GALATIA

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

GALATIA 1

Paulo udi ubatumina muoyo

1Paulo, mupostolo, tshi mufume kudi bantu, tshî mutumibue kudi muntu, kadi anu kudi Yesu Kilisto ne kudi Nzambi Tatu wakamubisha ku lufu, 2ne bana betu bonso ba ma Kilisto badi nʼanyi, kudi bena ekelesia ba mu Galatia: 3Ngasa kunudi ne ditalala bia kudi Nzambi Tatu ne kudi Mukelenge wetu Yesu Kilisto, 4wakadifila bua malu mabi etu bua yeye atusungile munkatshi mua tshikondo etshi tshibi bu mudi disua dia Nzambi Tatu wetu; 5butumbi buikale kudiye tshiendelele. Amen.

Bena Galatia bakahidia lumu luimpe, bakitabusha lukuabo

6Ndi nkema bua nudi nulekela wakanubikila mu ngasa wa Kilisto lubilu nunku bua nuenu nuitabushe lumu lukuabo 7ludi kalui lumu luimpe. Kadi bakuabo badiku badi banutatshisha, badi bakeba kusesuisha lumu luimpe lua Kilisto. 8Kadi bikata tuetu anyi muanjelo wa mu diulu tunuambila lumu lukuabo ludi kalui lumu luimpe lutuakanuambila, ikale biandi ne mulau. 9Bu mutuakamba diambedi tudi tunuambilamu tshiakabidi ne, Bianuambila muntu lumu lukuabo ludi kalui lumu luimpe lunuakangata, ikale biandi ne mulau. 10Katataka ndi nkeba diakalengele kudi bantu anyi kudi Nzambi? Ndi nkeba mua kusankisha bantu, anyi? Bu meme ntshidi nkeba kusankisha bantu, tshiakadi kuikala muhika wa Kilisto.

Diyisha dia Paulo diakafuma kudi Yesu

11Bana betu, ndi numanyisha bua lumu luimpe lunakanuambila; kaluena lufuma kudi muntu. 12Bualu bua tshiakaluangata kudi muntu; kabakalunyisha; luakalua kundi mu dibuluibua dia Yesu Kilisto. 13Bualu bua nuakamana kunvua lumu lua bienzedi bianyi mu bualu bua Bena Yuda bu munakatamba kukengesha bena ekelesia wa Nzambi, bu munakababutula; 14ne bu munakadi mpita ku mpala kua bena mulongo wanyi ba bungi ba mu tshisamba tshietu mu bualu bua Bena Yuda bualu bua lukunukunu lukole lunakadi nʼalu bua bilele bia bankambua betu. 15Kadi hakasua Nzambi nguakansungula munda mua baba wanyi ne nguakambikila ku ngasa wandi, 16kubulula Muana wandi munda muanyi bua meme kuambila ba mu bisamba bia bende lumu luimpe luandi; tshikondo atshi tshiakahunga dî ne bantu. 17Tshiakabanda ku Yelushalema kudi bantu bakadianjila kubuela mu bupostolo; kadi nakaya ku Alaba; nakahingana ku Damaseke kabidi.

18Hakashika bidimu bisatu, nakaya ku Yelushalema bua kumanyangana ne Kefa, nakashala nʼandi matuku dikumi ne atanu. 19Tshiakamona mukuabo wa bapostolo, anu Yakobo muanʼabo ne Mukelenge. 20Ku mesu kua Nzambi tshiena nshima bua malu andi munufundile. 21Hashishe nakalua ku nseke ya Sulia ne ya Kilikia. 22Kabakanza kumanya mpala wanyi kudi bena ekelesia ba mu Kilisto ba mu Yudaya; 23kadi bakadi anu bunvua ne, Yeyʼau wakadi utukengesha diambedi udi wambila bantu mpindiu bua ditabusha diakakebeye kubutula; 24ne bakadi batumbisha Nzambi bua bualu buanyi.

