LOMO

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

 

LOMO 1

1Paulo, muhika wa Yesu Kilisto, wakabikidibua bua bakola mupostolo; wakafidibua ku lumu luimpe lua Nzambi, 2luakatulayeye diambedi kudi baprofete bandi mu mifundu ya tshijila, 3bualu bua Muana wandi Mulume, wakaledibua bu mudi buntu buandi kudi tunkanuniuna tua Davidi, 4wakamanyishibua Muana wa Nzambi ne bukole ku dibika diandi dia ku bafue, bu mudi nyuma wandi wa tshijila; Yesu Kilisto, Mukelenge wetu. 5Tuakuangata ngasa kudiye ne bupostolo, bua kuvudisha ditumikila dia ditabusha munkatshi mua bisamba bia bende bionso, bualu bua dina diandi. 6Munkatshi muabo mudi nuenu kabidi, babikidibue bua kuikala ba Yesu Kilisto. 7Ndi nfunda kudi bonso ba mu Lomo, banangibue kudi Nzambi, babikidibue bua kuikala basanto. Ngasa kunudi ne ditalala bia kudi Nzambi, udi kabidi Tatu wetu, ne kudi Mukelenge Yesu Kilisto.

Paulo udi ujinga kubamona

8Bualu bua kumudilu, udi nsakidila Nzambi wanyi mu Yesu Kilisto bua buonso buenu, bualu bua ditabusha dienu didi dimanyishibue ba buloba buonso. 9Bualu bua Nzambi, undi nkuatshila mudimu mu nyuma wanyi mu lumu luimpe lua Muana Wandi, udi mumanyi wanyi bu mundi tshî ndekela kunutela misangu yonso mu mitendelelu yanyi, 10ndomba bianyi ne, Bikala bualu mua kuikala nunku, mpindiu, musangu mumane kuleha, nempete dikasa dimpe ku disua dia Nzambi bua kulua kunudi. 11Bualu bua udi njinga bua kunumona bua kunuhesha kuha kukuabo kua Nyuma, bua nuenu nujadikibue. 12Bualu budi muiku, bua meme ne nuenu kusambibua munkatshi muenu, muntu ne muitu ku ditabusha dia mukuabo, ne dienu ne dianyi. 13Bana betu, tshiena musue nuhange kumanya ne, Misangu ya bungi nakadisunguila bua kulua kunudi (ne nakuhumbishibua tô ne katataka), bua meme kuangata mamuma munkatshi muenu kabidi bu munakuângata munkatshi mua bisamba bikuabo bia bende. 14Ndi amena dibanza wa Bena Gelika ne wa Basenshi kabidi, ne wa bena lungenyi ne wa bahote kabidi. 15Nunku, bu mundi mua kuenza, ndi mudilongolole bua kuamba lumu luimpe kudi nuenu kabidi badi mu Lomo.

Lumu Luimpe lua Buakane bua Nzambi

16Bualu bua tshiena nfua bundu bua lumu luimpe; bua ludi bukole bua Nzambi ku luhandu kudi muntu yonso udi witabusha, kudi Muena Yuda diambedi, ne kudi Muena Gelika kabidi. 17Bualu bua buakane bua Nzambi buakubuluibuamu ku ditabusha ne ku ditabusha; bu muakafundabo ne, Muntu muakane neikale ne muoyo ku ditabusha.

Tshishi tshia Nzambi bua bubi buabo

18Bualu bua tshishi tshia Nzambi tshidi tshibuluibua mu diulu ha malu onso adi kâi a Nzambi ne adi kâi makane a bantu, badi bakanda bushua ku malu mabi. 19Bualu bua mianda ya Nzambi idi mimanyibue kudi bantu idi imueneka munda muabo, bualu bua Nzambi wakaimuenesha kudibo. 20Bua malu andi akadi kâi mua kumueneka katshia buloba buafukibua, bukole buandi bua tshiendelele mene ne bunzambi buandi, adi amueneka bimpe, bualu bua adi ajinguluka ku bintu biakafukibua; nunku kabena ne tshia kudibingisha nʼatshi. 21Bualu bua hakamanyabo Nzambi, kabakamutumbisha bu Nzambi, kabakamusakidila; kadi meshi akelabo akalua a hatuhu, ne mitshima yabo mijibale yakalua mîdima. 22Hakadiambabo ne, Tudi bena lungenyi, bakalua bahote. 23Bakandamana butumbi bua Nzambi udi kai unyanguka ku tshifuanyikishi tshia mubidi wa muntu udi unyanguka, ne tshia nyunyu, ne tshia nyama ya mikonu inai, ne tshia bintu bidi bidikoka hanshi.

24Ke Nzambi kabidi wakabafila ku bukoya kudi nkuka ya mitshima yabo, bua kunyanganganabo mibidi yabo ne malu a bundu munkatshi muabo; 25bualu bua bakandamuna bushua bua Nzambi ku mashimi, ne bakatendelela tshintu tshifukibua ne bakatshikuatshishila mudimu ku mpala kua Mufuki watshi; udi biandi mutumbishibue tshiendelele. Amen.

26Bua bualu ebu Nzambi wakabafila ku nkuka ya bundu; bualu bua bakashi babo bakashintakasha tshilele tshiabo ku tshilele tshidi katshî tshiabo; 27muomumue balume kabidi, bakalekela tshilele tshiabo ne bakashi, bakasaminangana mioyo bua nkuka ya mibidi yabo, balume ne balume bakenzelangana malu a bundu; nunku bakadiangatshila difutu dia kuluhakana kuabo diakadi ne bua kulua kudibo.

28Bu muakahidiabo kuikala ne Nzambi mu meshi abo, nunku Nzambi wakabafila ku meshi a hatuhu akahidleye, bua kuenzabo malu adi kâi makanangane ne lungenyi. 29Bakadi bûle tente ne malu onso adi kâi makane, ne malu mabi, ne kusaminangana kua mioyo, ne lukinu; bakadi bûle tente ne mukau, kushibangana, kutandangana, lubombo, lukuna; bena minunganu, 30bena bunsonge, bena lukuna ne Nzambi, bena dikamakama, badisu, bafunyifunyi, babangi ba malu mabi mahia-mahia, bahidi ba mei a baledi babo, 31bantu bakadi kabai ne meshi, bakadi kabai balama mei akahungabo, bakadi kabai ne dinanga bu dia bantu, bakadi kabai ne mitshima ya luse. 32Bantu aba, hakamanyabo mukenshi wa Nzambi ne, Bantu badi benza malu â badi bakanangane ne lufu, bobo bine batshidi bênza, ne badi bikalangana kabidi ne dî dimue ne bantu badi bênza.

 

LOMO 2

Bantu bonso badi ne dihila muomumue

1Nunku, wewe kampanda, utu walumbuluisha bakuabo, kuena ne tshia kudibingisha nʼatshi; udi udihisha biebe ne dilumbulula diudi ulumbuluisha nʼadi mukuabo; bualu bua hawalumbuluisha mukuabo, wewe utu wenza malu momumue. 2Tudi bamanye ne, Dilumbulula dia Nzambi didiye ulumbuluisha nʼadi batu benza malu a nunku didi dia bushua. 3Ne wewe kampanda, utu walumbuluisha batu benza malu a nunku, ne utu wenza biebe muomumue, udi welangana meshi ne, Meme nempanduke mu dilumbuluisha dia Nzambi, anyi? 4Anyi udi uhetula bubanshi bua buimpe bua Nzambi ne lutulu luandi ne luse lua musangu mule; kuena mumanye ne luse lua Nzambi ludi lukukoka ku dikudimuna dia mutshima, anyi? 5Bualu bua tshitshu tshiebe ne mutshima webe wa buhidia, wewe udi udibutshila tshishi tô ne ku dituku dia tshishi ne dia dibuluibua dia kulumbulula kuakane kua Nzambi. 6Udi uhesha muntu yonso difutu bu mudi midimu yandi. 7Badi bakeba butumbi ne buneme ne malu adi kâl manyanguka, ku dinanukila diabo mu mudimu muimpe, neabafute muoyo wa tshiendelele. 8Kadi badi ne matandu, badi kabai batumikila malu a bushua, badi batumikila malu mabi, yeye neabafute tshishi ne difika dia munda. 9Dikenga ne kanyinganyinga nebikale kudi muntu yonso udi wenzenza malu mabi, kudi Muena Yuda diambedi ne kudi Muena Gelika kabidi. 10Kadi butumbi ne buneme ne ditalala nebikale kudi muntu yonso udi wenza malu mimpe, kudi Muena Yuda diambedi ne kudi Muena Gelika kabidi. 11Bualu bua kakuena kansungunsungu. 12Bualu bua bonso bakadi benza malu mabi kabai ne mikenshi nebafue bu badi kabai ne mikenshi; ne bonso bakadi ne mikenshi bakadi benza malu mabi nebalumbuluishibue ku mikenshi. 13Badi bakane ku mesu kua Nzambi kembunvu ba mikenshi, kadi benji ba mikenshi nebabingishibue. 14Bualu bua henza bisamba bia bende bidi kabi ne mikenshi bilele bidi mikenshi nuambe, bobo, kabai ne mikenshi, badi badielela mikenshi. 15Badi balesha mudimu wa mikenshi mufunda mu mitshima yabo, muoyo-mukese wabo udi umanyishangana nʼai ne meshi abo adi abahisha, ababingisha. 16Nunku nebalumbuluishibue ku dituku didi Nzambi ulumbulula malu masokome a bantu kudi Yesu Kilisto, bu mudi lumu luimpe luanyi luamba.

