2 KOLINTO

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

 

2 KOLINTO 1

Nzambi udi Musambi wa bantu bandi

1Paulo, mupostolo wa Kilisto Yesu, bua disua dia Nzambi, ne Timote, muanʼetu wa mu Kilisto, tudi tufunda mei kudi bena ekelesia wa Nzambi ba mu Kolinto ne kudi basanto bonso ba mu buloba buonso bua Akaya. 2Ngasa kunudi ne ditalala bia kudi Nzambi Tatu wetu ne kudi Mukelenge Yesu Kilisto.

3Nzambi Tatu wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto, Tatu wa luse ne Nzambi wa busambi buonso, atumbishibue; 4utu watusamba mu makenga etu onso, bua tuetu tumanye mua kusamba bakuabo mu makenga abo onso ne busambi butudi tusambibua kudi Nzambi. 5Bu mudi makenga a Kilisto akumbana kutudi, nunku bua Kilisto busambi buetu budi bukumbana kabidi. 6Bituakengeshibua, bualu ebu mbua busambi buenu ne luhandu luenu; anyi bituasambibua, bualu ebu mbua busambi buenu budi bunuenzesha mu dikankamana dia mu makenga momumue atudi tukenga nʼau. 7Ne ditekemena dietu bua bualu buenu didi dijalama; bua tudi bamanye ne, Bu munudi babanyanganyi nʼetu ba makenga, nunku nudi babanyanganyi nʼetu ba busambi kabidi. 8Bana betu, katuena basue nuenu nuhange kumanya bua makenga akatukuata mu Asia, bu muakatamba bujitu kutunemena, buhita bukole buetu, tô ne hatuakamanya ne. Netufue; 9kadi tuetu tuakadi ne dihila dia lufu hamʼbidi hetu bua tuetu katuditekemenyi, kadi bua tuetu tutekemene Nzambi udi ubisha bafue; 10wakatusungila ku lufu lunene nunku, neatusungileku kabidi; utudi tueyemena mu ditekemena dietu ne, Yeye neatusungile kabidi; 11nuenu kabidi nudi nukuatshishangana bua bualu buetu ne disengelela dienu, bua bantu ha bungi basakidile Nzambi bua bualu buetu, bua kuha kuakatuhabo ku kutendelela kua bantu ba bungi.

Paulo kakaya kudibo diambedi bualu bua Bena Kolinto bakenza bibi, yeye kakasua kubatandisha

12Bualu bua ditumba dietu didi bualu ebu, tshimanyishilu tshia muoyo-mukese wetu ne, Tuetu tuakenda munkatshi mua ba ha buloba ne bienzedi bia tshijila ne bia hatoke bia Nzambi, kemu meshi a bantu kadi mu ngasa wa Nzambi, ne tuakatamba kuenda nunku munkatshi muenu. 13Katuena tunufundila malu makuabo anu malu anudi mibala ne anudi bamanye mene; ndi musue nuenu mimanye malu au tô ne kunshikidilu; 14bu munuakatumanya tshituha ne, Tuetu tudi butumbi buenu, bu munudi butumbi buetu, mu dituku dia Mukelenge wetu Yesu.

15Ne mu ditekemena edi nakasua kulua kunudi diambedi bua nuenu kuikala ne ngasa tshiakabidi; 16nakasua kuhitshila munkatshi muenu ku Makedonia, ne kuhingana kunudi ku Makedonia kabidi, bua nuenu kuntuma ku mpala mu luendu luanyi lua ku Yudaya. 17Hanakadi ngelangana meshi nunku, nakadi ne kutatakana, anyi? Malu andi musue kuenza, ndi musue anu bu ba ha buloba, badi bamba ne, E, E, ne Nasha, Nasha, anyi? 18Bu mudi Nzambi mua kueyemenyibua, dî dietu kunudi kadiena E ne Nasha. 19Bualu bua Muana wa Nzambi, Yesu Kilisto, wakanuambidibua munkatshi muenu kutudi, kudi meme ne Siluano ne Timote, kakadi ne E ne Nasha; kadi munda muandi mudi anu E. 20Bualu bua bu mudi bungi bua milayi ya Nzambi, munda muandi mudi anu E; nunku kabidi bua bualu buandi kudi Amen, bua Nzambi atumbishibue bua bualu buetu. 21Wakatujadika nʼenu mu Kilisto, wakatuela manyi ha mutu, nNzambi; 22wakatutekela tshimanyishilu tshiandi ne wakatuha tshieya tshia Nyuma Muimpe mu mitshima yetu kabidi.

23Ndi mbikila Nzambi bu mumanyi wa bualu ne mutshima wanyi ne, Nakahidia mua kulua ku Kolinto bua kunusungila ku ditandangana dietu. 24Kembua tudi ne bukokeshi ku ditabusha dienu, kadi tudi bakuatshishanganyi nʼenu mu disanka dienu; bualu bua nudi nujalama mu ditabusha.

 

2 KOLINTO 2

1Kadi nakadisunguila bualu ebu munda muanyi bua meme tshilu kunudi kabidi ne kanyinganyinga. 2Bua binanyingalasha mitshima yenu, muntu kai udi unsankisha, anu muntu udi ne mutshima wandi munyingalashibue kundi? 3Nakanufundila bualu ebu mene bua meme, hanalua, tshikadi ne kanyinganyinga kudi bantu bandi ne bua kuikala ne disanka kudibo; ndi ne ditekemena kunudi bonso ne, Disanka dianyi didi dia buonso buenu. 4Nakanufundila ne kanyinganyinga ka bungi ne mutshima munemu bujitu bua bungi ne binsonshi bia bungi ku mesu; kembua mitshima yenu inyingalashibue, kadi bua nuenu mimanye dinanga dindi ntamba kukumbasha kunudi.

Paulo udi musue Bena Kolinto balekelele muntu mubi wa munkatshi muabo bualu bubi buandi

5Kadi bikala muntu mumane kunyingalasha mitshima, yeye kakanyingalasha mutshima wanyi (tshiena musue kutamba kukolesha bualu), kadi wakanyingalasha mitshima ya buonso buenu tshituha. 6Dikenga diakangateye kudi bungi buenu didi dikumbana kudi muntu wa nunku; 7kadi nudi ne bualu bua kumulekelela bubi buandi ne kumusamba, bua bumue muntu wa nunku katambi bu ku kanyinganyinga kakole. 8Nunku ndi nusengelela bua nuenu nûjadike luse luenu kudiye. 9Bua bualu ebu kabidi nakunufundila bua meme kumanya bu mudi dijadikibua dienu, ne nudi ne ditumikila mu malu onso, anyi? 10Kadi kudi muntu unudi nulekelela bualu buonso, meme nemulekelelebu kabidi; bua bualu bunakunulekelela kabidi, bingikala munulekelele bualu buonso, nakunulekelelabu bua bualu buenu ku mesu kua Kilisto; 11bua Satana kikadi ne muaba wa kutuhitshila budimu; bualu bua tuetu katuena tuhanga kumanya madimu andi.