 

GALATIA 2

1Hakashika bidimu dikumi ne binai, nakaya ku Yelushalema tshiakabidi ne Bânaba; tuakaya ne Tito kabidi. 2Nakabandaku bianyi bua bualu buakabuluibua kundi; nakalondela bakadi ne butumbi munkatshi mua bapostolo lumu luimpe lundi ngambila ba mu bisamba bia bende; kadi nakabalondelalu mu musokoko, bua meme tshikadi bu muntu utshidi welekesha lubilu, anyi wakadi welekesha lubilu hatuhu. 3Tito wakadi nʼanyi, yeye muena Gelika mene, kadi kabakamuenzesha bua kutengudibueye. 4Kadi bualu bua bakuabo bakadivuisha bu bana betu, bakadibuesha munkatshi muetu mu musokoko bua kutentekela budishikaminyi butudi nʼabu mu Kilisto Yesu; bakasua kutuvuisha bahika. 5Kadi katuakabakokela nasha tshituha tshimue tshia diba; bualu bua bushua bua lumu luimpe buikale nʼenu. 6Kadi bantu aba bakadi ne butumbi munkatshi muabo (ne bakadi banganyi diambedi kembualu kundi; Nzambi kena ubala mpala wa muntu) ndi ngamba ne, Bantu aba bakadi ne butumbi kabakanyisha bualu. 7Kadi hakamanyabo ne nakahebua lumu luimpe lua kudi badi kabai batengula, bu muakahebua Petelo lua kudi badi batengula; 8(bualu bua yeye nguakenzesha Petelo mu mudimu wa bupostolo bua batengula, nguakangenzesha kabidi mu mudimu wa bupostolo kudi bisamba bia bende); 9ne hakamonabo ngasa wakumpabo kudi Nzambi, Yakobo ne Kefa ne Yone bakadi bu makunshi mu ekelesia, bakatuha meme ne Bânaba tshianza tshia, bukole tshia buobumue buetu mu Kilisto, bua tuetu tuye kudi bisamba bia bende, ne bua bobo baye kudi batengula. 10Kadi bakasua kabidi tuetu tuvuluke bahele; bualu mene bunakadi ne disuminyina dia kuenza.

Bantu badi babingishibua anu ka ditabusha

11Kadi hakalua Kefa ku Antiokia, nakabengangana nʼandi ku mei ku mesu kuandi bualu bua yeye wakadihishisha. 12Bualu bua diambedi bantu bakuabo kabai banze kulua, bafume kudi Yakobo, wakadi udia ne bantu ba mu bisamba bia bende; kadi hakaluabo, wakumuka kudibo, wakadilamununa kudibo; bualu bua wakatshina bakadi ba batengula. 13Ne Bena Yuda bakuabo bonso bakumuka nʼandi mu lubombo; ne Bânaba mene wakahambuishibua ku lubombo luabo. 14Kadi hanakatangila ne kabakenda bajalama bu mudi lumu luimpe lua bushua luamba, nakambila Kefa ku mesu kua buonso buabo ne, Wewe, Muena Yuda, biwenza bu mudi bantu ba mu bisamba bia bende benza, kui wenza bu mudi Bena Yuda benza, munyi mûdi musue kuenzesha bantu ba mu bisamba bia bende bua bobo benza bu mudi Bena Yuda benza? 15Tuetu tuakaledibua Bena Yuda, katui bu bantu babi ba mu bisamba bia bende; 16kadi ludi bamanye ne kakuena muntu wabingishibua bua kuenza kua mikenshi kadi anu ku ditabusha dia mu Yesu Kilisto; tuetu kabidi tuakitabusha Kilisto Yesu bua kubingishibua ku ditabusha dia mu Kilisto, kenku kuenza kua mikenshi, bualu bua kakuena muntu wabingishibua ku kuenza kua mikenshi. 17Kadi bikalabo batusangane bu bantu babi hatuakadi tukeba mua kubingishibua mu Kilisto, Kilisto udi muena mudimu wa bubi, anyi? Nasha kakese! 18Bua bingibaka bintu tshiakabidi binakasasula diambedi, ndi ndijadika bu mushihi wa mikenshi. 19Bualu bua mikenshi nakamana kufua ku mikenshi, bua meme ngikale ne muoyo kudi Nzambi. 20Nakashihibua ku mutshi mutshiamakane ne Kilisto; nunku kememe kabidi udi ne muoyo, kadi Kilisto ngudi muoyo munda muanyi; ne muoyo undi nʼau mu mubidi katataka ndi nʼau mu ditabusha dia mu Muana wa Nzambi, wakannanga, wakadifila bua bualu buanyi. 21Tshiena nvuisha ngasa wa Nzambi ne, Ntshianana; bualu bua bialua buakane ku kutumikila kua mikenshi, nunku Kilisto wakafua tshianana.