17Kadi biwikala muidike ne, Muena Yuda, udi weyemena mikenshi, udi uditumbisha bua Nzambi, 18udi mumanye disua diandi, udi wanyisha malu adi mahitangane buakane, udi muyishibue mikenshi, 19wewe udi uditekemena ne, Ndi bianyi mulombodi wa bafofo, ndi munya wa badi mu midima, 20ndi mulengeshi wa bahote, ndi muyishi wa bana batekete, bualu bua ndi ne tshileshilu tshia lungenyi ne tshia malu malelela mu mikenshi; 21nunku wewe udi uyisha mukuabo, kuena udiyisha, anyi? Wewe udi wamba ne, Kanuibi, udi wiba, anyi? 22Wewe udi ubambila ne, kanuendi masandi, udi wenda masandi, anyi? Wewe udi ukenuka mpingu, udi uhaula bia mu ntempelo, anyi? 23Wewe udi uditumbisha bua mikenshi, udi ufuisha Nzambi bundu bua bushihi buebe bua mikenshi, anyi? 24Bualu bua dina dia Nzambi didi dihendibua bualu buenu munkatshi mua bisamba bia bende, bu muakafundabo. 25Bua ditengula didi dikukuatshisha biwikala wenza mikenshi; kadi biwikala mushihi wa mikenshi, ditengula diebe diakulua bu kadi ditengula. 26Bikala muntu kai mutengula ulama mei a mikenshi, kabena babala muntu eu udi kai ne ditengula bu mutengula, anyi? 27Udi kai mutengula bu mu tshilele, bienzeye mikenshi, kena ukuhisha wewe, udi mushihi wa mikenshi ne mei a mikenshi ne ditengula, anyi? 28Bua muntu kena Muena Yuda anu bua mubidi wandi; ditengula dia mubidi nkayau kadiena ditengula dilelela. 29Kadi yeye udi Muena Yuda bua malu adi munda muandi; ne ditengula didi dia mu mutshima didi mu nyuma, kadiena mu mikenshi mifunda; udi ne butumbi buandi kabui bufuma kudi bantu, kadi budi bufuma kudi Nzambi.

 

LOMO 3

Malu a Bena Yuda adi abahisha

1Nunku ditamba kai didi Muena Yuda nʼadi, anyi dikuatshisha dia ditengula didi ku tshinyi? 2Adi a bungi mu malu onso. Bualu bua kumudilu, bakafila mei a Nzambi mu bianza biabo. 3Kadi bikala bakuabo kabai bitabusha, dihanga diabo dia kuikala ne ditabusha nedivuishe dieyemenyibua dia Nzambi ne hatuhu, anyi? 4Nasha kakese! Nzambi ikale amena bulelela, kadi muntu yonso ikale nmona mashimi, bu muakafundabo ne, Bua wewe ubingishibue mu mei ebe, Ne bua wewe utambe mu dilumbulula diebe.

5Bikala bubi buetu buladika buakane bua Nzambi, netuambe tshinyi? Nzambi udi uvuisha tshishi udi mubi, anyi? (Ndi ngakula bu mudi bantu bakula.) 6Nasha kakese! Bikaleye kai wenza nunku, Nzambi nealumbuluishe ba ha buloba munyi? 7Bikala bushua bua Nzambi bukumbasha butumbi buandi bualu bua mashimi anyi, munyi mutshidibo bampisha kabidi bu muntu mubi? 8Munyi katuambi ne, Tuenze malu mabi bua kuvuisha malu mimpe (bu mudibo batushiminyina ne bu mudi bakuabo bamuangalasha lumu ne, Badi bamba)? Dihila diabo nedikale dijalama.

9Nunku tumanye bishi? Tudi tubatamba buimpe, anyi? Nasha kakese. Bualu bua tuakudianjila kubanda Bena Yuda ne Bena Gelika kabidi ne, Buonso buenu nudi munshi mua bukokeshi bua bubi; 10bu muakafundabo ne, Kakuena muntu udi muakane, nasha umue. 11Kakuena muntu udi ujingulula buakane bua Nzambi, Kakuena muntu udi ukeba Nzambi; 12Bonso bakahambuka, bakalua ba tshianana bonso; Kakuena muntu udi wenza malu mimpe, nasha tunue. 13Muminu wabo udi bu lukita lubulula: Bakashimangana ne ndimi yabo; Lulengu lua nyoka ya ntoka ludi ku mishiku yabo; 14Mukana muabo mudi mûle tente ne milau ne bululu; 15Makasa abo adi aya lubilu bua kumatshisha mashi; 16Dibutula ne kanyinganyinga bidi mu nshila yabo; 17Kabena bamanye nshila wa ditalala. 18Ditshina dia Nzambi kadiena ku mesu kuabo.

19Tudi bamanye ne, Mei onso adi mikenshi yamba, idi yâmbila badi munshi mua mikenshi, bua kubuikila mukana muonso, ne bua ba ha buloba bonso babueshibue munshi mua dilumbuluisha dia Nzambi. 20Bualu bua kakuena muntu wabingishibua ku mesu kuandi bua kuenza kua mikenshi. Bualu bua ku mikenshi kudi kufuma dijingulula dia bubi.

Anu ditabusha didi ditusungila

21Kadi katataka buakane bua Nzambi buakumueneshibua butahuluke ku mikenshi, bu mudibo babuamba mu mikenshi ne kudi baprofete. 22Buakane mene bua Nzambi bua ku ditabusha dia mu Yesu Kilisto kudi bonso badi bamuitabusha; bualu bua kakuena ditahuluka. 23Bualu bua bonso bakenza malu mabi, ne badi bahanga kuheta butumbi kudi Nzambi. 24Badi babingishibua anu hatuhu ku ngasa wandi bualu bua dihikula didi mu Kilisto Yesu. 25Nzambi wakamuladika ku mesu kua bantu bua kuikaleye mulambu wa kubuikila nʼau malu mabi a bantu, ku ditabusha dia mu mashi andi, bualu bua kulesha buakane buandi mu dihita diandi dia malu mabi akenzabo diambedi, bua lutulu lua Nzambi. 26Wakenza nunka bua kulesha buakane buandi mu tshikondo etshi, bua yeye kuikala muakane ne mubingishi wa muntu yonso udi witabusha Yesu. 27Nunku kuditumbisha kudi hanyi? Kuakûmushibua. Ku mukenshi wa mushindu kai? Ngua bienzedi, anyi? Nasha, kadi anu ku mukenshi wa ditabusha. 28Nunku tudi tuamba ne, Muntu udi ubingishibua ku ditabusha, kenku kuenza kua mikenshi. 29Nzambi udi anu Nzambi wa Bena Yuda nkayabo, anyi? Yeye kena Nzambi wa bisamba bia bende kabidi, anyi? E, udi Nzambi wa bisamba bia bende kabidi; 30hikala Nzambi umue, ne yeye neabingishe mutengula ku ditabusha ne udi kai mutengula bua ditabusha.

31Nunku tudi tivuisha mikenshi ne, Nya tshianana bua ditabusha, anyi? Nasha kakese! Tudi kujadika mikenshi.

 

LOMO 4

Ditabusha dia Abalahama diakamubingisha

1Nunku netuimbe ne, Abalahama, nkambua wetu, wakasangana tshinyi bua mubidi wandi? 2bualu bua bikala Abalahama mubingishibue ku bienzedi, udi ne tshia kuditumbisha nʼatshi, kadi kenku mesu kua Nzambi. 3Mukunda wa Nzambi udi wamba tshinyi? Ne, Abalahama wakitabusha Nzambi, ne ditabusha diandi diakabadibua bu buakane. 4Bukenshi kabuena bubadibua kudi muntu udi wenza mudimu bu bua ngasa, kadi budi bubadibua bua dibanza. 5Kudi muntu udi kai wenza mudimu wa mikenshi, kadi udi witabusha Nzambi udi ubingisha badi kabai benza malu andi, ditabusha diandi didi dibadibua bu buakane. 6Bu mudi Davidi wamba disanka dia muntu kudi Nzambi ubala buakane budi kabui bua mudimu, ne, 7Bobo badi basankishibua badi ne huhidia buabo bulekedibue, Mbadi ne malu mabi abo mabuikidibue. 8Muntu udi usankishibua ngudi Mukelenge kai ubala bubi buandi.

9Nunku disanka edi didi anu kudi batengula, anyi kudi badi kabai batengula kabidi? Bualu bua tudi tuamba ne, Bakabala ditabusha dia Abalahama kudiye bu buakane. 10Bakamubadiladi munyi? Hakadiye mutengula, anyi hakadiye kai mutengula? Kabakamubadiladi hakadiye mutengula, kadi bakamubadiladi hakadiye kai mutengula. 11Wakangata tshimanyinu tshia ditengula bu tshimanyishilu tshia buakane bua ku ditabusha diakadiye nʼadi hakadiye kai mutengula, bua yeye kuikala nkambua wa bonso badi bitabusha, nasha bobo kabai batengula kabidi, bua buakane bubadibue kudibo; 12ne nkambua wa batengula kudibo, kengua anu kudi badi batengula, kadi kudi badi balonda mu makasa a ditabusha diakadi nʼadi nkambua wetu Abalahama hakadiye kai mutengula. 13Bualu bua mulayi wa kuhianeye buloba kawakadi kudi Abalahama anyi kudi tunkanunuina tuandi bualu bua mikenshi; kadi wakadika bua buakane bua ku ditabusha. 14Bikala bena mikenshi bahianyi, ditabusha didi divuishibua hatuhu, ne mulayi kawena ne bualu. 15Mikenshi idi yenzesha tshishi, kadi kudi kakui mikenshi, kakuena kushiha kua mikenshi. 16Bua bualu ebu bahianyi budi bufuma ku ditabusha, bua kuikalabu bua ngasa. Buakadi nunku bua kujadikabo mulayi kudi tunkanunuina tuonso; kenkudi badi ne mikenshi nkayabo, kadi kudi badi ne ditabusha dia Abalahama kabidi, udi biandi nkambua wa buonso buetu, 17(bu muakafundabo ne, Nakakuvuisha nkambua wa bisamba bia bungi). Mulayi wakajadikibua ku mpala kua wakuitabusheye, Nzambi mene, udi uha badi bafue muoyo, udi Ubikila bidi kabihu bu bidi bikalehu. 18Bualu bua Abalahama, wakitabusha ne ditekemena, kai ne bualu bua kutekemena, bua kulueye nkambua wa bisamba bia bungi, bu mudi dî diakambabo ne, Ke muikale tunkanuniuna tuebe. 19Yeye kakateketa mu ditabusha diandi bakamanyeye ne, Mubidi wanyi mumane kufua (yeye wakadi bu bidimu lukama), ne Sala muikale nkumba. 20Bua yeye wakatangila ku mulayi wa Nzambi, kakalenduka mu huhidia, kadi wakakola mu ditabusha, mutumbishe Nzambi, 21ne mûshibue tente ne dimanya ne, Nzambi udi mua kuenza bu muakandayeye kabidi. 22Bua bualu ebu ditabusha diandi diakabadibua kudiye bu buakane. 23Nunku dî edi kadiakafundibua bua bualu buandi nkayandi ne, Ditabusha diandi diakabadibua kudiye, 24kadi diakafundibua bua bualu buetu kabidi kudibo bamba kubadila ditabusha, badi bitabusha wakabisha Yesu Mukelenge wetu ku bafue, wakafidibua ka lufu bua malu mabi etu, wakabishibua bua dibingishibua dietu.