Paulo udi ne ntatu mu mudimu wandi; udi ne masanka andi kabidi

12Hanakalua ku Toa bualu bua lumu luimpe lua Kilisto ne hakadi tshibi tshinene tshingunzuluila mu Mukelenge; 13tshiakadi ne dikisha mu mutshima wanyi, bualu bua tshiakasangana Tito, muanʼetu wa ma Kilisto; kadi nakalayangana nʼabo, nakaya ku Makedonia.

14Kadi tuasakidila kudi Nzambi udi utulombola misangu yonso bu bantu batambibue mu Kilisto, udi ununkishila dihembu dia lungenyi luandi mu bianza bietu ku miaba yonso. 15Bualu bua tudi bu dihembu dimpe dia Kilisto mu Nzambi kudi bantu badi basungidibua ne kudi bantu badi bajimishibua; 16kudi bakuabo tudi bu dihembu dia lufu ku lufu, ne kudi bakuabo tudi bu dihembu dia muoyo ku muoyo. Muntu kai udi ukumbana malu â? 17Bualu bua tuetu katuena bu ba bungi badi banyanga dî dia Nzambi! kadi mu Kilisto tudi tuamba dî ne mitshima mitoke bu mutudi ba kudi Nzambi ne ku mesu kua Nzambi.

 

2 KOLINTO 3

Bualu bua Yesu Kilisto budi butamba bualu bua Mose

1Tudi tubanga tshiakabidi kuditumbisha, anyi? Tuetu tudi ne bualu, bu mudi bakuabo benza, bua kulua ne mikanda ya kudimanyisha nʼai kunudi, anyi? Anyi tudi ne bualu bua kunulomba mikanda ya kudimanyisha nʼai kudi bakuabo, anyi? 2Nuenu nudi mukanda wetu, mufundibue mu mitshima yetu, mumanyibue ne mubadibue kudi bantu bonso; 3budi bumueneshibua ne, Nuenu nudi mukanda wa Kilisto, muenjibue kutudi, wakafundibua kene mai a mikanda, kadi ne Nyuma wa Nzambi udi ne muoyo; kempa mabue, kadi mu mitshima ya bantu. 4Edi nditekemena ditudi nʼadi kudi Nzambi bualu bua Kilisto; 5kembua tuetu tudi tukumbana nkayetu bua kudibadila bualu bu mudibu bufuma kutudi, kadi dikumbana dietu didi difuma kudi Nzambi; 6yeye wakatukumbasha kabidi bu bena mudimu ba dihungila dihia-dihia; kendia maleta a mikenshi mafunda, kadi dia nyuma: bualu bua maleta mafunda adi avuisha lufu, kadi nyuma udi uvuisha muoyo. 7Kadi bikala mudimu wa lufu muenjibue ne maleta mafundibue ha mabue wakalua ne butumbi, ne bua nunku Bena Isalele kabakamanya mua kutangilatangila mpala wa Mose bualu bua butumbi bua mpala wandi, butumbi abu buakadi bujiminajimina; 8mudimu wa nyuma kawena utamba kuikala ne butumbi, anyi? 9Bualu bua bikala mudimu wa kuhisha bantu ne butumbi, mudimu wa kuvuisha buakane udi utamba butumbi. 10Bua bulelela, bualu buakavuishibua butumbi diambedi kabuena buvuishibua butumbi nunku katataka, bualu bua butumbi budi butamba budiku. 11Bualu bua bikala bualu budi bujiminajimina ne butumbi, bualu budi bushala budi butamba butumbi.

12Bualu bua tudi ne ditekemena dia nunku, tudi tuamba dî dietu ne dikima dikole; 13ne katuena bu Mose wakateka tshilulu tshikudika ha mpala wandi bua Bena Isalele kabatangidi kunshikidilu kua butumbi buakadi bujiminajimina; 14kadi meshi abo akakoleshibua, bualu bua tô ne ku dituku edi, habalabo dihungila dikulukulu, tshilulu tshikudika tshiotshimue tshitshidi tshishala, bualu ebu kabuena buanze kubuluibua kudibo ne, Tshidi tshiumushibua mu Kilisto. 15Kadi tô ne ku dituku edi habalabo mei a Mose, tshilulu tshikudika tshidi tshilala ku mitshima yabo. 16Kadi biakudimuka mitshima yabo kudi Mukelenge, tshilulu tshikudika tshidi tshiumushibua. 17Mukelenge udi Nyuma, ne hadi Nyuma wa Mukelenge hadi budishikaminyi. 18Kadi buonso buetu, katui ne tshilulu tshikudika ha mpala, tudi tutangila bu mu ludimuenu butumbi bua Mukelenge, tudi tuandamushibua mu tshifuanyikishi tshiotshimue ku butumbi ne ku butumbi; bu mudi kudi Mukelenge Nyuma.

 

2 KOLINTO 4

Paulo kena musue kuhanga mudima wakamuha Nzambi; Nzambi neamusankishe

1Bua bualu ebu tuetu tudi ne mudimu eu, bu mutuakaheta luse, katuena tuhanga; 2kadi tuakahidia malu masokome a bundu, katuena tuendakana ne budimu, katuena tudinga bantu ne dî dia Nzambi, kadi tudi tudianyisha ku dimuenesha dia bushua ku muoyo-mukese wa muntu yonso ku mesu kua Nzambi. 3Bikala lumu luimpe luetu ne tshilulu tshikudika, ludi nʼatshi anu kudi batshidi bajimina; 4bakafofomishabo mesu a meshi a badi kabai bitabusha kudi nzambi wa tshikondo etshi, bua dinkenka dia lumu luimpe lua butumbi bua Kilisto, udi tshifuanyikishi tshia Nzambi, kaditemi kudibo. 5Bualu bua katuena tudiamba, kadi tudi tuamba Kilisto Yesu bu Mukelenge; ne tuetu bu bahika benu bualu bua Yesu. 6Bualu bua Nzambi nguakamba ne, Munya neuteme mu mîdima; yeye wakatema mu mitshima yetu bua kutuha dinkenka dia lungenyi lua butumbi bua Nzambi ha mpala ha Yesu Kilisto.