 

GALATIA 3

Kuha kua Nyuma kudi bualu bua kuitabusha, kembualu bua kuenza kua mikenshi

1Nuenu Bena Galatia bahote, ku mesu kuenu kuakatekabo Yesu Kilisto mushihibue ku mutshi mutshiamakane hatoke, wakanuhambuisha nganyi? 2Ndi musue kunukonka anu bualu bumue, Nuakangata Nyuma bua kuenza kua mikenshi anyi bua kunvua kua lumu luimpe ne ditabusha? 3Ebu mbuhote buenu, anyi? Nuakuhanga ne Nyuma, mpindiu nudi nushikisha ne malu a mubidi, anyi? 4Nuakakenga mu malu a bungi nunku tshianana, anyi? (Binuikala bakenge tshianana bulelela.) 5Wakanuha Nyuma ne udi wenza malu a kukema munkatshi muenu, yeye udi wenza nunku bua kuenza kua mikenshi anyi bua kunvua kua lumu luimpe ne ditabusha? 6Mbu muakitabusha Abalahama Nzambi, ne bakamubadila ditabusha edi bu buakane. 7Numanye bienu ne, Bantu badi ba ditabusha mbobo badi bana ba Abalahama. 8Bualu bua Mukanda wa Nzambi wakadianjila kumona ne, Nzambi neabingishe bantu ba bisamba bia bende ku ditabusha, wakadianjila kuambila Abalahama lumu luimpe ne, Bisamba bionso nebivudishibue disanka bua bualu buebe. 9Nunku badi ba ditabusha badi bavudishibua disanka ne Abalahama, muena ditabusha. 10Bonso badi beyemena kuenza kua mikenshi badi munshi mua mulau; bu muakafundabo ne, Muntu yonso udi kai ulonda malu onso adi mafunda mu mukanda wa mikenshi bua kuênza udi ne mulau. 11Nunku bualu ebu budi bumanyibua hatoke ne, Kakuena muntu udi ubingishibua bua mikenshi ku mesu kua Nzambi; bualu bua bakamba ne, Muntu muakane neikale ne muoyo ku ditabusha. 12Ne mikenshi kayena ku ditabusha, kadi, Wayenza neikale ne muoyo bua bualu buai. 13Kilisto wakatuhikula ku mulau wa mikenshi, wakadivuisha bu mulau bua bualu buetu; bu muakafundabo ne, Muntu yonso udi mukudika ku mutshi udi ne mulau; 14bua disanka dia Abalahama dilue kudi bisamba bia bende mu Kilisto Yesu; bua tuetu kuangata mulayi wa Nyuma bua ditabusha.

Mikenshi ya Mose kayakavuisha mikenshi ya Nzambi ne, Ntshianana

15Bana betu, ndi ngakula bu mudi bantu bakula. Nasha tshihungidi tshikala anu hankatshi ha bantu, hamanabo kutshijadika, kakuena muntu udi utshivuisha tshia hatuhu, anyi udi utentekesha malu makuabo ha mutu hatshi. 16Milayi yakalayidibua Abalahama ne kankanunuina kandi; kayakalayidibua tunkanunuma tua bungi, kadi anu muntu umue, kankanunuina kebe, Kilisto mene. 17Ndi ngamba dî edi ne, Mikenshi, yakalua hakaleha bidimu nkama inai ne makumi asatu, kayena mimanye mua kumusha tshihungidi tshiakadianjila kujadikibua kudi Nzambi bua kuvuishai mulayi ne, Ntshianana. 18Bikala buhianyi bufume ku mikenshi, kabuena bufuma ku mulayi; kadi Nzambi wakabuha Abalahama bua mulayi. 19Nunku mikenshi Idi bua tshinyi? Mikenshi yakatentekeshibua ha mutu bualu bua malu mabi a bantu, tô ne hakalua kankanunuina ka Abalahama kakalayidilabo mulayi; wakalongolodibua kudi banjelo ku tshianza tshia mutuanganyi wa tshihungidi. 20Mutuanganyi kena mutuanganyi wa umue; kadi Nzambi udi umue. 21Mikenshi idi ifuilangana ne milayi ya Nzambi, anyi? Nasha kakese! Bu Nzambi mutuhe mikenshi yakamanya mua kutuhesha muoyo, bulelela, buakane buakadi kufuma ku mikenshi. 22Mukanda wa Nzambi wakinshidila malu onso munshi mua bubi, bua kuha bantu badi bitabusha mulayi ku ditabusha dia mu Yesu Kilisto.