 

LOMO 5

Malu edi alonda dibingishibua dia ku ditabusha

1Nunku bualu bua tuakabingishibua ku ditabusha, tuikale ne ditalala ne Nzambi bua Mukelenge wetu Yesu Kilisto. 2Bua bualu buandi kabidi tudi ne tshibueledi tshietu bua ditabusha mu ngasa emu mutudi bashindame; tutumbile bietu bua ditekemena dia butumbi bua Nzambi. 3Bualu bukuabo kabidi, tutumbile bietu mu ntatu, tumanye ne, Ntatu idi yenzesha ditantamana, 4ne ditantamana didi dienzesha dijadikibua, ne dijadikibua didi dienzesha ditekemena. 5Ne ditekemena kadiena difuisha bundu, bualu bua luse lua Nzambi luakitshikila mu mitshima yetu kudi Nyuma Muimpe wakafukeye. 6Bualu bua hatutshivua batekete, mu tshikondo tshiakane Kilisto wakafuila bantu babi. 7Budi bualu bukole bua muntu kufuila anu muntu mubingishibue, kadi bumue mukuabo neitabushe kufuila muntu muimpe wa bushua. 8Kadi Nzambi wakatamba kulesha luse luandi kutudi mu muanda eu ne, Hatutshivua bantu babi, Kilisto wakatufuka. 9Ke bualu budi butambe nunku ne, Hantshidi tubingishibua mpindiu ku mashi andi, netusungidibue ku tshishi tshia Nzambi kudiye. 10Bualu bua, biwikala balengesha ne Nzambi ku lufu lua Muana wandi, hatuakadi bena lukuna nʼandi, nunku netutambe kusungidibua ku muoyo wandi hatuakamana kulengesha nʼandi. 11Kemuanda eu nkayau, kadi tudi tutumbila kabidi mu Nzambi bua Mukelenge wetu Yesu Kilisto, kutudi bahete dilengesha kudiye mpindiu.

Lufu mbualu bua Adama, muoyo mbualu bua Yesu Kilisto

12Nunku, bu muakulua bubi ha buloba bualu bua muntu umue, ne bu muakalua lufu bua bubi abu, nunku lufu luakafika kudi bantu bonso, bua bonso bakenza malu mabi. 13Bualu bua bubi buakadi ha buloba tô ne hakalua mikenshi ya Mose, kadi bubi kabuena bubadibua kudi muntu hadiku kakui mikenshi. 14Kadi lufu luakukokesha ku Adama tô ne ku Mose, ne ku bobo bine bakadi kabai benze malu mabi mafuane buhidia bua Adama: yeye ntshifuanyikishi tshia wakadi ha kulua. 15Kadi bushihi bua mikenshi kabuena bu diha dia luse dia Nzambi. Bua bikala bantu bangi bakafua bua bushihi bua mikenshi bua muntu umue, ngasa wa Nzambi ne diha dia ku ngasa wa kudi muntu umue, Yesu Kilisto mene, biakatamba kukumbanyina bantu bangi. 16Diha dia luse kadiena dilua bu mudi bubi buakenza muntu umue; bualu bua dilumbuluisha diakalua bua muntu umue ku dihila, kadi diha dituhesha hatuhu diakalua bua malu mabi a bungi ku dibingishibua. 17Bualu bua bikala lufu luakakokesha bua muntu umue bualu bua bushihi bua mikenshi bua muntu umue, bantu badi bangata kuhumukila kua ngasa ne kua diha dia buakane nebatambe kukokesha mu muoyo kudi umue, Yesu Kilisto. 18Ke mudi bualu bubi bumue baakavuisha dihila kudi bantu bonso, nunku kabidi bualu buakane bumue buakuvuisha dibingishibua dia muoyo kudi bantu bonse. 19Ne bu muakavuishibua ba bungi bantu babi bua buhidia bua muntu umue, nunku ba bungi nebavuishibue bantu bakane bua kutumikila kua muntu umue. 20Mikenshi yakabuela kabidi bua bushihi bua mikenshi buvulangane. Kadi hakavulangana bubi, ngasa wakatamba kusangana. 21Bualu bua bu muakakokesha bubi bantu ku lufu, muomumue muamanya ngasa mua kukokesha bantu bua buakane ku muoyo wa tshiendelele kudi Yesu Kilisto Mukelenge wetu.

 

LOMO 6

Bua malu au butudi nʼabu mbua kuenza malu mimpe

1Ahu netuambe tshinyi? Netushale mu dienzenza dia bubi bua ngasa asangane, anyi? 2Nasha kakese! Tuetu bakafua ku bubi, munyi mutuikalemu kabidi? 3Kanuena bamanye ne, Tuetu bonso bakabatijibua mu Kilisto Yesu, tuakabatijibua mu lufu luandi? 4Ke tuakajikibua nʼandi ku dibatiza mu lufu, bualu bua bu mudi Kilisto mubishibue ku bafue bua butumbi bua Tatu, muomumue kabidi butudi nʼabu mbua kuenda mu muoyo muhia-muhia. 5Bituikala babumbakasha nʼandi mu tshifuanyikishi tshia lufu luandi, netuikale babumbakasha nʼandi kabidi mu tshifuanyikishi tshia dibika diandi dia ku lufu. 6Tudi bamanye bualu ebu ne, Muoyo wetu mukulukulu wakashihibua nʼandi ku mutshi mutshiamakane, bua mubidi wetu wa bubi kujimishibua; bua tuetu katuikadi mu buhika bua bubi kabidi. 7Bua muntu udi mufue udi mubingishibue ku bubi. 8Bituikala bamane kufua ne Kilisto, tudi tuitabusha ne, Netuikale nʼandi ne muoyo kabidi. 9Tudi bamanye ne, Kilisto wakabishibua ku lufu kena ufua kabidi; lufu kaluena mua kumukokesha kabidi. 10Bualu bua hakafueye, yeye wakafua ku bubi musangu umue tshiendelele; kadi muoyo udiye nʼau, udi nʼau kudi Nzambi. 11Muomumue nuenu kabidi, nudibale ne, Tudi bafue ku bubi, kadi tudi ne muoyo kudi Nzambi mu Kilisto Yesu.

12Nunku kanuitabushi bua bubi bukokeshe mu mibidi yenu ifuafua, bua nuenu nutumikile nkuka yai. 13Kanufidi bituha bia mibidi yenu ku bubi, bu bielelu bia nvita bia malu mabi; hadi nudifile kudi Nzambi bu bantu bakubika ku lufu, nufile bituha bia mibidi yenu kabidi bu bielelu bia nvita bia buakane kudi Nzambi. 14Bualu bua bubi kabuena bunukokesha; bua kanuena munshi mua mikenshi, nudi munshi mua ngasa.

Bituenza mudi Nzambi wamba, tudi bana bandi. Bituenza mudi Satana wamba, tudi bana bandi

15Tuenze tshinyi? Tuenze malu mabi bualu bua katuena munshi mua mikenshi ne bua tudi munshi mua ngasa, anyi? Nasha kakese! 16Kanuena bamanye ne, Unudi midifila kudiye bu bahika bua kumutungila, nudi hahika ba unudi nutumikila; ne ba bubi tô ne ku lufu, ne ba ditumikila tô ne ku buakane? 17Tuasakidila kudi Nzambi, ne, Nuenu nuakadi bahika ba bubi, kadi nuakatumikila mu mitshima yenu mushindu wa diyisha diakanubueshabomu. 18Hanuakahikudibua ku bubi, nuakavuishibua bahika ba buakane. 19(Ndi ngakula ne tshiakuidi tshia bantu bualu bua butekete bua mibidi yenu.) Bu munuakafila bituha bia mibidi yenu bu bahika ba bukoya ne malu mabi ha mutu ha malu mabi, nunku katataka filai bituha bia mibidi yenu bu bahika ba buakane bua kudijidila. 20Bualu bua hanuakadi bahika ba bubi, nuakadi ne budishikaminyi ku buakane. 21Nunku mu tshikondo atshi nuakadi ne mamuma kai mu malu adi anufuisha bundu katataka? Bua kunshikidilu kua malu au ndufu. 22Kadi katataka hanuakahikudibua ku bubi, ne hanuakavuishibua bahika ba Nzambi, nudi ne mamuma enu a ku dijidila dienu, kunshikidilu kua malu au mmuoyo wa tshiendelele. 23Bualu bua difutu dia bubi ndufu, kadi diha dia luse dia Nzambi mmuoyo wa tshiendelele mu Kilisto Yesu Mukelenge wetu.