Bukole bua Paulo buakafuma kudi Nzambi

7Kadi tudi ne bualu ebu bua mushinga mukole mu bintu biakafumbabo ne buloba, bua bulengele butambe bua bukole buikale bua Nzambi, kabufumi kutudi; 8bakatutshintshimika ku nseke yonso, kadi katuena mu muaba mubumbakane; tudi tulubakana, kadi katuena banze kuteketa; 9tuakuihatshibua, kadi katuena tulekedibua ha nkayetu; tuakukumibua hanshi, kadi katuena tushihibua; 10misangu yonso tudi tutuala dishihibua dia Yesu mu mibidi yetu, bua muoyo wa Yesu umueneshibue kabidi mu mibidi yetu. 11Bualu bua tuetu badi ne muoyo tudi tufidibua ku lufu misangu yonso bualu bua Yesu, bua muoyo wa Yesu kabidi umueneshibue mu mibidi yetu ifuafua. 12Nunku lufu ludi luenzesha munda muetu, kadi muoyo udi wenzesha munda muenu. 13Kadi bualu bua tudi ne nyuma muomumue wa ditabusha bu mudi dî difundibue ne, Nakitabusha, nunku nakakula; tuetu tudi tuitabusha kabidi, nunku tudi tuakula kabidi: 14tudi bamanye ne, Wakabisha Mukelenge Yesu ku lufu neatubishe kabidi ne Yesu, neatumueneshe nʼenu ka mesu kuandi. 15Bua malu onso adi bua bualu buenu, bua ngasa, udi uvulangana kudi badi batamba bungi, akumbashe disakidila ku butumbi bua Nzambi.

Bantu ba Nzambi kabena ne bualu bua kutshina lufu

16Nunku katuena tuhanga; kadi bikala mibidi yetu ifuafua ifuafua, mioyo yetu idi ivuishibua mihia-mihia ku dituku ku dituku. 17Bualu bua dikenga dietu dikese dia tshituha tshihi didi ditamba kutuenzeshela bujitu bua butumbi bua tshiendelele musangu ne musangu; 18hatudi katui tutangila bintu bidi bimueneka ku mesu, kadi tudi tutangila bintu bidi kabi bimueneka ku mesu; bualu bua bintu bidi bimueneka ku mesu bidi bia tshituha tshihi, kadi bintu bidi kabi bimueneka ku mesu bidi bia tshiendelele.

 

2 KOLINTO 5

1Tudi bamanye ne, Bikala nsubu wa ha buloba wa mubidi wetu muhuke, tudi ne nsubu mufume kudi Nzambi, nsubu udi kai muasa ne bianza, udi mu diulu tshiendelele. 2Bulelela, mu nsubu eu tudi tufua mikemu, bualu bua tudi tujinga bua kuluatshishibua ne nsubu wetu udi ufuma mu diulu; 3nunku kabidi, bitualuatshishibua, kabena batusangana butaka. 4Bulelela, tuetu badi mu nsubu eu tudi tufua mikemu banemena kudi bujitu; kembua tudi basue kuvula bintu bitudi tuluata, kadi tudi basue kuluatshishibua, bua tshidi ne bua kufua tshiminyibue kudi muoyo. 5Nguakatuenza bua bualu ebu mene nNzambi, wakatuha kabidi tshieya tshia Nyuma. 6Nunku bualu bua tudi ne dikima misangu yonso ne bualu bua tudi bamanye ne, Hatuikala kunu mu mubidi, katuena tuikala kua Mukelenge 7(bualu bua tudi tuenda bua ditabusha, kembua bintu bidi bimueneka ku mesu); 8bua malu â tudi ne dikima, mundi ngamba, ne tudi tutamba kusua kumuka ku mubidi bua kuikala kua Mukelenge. 9Nunku bualu butudi tukeba kabidi ne, Bituikala mu mubidi anyi katui mu mubidi, mbua kumusankisha. 10Bualu bua butudi nʼabu mbua kumueneshibua buonso buetu ku mpala kua tshilumbuluidi tshia Kilisto, bua muntu ne muntu kuangateye bintu bia mu mubidi wandi bu muakenzenzeye, nasha malu mimpe nasha malu mabi.

Bambi badi benza mudimu mu ditshina dia Mukelenge ne mu dinanga dia Kilisto

11Bualu bua tuetu tudi bamanye ditshina dia Mukelenge, tudi tuitabushisha bantu; kadi tudi tumueneshibua ku mpala kua Nzambi, ne ndi ntekemena ne, Tudi tumueneshibua ku muoyo-mukese wenu kabidi. 12Katuena tudimanyisha kunudi tshiakabidi, kadi tudi tunuha bua kuditumbisha nʼabu bua bualu buetu, bua nuenu numanye mua kuitaba kudi bantu badi batumba mu malu adi amueneka ku mesu, kenga mu mutshima. 13Bituikala ne meshi matshimbakane, budi bua Nzambi; anyi bituikala ne mitshima mihole, budi bua bualu buenu. 14Bualu bua dinanga dia Kilisto didi dituenzesha; bua tuakujingulula bualu ebu ne, Bualu bua umue wakafuila bonso, nunku bonso bakafua; 15ne yeye wakafuila bonso bua badi ne muoyo kabikadi nʼau bua bualu buabo nkayabo, kadi bikale nʼau kudi yeye wakafua ne wakabika ku lufu kabidi bua bualu buabo. 16Nunku mu malu atshidi ku mpala katuena bamanye bantu ku mibidi yabo; bituamana kumanya Kilisto ku mubidi wandi diambedi, katataka katuena bamumanye nunku kabidi. 17Nunku bikala muntu mu Kilisto, yeye udi mufukibue muhia-muhia; malu makulukulu akaya, monai, akalua mahia-mahia. 18Kadi malu onso adi afuma kudi Nzambi, wakatulengesha kudiye bualu bua Kilisto wakatuha mudimu wa kulengeshisha bakuabo kudiye: 19ne. Nzambi munda mua Kilisto wakadi ulengesha ba ha buloba kudiye, kakababadila malu mabi abo, ne wakateka munda muetu dî dia kulengeshisha bakuabo kudiye.

20Nunku tudi miloho bua bualu bua Kilisto, bu mudi Nzambi munusengelele ne dî dietu, nunku tuetu tudi tunusengelela bua bualu bua Kilisto ne, Nulengeshibue ne Nzambi. 21Yeye nguakadi kai mumanye bubi, Nzambi wakamuvuisha bubi bua bualu buetu; bua tuetu tuikale buakane bua Nzambi munda muandi.