23Diambedi ditabusha kadî dianze kulua, buonso buetu tuakadi balamibue munshi mua mikenshi, tuakadi binshidila ku ditabusha diakadi ha kubuluibua. 24Nunku mikenshi yakalua ndeshi wetu wa kutufikisha kudi Kilisto, bua tuetu tubingishibue ku ditabusha. 25Kadi bualu bua ditabusha diakumana kulua, katuena mu bulombodi bua ndeshi kabidi. 26Bua buonso buetu tudi bana ba Nzambi bua ditabusha dia mu Kilisto Yesu. 27Bualu bua nuenu bonso bakabatijibua mu Kilisto, nuakaluata Kilisto. 28Kakuena Muena Yuda anyi Muena Gelika; kakuena muhika anyi mudishikamine; kakuena mulume anyi mukashi; bualu bua buonso buenu nudi muntu umue mu Kilisto Yesu. 29Binuikala ba Kilisto, nunku nudi tunkanunuina tua Abalahama, nudi bahianyi bandi bu mudi mulayi wamba.

 

GALATIA 4

Anu bena ditabusha badi bana ba Nzambi

1Ndi ngamba ne, Hatshidi muhianyi muana mutekete, kena utahuluka kudi muhika, nasha bikaleye mukelenge wa bintu bionso; 2kadi yeye udi ku nyima kua bakuatshishi ne balami tô ne halua dituku diakasungula tatu wandi. 3Nunku tuetu kabidi hatuakadi bana batekete, bakatuvuisha bahika ba mayisha a kumudilu a ha buloba. 4Kadi hakakumbana tshikondo, Nzambi wakatuma Muana wandi, muledibue kudi mukashi, muledibue munshi mua mikenshi, 5bua yeye amanye mua kuhikula badi munshi mua mikenshi, bua tuetu tuangate buhianyi bua bana ba Nzambi. 6Ne bualu bua nudi bana, Nzambi wakatuma Nyuma wa Muana wandi mu mitshima yetu, wela di diandi ne, Aba,Aba, kukudimuna mu muaku ne, Tatu. Tatu. 7Nunku wewe kuena muhika kabidi, kadi udi muana mulela; ne biwikala muana mulela, nunku udi muhianyi bua bualu bua Nzambi.

8Kadi ku tshikondo atshi, bualu bua kanuakamanya Nzambi, nuakadi mu buhika bua bintu bidi kabi nzambi mu tshikadilu tshiabi; 9kadi katataka, bualu bua nuakumana kumanya Nzambi ne nudi bamanyibue kudi Nzambi, munyi munudi basue kuhingana ku mayisha matekete a kumudilu ne a hatuhu a ha buloba bua kudivuisha bahika kabidi? 10Nudi nuj idila matuku ne ngondo ne bikondo ne bidimu. 11Ndi ntshina bua bualu buenu ne, Bumue nakanuenzela mudimu hatuhu.

Diambedi bakitabusha di dia Paulo, kadi ku nyima bakahidia di diandi

12Bana betu, ndi nusengelela bua nuenu nulue bu meme, bualu bua meme nakulua bu nuenu. Kanuakangenzela bibi; 13nudi bamanye ne bualu bua butekete bua mubidi wanyi nakanuambila lumu luimpe musangu wa kumudilu. 14Kanuakampetula, kanuakampidia bualu bua butekete bua mubidi wanyi buakadi bu buteyi kunudi; kadi nuakangitabusha bu muanjelo wa Nzambi, bu Kilisto Yesu mene. 15Kudisankisha kuenu kuakuya hanyi? Ndi mumanyi wa bualu ne, Bu nuenu bamanye mua kuenza nunku, nuakadi kuntudila mesu enu bua kuampa. 16Nunku nakulua muena lukuna wenu bualu bua ndi nuambila bualu bulelela, anyi? 17Badi banukeba ne lukunukunu, kembua kunuenzela bimpe, kadi badi basue kunusesuisha kutudi, bua nuenu nubakebe bobo. 18Kuikala ne lukunukunu mu malu makane bikondo bionso kudi kuimpe, hangikala nʼenu, ne hangikala tshi nʼenu. 19Bana banyi bakese, bandi mukuatshikile didinyenga dia ha kulela kabidi bua bualu buenu tô ne bamueneka Kilisto munda muenu, 20nakadi musue kuikala nʼenu katataka bua kukudimuna dî dianyi; bualu bua mutshima wanyi udi uhampakana bua bualu buenu.

