mimpe, tudi basue kuenda bimpe mu malu onso. 19Ndi nusengelela bua nuenu kutamba kuenza bualu ebu, bua meme mpingishibue kunudi lubilu.

20Nzambi wa ditalala wakabisha mulami munene wa mikoko munkatshi mua bafue kabidi ku mashi a dihungila dia tshiendelele, Mukelenge wetu Yesu mene, 21anuvuishe bakane tshishiki mu bualu buimpe buonso bua kuenza bu mu disua diandi, wenza munda muetu bualu budi buimpe ku mesu kuandi bita Yesu Kilisto; butumbi buikale kudiye ku bikondo ne ku bikondo. Amen.

22Bana betu, ndi nusengelela bua kunvua dî edi dia disengelela ne lutulu; bualu bua nakunufundila mei makese. 23Numanye bienu ne muanʼetu wa mu Kilisto Timote wakulekedibua mu lukanu; ne bialueye lubilu, nendue nʼandi kunumona.

24Nuele bonso badi banukokesha muoyo, ne basanto bonso kabidi. Ba mu Italia badi banutumina muoyo.

25Ngasa ikale ne buonso buenu. Amen.