 

2 KOLINTO 6

Paulo udi udimanyisha ba muena mudima muimpe wa Nzambi mu makenga andi

1Tuetu, benji ba mudimu ne Nzambi, tudi tunusengelela kabidi ne, Kanuangatshi ngasa wa Nzambi bu bualu bua hatuhu; 2bua yeye udi wamba ne, Nakakunvuila mu tshikondo tshimpe, Mu dituku dia luhandu nakakukuatshisha;

monai, katataka ntshikondo tshimpe, monai, katataka ndituku dia luhandu. 3Katuena tulenduisha muntu mu bualu, bua mudimu wetu kaubandibu. 4Kadi mu malu onso tudi tudimanyisha bu bena mudimu ba Nzambi, mu ditantamana dia bungi, ne mu makenga, ne mu malu adi atukolela, ne mu tunyinganyinga; 5ne mu mibundabunda, ne mu nsubu ya lukanu, ne mu mayoyo, ne mu midimu mikole, ne mu kutentekela, ne mu kujila kua bia kudia; 6ne mu butoke bua mitshima, ne mu lungenyi, ne mu lutulu, ne mu luse, ne mu Nyuma Muimpe, ne mu dinanga didi kadi ne lubombo; 7ne mu dî dia bushua, ne mu bukole bua Nzambi; ne ku bintu bia nvita bia buakane bikuata ku tshianza tshia balume ne ku tshianza tshia bakashi, 8ku butumbi ne mu dihetula, ku lumu lubi ne ku lumu luimpe; bu bena mashimi, kadi tudi bena mei malelela; 9bu bantu badi kabai bamanyibua, kadi tudi bamanyibua bimpe; bu bantu bafuafua, kadi monai, tudi ne muoyo; bu bakengeshibua, kadi katuena tushihibua; 10bu badi ne kanyinganyinga ka mutshima, kadi tutu tuasanka misangu yonso; bu bahele, kadi tudi tuvuisha ba bungi babanshi; bu badi kabai ne bintu, kadi tudi ne bintu bionso.

11Bena Kolinto, mukana muetu mudi mubulule kunudi, mitshima yetu idi midiundishibue. 12Kanuena nukeheshibua munda muetu, kadi nudi nukeheshibua mu mitshima yenu nuenu. 13Bua difutu diodiumue dihingana katudi, (udi nuambila bu bana) nuenu kabidi nudiundishibue ma mitshima yenu.

Bantu ba Nzambi kababuelakanyi ne bantu babi

14Lekelai kulamakashibua ne badi kabai bena ditabusha bu badi kabai bakanangane; bua buakane budi ne bulunda kai ne bualu bubi; anyi munya udi ne buobumue kai ne midima? 15Ne Kilisto udi ne di dimue ne Beliyala kudi kunyi; anyi muena ditabusha udi ne tshituha kai ne udi kai ne ditabusha? 16Ntempelo wa Nzambi udi uhunga di kai ne mpingu? Bualu bua tuetu tudi bu ntempelo wa Nzambi udi ne muoyo; bu muakamba Nzambi ne, Nengikale munda muabo, nengendakane munda muabo; Nengikale Nzambi wabo ne bobo nebikale bantu banyi. 17Nunku umukai munkatshi muabo, nuikale batahuluke, bu mudi Mukelenge wamba; Kanulengi tshintu tshibiha, ne meme nenuitabushe, 18Nengikale kunudi bu Tatu, ne nuenu nenuikale kundi bu bana balume ne bana bakashi, Mudi muamba Nzambi wa Bukole Buonso.

 

2 KOLINTO 7

1Bana betu, bualu bua tuetu tudi ne milayi ei, tudilengeshe ku manyanu onso a mubidi ne a nyuma, tukumbashe tshijila tshietu mu ditshina dia Nzambi.

Mutshima wa Paulo udi usanka bua bienzedi bia Bena Kolinto

2Nutushile muaba mu mitshima yenu; katuakenzela muntu bibi, katuakanyanga muntu, katuakatamba muntu mukuabo budimu. 3Tshiena ngamba bualu ebu bua kunuhisha; bua nakanuambila diambedi ne, Nuenu nudi mu mitshima yetu bua tuetu tufue hohamue ne tuikale ne muoyo hohamue. 4Dikima dia mei anyi didi dinene kunudi, kutumba kuanyi kudi kunene bua bualu buenu; nakûshibua tente ne busambi, disanka dianyi didi dihongoloka mu dikenga dietu dionso.

5Hatuakalua mu Makedonia mene, mibidi yetu kayakadi ne dikisha, kadi tuakadi tutatshishibua ku nseke yonso; nvita yakadi hamʼbidi, ne ditshina diakadi munda muetu. 6Kadi Nzambi, udi usamba bantu buhuekela, wakatusamba mu kulua kua Tito; 7tuakasambibua kembua kulua kuandi nkayaku, kadi bua busambi buakasambibueye nʼabu bua bualu buenu hakatuambileye bualu bua dijinga dienu ne kudila kuenu ne lukunukunu luenu bia bualu buanyi; nunku nakatamba kusanka. 8Nakanyingalasha mitshima yenu ne mukanda wanyi, kadi tshiena ne dibungama katataka bua buala abu; kadi nakadi ne dibungama (bua ndi ntangila ne mukanda au wakanyingalasha mitshima yenu, kadi anu bua musangu muihi), 9katataka ndi ne disanka, kambualu bua nuakanyingalashibua, kadi bualu bua nuakanyingalashibua tô ne ku dikudimuna dia mitshima yenu; bualu bua nuakanyingalashibua bu mudi Nzambi musue, bua nuenu kanujimishi tshintu tshimue bua bualu buetu. 10Bualu bua kanyinganyinga kadi Nzambi musue kadi kenzesha dikudimuna dia mutshima tô ne ku luhandu ludi kalui luvuisha dibungama; kadi kanyinganyinga ka ha buloba ebu kadi kavuisha lufu. 11Monai, bualu ebu mene bua kunyingalashibua kuenu bu mudi Nzambi musue, buakenzesha disuminyina munda muenu, ne didibingisha, ne difika munda, ne ditshina, ne dijinga, ne lukunukunu, ne disombuela. Mu malu onso nuakadimuenesha bu badi ne mitshima mitoke mu bualu ebu. 12Nunku nakanufundila, kadi kembua muntu wakenza bualu bubi abu, anyi bualu bua muntu wakenzelabo bibi; kadi bua disuminyina dienu bua bualu buetu dimueneshibue kunudi ku mesu kua Nzambi. 13Nunku tuetu tuakasambibua; ne mu busambi buetu tuakatamba kusanka bualu bua disanka dia Tito, bualu bua nyuma wandi wakakankamishibua kudi buonso buenu. 14Bua bingikala mutumbe kudiye mu muanda mukuabo bua bualu buenu, tshiakafuishibua bundu; kadi bu mutuakanuambila malu onso mu bushua, nunku kabidi ditumbila dietu kudi Tito diakalua dilelela. 15Dinanga diandi didi ditamba kunudi havulukeye ditumikila dia buonso buenu, ne bu munuakamuitabusha ne ditshina ne kuzakala. 16Ndi ne disanka bualu bua mu mianda yonso ndi ne ditekemena dimpe bua bualu buenu.

