MÂKO

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

 

MÂKO 1

Yone Mubatiji

1Tshibangidilu tshia lumu luimpe lua Yesu Kilisto, Muana wa Nzambi.

2Bu mudi muprofete Yeshaya mufunde ne, Ndi ntuma mukenshi wanyi ku mpala kuebe, Yeye nealongolole nshila webe; 3Di dia muntu udi wela lubila mu tshihela ne, Longololai nshila wa Mukelenge, Nululamishe nshila yandi;

4Yone wakalua, wakadi ubatiza mu tshihela wambila bantu bualu bua dibanza dia kukudimuna kua mitshima ne mibi yabo ijimishibue. 5Bantu ba mu luseke luonso ma Yudaya ne bonso ba mu Yelushalema bakumuka, bakaya kudiye; bakabatijibua kudiye mu musulu wa Yadene, batonda mibi yabo. 6Yone wakadi muluate tshilulu tshia mioso ya kamelu, wakadi ne mukaba wa tshiseba mu tshimono tshiandi, wakadi udia mikumbi ne buitshi. 7Yeye wakamba bualu bua Nzambi ne, Udi ulua ku nyima kuanyi udi muntambe meme, tshiena ne buakane bua kuzonzama mua kusulula mionshi ya bisabata biandi. 8Nakunubatiza mu mai, kadi yeye neanubatize mu Nyuma Muimpe.

Yesu udi ubatijibua

9Matuku au Yesu wakafuma ku Nazaleta wa Galela, wakabatijibua kudi Yone mu musulu wa Yadene. 10Hakumukeye mu mai, wakamona diulu dibululuka, ne Nyuma bu nyunyu wa nkutshi umutulukila; 11dî diakafuma mu diulu ne, Wewe udi Muana wanyi munanga, wewe udi unsankisha bimpe.

Satana udi uteya Yesu

12Ha diba adi Nyuma wakamutuma mu tshihela. 13Yeye wakadi mu tshihela matuku makumi anai, bamuteya kudi Satana; yeye wakadi ne nyama ya mu tshisuku; banjelo bakadi bamukuatshisha ne biakadiye nʼabi bualu.

Yesu udi wambila Bena Galela bualu bua Nzambi

14Hakakuatabo Yone, Yesu wakalua mu Galela, wenda wambila bantu lumu luimpe lua Nzambi, 15wakamba ne, Matuku akukumbana, bukelenge bua Nzambi budi hehi; kudimunai mitshima yenu, nuitabushe lumu luimpe.

Yesu udi ubikila Petelo ne Andele

16Hakadi Yesu uhitshila ha buihi ne dishiba dia Galela, yeye wakamona Simona ne Andele muanʼabo ne Simona, bela kahamba mu mai, bualu bua bobo bakadi bilembi. 17Yesu wakabambila ne, Luai ku nyima kuanyi, nenuvuishe bilembi bia bantu. 18Bakashîa tuhamba hanshi lukasa, bakamulonda. 19Hakayeye tshituha, wakamona Yakobo muana wa Zebedayo, ne muanʼabo Yone, bakadi mu buatu balukulula tuhamba tuabo. 20Ha diba adi yeye wakababikila; bakashîa tatuʼabo Zebedayo mu buatu ne bena mu dimu; bakamulonda.

Yesu udi umusha nyama wa bukoya munda mua muntu mu Kapênuma

21Bakaya mu Kapênuma; dituka dia Lumingu lua Bayuda yeye wakabuela mu nsunagoga, wakabayisha 22Diyisha diandi diakabakemesha, bualu bua yeye wakabayisha bu muena mei, kakadi bu bafundi. 23Mu nsunagoga wabo muakadi muntu muikale ne nyuma wa bukoya munda; wakela dî dikole ne, 24Wewe Yesu Muena Nazaleta, budi nʼebe bualu kai? Wewe wakulua bua kutushiha, anyi? Ndi mukumanye, wewe udi Wa Tshijila wa Nzambi. 25Yesu wakamubela ne, Hua, Umuka munda muandi. 26Nyuma wa bukoya wakamuhaluisha, wakela dî diandi bikole, wakahatuka munda muandi. 27Bakakema bonso, bakakonkangana ne, Etshi ntshinyi? Diyisha dihia-dihia; yeye udi ne bukole bua kuela nyuma ya bukoya dî, imunvuile. 28Lumu luandi luakaya mu luseke luonso lua Galela ne ku nyima kualu.