Tshifuanyikishi tshia Isaka ne tshia Yishamele

21Nungambile bienu, nuenu badi basue kuikala munshi mua mikenshi, kanuena nunyua mikenshi, anyi? 22Bualu bua bakafunda ne, Abalahama wakadi ne bana balume babidi, wakalela umue kudi mukashi muhika, ne mukuabo kudi mukashi, muena budishikaminyi. 23Muana wa mukashi muhika wakaledibua bu mudibo balela bana bonso, kadi muana wa mukashi, muena budishikaminyi, wakaledibua bua mulayi. 24Malu â nunku adi lusumuinu: bakashi aba badi bu bihungidi bibidi; umue wabo wa ku mukuna wa Sinai udi ulela bana bua kuikalabo bahika, yeye udi Haga. 25Haga eu udi mukuna wa Sinai wa mu Alaba udi mu mulongo umue ne Yelushalema wa katataka; bualu bua yeye udi mu buhika ne bana bandi. 26Kadi Yelushalema wa mu diulu udi muena budishikaminyi, udi baba wetu. 27Bua bakafunda ne, Mukashi wa nkumba udi kai mulele, usanke biebe; Ne mukashi udi kai ne didinyenga dia ha kulela, uhandishe dî diebe, udile biebe; Bualu bua bana ba mukashi muhidibue badi batambe bana ba mukashi wakashala ne mulume bungi.

28Tuetu, bana betu, tudi bana ba mulayi bu muakadi Isaka. 29Bu muakadi bualu hale, budi nunku katataka; yeye uvua muledibue bu mudibo balela bana bonso wakadi ukengesha uvua muledibue bu mudi kulela kua Nyuma. 30Kadi Mukanda wa Nzambi udi wamba tshinyi? Udi wamba ne, Ihata mukashi muhika ne muanʼandi mulume: bualu bua muana wa mukashi muhika kena mua kuhiana bintu ne muana wa mukashi, muena budishikaminyi. 31Nunku bana betu, katuena bana ba mukashi muhika, kadi tudi bana ba mukashi, muena budishikaminyi.

 

GALATIA 5

Paulo udi ubajinguluila mudi budishikaminyi buabo mu Kilisto

1Kilisto wakatuhikula bua tuetu tuikale ne budishikaminyi; nunku nudijadike, kanudibueshi munshi mua tshikokedi tshia buhika kabidi.

2Monai, meme Paulo ndi nuambila ne, Binuitabusha ditengula, Kilisto kena unukuatshisha. 3Ndi manyisha muntu yonso tshiakabidi udi witabusha ditengula ne yeye udi muena dibanza bua kuenzeye mikenshi yonso nkonkonko. 4Nudi batahuluke kudi Kilisto, nuenu badi bakeba kudibingisha ku mikenshi; nuakumuka mu ngasa, 5Tuetu, bualu bua Nyuma udi utukuatshisha, ku ditabusha tudi tuindila buakane butudi tutekemena, 6Bualu bua mu Kilisto Yesu, bikala muntu mutengula anyi bikaleye kai mutengula, kakuena bualu, kadi anu ditabusha didi dienza malu mu luse. 7Nuakadi nuenda bimpe; wakanuhumbisha nganyi bua nuenu kanutumikidi bualu bulelela? 8Meshi â kakafuma kudi Nzambi wakanubikila. 9Luevene lukese ludi lutuntumusha mutanda mujima. 10Meme ndi ne ditekemena edi kunudi mu Mukelenge ne, Kanuena nuikala ne meshi makuabo; kadi udi unutatshisha neadituadile dihila diandi, ne udi nganyi ne nganyi. 11Kadi meme, bana betu, bingikala ntshidi nuambila bualu bua ditengula, ntshidi nkengeshibua bua tshinyi? Nunku dilenduisha dia mutshi mutshiamakane diakumushibua. 12Nakadi kusua ne badi banutombuesha baditungule kabidi.

13Bualu bua nuenu, bana betu, nuakabikidibua bua budishikaminyi; kadi nudimuke ne budishikaminyi buenu kabulu tshia kusankisha nʼatshi mubidi, kadi bualu bua dinanga dienu nukuatshilangane mudimu. 14Bualu bua mikenshi yonso idi misangisha mu dî dimue, ndî edi ne, Sua mukuenu bu mûdi mudisue. 15Kadi binuasumangana, binuadiangana, nudimuke ne kanubutudianganyi.