 

2 KOLINTO 8

Bena ekelesia ba mu Makedonia bakasangisha bintu biabo bia bungi bua kukuatshisha nʼabi bahele ba mu Yelushalema

1Bana betu, tudi tunumanyisha bua ngasa wa Nzambi wakaheshibua munkatshi mua ekelesia ya mu Makedonia, 2ne, Mu kuteta kua bungi kua mu makenga, dikumbana dia disanka diabo ne buhele buabo bua bungi biakavudisha bubanshi bua kuha kuabo. 3Bakajila bintu bu muakadi bukole buabo, ndi mumanyi wa bualu ne, tô ne hakahitabo bukole buabo; bakabifila bu muakasua mitshima yabo, 4Bakatusengelela ne disengelela dia bungi bua ngasa eu ne buobumue bia mu kukuatshishangana kua basanto; 5ne kabakenza anu bu mutuakatekemena, kadi bakadianjila kudifila kudi Mukelenge, ne kutudi, bu mu disua dia Nzambi. 6Ne bua bualu ebu tuakasengelela Tito, bua yeye, bu muakabangeye mudimu eu diambedi, nunku akebe biandi kukumbasha ngasa eu munda muenu kabidi. 7Bu munuakamana kukumbana mu malu onso, ne mu ditabusha, ne mu kuamba, ne mu lungenyi, ne mu disuminyina dionso, ne mu dinanga dienu kutudi, nukebe mua kukumbana mu ngasa eu kabidi. 8Ndi ngamba, kembu mukenshi, kadi bua kujadika bushua bua dinanga dienu ku disuminyina dia bakuabo. 9Nudi bamanye ngasa wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto ne, Yeye wakadi mubanshi, kadi wakalua muhele bua bualu buenu, bua nuenu nulue babanshi ku buhele buandi. 10Kadi mu bualu ebu ndi nuha dijingulula dianyi: ebu mbualu bunudi nʼabu, nuenu mbakabanga bualu ebu tshidimu tshia ku mpala, kembua kuenza nkayaku, kadi mbua kusua kuenza kabidi. 11Katataka nushikishe kuenza kuabu kabidi; bu munuakadi badilongolole bua kusua, nunku nuikale ne dishikisha dia bualu kabidi bu munudi mua kuenza. 12Bikala kudilongolola kudiku, bidi bitabushibua bu mudi muntu nʼabi, kembu mudiye kai nʼabi. 13Tshiena nuambila dî edi bua bakuabo batalale ne bua nuenu nuikale ne bujitu, 14kadi bualu bua kukelemesha majitu; dikumbana dia bintu bienu dikale dikuatshisha dia dikeha dia bintu biabo mu tshikondo tshia mpindiu, ne dikumbana diabo kabidi dikale dikuatshisha dia dikeha dia bintu bienu; nunku majitu enu neakelemeshibue; 15bu muakafundabo ne, Muntu wakasangisha bia bungi kakadi ne bia ha mutu; ne muntu wakasangisha bikese kakakengela bintu.

Mudimu wa Tito ne batumibue nʼandi

16Kadi tuasakidila kudi Nzambi utu wateka mutshima muomumue wa disuminyina bua bualu buenu munda mua Tito. 17Bua yeye wakitabusha disengelela dietu; kadi bualu bua yeye muine wakadi ne disuminyina dikole, wakadiluila kunudi. 18Tuakutuma muanʼetu wa mu Kilisto udi ne butumbi buandi mu lumu luimpe butangadike munkatshi mua bena ekelesia yonso hohamue nʼandi; 19kembualu ebu nkayabu, kadi yeye wakadi musungudibue kabidi kudi bena ekelesia bua kuendakana nʼetu mu muanda wa ngasa eu utudi tukuatshila mudimu bua butumbi bua Mukelenge, ne bua kulesha kudilongolola kuetu; 20tudi tuehuka ku bualu ebu bua muntu katubandi bua bungi bua bintu ebu bitudi tukuatshisha nʼabi bakuabo. 21Tudi tulongolola malu adi mimpe, kenku mesu kua Mukelenge nkayandi, kadi ku mesu kua bantu kabidi. 22Tuakatuma muanʼetu wa ma Kilisto nʼabo, utuakajadika ne, Udi ne disuminyina mu malu a bungi misangu ya bungi, kadi katataka udi utamba kusuminyina bualu bua ditekemena dinene didiye nʼadi kunudi. 23Bianukonkabo bua Tito, yeye adi muabanyanganyi nʼanyi, ne udi muena mudimu nʼanyi, bua bualu buenu; anyi bianukonkabo bualu bua bana betu ba mu Kilisto, bobo badi batumibue ba ekelesia, badi butumbi bua Kilisto. 24Nuleshe kujalama kua dinanga dienu ne kua ditumba dietu bua bualu buenu ku mesu kua ekelesia.

 

2 KOLINTO 9

Paulo udi ubambila mua kufila bintu biabo kudi Nzambi

1Bualu bua kukuatshishangana kua basanto, tshiena ne bualu bua kunufundila. 2Bua ndi mumanye kudilongolola kuenu kunakatumbisha bua bualu buenu kudi ba mu Makedonia ne, Bena Akaya bakadianjila kulongolola kufila kuabo tshidimu tshia ku mpala; ne lukunukunu luenu luakasonsola mitshima ya bantu ba bungi. 3Kadi nakanutumina bana betu ba mu Kilisto bua ditumba dietu bua bualu buenu kadivuishibu dia hatuhu mu muanda eu; bua nuenu nuikale balongolole bu munakamba; 4bua, bialua bakuabo ba mu Makedonia nʼanyi banusangane kanui balongolole, bualu ebu kabutufuishi tuetu bundu (tshi ngamba buenu mene). 5Nunku nakela meshi ne, Bundi nʼabu mbua kusengelela bana betu bua bobo badianjila kulua kunudi, bua kusangisha bintu bia luse ku mpala binuakadianjila kulaya; bua bintu ebi bikale bu bintu bia luse mene, kabikadi bu bintu binyenga ku bukole.