Yesu udi ukolesha muku wa Petelo mukashi

29Hakaluhukabo mu nsunagoga, bakabuela mu nsubu wa Simona ne Andele; Yakobo ne Yone bakadi nʼabo. 30Muku wa Simona mukashi wakadi mulale hanshi ne disama dia mubidi kahia; bakambila Yesu bualu buandi; 31wakalua biandi, wakamukuata ku tshianza, wakamubisha; disama dia mubidi kahia diakamulekela, wakabalongoluela bia kudia.

Yesu udi umusha bademon munda mua bantu, udi ushikisha masama a bakuabo

32Hakabuela diba, bakatua kudiye ne babedi bonso ne bakadi bakuatshike ne bademon. 33Bantu bonso ba musoko bakunguila ku tshibi. 34Wakashikisha masama a ba bungi bakadi ne mabedi mangi, wakumusha bademon ba bungi; yeye kakitabusha bademon bakule, bualu bua bobo bakamumanya.

Yesu udi utendelela Nzambi, udi wambila Bena Galela bualu bua Nzambi

35Hatshiatshia, butuku kabui buanze kutshia, yeye wakabika, wakaluhuka, wakaya mu tshihela, wakatendelelaku Nzambi. 36Simona ne bakuabo bakadi nʼandi bakamulonda ku nyima; 37bakamusangana, bakamuambila ne, Bantu bonso badi bakukeba. 38Yeye wakabambila ne, Tuyai bietu kukuabo mu minga misoko idi ha buihi, mbambileku bualu bua Nzambi; nakuluila bualu ebu. 39Yeye wakaya mu nsunagoga yabo ya mu luseke luonso lua Galela, ubambila bualu bua Nzambi, umusha bademon.

Yesu udi ulengesha muena nsudi

40Muena nsudi wakalua kudiye, wakamutendekena, wakamutuila binu, wakamuambila ne, Biwasua kuenza nunku, udi mumanye mua kundengesha. 41Luse luakamukuata, wakolola tshianza, wakamulenga, wakamuambila ne, Ndi musue, wikale mulengeshibue. 42Nsudi yakamulekela lukasa, wakalengeshibua. 43Yesu wakamukandika, wakamuhatula lukasa, 44wakamuambila ne, Kuambidi muntu bualu ebu; uye biebe, udileshe kudi muakuidi, ufile biakamba Mose bu tshimanyishilu ku mesu kua bantu bualu bua kulengeshibua kuebe. 45Kadi yeye wakaluhuka, wakabanga kumanyisha bantu, wakatangalasha bualu ebu; nunku Yesu kakamanya mua kubuela mu musoko bamumone kudi bantu, yeye wakadi anu mu bihela; bantu ba nseke yonso bakalua kudiye.

 

