Tito + Filemona

Tito 1 - Tito 2 - Tito 3 - Filemona

 

TITO 1

Paulo udi utumina Tito muoyo

1Meme Paulo, udi muhika wa Nzambi ne mupostolo wa Yesu Kilisto, bualu bua kuitabushisha bantu bakasungulabo kudi Nzambi, ne bua dimanya dia tshishiki dia bualu bulelela bua mu buimpe bua Nzambi, 2mu ditekemena dia muoyo wa tshiendelele, udi Nzambi, udi kai mua kudinga, mulaye diambedi bikondo bia tshiendelele kabi bianze kuikalaku. 3Kadi mu bikondo biandi mene yeye wakamuenesha dî diandi mu kuamba kua di kuakafidibua kundi bu mudi mukenshi wa Nzambi Musungidi wetu. 4Mukanda eu udi mufundila Tito, muana wanyi wa bushua mu ditabusha dimue dia bonso. Ngasa ne ditalala bia kudi Nzambi Tatu ne bia kudi Kilisto Yesu, Musungidi wetu, bikale nʼebe.

Paulo wakashia Tito mu Kulete bua kulongololeye malu a bena Kilisto

5Bua bualu ebu nakakushîa mu Kulete, bua wewe kulongolola malu akadi mashale, ne bua wewe kusunguisha bakulu ku musoko ne ku musoko bu munakakuambila; 6bikalaku muntu udi kai mua kubandibua, udi ne mukashi umue, udi ne bana bandi badi bena ditabusha, badi kabai babandibua bua dinyanguka dia muoyo anyi bua huhidia. 7Bualu bua budi mukulu-mutangidiDî edi mu Buena Gelika didi episkopos. nʼabu mbua kuikala kai mua kubandibua, bu mudi mulami muteka kudi Nzambi; kikadi biandi muena tshitshu; kukuatshi tshishi lubilu; kikadi muena diyoyo bua malulu; kikadi mukumianganyi ne bakuabo; kikadi ne lukuka lua biuma. 8Kadi ikale biandi musankididi wa benyi; anange malu mimpe; ikale ne meshi mahole; enzele bantu bonso biakane; ikale muntu wa tshijila; adikande biandi; 9alamate dî didi mua kueyemenyibua didi bu mudi diyisha dia Nzambi, bua yeye amanye mua kusengelela bantu ne diyisha dilenge, ne mua kutuisha bena mpata.

10Bualu bua bena buhidia ba bungi ne bena biakulakula, ne bena mashimi badiku; mba munkatshi mua bena ditengula badi batambe kuikala nunku; 11budibo nʼabu mbua kubuikidishibua mishiku yabo; bobo badi bona ditabusha dia bena nsubu mijima, bayisha bantu malu adibo kabai ne bualu bua kubayisha, hua kuhetabo biuma bibihe. 12Umue wabo, muprofete wabo mene, wakamba ne, Bena Kulete badi bena mashimi misangu yonso, mbu nyama mibi, mbafuba ba lumpukusu.

13Bumanyishi ebu mbulelela. Bua muanda eu ubabele bikole, bua bobo bikale balenge mu ditabusha; 14kabitabushi nsumuinu ya Bena Yuda ne mikenshi ya bantu badi bumuka ku bualu bulelela. 15Bintu bionso bidi biakane kudi bantu badi ne mitshima mitoke; kadi kudi badi babike, badi kabai ne ditabusha, kakuena tshintu tshidi tshiakane; kadi meshi abo ne muoyo-mukese wabo mbioneka. 16Bobo badi bamba ne, Tudi bamanye Nzambi; kadi badi bamudiula ne bienzedi biabo; mbena tshinyangu, mbena buhidia, babengibue kadi Nzambi bua kuenza mudimu muimpe wonso.

 