6Kadi ndi nuambila bualu ebu ne, Udi ukuna maminu mabalê neahuole mabalê; ne udi ukuna maminu a bungi neahuole a bungi. 7Nunku muntu ne muntu afile bintu bu muakadisunguileye mu mutshima wandi; kafidi ne kanyinganyinga, anyi bu muenzesha ku bukole; bualu bua Nzambi udi musue muena kuha udi ufila ne disanka. 8Nzambi udi mumanye mua kukumbasha ngasa yonso kunudi; bua nuenu, bua misangu yonso nudi ne dikumbana dionso mu muanda wonso, nukumbane mu mudimu muimpe wonso; 9bu muakafundabo ne, Yeye wakatangalasha bintu, wakaha bahele bintu, Buakane buandi budi bushala tshiendelele.

10Nzambi, utu waha mukunyi maminu ne bidia bia kudia, neanuhe maminu enu a kukuna, neanuvudishileu, neanukuamishile mamuma a buakane buenu. 11Nudi nuvuishibua babanshi mu tshintu tshionso bua kuha kuonso, kudi kuenzesha disakidila kudi Nzambi bua bualu buetu. 12Kukuatshilangana kua mudimu eu kakuena anu kûshila kua basanto bintu bidibo nʼabi bualu, kadi kudi kukumbana kabidi mu masakidila a bungi kudi Nzambi; 13bualu bua kujalama kuenu kua mu mudimu eu, bobo badi batumbisha Nzambi bua ditumikila dia kujukula kuenu kua mu lumu luimpe lua Kilisto, ne bua bunene bua kuha kuenu kudibo ne kudi bonso; 14bobo kabidi, ne disengelela bua bualu buenu, badi banujinga bikole bua ngasa mutambe bunene wa Nzambi udi munda muenu. 15Tuasakidila kudi Nzambi bua kuha kuandi kudi kakui mua kuambibua.

 

2 KOLINTO 10

Paulo udi mupostolo wa Nzambi bulelela

1Meme Paulo, ndi nusengelela bua kalolo ne lutulu bia Kilisto, meme hangikala ku mesu kuenu, ndi muhuekele munkatshi muenu, hangikala tshi nʼenu, ndi ne dikima kunudi; 2bulelela, ndi nusengelela, bua meme, hangikala nʼenu, tshikadi ne bualu bua kunulesha dikima ne ditekemena dindi mbala bua kuikala nʼadi kudi bakuabo badi batubala bu bantu badi bendakana mu malu a mubidi. 3Bua hatudi tuendakana mu mubidi, katuena tusangana bu mudi nvita ya mubidi, 4bualu bua bintu bietu bia nvita kabiena bia mubidi, kadi bidi bikole ku mesu kua Nzambi bia kushimbula nʼabi ngumbu ya nvita; 5bidi bishimbula meshi onso ne tshintu tshionso tshidi tshileha mulu tshidi tshibandishibua bua kuhumbisha nʼatshi lungenyi lua Nzambi, bidi bivuisha meshi onso mu buhika bua kutumikilau Kilisto; 6tudi badilongolole bua kukengesha bena buhidia buonso, hûshibua ditumikila dienu. 7Nuenu nutu nuatangila bintu bidi ku mesu kuenu. Biaditekemena muntu ne, Ndi wa Kilisto, yeye ajingulule bualu ebu kabidi munda muandi ne, Bingikala wa Kilisto, tuetu kabidi tudi ba Kilisto. 8Binatamba kutumba tshituha bua bukokeshi buetu buakatuha Mukelenge bua kunudiundisha nʼabu, kembua kunushimbula nʼabu, tshiena nfuishibua bundu; 9bua meme tshikadi bu udi unutshinyisha ne mikanda yanyi. 10Bualu bua batu bamba ne, Mikanda yandi idi ne bujitu ne idi ne bukole; kadi kumueneka kua mubidi wandi kudi kutekete, ne dî diandi didi dia hatuhu. 11Muntu au amanye bualu ebu ne, Bu mutudi mu mei a mu mikanda hatudi katuiku, netuikale nunku kabidi mu bienzedi hatuikala nʼenu. 12Katuena ne dikima bua kudibala anyi bua kudielekesha ne bantu aba bakuabo badi baditumbisha; kadi bobo nkayabo, badi bidikishangana ne badi belekeshangana, kabena ne lungenyi, 13Kadi katuena tuditumbisha ku mutu kua luelekeshi luetu, kadi netudielekeshe ku kuelekesha kua luidi luakatutekela Nzambi bu luidi, bua kufikalu tô ne kunudi. 14Katuena tutamba kuobokela, bu mutuakadi katui bafike kunudi; kadi tuetu tuakadianjila kufika tô ne kunudi ne lumu luimpe lua Kilisto. 15Katuakahita luelekeshi lua kutumba kuetu bua mudimu wa bakuabo; kadi tudi tutekemena ne, Bu mudi ditabusha dienu didiundisha, tuetu netutumbishibue munkatshi muenu bu mudi luidi luetu lua ku dikumbana dia mudimu wetu, 16bua tuetu kuambila bantu ba ku nseke idi ku mpala kuenu lumu luimpe; ne bua tuetu katutumbi mu mukalu wa muntu mukuabo bua mudimu nuimana kulongolola. 17Kadi muntu udi utumba, atumbile biandi mu Mukelenge. 18Kenyeye udi udianyisha udi witabushibua, kadi yeye udi Mukelenge wanyisha.