 

LOMO 7

Mikenshi ya Nzambi idi kulesha malu mabi etu

1Kanuena bamanye, bana betu (ndi ngambila bantu badi bamanye mikenshi) ne, Mikenshi idi ikokesha muntu matuku onso atshidiye ne muoyo? 2Mukashi udi ne bayandi, udi musuikibue kudi bayandi ne mikenshi hatshidiye ne muoyo; kadi biafua bayandi, mukashi udi musuluibue ku mukenshi wa bayandi. 3Nunku, hatshidi bayandi ne muoyo, biabakibua mukashi kudi munga mulume, nebamuidike ne, Muena masandi; kadi biafua bayandi, mukashi udi umushibua ku mukenshi wa bayandi, ne kena amena masandi biabakibueye kudi mulume mukuabo. 4Nunku, bana betu, nuenu kabidi nuakashihibua ku mikenshi bua mubidi wa Kilisto, bua nuenu kuikala kudi mukuabo, yeye mene wakabishibua ku lufu, bua tuetu tukuamine Nzambi mamuma. 5Bualu bua hatuakadi mu malu a mubidi, nkuka ya malu mabi yakadiku bualu bua mikenshi, yakenzesha bituha bia mibidi yetu bua kukuambila mamuma a lufu. 6Kadi katataka tuakamana kumushibua ku mikenshi hatuakafua ku muanda utuakadi basuikamu; nunku tudi tukuatshila Nzambi mudimu mu malu mahia-mahia a Nyuma, katuena tumukuatshilau mu malu makulukulu a maleta a mikenshi.

7Netuambe tshinyi? Mikenshi idi bualu bubi, anyi? Nasha kakese! Kadi, tshiakadi kumanya bubi tshi mubumanye ku mikenshi; bualu bua tshiakadi kumanya disamba muoyo bu mikenshi kayi mimane kuamba ne, Kusaminyi bintu bia mukuenu muoyo; 8kadi bubi, bualu bua buakaheta tshikondo tshiakane, buakenzesha munda muanyi mishindu yonso ya disamina muoyo; bualu bua kudi kakui mikenshi, bubi budi butue. 9Tshikondo tshikuabo nakuikala ne muoyo tshi ne mikenshi; kadi hakalua mukenshi, bubi buakatabuluka, ne meme nakafua. 10Mukenshi, wakadi ku muoyo, eu nakasangana muikale ku lufu. 11Bualu bua bubi buakaheta tshikondo tshiakane, buakanteya ku mukenshi, buakanshiha nʼau. 12Nunku mikenshi idi ya tshijila, ne mukenshi au udi wa tshijila ne udi muakane ne udi muimpe. 13Nunku muanda wakadi muimpe wakalua lufu kundi, anyi? Nasha kakese! Kadi bubi, bua buobuo bimueneshibue ne, Mbubi, mu kuenzesha kua lufu kundi ku muanda udi muimpe; bua bubi bulue bubi butamba bunene bua mukenshi. 14Tudi bamanye ne, Mikenshi idi ya nyuma, kadi meme ndi ne mutshima wa kulonda malu mabi a mubidi, ndi muhanyibue ku bubi. 15Bualu bua tshiena njingulula bualu bundi ngenza; tshitu ngenza bualu bundi musue kuenza, kadi ndi ngenza bualu bundi nkina. 16Bingenza bualu ebu bundi tshi musue, ndi ngitabusha mikenshi ne, Idi mimpe. 17Nunku kameme kabidi udi wenza bualu ebu, kadi mbubi budi buikala munda muanyi budi kubuenza. 18Ndi mumanye ne, Munda muanyi, mu mubidi wanyi mene, kamuena muikale bualu buimpe; bualu bua disua dia kuenza bimpe didi kundi, kudi bakole bua mua kuenza nʼabu bimpe kabuenaku. 19Bualu bua muanda muimpe undi musue kuenza, tshiena ngenza, kadi muanda mubi undi tshi musue kuenza, eu ngundi ngenza. 20Kadi bingenza muanda undi tshi musue kuenza, kameme kabidi udi wenza, kadi bubi budi buikala munda muanyi budi bungenzesha. 21Nunku ndi nsangana mukenshi eu kundi meme ne, Handi musue kuenza bimpe, bubi budi nʼanyi. 22Ndi nsanka munda muanyi bua mikenshi ya Nzambi, 23kadi ndi mona mukenshi mukuabo mu mubidi wanyi udi uluangana ne mukenshi wa mu meshi anyi, ne udi umbuesha mu buhika bua mukenshi wa bubi udi mu mubidi wanyi. 24Ka meme muena majia! Wansulula ku mubidi wa lufu elu, nganyi? 25Ndi nsakidila Nzambi bua Yesu Kilisto Mukelenge wetu! Nunku meme hanyi ku meshi anyi ndi nkuatshila mikenshi ya Nzambi mudimu, kadi ku mubidi wanyi adi nkuatshila mukenshi wa bubi mudima.

 

LOMO 8

Yesu nkayandi udi ubihikula ka tubi ne ku lufu

1Nunku kakuena dihila mpindiu kudi badi mu Kilisto Yesu. 2Bualu bua mukenshi wa Nyuma wa muoyo wa mu Kilisto Yesu wakampikula ku mukenshi wa bubi ne wa lufu. 3Bualu bua malu akadi mikenshi kayi ne kukole bua kuenza bua yakadi mitekete bua mibidi ya bantu, Nzambi, hakatumeye Muana wandi mene ne mubidi mufuane wa malu mabi, ne bua bualu bua bubi, wakahisha bubi mu mubidi; 4bua buakane budi mikenshi yamba bushikishibue munda muetu, badi kabai benda mu malu a mubidi, kadi badi benda mu malu a Nyuma. 5Bualu bua badi balonda malu a mubidi badi bateka meshi abo ku malu a mubidi; badi balonda Nyuma badi bateka meshi abo ku malu a Nyuma. 6Bualu bua meshi mateka ku malu a mubidi adi lufu, kadi meshi mateka kudi Nyuma adi muoyo ne ditalala. 7Bua meshi mateka ku malu a mubidi adi ne Nzambi lukuna, kêna manze kudihuekesha munshi mua mikenshi ya Nzambi; bualu bukuabo kabidi, kêna ne bukole bua kuenza nunku. 8Badi bikala mu malu a mubidi kabena bamanye mua kusankisha Nzambi. 9Kadi nuenu kanuena nuikala mu malu a mubidi, nudi nuikala mu malu a Nyuma, bikala Nyuma wa Nzambi munda muenu. Ne bikala muntu kai ne Nyuma wa Kilisto, kena wa Kilisto nasha. 10Bikala Kilisto munda muenu, mubidi udi mufue bualu bua bubi, kadi nyuma udi ne muoyo bualu bua buakane. 11Bikala Nyuma wa yeye wakabisha Yesu ku bafue muikale munda muenu, yeye wakabisha Kilisto Yesu ku bafue neahe kabidi mibidi yenu ifuafua muoyo, bualu bua Nyuma wandi udi usomba munda muenu.

Badi balonda Nyuma Muimpe badi bana ba Nzambi

12Nunku, bana betu, tudi bena dibanza, kendia mubidi bua kulonda malu a mubidi. 13Bua binualonda malu a mubidi, nudi ne bualu bua kufua; kadi binuafuisha bienzedi bia mubidi kudi Nyuma, nenuikale ne muoyo. 14Bonso badi balombodibua kudi Nyuma wa Nzambi, bobo badi bana ba Nzambi. 15Bua kanuakuangata nyuma wa buhika tshiakabidi bua kutshina; kadi nuakuangata nyuma wa buhianyi bua bana utudi tubikila nʼandi Nzambi ne, Aba,Aba, kukudimuna mu muaku ne, Tatu. Tatu. 16Nyuma Muimpe muine udi mumanyishangane ne nyuma yetu ne, Tuetu tudi bana ba Nzambi. 17Ne bituikala bana, tudi bahianyi kabidi; bahianyi ba Nzambi, ne bahianyi tshiahamue ne Kilisto: bituakenga nʼandi, mbua tuetu tutumbishibue nʼandi.

Bifukibua bionso bidi bitekemena butumbi bua Kilisto ne bantu bandi

18Bualu bua ndi mbala makenga a mu tshikondo etshi ne, Kêna makumbane bua kuelekeshibua ne butumbi budi buamba kumueneshibua kutudi. 19Bualu bua ditekemena dikole dia bifukibua didi dindila dimueneshibua dia bana ba Nzambi. 20Bualu bua bifukibua biakatekibua ku nyima kua malu a hatuhu, kembualu bua kudisunguila kuabi, kadi bua Nzambi, wakabiteka muiku mu ditekemena edi ne, 21Bifukibua mene nebihikudibue kabidi ku buhika bua dibola diabi, nebibueshibue mu budishikaminyi bua butumbi bua bana ba Nzambi. 22Bualu bua tudi bamanye ne. Bifukibua bionso bidi bitua mikemu hohamue ne bidi bidinyenga hohamue tô ne katataka. 23Kambiobio nkayabi bidi bienza nunku, hadi tuetu kabidi badi ne mamuma a kumudilu a Nyuma Muimpe, tuetu bine tudi tufua mikemu munda muetu, hatudi tuindila buhianyi buetu bua bana, mbuhikudibu bua mibidi yetu mene. 24Bua tuakasungidibua mu ditekemena; kadi ditekemena didibo bamona ku mesu kanditekemena; bualu bua muntu kai udi utekemena bidiye umona ku mesu? 25Kadi bituatekemena bitudi katu! tumona ku mesu, tudi tuindila ne ditantamana.

Nyuma Muimpe udi utuakuila kadi Nzambi

26Muomumue kabidi, Nyuma Muimpe kabidi udi ukuatshishangana nʼetu mu butekete buetu; bua katuena bamanye mua kulomba Nzambi bu mutudi nʼabu mbua kumulomba, kadi Nyuma muine udi utuakuila ne mikemu idi kayi mua kuambibua. 27Nzambi, udi ukeba mu mitshima ya bantu, udi mumanye meshi a Nyuma ne, Udi Wakuila basanto bu mudi Nzambi musue. 28Tudi bamanye kabidi ne, Malu onso adi akuatshishangana bua kumusha diakalengele kudi bantu badi bananga Nzambi, kudi badi babikidibue bu mudi disungula diandi. 29Bua bantu bakadianjileye kumanya diambedi yeye wakadianjila kubasungila kabidi, bua kuikalabo bafuanyikishibue ku tshifuanyikishi tshia Muana wandi, bua yeye ikale muanʼa bute munkatshi mua bana babo ba bungi. 30Bakadianjileye kusungula, yeye wakababikila kabidi; ne bakabikileye, yeye wakababingisha kabidi; ne bakabingisheye, yeye wakabatumbisha kabidi.