TITO 2

Tito amanyishe bantu bonso malu adi Nzambi musue benze

1Kadi wewe wambe malu adi makanangane ne diyisha dilenge; 2ne balume bakulumpe bikale ne meshi mahole; bikale ne kanemu; bikale ne meshi mahuekele; bikale balenge mu ditabusha ne mu dinanga ne mu ditantamana. 3Muomumue bakashi bakulumpe bikale ne mitshima ya kanemu; kabikadi bena tshibandabanda anyi bahika ba maluvu; bikale bayishi ba malu adi mimpe; 4bua bobo balengeshe bansongakashi bua kunangabo babayabo ne bana bakalelabo; 5bua kuikala ne meshi mahuekele; bua kuikala kabai ne meshi a tshiendenda; bua kusala mudimu wa mu nsubu yabo; bua kuikala bimpe; kukokela babayabo, bualu bua dî dia Nzambi kadihendibu. 6Muomumue usengelele bansongalume bua kuikalabo ne meshi mahuekele. 7Wewe udileshe kudibo bu tshifuanyikishi mu midimu mimpe yonso; mu diyisha diebe kaikadi muoneke, wikale mudiholeshe, 8wikale ne mei malenge adi kâi mua kuhishibua; bua yeye udi ku luseke lua batuhumbishi afuishibue bundu, kai ne mua kuamba dî dibi bualu buetu. 9Usengelele bahika bua bobo bikale bakokele banfumu babo, ne babasankishe mu malu onso; kabikadi ne mpata; 10kabibi; kadi bikale ne lulamatu luimpe mu malu onso; bua bobo batumbishe diyisha dia Nzambi, Musungidi wetu, mu malu onso.

Luhandu lua Yesu ludi lutemesha midimu mimpe

11Hualu bua ngasa wa Nzambi wakamueneka, mutuadile bantu bonso luhandu; 12utuyisha ne, Hatuahidia malu adi kâi a Nzambi ne nkuka ya ha buloba, tuikale ne meshi mahuekele ne makane ne a Nzambi hatutshidi ha buloba ebu, 13hatudi tuindila ditekemena dietu dia disanka, ne dimueneka dia butumbi bua Nzambi munene ne Musungidi wetu, Yesu Kilisto. 14Yeye wakadifila bua bualu buetu, bua kutuhikula ku malu mabi onso, ne bua kudilengeshila bantu badi mua kuikala bandi bine, bikala ne lukunukunu lua kuenza midimu mimpe.

15Wewe wambile bantu malu â onso, ubasengelele, ubabele ne bukokeshi buonso. Muntu kakuhetudi.

 

TITO 3

Malu makuabo adi Nzambi musue bantu bandi benze

1Ubavuluishe bua kukokelabo banfumu ne bakokeshi, batumikile dî diabo, bikale balongolodibue bua mudimu muimpe wonso; 2kabakudi mei mabi bua muntu; kabikadi ne kutandangana: bikale ne buhole, baleshe bantu bonso kalolo konso. 3Bualu bua tuetu tuakadi bahote diambedi, tuakadi ne buhidia, tuakadi badingishibua, tuakadi tulonda nkuka ne masanka bia mishindu ya bungi; tuakadi tuikala ne lukinu ne mukau; tuakadi tukinyibua, tuakadi tukinangana. 4Kadi hakamueneka buimpe bua Nzambi, Musungidi wetu, ne dinanga diandi kudi bantu bonso; 5kembua midimu ya mu buakane ituakenza nkayetu, kadi bu mudi luse luandi wakatusungila, bualu bua diuvua dia kuedibua kua tshiakabidi ne bua mitshima mihia-mihia yakatuhabo kudi Nyuma Muimpe, 6wakatuitshikishila Nyuma Muimpe muvula bua Yesu Kilisto Musungidi wetu; 7bua hatuabingishibua bua ngasa wandi, tuetu tumanye mua kuvuishibua bahianyi bu mudi ditekemena dia muoyo wa tshiendelele. 8Dî edi didi mua kueyemenyibua; ne bua malu â ndi musue wewe kuâmba, mumanye ne, Nga bushua, hua bantu bakumana kuitabusha Nzambi bananukile mu midimu mimpe. Malu â adi mimpe ne adi avuishila bantu mushinga muimpe; 9kadi ehuka ku kuebeshangana kua malu mahote, ne ku mena a bankambua malongolola, ne ku kutandangana, ne ku kufuilangana bua mikenshi; malu â kena mamanye mua kuvuishila muntu mushinga muimpe, adi hatuhu. 10Muntu udi muedi wa mukoso, hawamudimusha musangu umue anyi misangu ibidi, umuhidie; 11mumanye biebe ne muntu wa mushindu eu wakahambuka mu nshila muimpe ne udi wenza malu mabi, muikale biandi mudihishe.

12Hanatuma Âtema anyi Tukiko kûdi, ndi musue wewe wambuluishe bua kulua kundi ku Nikopoli; bua nakudisunguila bua kushalaku tshidimu tshia mashika. 13Utume Zena, mumanyi wa mikenshi, ne Apolo ku mpala ku luendu luabo lubilu; bua kabahangi tshintu tshimue tshidibo nʼatshi bualu. 14Bantu betu bayile kabidi mua kunanukila mu midimu mimpe bua kuhetabo bintu bidibo nʼabi bualu; bua kabikadi bu bantu badi kabai bakuama mamuma.