 

2 KOLINTO 11

Paulo udi nʼabo mukau bu mudi Nzambi musue

1Ndi musue bua nuenu mimanye mua kuikala nʼanyi lutulu mu kutshimbakana kukese; kadi bulelela, nudi nuikala nʼanyi lutulu. 2Ndi ne mukau bua bualu buenu bu mudi mukau wa Nzambi; nakanubangisha kudi mulume umue bua meme nmanye mua kunufila bu mukashi utshidi kamama kudi Kilisto. 3Kadi ndi ntshina ne, Bu muakadi nyoka udinga Eva ne budimu buandi, bumue meshi enu neahambuishibue ku dilamata diau ne butoke buau bidi kudi Kilisto. 4Bikala muntu ulualua wamba Yesu mukuabo, utudi katui bambe; anyi binuangata nyuma mukuabo, unudi kanui bangate diambedi, anyi lumu luimpe lukuabo lunudi kanui bitabushe diambedi; bidi bimpe bua nuenu kuikala nʼandi lutulu. 5Ndi ntshinka ne, Meme tshiena nshala kaba kakese ku nyima kua bapostolo badi batambe bonso bunene. 6Bingikala ne matuhakana mu kuamba kuanyi, tshiena nʼau mu lungenyi luanyi; bulelela, mu nshila yonso tuakanulesha bualu ebu mu malu onso. 7Meme nakenza bualu bubi hanakadihuekesha bua nuenu nubandishibue, bualu bua nakanuambila lumu luimpe lua Nzambi tshi ne difutu, anyi? 8Nakatamba kuangata bintu bia ekelesia mikuabo, muangate difutu kudibo, bua meme kumanya mua kunukuatshisha. 9Ne hanakadi nʼenu nkengela bintu, tshiakadi bu bujitu hamʼbidi ba muntu; bualu bua bana betu ba ma Kilisto, hakafumabo ku Makedonia, bakankuatshisha bu muakadi dikenga dianyi; nakadilamununa mu malu onso bua meme tshikadi bu bujitu hamʼbidi henu; nendilamunune nunku kabidi. 10Bu mudi bushua bua Kilisto munda muanyi, kakuena muntu udi mua kunkanda mu bualu bundi ntumbila mu nseke ya Akaya. 11Bualu kai? Bualu bua tshiena munusue, anyi? Nzambi udi mumanye. 12Kadi bualu bundi ngenza nembuenze kabidi, bua meme kuhumbisha bantu badi bakeba ha kutumbilaho; nunku mu malu adibo batumbila nebabasangane muomumue nʼetu. 13Bantu aba nunku badi bapostolo badingi, bena mudimu ba mashimi, badi badiandamuna bu bapostolo ba Kilisto. 14Ne kembualu bua kukema nasha; bualu bua Satana mene udi udiandamuna bu muanjelo wa munya. 15Nunku kembualu bua kuanyina bikala bakuatshishi bandi badiandamuna bu bakuatshishi ba malu makane; kunshikidilu kuabo nekuikale bu mudi bienzedi biabo.

Paulo udi ubamanyisha bua buala buakuditumbisheye nʼabu

16Ndi ngamba tshiakabidi ne, Muntu kambadi meme bu muena kutshimbakana; kadi binuenza nunku, nungitabushe bu muena kutshimbakana bua meme kabidi kumanya mua kuditumbisha kakese. 17Dî dindi ngamba, tshiena ndiamba bu dia Mukelenge mudingambile, kadi bu mu tshiakulakula, muditekemene mu kuditumbisha kuanyi, 18Bualu bua bantu ba bungi badi baditumbisha mu malu a mubidi, meme kabidi nenditumbishe. 19Bualu bua nuenu, bena lungenyi, nudi nusanka bua kulesha batshimbakanyi lutulu. 20Bualu bua nudi nulesha muntu lutulu, bianuvuisheye bahika, biadieye bintu bienu, bianukuateye lukole, biadibandisheye, bianukumeye ku mesu. 21Bundu budi bunkuata hangamba ne, Tuakadi batekete. Kadi mu bualu buonso budi muntu ne dikima, (ndi ngakula tshiakulakula) ndi ne dikima kabidi. 22Bobo badi Bena Ebelu, anyi? Meme ndi Muena Ebelu kabidi. Bobo badi Bena Isalele, anyi? Meme ndi Muena Isalele kabidi. Bobo badi tunkanunuina tua Abalahama, anyi? Meme ndi kankanunuina kandi kabidi. 23Bobo badi bena mudimu ba Kilisto, anyi? (Ndi ngakula bu muena kutshimbakana.) Meme ndi mubatambe; mu midimu mihite yabo bungi, mu nkanu misangu mitambe yabo bungi, mu mibundabunda mivule; nakadi hehi ne lufu misangu ya bungi. 24Misangu itanu nakangata mikumu kudi Bena Yuda makumi anai bumushe umue. 25Misangu isatu bakankuma milangala; musangu umue bakankuma mabue; misangu isatu nakamba kufua ne majita akadina mu mai; nakadi mu mai manene munya tô ne hakantshila butuku. 26Nakadi mu ngendu bihungu bia bungi; nakadi ne njû mu misulu, ne njû kudi banyengi, ne njû kudi bena tshisamba tshianyi, ne njû kudi bisamba bia bende, ne njû mu bimenga, ne njû mu tshihela, ne njû mu ma! manene, ne njû kudi bantu bakadinga ne, Tudi bana benu. 27Nakadi mu mudimu mukole ne mu ntatu, nakadi ne tshitabala misangu ya bungi; nakadi ne nsala ne nyota; nakajila bia kudia misangu ya bungi, mashika akantonda, nakadi ne butaka. 28Ha mutu ha malu au onso adi hamʼbidi, ku dituku ku dituku mutshima wanyi udi unema bujitu bua ntatu ya bena ekelesia bonso. 29Muntu kai udi mutekete, ne tshiena mutekete nʼandi? Muntu kai udi mulenduishibue, ne tshishi tshianyi katshi tshitema? 30Bingikala ne bualu bua kuditumbisha, nenditumbishe bua malu a butekete buanyi. 31Nzambi, Tatu wa Mukelenge Yesu, nyeye udi mutumbishibue tô ne bikondo bionso, udi mumanye ne tshiena nshima. 32Mu Damaseke muloho wa mukelenge Aleta wakadi ulama musoko wa Damaseke bualu bua kunkuata; 33bakantuluila mu tshisaka hanshi ha disoso dia mu lumbu lua musoko, nakahanduka mu bianza biandi.