Katuena mua kuhanduluka ku dinanga dia Kilisto

31Netuambe tshinyi bua malu â? Bikala Nzambi nʼetu, nganyi udi mumanye mua kutuhumbisha? 32Yeye kakimina Muana wandi mene, kadi wakamufila bua buonso buetu, munyi muahidieye kutuha nʼandi kabidi bintu bionso hatuhu? 33Udi mua kubanda basungudibue kudi Nzambi nganyi? Udi ubabingisha nNzambi. 34Udi ubahisha nganyi? NKilisto Yesu mene wakafua, E, bulelela, wakabishibua ku lufu, udi ku tshianza tshikole tshia Nzambi, udi utuakuila kabidi. 35Udi mua kutuhandulula ku dinanga dia Kilisto nganyi? Ntatu idi mua kuenza nunka, anyi kanyinganyinga, anyi tshinyangu, anyi tshiole, anyi butaka, anyi njû, anyi muele wa nvita? 36Mbu muakafundabo ne, Bua bualu buebe tudi tushihibua dinda tô ne ku dilolo; Tudi tubadibua bu mikoko ya kushihibua.

37Nasha; mu malu â onso tudi tutamba kuhita bualu bua bukole bua Yesu wakatunanga. 38Bualu bua ndi ngitabushishibua ne, Kakuena lufu, kakuena muoyo, kakuena banjelo, kakuena bakokeshi, kakuena malu atshidiku, kakuena malu atshilualua, kakuena makelenge, 39kakuena bule, kakuena ndondo, kakuena tshintu tshionso tshikuabo tshifukibua tshidi ne bukole bua kutuhandulula ku dinanga dia Nzambi didi mu Kilisto Yesu Mukelenge wetu.

 

LOMO 9

Mutshima wa Paulo udi unyingalala bualu bua buhidia bua Bena Isalele

1Ndi ngamba bualu bulelela mu Kilisto, tshiena nshima; muoyomukese wanyi udi umanyishangana nʼanyi mu Nyuma Muimpe ne, 2Meme ndi ne kanyinganyinga kanene ne majia adi kaî ashika mu mutshima wanyi. 3Nakadi kusua kuedibua mulau wa kumushibua hanyi kudi Kilisto, bualu bua bana betu, badi bakuetu ba mubidi. 4Badi Bena Isalele mene, badi ne buhianyi bua bana, ne butumbi, ne mahungila, ne kuhebua kua mikenshi, ne mitendelelu, ne milayi. 5Bankambua betu mbabo, kudibo nkudi Kilisto mufume mu buntu buandi, udi biandi ku mutu kua bonso, Nzambi mene, mutumbishibue tshiendelele. Amen.

Nzambi udi Usungula bantu bandi

6Kadi bualu ebu kabuena bulesha ne, Dî dia Nzambi diakuhanga. Bualu bua bonso ba mu Isalele kabena Bena Isalele bulelela, ne buonso buabo kabena bana bandi: 7bualu bua badi tunkanunuina tua Abalahama; kadi mbu muakafundabo ne, Mu Isaka tunkanunuma tuebe, netubikidibue. 8Nunku, kembana badi baledibua ku mubidi badi bana ba Nzambi, kadi bana ba mulayi badi babadibua bu tunkanunuma. 9Bua edi ndî dia mulayi ne, Halua tshikondo etshi, nendue, ne Sala nealele muana mulume. 10Kembualu ebu nkayabu, kadi Lebeka wakimita difu kudi nkambua wetu, Isaka; 11ne diambedi bana kabai banze kuledibua, kabai banze kuenza bualu buimpe anyi bualu bubi, bualu bua disua dia Nzambi dikale dijalama bu mudi disungula diandi, kambua kuenza kua mikenshi, kadi bua yeye udi ubabikila, 12Nzambi wakamuambila ne, Mukulu neakuatshile muakunyi mudimu. 13Mbu muakafundabo ne, Nakananga Yakoba, kadi nakakina Esau.

14Nunku netuambe tshinyi? Malu mabi adi kudi Nzambi, anyi? Nasha kakese! 15Nzambi wakambila Mose ne, Nenfuile bantu luse bandi musue kufuila luse, nendeshe bantu dinanga bandi musue kulesha dinanga. 16Nunku luse ebi kambua disua dia muntu, anyi bua bienzedi bia muntu, kadi anu bua Nzambi udi ufua luse. 17Mukanda wa Nzambi udi Wambila Palô ne, Bua bualu ebu nakakubishila, bua kulesha bukole buanyi munda muebe, ne bua dina dianyi ditedibue ha buloba buonso. 18Nunku udi ufuila badiye musue luse, udi ukolesha mitshima ya badiye musue.

19Nunku neungambile ne, Nzambi utshidi utandishila bantu bualu kai? Bualu bua wakuanza kufunyina Nzambi ku disua diandi nganyi? 20Nasha, kadi wewe, muntu udi nganyi udi wela Nzambi mpata? Tshintu tshifukibua netshikenke mufuki watshi ne, Wakunfuka nunku bualu kai, anyi? 21Mufumbi kena ne bukokeshi bua dima bua kufumba ne dibulu diodiumue tshifuadi tshimue tshia mudimu wa butumbi ne tshinga tshia mudimu wa hatuhu, anyi? 22Bikala Nzambi, hakasueye kulesha bantu tshishi tshiandi, ne kubamanyisha bukole buandi, wakatukisha ne lutulu lunene bifuadi bitekela tshishi tshiandi bilongolodibua bua dibutuka, 23ne bua kumanyisha bantu bua bubanshi bua butumbi buandi ku bifuadi bilesha luse biakadianjileye kulongolola ku butumbi, 24tuetu mene, bakabikileye kabidi, kamba munkatshi mua Bayuda nkayabo, kadi ba munkatshi mua bisamba bia bende kabidi; ebu mbualu bukole, anyi? 25Bu mudiye muambe kabidi mu Hoshea ne, Nembikile bakadi kabai bantu banyi ne, Mbantu banyi; Nembikile wakadi kai munangibue ne, Munanga. 26Bualu ebu nebuikaleku kabidi ne, Mu muaba muakadibo bamba ne, Kanuena bantu banyi, muamua nebabikidibue ne, Bana ba Nzambi wa muoyo.

27Yeshaya wakela dî dikole ne, Bikala bungi bua Bena Isalele bu nsenga ya kukala kua mai manene, difuka didi dishala nedisungidibue. 28Bualu bua Mukelenge nenze dî diandi ha buloba; neadishikishe, neadikose. 29Mbu muakamba Yeshaya diambedi ne, Bu Mukelenge wa Misumba Yonso kai mutushile diminu dia bantu, Tuakadi kulua bu Sodoma, tuakadi kufuishibua bu Amola.

Bena Isalele bakahidia bualu bua Nzambi, ba bisamba bia bende bakitabusha

30Ahu, netuambe tshinyi? Netuambe ne, Bantu ba bisamba bia bende, bakadi kabai balonda buakane, bakaheta buakane, buakane mene budi bua ku ditabusha. 31Kadi Isalele, wakadi ulonda mukenshi wa buakane, kakafika ku mukenshi eu. 32Bualu kai? Bualu bua bakabakeba kenku ditabusha, hadi bu mudibo babukeba ku kuenza kua mikenshi. Bakalenduka ku dibue dia tshilenduishi, 33bu muakafundabo ne, Tangila, ndi nteka mu Siona dibue dia tshilenduishi, ne dibue dia buteyi; Ne weyemena kudidi kena ufuishibua bundu.

 

LOMO 10

Bena Isalele bakahidia buakane bua ka ditabusha

1Bana betu, disua dia mu mutshima wanyi ne dilomba dianyi kudi Nzambi bua bualu buabo bidi bua bobo bahete luhandu. 2Bua ndi mumanyi wa bualu buabo ne, Badi ne lukunukunu kudi Nzambi, kadi kandua lungenyi lulelela. 3Bualu bua hakahangabo kumanya buakane bua Nzambi, ne hakadibo bakeba kujadika buakane buabo mene, kabakadikokesha ku buakane bua Nzambi. 4Bualu bua Kilisto udi kundekelu kua mikenshi tô ne ku buakane kudi yonso udi witabusha. 5Mose wakafunda ne, Muntu udi wenza buakane bua ku mikenshi neikale ne muoyo bualu buabu. 6Kadi buakane bua ku ditabusha budi buamba nunku ne, Kudiambi munda muebe ne, Wabanda mu diulu nganyi? (bualu ebu budi bu kuhuekesha Kilisto ha buloba); 7anyi, Wahueka mu muaba wa bafue nganyi? (bualu ebu budi bu kubisha Kilisto ku bafue). 8Kadi buakane bua ka ditabusha budi buamba tshinyi? Dî edi didi ba buihi nʼebe, didi mukana muebe mene ne mu mutshima webe; edi ndî dia ditabusha ditudi tuambila bantu. 9Biwajukula ne mukana muebe ne, Yesu udi Mukelenge, ne biwitabusha mu mutshima webe ne, Nzambi wakamubisha ku bafue, neusungidibue. 10Bualu bua bantu badi bitabusha ne mutshima bua kuheta buakane, badi bajukula ne mukana bua kuheta luhandu. 11Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, Wamuitabusha kena ufuishibua bundu. 12Bualu bua kakuena ditahuluka hankatshi ha Muena Yuda ne Muena Gelika, bualu bua umue udi Mukelenge wa bonso, udi ne bubanshi bua luse kudi bonso badi bamutendekena. 13Bualu bua muntu yonso watendekena dina dia Mukelenge neasungidibue. 14Munyi muamutendekenabo kabai banze kumuitabusha? Munyi muamuitabushabo kabai banze kunvua lumu hiandi? Munyi munvuabo lumu luandi kabai ne muambidi. 15Munyi muabambilabo kabai batumibua? Mbu muakafundabo ne, Makasa malengele nga bantu badi balua ne Lumu luimpe lua malu mimpe.