Midima ya mubidi ne mamuma a Nyuma

16Ndi nuambila ne, Endai mu Nyuma Muimpe, nunku kanuena nulonda lukuka lua mubidi. 17Bualu bua dijinga dia malu a mubidi didi difuilangana ne dijinga dia malu a Nyuma, ne dijinga dia malu a Nyuma didi difuilangana ne dijinga dia malu a mubidi; bua malu â adi mimanyinangane, bua nuenu kanuenji malu anudi basue kuenza. 18Kadi binuikala balombodibua kudi Nyuma, kanuena munshi mua mikenshi. 19Malu mabi adi mubidi wenza adi amueneka ne, Tshiendenda tshia malunda mabi, meshi mabi, masandi, 20ditendelela dia mpingu, kubaka kua manga, lukuna, kutandangana, mukau, tshishi, kutahuluka, mpata, diyoyo, 21mutshiaudi, bukuatshiki bua maluvu, manaya a bundu ne malu â onso; edi ndianjila kunudimusha bu munakamana kunudimusha diambedi ne, Bantu batu benza malu â kabena bahiana bukelenge bua Nzambi. 22Kadi mamuma a Nyuma adi dinanga, disanka, ditalala, lutulu, luse, buimpe, bunanukidi bua lulamatu, 23kudihuekesha, kudikanda; kakuena mukandu ku malu â. 24Badi mu Kilisto Yesu bakamana kushiha mubidi ne milou yau ne nkuka yau ku mutshi mutshiamakane.

25Bituikala ne muoyo bua Nyuma, tuende bietu bua Nyuma kabidi. 26Tulekele kuditumbishatumbisha hatuhu ne kufikishangana munda ne kuvuishangana mukau.

 

GALATIA 6

Bantu ba Nzambi bakuatshishangane

1Bana betu, bikala muntu mutulukile ku bualu bubi, nuenu badi ne Nyuma, numuhingishe kudi Nzambi ne mutshima wa kalolo; udimuke biebe, bua wewe buteyi bu. 2Nuambuishangane majitu enu, nunku nutumikile mikenshi ya Kilisto. 3Bikala muntu udiela meshi ne, Ndi muntu mimene, hatshidiye muntu wa tshianana, yeye udi udidinga. 4Kadi muntu ne muntu adijadikile mudimu wandi, nunku neamanye mua kuditumbisha bua bualu buandi, kembualu bua mukuabo. 5Bualu bua muntu ne muntu neadianjile bujitu buandi.

6Muntu udi uyishibua bualu bua Nzambi akuatshishe muyishi wandi ne bintu bimpe bionso. 7Kanudidingi; Nzambi kena usekibua; bualu bua tshintu tshionso tshidi muntu ukuna, ntshiotshi tshiahuoleye. 8Muntu udi ukunyina mubidi wandi bintu, neahuolele mubidi wandi bintu bibole; kadi muntu udi ukunyina Nyuma bintu, neahuole muoyo wa tshiendelele bua Nyuma. 9Katuhangi mu kuenza kua malu mimpe; bualu bua halua tshikondo tshia kuahuola netuahuole bituikala katui tubanga. 10Nunku hatudi bamanye mua kuenza, tuenzelai bantu bonso bimpe, kadi tutambe kuenzela bena diku dia bena kuitabusha bimpe.

Paulo udi utumbila bua Mutshi Mutshiomakane wa Kilisto

11Monai maleta manene andi munufundile nʼau ne tshianza tshianyi tshine. 12Bonso badi basue didilesha dimpe mu malu a mubidi, badi banuenzesha bua kutengudibua; anu bua kababakengeshi bualu bua mutshi mutshiamakane wa Kilisto. 13Kadi bobo mene badi batengudibua kabena batumikila mikenshi; kadi badi basue nuenu nutengudibue, bua kutumbilabo ku malu a mu mibidi yenu. 14Kadi meme tshitumbidi ku muanda mukuabo; ntumbile bianyi anu bualu bua mutshi mutshiamakane wa Mukelenge Yesu Kilisto, kuakanshihelabo malu a ha buloba, ne kunakashihibua ku malu a ha buloba kabidi. 15Bualu bua bikala muntu mutengula, anyi bikaleye kai mutengula, kakuena bualu; kadi kuikala muntu muhia-muhia kudi bualu. 16Bonso badi basue kuenda bu mudi tshidikishilu etshi, ditalala ne luse bikale kudibo ne kudi Bena Isalele ba Nzambi.

17Nunku muntu kantatshishi kabidi; bualu bua ndi utuala bimanyinu bia Yesu, bibangu bangosha hamʼbidi hanyi.

18Bana betu, ngasa wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto ikale ne nyuma wenu. Amen.