 

2 KOLINTO 12

1Ndi ne bualu bua kuditumbisha, kadi bualu ebu kabuena bunkuatshisha; kadi nenuambile bua bikena kumona ne kubuluibua kua malu a Mukelenge. 2Ndi mumanye muntu mu Kilisto bidimu dikumi ne binai bimane kuhita (wakadi mu mubidi, tshiena mumanye; anyi kakadi mu mubidi, tshiena mumanye; Nzambi udi mumanye); muntu eu wakabandishibua tô ne mu diulu disatu. 3Ndi mumanye muntu au (ne wakadi mu mubidi anyi kakadi mu mubidi, meme tshiena mumanye, kadi Nzambi udi mumanye) 4ne, Wakabandishibua mu Paladiso, wakunvua mei adi bantu kabai bamanye mua kuamba, adi mikenshi ikanda muntu bua kuâmbeye. 5Bua muntu eu nunku nenditumbishe, kadi bua meme nkayanyi tshiena nditumbisha, anu mu matekete anyi. 6Binasua kuditumbisha, tshiena ntshimbakana; bualu bua nengambe anu mei malelela. Kadi ndi mbenga kuenza nunku bua muntu kambadi ku mutu kua malu anyi akatangileye anyi akunvueye kundi. 7Bua meme tshitambi kuanyishibua bua bunene bua kubuluibua kua malu kundi, nakahebua tshintu bu dieba mu mubidi wanyi bu muanjelo wa Satana bua kunkengeshakengesha, bua meme tshitambi kuanyishibua. 8Bua tshintu etshi nakalomba Mukelenge misangu isatu ne, Tshiumuke kundi. 9Ne yeye wakangambila ne, Ngasa wanyi udi ukukumbana, bua bukole buanyi budi bukumbashibua tshishiki mu butekete buebe. Nunku ndi ne disanka ha kuditumbisha mu matekete anyi, bua bukole bua Kilisto buikale munda muanyi. 10Nunku ndi ne disanka mu matekete ne mu bihendu ne mu malu adi angenzesha ku bukole ne mu makenga ne mu kanyinganyinga bua bualu bua Kilisto; bua hangikala mutekete, mpandi ne bukole.

11Nakulua mutshimbakanyi; nuenu nuakungenzeshaku ku bukole; nakadi ne bualu bua kuanyishibua kunudi, bua tshiakadi ku nyima kua bapostolo bakatamba bunene nasha kaba kakese: nasha meme bianyi ngikala tshianana. 12Bulelela, bimanyinu bia mupostolo biakuenjibua munkatshi muenu ne dinanukila dikole, ku bimanyinu, ne malu a kukema, ne malu menjibue ne bukole. 13Bakanuvuisha ku nyima kua ekelesia mikuabo mu malu kai? Anu mu bualu ebu, ne meme tshikadi bu bujitu hamʼbidi henu. Nundekelele bubi ebu.

14Monai musangu eu muisatu undi ndilongolola bua kulua kunudi; tshiena ngikala bujitu hamʼbidi henu, bualu bua tshiena nkeba bintu bienu, kadi ndi nukeba nuenu. Bana kabena ne bualu bua kubushila batatu ne bamamu bintu; kadi batatu ne bamamu badi babutshila bana bintu. 15Nengikale ne disanka dia bungi bua kunyanga bintu bianyi bionso ne bua kudinyanga bua mioyo yenu. Havula dinanga dianyi kunudi, dinanga dienu kundi didi dikeha, anyi? 16Budi nunku; tshiakanunemeshela bujitu; kadi bualu bua nakadi mudimuke nakanukuata ne budimu. 17Nakakeba kunutekela budimu kudi mukuabo wa banakanutumina, anyi? 18Nakasengelela Tito bua kuya, nakatuma muanʼetu wa mu Kilisto nʼandi, Tito wakakeba kunutekela budimu, anyi? Katuakendakana mu Nyuma muomumue, anyi? Katuakalondangana mu makasa, anyi?

Paulo udi ubadimusha

19Musangu mule eu nudi nuelangana meshi ne tudi tudibingisha kunudi. Ku mesu kua Nzambi tudi tuamba mu Kilisto. Kadi malu onso, bana betu bananga, adi bua kunudiundisha. 20Ndi ntshina ne hanalua kunudi, bumue tshiena nusangana bu mundi musue kunusangana; ne nuenu kanuena nusangana bu munudi basue kunsangana; tshiena musue kusangana ditandangana ne mukau ne tshishi ne matahuluka ne bunsonge ne mikoso ne kudisua ne mitoyo; 21bua hanalua kunudi tshiakabidi, Nzambi wanyi kantamunyi ku mpala kuenu, ne mutshima wanyi kunyingaladi bua bantu bangi bakenza malu mabi diambedi ne kabena banze kukudimuna mitshima yabo ku meshi mabi ne tshiendenda tshia malunda mabi ne masandi biakenzabo.

 

2 KOLINTO 13

1Eu musangu muisatu undualua kunudi. Mukana mua bamanyi babidi anyi basatu dî dionso nedijadikibue. 2Nakadianjila kunuambila hanakadi nʼenu musangu muibidi, ne katataka kabidi hangikala tshi munkatshi muenu, ndi ndianjila kuambila bantu bakenza malu mabi diambedi ne bantu bonso bakuabo ne, Binalua tshiakabidi, tshiena mbafuila luse. 3Bualu bua nudi nukeba dijadikibua dia Kilisto udi wakula munda muanyi, udi kai mutekete kunudi kadi udi mukole munda muenu. 4Yeye wakashihibua ku mutshi mutshiamakane bua butekete bua mubidi, kadi udi ne muoyo bua bukole bua Nzambi. Tuetu tudi batekete nʼandi, kadi netuikale nʼandi ne muoyo bualu bua bukole bua Nzambi kunudi.

5Nuditete munda muenu ne nudi ne ditabusha anyi; nudijadike bienu. Kanuena badimanye ne Yesu Kilisto udi munda muenu, anyi? Udimu binuikala kanui babengibue. 6Kadi ndi ntekemena ne nenumanye ne tuetu katuena babengibue. 7Tudi tutendekena Nzambi bua nuenu kanuenji bualu bubi; kembua tuetu kumueneka bu bantu badibo bitabusha ne, Mbakane, kadi bua nuenu nuenze malu malengele; nasha tuetu bikala bu babengibue. 8Katuena bamanye mua kuhumbisha malu malelela, anu mua kuakuatshisha. 9Bualu bua tudi ne disanka hatuikala batekete ne hanuikala bakole; tudi tunulombela Nzambi bualu ebu kabidi, bua nuenu nuikale balengeshibue tshishiki. 10Bua bualu ebu ndi munufundile malu â hangikala tshi munkatshi muenu, bua meme tshinuenzeshi ne disu dikole hangikala nʼenu, bu mudi bukokeshi buakumpabo kudi Mukelenge bua kujadika ne kembua kushimbula.

11Tshiashadidi mpindiu, bana betu muoyo wenʼau. Nulengeshibue tshishiki, nusambibue, nuikale ne meshi amue, nuikalangane talala; ne Nzambi wa dinanga ne ditalala neikale nʼenu. 12Nuelangane muoyo ne dituangana dia mishiku dia tshijila. 13Basanto bonso badi banutumina muoyo. 14Ngasa wa Mukelenge Yesu Kilisto ne dinanga dia Nzambi ne buobumue ne Nyuma Muimpe bikale ne buonso buenu.