16Kadi bonso kabakatelesha ku lumu luimpe. Bua Yeshaya udi wamba ne, Mukelenge, wakuitabusha muwakuamba nganyi? 17Nunku ditabusha didi difuma ku diunvua, ne diunvua didi bua dî dia Kilisto. 18Kadi ndi ngamba ne, Kabakunvua, anyi? E, bulelela, bakunvua, ne, Dî diabo diakamuangalaka ha buloba buonso, Ne mei abo akambibua kunfudilu kua buloba.

19Kadi ndi nkonka ne, Bena Isalele kabakamanya, anyi? Diambedi Mose udi wamba ne, Meme neufuishe mukau kudi badi kabai bu tshisamba; Nenukuatshishe tshishi kudi tshisamba tshia bantu bahote.

20Ne Yeshaya udi ne dikima dikole, udi wamba ne, Nakasanganyibua kudi bakadi kabai bankeba; Nakamueneka kudi badi kabai bangebesha. 21Kadi bua Bena Isalele udi wamba ne, Dituku dijima nakolola bianza bianyi kudi bantu badi ne buhidia ne butontolodi.

 

LOMO 11

Nzambi kakumusha Bena Isalele tshiendelele

1Nunku ndi ngamba ne, Nzambi wakumusha bantu bandi, anyi? Nasha kakese! Bualu bua meme kabidi, ndi Muena Isalele, kankanunuina ka Abalahama ka mu tshisamba tshia Benyamina. 2Nzambi kakumusha bantu bandi bakadianjileye kumanya. Anyi kanuena bamanye dî didi Mukanda wa Nzambi wamba bualu bua Eliya, anyi? Mbu mudiye usengelela Nzambi bua kukengesheye Isalele ne, 3Mukelenge, bakashiha baprofete bebe, bakabutula bioshelu biebe, ne meme ndi mushale nkayanyi, ne badi bakeba muoyo wanyi. 4Kadi diandamuna dia Nzambi didi dimuambila tshinyi? Udi Wamba ne, Bua bualu buanyi nakadishila balume binunu muanda mutekete badi kabai batue binu hanshi kudi Bâla. 5Nunku muomumue mu tshikondo etshi difuka dikese didiku bua disungula dia ngasa. 6Kadi bikaladi bualu bua ngasa, kendia kuenza kua mikenshi kabidi; bua bikaladi nunku, ngasa kena kabidi ngasa. 7Nunku ntshinyi? Bualu budi Isalele ukeba, mbudiye kai uheta; kadi basungudibue kudi Nzambi bakabuheta, ne bakuabo bakakoleshibua mu mitshima. 8Mbu muakafundabo ne, Nzambi wakabaha nyuma wa kubabungisha tulu, mesu bua kâmonyi, ne matshu bua kâunvu, tô ne ku dituku edi mene. 9Ne Davidi udi wamba ne, Mesa a bia kudia alue bukuondo ne buteyi Ne tshilenduishi, ne difutu dihingana kudibo; 10Mesu abo ikale mîdima bua kabamonyi, Ukobemeshe nyima yabo matuku onso.

11Nunku ndi ngamba ne, Bakadilenduisha bua kuhonabo, anyi? Nasha kakese! Kadi bua kuhona kuabo luhandu luakulua kudi bisamba bia bende bua kufuisha Bena Isalele mukau. 12Ahu bikala kuhona kuabo kuakulua bubanshi bua ba ha buloba, ne bikala dihanga diabo diakulua bubanshi bua bisamba bia bende, divulangana dia dihingana diabo neditambe kuvuisha disanka misangu bungi munyi?

Paulo udi udimusha ba mu bisamba bia bende

13Ndi nuambila dî, nuenu ba bisamba bia bende. Bualu bua meme ndi mupostolo kudi bisamba bia bende, ndi ntumbisha mudimu wanyi; 14ne binamanya mua kufuisha ba tshisamba tshianyi mukau ku muanda wonso, ne kusungila bakuabo ba munkatshi muabo. 15Bua bikata kumushibua kuabo kuakulua dilengesha dia ba ha buloba ne Nzambi, ditabushibua diabo nedilue tshinyi tshikuabo, anu muoyo wa ku bafue mene? 16Bikala bintu bia kunowa bia kumudilu bia tshijila, bionso nebikale bia tshijila; bikala muji wa tshijila, matamba adi muomumue kabidi. 17Bikala matamba makuabo akuahudibua, ne wewe, mutshi wa oleve wa tshisuku wakalamakashibua munkatshi muau, ne wakalua muangatshi nʼau wa bukole bua muji wa mafuta wa mutshi muimpe wa oleve; 18kuditumbishi ku matamba â. Kadi biwaditumbisha, uvuluke ne, Kenguewe udi ukolesha muji, kadi mmuji udi ukukolesha wewe. 19Nunku newambe ne, Bakuahula matamba bua meme kulamakashibuamu. 20Bimpe; bakuâhula bua huhidia buau, kadi wewe udi ujalamamu bua ditabusha diebe. Kuedi meshi a kudilesha, kadi utshine biebe. 21Bua bikala Nzambi kai mubange kuahula matamba malelela, kena ubenga kuahula wewe kabidi. 22Ka, mona buimpe ne mutshima mukole bia Nzambi,—mutshima mukole kudi bakahona, ne buimpe bua Nzambi kudi wewe, biwananukila mu buimpe buandi; kadi biwahanga kunanukila, wewe neukoshibue kabidi. 23Ne bobo kabidi, bikalabo kabai bananukila mu buhidia buabo, nebalamakashibue ka mutshi kabidi; bualu bua Nzambi udi ne bukole bua kubalamakashaku kabidi. 24Bua bikala wewe mukoshibue ku mutshi wa oleve udi udiunda mu tshisuku bu mudi tshilele tshiau, ne biwikala mulamakashibue ku mutshi muimpe wa oleve bu mudi kamui tshilele; bualu budi butamba bua wowo, adi matamba malelela, alamakashibue ku mutshi wau mene.

Bena Isalele nebasungidibue

25Bana betu, tshiena musue nuhange kumanya bualu ebu busokoka, bua nuenu kanuditekemenyi bu munudi bena meshi, ne, Bukole bua mutshima buakakuata Bena Isalele tshituha tshihi, tô ne hafika dikumbana dia bisamba bia bende mu lumu luimpe. 26Nunku Bena Isalele bonso nebasungidibue, bu muakafundabo ne, Musungidi neahatuke mu Siona; Neatshinguluile Yakoba malu adi kâi a Nzambi; 27Ne etshi ntshihungidi tshianyi tshindi mpunga nʼabo, Hanumusha malu mabi abo.

28Mu bualu bua lumu luimpe, Bena Isalele badi bena lukuna ba Nzambi bua bualu buenu; kadi mu bualu bua disungula dia Nzambi badi banangibua kudiye bua bualu bua bankambua babo. 29Bua Nzambi kena ukudimuna mutshima bua maha andi ne dibikila diandi kudi Isalele. 30Bu munuakadi ne buhidia kudi Nzambi mu bikondo biakashala ku nyima, kadi mpindiu nnakuheta luse ku buhidia buabo; 31muomumue bobo kabidi badi ne buhidia katataka kudi Nzambi, bua kuhetabo luse katataka ku luse luakanulesheye. 32Bua Nzambi wakinshidila bantu bonso mu buhidia, bua kulesha bantu bonso luse.

33Monai ndondo wa bubanshi bua meshi ne lungenyi bua Nzambi! Monai mutudi katui mua kujingulula bilumbuluidi biandi, mutudi katui mua kulonda nshila yandi! 34Bua wakamanya meshi a Mukelenge nganyi? Anyi wakamuha meshi nganyi? 35Anyi muntu kai wakadianjila kuha Mukelenge tshintu, ne nebamuhingashiletshi kabidi? 36Bualu bua bintu bionso biakafuma kudiye, bidiku bua bualu buandi, bidi bikala anu kudiye. Butumbi buikale kudiye tshiendelele! Amen.

 

LOMO 12

Malu adi Nzambi musue Bantu Bandi benze

(1) Badifile kudi Nzambi

1Nunku, bana betu, ndi nusengelela, bua luse lua Nzambi, bua nufile mibidi yenu bu mulambu udi ne muoyo, wa tshijila, udi usankisha Nzambi bimpe; bualu ebu budi kutendelela kuenu kudi ne meshi. 2Kanudifuanyikishi ku malu a mu tshikondo etshi, kadi miandamuke ku dikudimuna dia meshi enu to meshi mahia-mahia bua nuenu nujingulule mudi disua dia Nzambi didi dimpe, didi dimusankisha, ne didi diakane tshishiki.

(2) Mudimu wa Bantu ba Nzambi

3Bua ndi ngambila muntu yonso udi munkatshi muenu, ku ngasa wakumpabo ne, Katambi kudielangana meshi mahite adiye ne bua kuela, kadi bua kuela meshi ne meshi adi malulame, bu mudi Nzambi muidikishile muntu yonso tshidikishilu tshia ditabusha. 4Bua, bu mutudi ne bituha bia bungi mu mubidi umue, ne bituha bionso kabiena ne mudimu muomumue, 5nunku, tuetu, bantu ba bungi, tudi mubidi umue musangila mu Kilisto, ne kudi muntu ne muntu, tudi tuikalangana bu bituha bia bakuabo. 6Bualu bua tudi ne bihedi bitahuluka bu mudi ngasa wakatuhabo, bitu ikala ne mudimu wa buambi, tuambe bietu bu mudi tshidikishilu tshia ditabusha dietu; 7anyi, bituikala ne mudimu wa mukuatshishi, tuenze mudimu wetu bimpe; ne udi uyisha alamate kudi buyishi buandi. 8Musengeledi alamate kudi disengelela diandi, muntu udi ufila bintu, abifile ne mutshima mulelela; udi ukokesha, akokeshe ne disuminyina; udi ulesha luse, aluleshe ne disanka.