15Bonso badi neanyi badi bakuela muoyo. Ela bonso badi batunanga mu ditabusha muoyo. Ngasa ikale ne buonso buenu.

 

 

FILEMONA

Paulo ne Timote hadi batumina Filemona muoyo

1Paulo, umena lukanu wa Kilisto Yesu, ne Timote muanʼetu wa mu Kilisto, kudi Filemona munangibue ne muenu mudimu nʼetu, 2ne kudi Apia, muanʼetu mukashi wa mu Kilisto, ne kudi Âkipo, disalayi nʼetu dia Yesu, ne kudi ekelesia wa mu nsubu wandi: 3Ngasa ikale nʼenu ne ditalala bia kudi Nzambi Tatu wetu ne kudi Mukelenge Yesu Kilisto.

Paulo udi usakidila Nzambi buala bua malu mimpe a Filemona

4Ndi nsakidila Nzambi misangu yonso, ntela dina diebe mu milombu yanyi; 5bualu bua nakunua lumu lua dinanga diebe, ne lua ditabusha diudi nʼadi mu Mukelenge Yesu ne kudi basanto bonso; 6bua buobumue buetu nʼebe mu ditabusha buenzeshe dimanya dilelela dia malu mimpe onso adi munda muenu, bualu bua Kilisto, 7Bua nakadi ne disanka dinene ne busambi bua dinanga diebe, bualu ba mitshima ya basanto yakakankauashibua bua bualu buebe, muanʼetm.

Paulo udi wakiula Onesimo

8Nunku, nasha meme ngikala ne dikima dia mu Kilisto bua kukuelela mukenshi wa bualu budi bukuakanyina, 9kedi udi ntamba kusua kukusengelela bualu bua dinanga; udi wamba bualu ebu mmeme Paulo, muetu mununu, ne katataka muena lukanu kabidi wa Kilisto Yesu. 10Ndi nkusengelela bua muanʼanyi wa mu Kilisto Onesimo unakuela mu lukanu luanyi. 11Diambedi yeye wakadi bu tshintu tshidi katshi tshilubuluka kûdi, kadi katataka udi bu tshintu tshidi tshilubuluka kûdi wewe ne kundi meme kabidi; 12nakamuhingisha kûdi, yeye muine, udi bu mutshima wanyi mene. 13Nakasua yeye ashale kundi, bua yeye angenzelenzele mudimu bua bualu buebe mu lukanu mundi bua lumu luimpe; 14kadi tshiakasua kuenza bualu tshi muanze kumanya mûdi wela meshi, bua buimpe buebe kabuikadi bua ku bukole, kadi bua mu disua diebe. 15Bumue bua bualu ebu mbuakamumushilabo kûdi tshituha, bua wewe wikale nʼandi tshiendelele; 16kembu muhika, kadi muhite muhika buimpe, muanʼenu munanga wa mu Kilisto, munangibue kundi tshishiki, kadi mutambe kunangibua kûdi, ne mu mubidi ne mu Mukelenge. 17Nunku biwambala bu mukuatshishanganyi nʼebe, umuitabushe bu mûdi ungitabusha meme. 18Kadi bikaleye mukuenzele bibi, anyi muikale nʼebe dibanza, udibale bu dianyi; 19meme Paulo nakufunda dî edi ne tshianza tshianyi: nenkufute; bua tshikuambidi bu mûdi wewe muine nʼanyi dibanza, muoyo webe mene. 20Bulelela, muanʼetu, mpeteku disanka dikumbana kûdi mu Mukelenge; ukankamasha mutshima wanyi mu Kilisto.

21Bualu bua adi ntekemena ditumikila diebe, nakukufundila nunku, adi mumanye ne wewe newenze malu matambe andi nkuambila. 22Kadi bualu bukuabo, undongoluele muaba wa kulala kabidi, ndi ntekemena bua kufikishibua kunudi bualu bua kulomba kuenu.

23Epafa, udi muenu lukanu nʼanyi mu Kilisto Yesu, udi nkutumina muoyo; 24ne Mâko ne Alistâko ne Dema ne Luka, benji nʼanyi ba mumudi badi bakutumina muoyo kabidi.

25Ngasa wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto ikale ne nyuma wenu. Amen.