(3) Bantu ba Nzambi basuangane

9Luse luikale kalui ne lubombo. Nukine malu adi mabi; nulamate malu adi mimpe. 10Mu dinanga dia bana benu ba mu Kilisto nunangangane, muntu ne muntu; mu buneme muntu ne muntu ateke mukuabo ku mpala. 11Mu disuminyina kanuikadi bashanguluki; nuikale ne lukunukunu mu mitshima yenu; nukuatshile Nzambi mudimu. 12Nusanke mu ditekemena dienu, nuikale ne ditantamana mu makenga; nunanukile mu kutendelela. 13Nukuatshishe basanto ne bintu bidibo bakengela; nusankidile benyi misangu yonso. 14Nusankishe badi banukengesha; nubasankishe, kanubedi mulau. 15Nusanke ne badi basanka; nudile ne badi badila. 16Nuikalangane ne meshi amue, muntu ne muntu; kanuteki meshi enu ku malu mahite, kadi nudihuekeshe ku malu adi mahuekela. Kanuditekemenyi bu munudi bena meshi.

(4) Bantu ba Nzambi benzele bantu bonso bimpe

17Kualukishidi muntu bubi ku bubi buandi. Nudianjile kuela meshi bua kuikala ne malu mimpe ku mesu bua bantu bonso. 18Binuamanya mua kuenza nunku mu bienzedi bienu, nuikale ne bantu bonso ditalala. 19Kanudisombuedi, bana betu banangibue, kadi nushile tshishi tshia Nzambi muaba; bualu bua bakafunda ne, Busombuedi mbuanyi, meme nenfute; mudi muamba Mukelenge. 20Kadi bikala muena lukuna webe ne nsala, umuhe bia kudia; bikaleye ne nyota, umuhe bia kunua; bualu bua biwenza nunku, neutentekeshe makala a kahia ha mutu handi. 21Lekela kuhitshibua kudi malu mabi; kadi wikale uhite malu mabi ku malu mimpe.

 

LOMO 13

(5) Batumikile dî dia Bakelenge babo

1Muntu yonso aditeke ku nyima kua bakokeshi badi ku mutu kuandi. Bua kakuena bukokeshi budi kabui bulua kudi Nzambi; ne makokeshi adiku akajadikibua kudi Nzambi. 2Nunku muntu udi uhidia kudikokela kudi bukokeshi udi uhidia mei majadikibue kudi Nzambi. Badi bahidia nunku nebadiangatshile dilumbuluisha. 3Bualu bua bakokeshi kabena bavuisha buowa kudi benji ba malu mimpe, kadi anu kudi benji ba malu mabi. Wewe udi musue kuikala kui ne buowa kudi bukokeshi, anyi? Wenze malu mimpe ne wewe newikale ne butumbi kudibu. 4Bualu bua makokeshi yonso udi muena mudimu wa Nzambi kûdi bua kukuvuishila buimpe. Kadi biwenza bibi, utshine; bua yeye kena utuala muele wa nvita hatuhu. Udi biandi muena mudimu wa Nzambi, udi musombuedi wandi bua kuvuisha tshishi kudi udi wenza bibi. 5Nunku bunudi nʼabu mbua kuditeka ku nyima kuabo, kenganu bualu bua tshishi atshi, kadi bua muoyo-mukese wenu kabidi. 6Bua bualu ebu nudi nulambula kabidi; bua bobo badi bakuatshi ba mudimu ba Nzambi balamata ku muanda eu mene. 7Nualukishile bantu bonso mabanza abo: mulambu kudi muenu mulambu, mpunga kudi unudi mua kuhunga, buowa kudi unudi mua kutekela buowa, buneme kudi unudi mua kunemeka.

(6) Bantu ba Nzambi basue bantu bakuabo

8Kanuikadi ne muntu dinga dibanza anu dia kunangangana; bua wananga mukuabo wakushikisha mikenshi. 9Bualu bua mikenshi ei ne, Kuendi masandi, kushihi muntu, kuibi, kukumi mutshima kudi bintu bia makuabo, ne bikalaku mukenshi wonso mukuabo, wowo udi musungulula mu dî edi ne, Sua mukuenu bu mûdi mudisue. 10Luse kaluena luenzela mukuabo bubi; nunku luse ludi tshiuwidi tshia mikenshi.

11Nuenze malu â, bualu bua nudi bamanye tshikondo etshi ne, Diba diakumana kufika bua nuenu kubishibua ku tulu; bua katataka luhandu luetu ludi lutamba dituku dia dianjila kuitabusha kuikala ha buihi. 12Butuku budi buamba kutshia, munya wakusemena ha buihi, nunku tuvule bienzedi bia midima, tuluate bintu bia nvita bia munya. 13Tuendakana! bietu bilengele, bu mutudi tuenda mu munya; katuendi mu manaya a tshianana ne mu bukuatshiki bua malulu, mu malu a bundu ne a bienzenza bia masandi, mu kutandangana ne mukau. 14Kadi nudiluatshishe ne Mukelenge Yesu Kilisto; kanulongoluedi mibidi malu bua kumana nkuka yai.

 

LOMO 14

Tukoleshe mitshima ya Badi Batekete mu Bualu bua Nzambi

1Nuitabushe muntu udi mutekete mu ditabusha diandi bu muanʼenu, kadi kembua kuelangana nʼandi mpata. 2Munga muntu udi ne ditabusha dia mua kudia bintu bionso, kadi mukuabo udi mutekete ma ditabusha udi udia midioko. 3Muntu udi udia bintu bionso kahetudi udi kai ubidia; ne udi kai ubidia balumbuluishi udi ubidia; bualu bua Nzambi mene wakamuitabusha. 4Wewe udi nganyi udi ulumbuluisha umena mudimu wa mu nsubu wa mukuabo? Yeye udi wimana anyi udi uhona bua mukelenge wandi mene. Yeye neimane, bualu bua Mukelenge udi ne bukole bua kumuimanyika. 5Mukuabo udi utumbisha dituku ha mutu ha dikuabo; kadi mukuabo udi utumbisha matuku onso muomumue. Muntu ne muntu ikale ne dijingulula dijalame bua buala budi buhita buimpe. 6Udi uteka meshi andi ku dituku udi wateka nunku bua Mukelenge; ne udiadia, udiadia bua Mukelenge, bualu bua udi usakidila Nzambi. Ne udi kai udia, kena udia bua Mukelenge, ne udi Nzambi. 7Bua kakuena muntu munkatshi muetu udi ne muoyo ha nkayandi, ne kakuena muntu udi udifuila ha nkayandi. 8Bua bituikala ne muoyo, tudi ne muoyo bua Mukelenge; bituafua, tufuafua bua Mukelenge; nunku, bituikala ne muoyo, anyi bituafua, tudi ba Mukelenge. 9Bua bualu ebu Kilisto wakafua, ne wakadi ne muoyo kabidi, bua yeye ikale Mukelenge wa bafue ne wa badi ne muoyo kabidi. 10Abu wewe, udi ulumbuluisha muanʼenu bua tshinyi? Anyi wewe kabidi, udi uhetula muanʼenu bua tshinyi? Bua buonso buetu netuimane ku mpala kua tshilumbuluidi tshia Nzambi. 11Bua badi bafunda ne, Mukelenge udi wamba ne, Bu mundi ne muoyo, muntu yonso neantuile binu hanshi, Ne ludimi luonso nelutumbishe Nzambi.

12Nunku, buonso buetu, muntu ne muntu, neabadile malu andi kudi Nzambi.

Katuleshanganyi malu mabi

13Katulumbuluishanganyi kabidi; kadi mbimpe dilumbulula dienu dikale bua muntu kateki buteyi anyi tshilenduishi mu nshila wa muanʼetu wa mu Kilisto. 14Ndi mumanye ne ndi neitabushishibue mu Mukelenge Yesu ne, Kakuena tshintu tshidi tshibi nkayatshi; anu kudi muntu udi utshibala bu tshintu tshibi, tshidi tshibi kudiye. 15Bikala muanʼenu wa mu Kilisto unyingalala mutshima bua bia kudia, wewe kuena wenda kabidi mu nshila wa dinanga. Kushihi muoyo wa muntu wakafuilabo kudi Kilisto ku bia kudia biebe. 16Nunku bantu kabahendi bualu buebe buimpe. 17Bua bukelenge bua Nzambi kabuena bualu bua kudia ne bua kunua, kadi mbua buakane ne ditalala ne disanka bia mu Nyuma Muimpe. 18Bualu bua wakuatshila Kilisto mudimu mu malu â udi usankisha Nzambi ne udi utumbishibua kudi bantu. 19Nunku tulonde bietu malu adi avuisha ditalala ne malu atudi mua kudiundishangana nʼau. 20Kushihi mudimu wa Nzambi bualu bua bia kudia. Bionso bidi bimpe bulelela, kadi bidi bibi kudi muntu udi ulenduisha mukuabo habidieye. 21Bidi bimpe bua muntu kadî munyinyi anyi kanu maluvu anyi kenji bualu luonso budi muanʼenu wa mu Kilisto ulenduka nʼabu. 22Ahu wewe, ditabusha diudi nʼadi, udilaminedi nkayebe ku mesu kua Nzambi. Udi usanka ngudi kai udilumbuluisha mu malu adiye uteta ne, Adi mimpe. 23Kadi udi wela mpata udi uhila hadieye, bualu bua kena udia ne ditabusha; bualu buonso budi kabui bufuma ku ditabusha budi bubi.

 

LOMO 15

Tukuatshishangane mu bualu bua Nzambi

1Butudi nʼabu, tuetu bantu bakole, mbua kutuala matekete a badi batekete, kembua kudisankisha nkayetu. 2Muntu ne muntu wa munkatshi muetu asankishe muena mutumba nʼandi bua kuvuisha malu mimpe kudiye adi mua kumudiundisha. 3Bua Kilisto kabidi kakadisankisha, kadi bu muakafundabo ne, Bihendu bia bakadi bakuhenda, biakahona hamʼbidi hanyi. 4Bua malu onso akafundabo diambedi akafundibua bua kutuyisha, bua tuetu tuikale ne ditekemena bua ditantamana dietu ne bua busambi bua mu Mukanda wa Nzambi. 5Nzambi wa ditantamana ne wa busambi anuhe bualu ebu mene,—bua kuikalangana ne meshi amue bu mudi Kilisto Yesu, 6bua nuenu nutumbishe Nzambi Tatu ne Mukelenge wetu Yesu Kilisto ne mutshima umue ne dî dimue. 7Nunku nuitabushangane bu muakanuitabusha Kilisto bua kuyuisha butumbi kudi Nzambi. 8Bualu bua ndi ngamba ne, Kilisto wakavuishibua muena mudimu wa batengula bua bushua bua Nzambi, bua yeye ajadike milayi yakalaya Nzambi bankambua betu, 9ne bua ba bisamba bia bende batumbishe Nzambi bua luse luandi, bu muakafundabo ne, Bua bualu ebu nenkuhe butumbi munkatshi mua bisamba bia bende, Nengimbile dina diebe misambu. 10Udi Wamba kabidi ne, Nuenu, bisamba bia bende, nusanke ne bantu bandi. 11Udi wamba kabidi ne, Nuenu, bisamba bionso bia bende, nutumbishe Mukelenge, Bantu bonso bamutumbishe. 12Yeshaya udi wamba kabidi ne, Muji wa Yishai newikaleku, Ne udi ubika bua kukokesha bisamba bia bende neikaleku, Bisamba bia bende nebimutekemene.

13Nzambi wa ditekemena anûshe tente ne disanka ne ditalala dia mu ditabusha dienu, bua nuenu nukumbane mu ditekemena mu bukole bua Nyuma Muimpe.

Paulo udi ubambila bua mudimu wandi ne luendu luandi kudibo

14Ne meme bianyi kabidi, bana betu, ndi ngitabushishibua ne, Nuenu mene nudi bûle tente ne buimpe, bûshibua tente ne lungenyi luonso, nudi bamanye mua kudimushangana. 15Kadi mu manga malu ndi nufundila mei anyi ne dikima dihita, bua kunvuluisha tshiakabidi, bualu bua ngasa wakampabo kudi Nzambi, 16bua meme kuikala mukuatshishi wa mudimu wa Kilisto Yesu mutumibue kudi bisamba bia bende, ngenza mudimu wa muakuidi wa mu lumu luimpe lua Nzambi, bua kufila kuanyi kua bisamba bia bende kuvuishibue mulambu udi Nzambi musue, mujidibue kudi Nyuma Muimpe. 17Nunku udi ne kundi ntumbila mu Kilisto Yesu mu malu adi a Nzambi. 18Bua tshiena ne dikamakama dia kuamba bua malu makuabo, anu bua malu akenza nʼanyi Kilisto bua ditumikila dia bisamba bia bende, ku dî ne ku bienzedi, 19mu bukole bua bimanyinu ne bua malu a kukema ne mu bukole bua Nyuma Muimpe. Nunku nakuvudisha kuamba kuanyi kua lumu luimpe lua Kilisto ku Yelushalema ne ku nseke idi miunyunguluke tô ne ku Iluliko. 20Nunku ma buala ebu ndi ntshinta bua kuamba lumu luimpe ku nseke kudi dina dia Kilisto kadi dianze kutedibua, bua meme tshiashi ha bishimikidi biakatekabo kudi munga muntu. 21Mbu muakafundabo ne, Nebamone kudi kakui lumu luandi kulua kudibo, Ne badi kabai banze kunyua nebajingulule.

22Bua bualu ebu kabidi nakahumbishibua kudi malu a bungi bua kulua kunudi. 23Kadi katataka, bualu bua tshiena ne muaba mu nseke ei, ne bualu bua bidimu ebi bia bungi nakajinga bua kulua kunudi, 24hanaya ku Esepanya, bualu bua ndi ntekemena bua kuntangila mu luendu luanyi, ne bua nuenu mufile ku mpala mu nshila wanyi, binasankishibua nʼenu tshituha diambedi. 25Kadi katataka nyaya ku Yelushalema bua kukuatshisha basanto. 26Bua Bena Makedonia ne Bena Akaya bakasanka bua kusangisha bintu bikuabo bua kukuatshisha nʼabi bahele ba munkatshi mua basanto ba mu Yelushalema. 27Bushua bakadi ne disanka, ne bakadi bena dibanza diabo. Bualu bua bikala bisamba bia bende bangatshi nʼabo ba malu a Nyuma, badi ne bualu bua kubakuatshisha kabidi ne bintu bidi mubidi ukengela. 28Nunku hanakamana kushikisha bualu ebu, ne hanakamana kufila kudibo dimuma edi, nempitshile munkatshi muenu tô ne ku Esepanya. 29Ndi mumanye ne, Hanalua kunudi, nendue mu tshiuwidi tshia disanka dia Kilisto.

30Bana betu, ndi nusengelela bua Mukelenge Yesu Kilisto ne bua dinanga dia Nyuma Muimpe, ne, Nudienzeshe nʼanyi bikole mu dilomba dienu dia bualu buanyi kudi Nzambi, 31bua meme mpanduke mu bianza bia bena tshitshu ba mu Yudaya, ne bua dikuatshisha dinyana nʼadi mu Yelushalema dikale bu mudi basanto basue, 32ne bua meme nfike kunudi ne disanka bua disua dia Nzambi, ne bua kusangana nʼenu dikisha. 33Nzambi wa ditalala ikale ne buonso buenu. Amen.

 

LOMO 16

Paulo adi ubatumina Bena Ekelesia bakuabo; udi ubatumina muoyo

1Ndi numanyisha bua Foibe, muanʼetu mukashi wa ma Kilisto, udi mulami wa mu ekelesia udi ku Kenekelea, 2bua nuenu numuitabushe mu Mukelenge bu mudi basanto ne bualu bua kuenza, ne bua kumukuatshisha ne bualu buonso budiye ukengela kunudi; bualu bua yeye wakumana kulua mukuatshishi wa ba bungi, ne wa meme muine.

3Nuele Pisikila ne Akula, benji nʼanyi ba mudimu ba mu Kilisto Yesu muoyo. 4Bobo mene bakafila nshingu yabo bua kuikosabo bua muoyo wanyi; kudibo kutudi tubasakidila, kememe nkayanyi, kadi bena ekelesia bonso ba mu bisamba bia bende. 5Nuele bena ekelesia ba mu nsubu muabo muoyo. Nuele Epaineto, munanga wanyi, muoyo; yeye udi dimuma dia kumudilu dia mu Asia diakukuamishabo kudi Kilisto. 6Nuele Malia muoyo; yeye wakanukuatshisha ne mudimu wa bungi. 7Nuele Andaloniko ne Yunia muoyo; mbana betu ne bena mu lukanu neanyi, bakadi ne lumu lunene munkatshi mua bapostolo; bakadi kabidi mu Kilisto tshi muanze kuikala munda muandi. 8Nuele Ampuliato, munanga wanyi mu Mukelenge, muoyo. 9Nuele Ubano, umena mudimu nʼetu mu Kilisto, ne Staku, munanga wanyi, muoyo. 10Nuele Apele, wakumana kutetshibua ne, Muimpe mu Kilisto, muoyo. Nuele ba mu nsubu wa Alistobulo muoyo. 11Nuele Helodio, muanʼetu, muoyo. Nuele ba mu nsubu wa Nâkiso badi mu Mukelenge muoyo. 12Nuele Tufaina ne Tufoso, badi benza mudimu wa Mukelenge, muoyo. Nuele Pêsi, munanga, wakuenzela Mukelenge mudimu wa bungi, muoyo. 13Nuele Lufo, musungudibue mu Mukelenge, ne mamu wandi ne wanyi, muoyo. 14Nuele Asunkulito, Filegone, Hême, Pateloba, Hôma, ne bana betu ba mu Kilisto badi nʼabo, muoyo. 15Nuele Filogogo ne Yulia, Neleo ne muanʼabo mukashi, ne Olumpa, ne basanto bonso badi nʼabo muoyo. 16Nuelangane muoyo ne dituangana dia mishiku dia tshijila. Bena ekelesia yonso ya Kilisto badi banuela muoyo.

Paulo udi ubadimusha, udi ubalaya

17Bana betu, ndi nusengelela ne, Dimukai bua badi bavuisha matahuluka ne malenduisha munkatshi muenu, adi kâi bu diyisha dinuakayila; nubakome nyima. 18Bua badi benza nunku kabena bakuatshila Mukelenge wetu Kilisto mudimu, kadi badi bakuatshila anu mafu abo mudimu; ne bua mei abo a lubombo ne a kutumbisha nʼau bantu hatuhu badi badinga mitshima ya badi kabai badimuke. 19Bua lumu lua ditumikila dienu luakafika kudi bantu bonso. Nunku ndi nsanka bua bualu buenu, kadi ndi musue nuenu nuikale bena meshi ku malu mimpe ne badi ne mitshima mitoke ku malu mabi. 20Nzambi wa ditalala neadiatshishe Satana munshi mua makasa enu tshituha tshihi. Ngasa wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto ikale nʼenu.

21Timote, muena mudimu nʼanyi, ne Lukio ne Yasona ne Sosipato, bana betu, badi banuela muoyo, 22Meme Têtio, munufundidi wa mukunda eu, ndi nuela muoyo mu Mukelenge. 23Gayo, muena nsubu undi mushikame ne muena ku nsubu kudi bena ekelesia bonso basangishilamu, udi unuela muoyo. Elasto, mulami wa bintu bia mu musoko, ne Kuâto, muanʼetu wa ma Kilisto, badi banuela muoyo. [ 24]Minga mikanda ya kale idi ne mei â: Ngasa wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto ikale nʼenu bonso.

Paulo udi utumbisha Nzambi

25Butumbi buikale kudi Nzambi, udi ne bukole bua kunujadika bu mudi lumu luimpe luanyi ne kuamba kuanyi kua Yesu Kilisto, bu mudi dibuluibua dia bualu busokoko buakadi buhuwishibue ku bikondo bia tshiendelele; 26kadi katataka buakamueneshibua mu mifundu ya baprofete bu mudi mukenshi wa Nzambi wa tshiendelele; buakumanyishibua ku bisamba bionso bua ditumikila diabo mu ditabusha. 27Butumbi ebu buikale tshiendelele kudi Nzambi umuehele wa lungenyi, bualu bua Yesu Kilisto. Amen.