MÂKO 2

Yesu udi ukolesha muena kaneke

1Hakahita matuku makese, yeye wakahingana ku Kapênuma; bakatangalasha lumu ne, Yeye udi mu nsubu. 2Ba bungi bakunguila, kamuakadi muaba, ne ku mbelu kabidi kuakadi nunku; yeye wakabambila dî diandi. 3Bakalua batuale muntu muikale ne disama dia kaneke kudiye, mutuala kudi bantu banai. 4Hakahangabo mua kufika nʼandi ha buihi bualu bua tshisumbu tshia bantu, bakabulula tshimanu tshia musaka buludiludi buakadiye. Hakasthibululabo nunku, bakatekesha bulalu buakadi umena kaneke ulala. 5Hakamona Yesu ditabusha diabo, yeye wakambila umena kaneke ne, Muanʼanyi, mibi yebe yakujimishibua. 6Kadi bafundi bakuabo bakadi bashikamemu, bakadi badikonka munda munda ne, 7Muntu eu udi wakuila nunku, tshinyi. Yeye udi uhenda Nzambi; muntu kai udi mumanye mua kujimisha mibi, anu Nzambi nkayandi? 8Hakamanya Yesu munda muandi ne, Badi badikonka munda nunku, yeye wakabakonka ne, Nudi nudikonkela munda muenu nunku tshinyi? 9Tshidi tshitamba butekete ntshinyi, kuambila muena kaneke ne, Mibi yebe yakujimishibua, anyi kumuambila ne, Bika, ambula bulalu buebe, ya? 10Kadi bua nuenu mimanye ne, Muana wa muntu udi ne bukole hatshidiye ha buloba bua kujimisha mibi (yeye wakambila muena kaneke ne), 11Ndi nkuambila ne, Bika, ambula bulalu buebe, ya ku nsubu kuebe. 12Yeye wakabika, wakambula bulalu buandi lukasa, wakumuka ku mpala kua bonso; bantu bonso bakakema bua bualu ebu, bakatumbisha Nzambi, bakamba ne, Katuena banze kumona bualu bu ebu diambedi.

Yesu udi abikila Lewi (dina diandi dikuabo Matayo)

13Yesu wakaya kabidi ku muelelu wa dishiba; tshisumbu tshionso tshia bantu tshiakalua kudiye, yeye wakabayisha. 14Hakadiye uhita, wakamona Lewi muana wa Alafayo mushikame ku tshilambuidi, wakamuambila ne, Undonde. Yeye wakabika, wakamulonda.

15Yeye wakadi mushikame mu nsubu wa Lewi udia bidia; basangishi ba mulambu ba bungi ne bantu babi bakadi bashikame ne Yesu ne bayidi bandi, bakadi ba bungi, benda bamulonda. 16Hakamumona bafundi ba Bafalese udia ne bantu babi ne basangishi ba mulambu nunku, bakakonka bayidi bandi ne, Munyi mudiye udia unua ne basangishi ba mulambu ne bantu babi? 17Hakunvua Yesu dî diabo, wakabambila ne, Badi ne bukole kabena ne muondahi bualu, anu badi ne mabedi meme tshiakuluila bua kubikila badi bakane, nakuluila bua kubikila badi babi.

18Bayidi ba Yone ne Bafalese bakadi bajila bia kudia, bakahia kudi Yesu, bakamukonka ne, Bayidi ba Yone ne bayidi ba Bafalese batu bajila bia kudia, kadi bayidi bebe kabatu bajila bi kudia bualu kai? 19Yesu wakabambila ne, Balunda ba mubaki wa mukashi badi bamanye mua kujila bia kudia hatshidi mubaki wa mukashi nʼabo, anyi? Hatshidibo ne mubaki wa mukashi, kabena bamanye mua kujila bia kudia. 20Kadi matuku nealue abanyengabo mubaki wa mukashi, nebajile bia kudia dituku adi.

Lusumuinu lua tshivualu ne lua milondo ya biseba

21Bantu kabatu batelelula tshihesa tua tshilulu tshidi katshi tshifuatalale ha tshmialu tshikulukulu, bualu bua tshihesa tshihia-tshihia netshîlamune tshikulukulu, nunku disoso nedivunde. 22Nunku kabidi bantu kabatu bela maluvu mahia-mahia mu milondo ya biseba bikulukulu; bienzabo nunku, malulu neahande biseba, maluvu ne biseba nebibutuke; kadi bantu batu bela malulu mahia-mahia mu biseba bihia-bihia.

Yesu udi Mukelenge wa dituku dia Lumingu

23Yesu wakadi uhitshila mu madimi a blé dituku dia Lumingu lua Bayuda; hakadi bayidi bandi baya mu nshila, bakabanga kutshibula miehu yai. 24Bafalese bakamukonka ne, Tangila, bayidi bebe badi benzela bualu budi bujila dituku dia Lumingu tshinyi? 25Yeye wakabakonka ne, Nuenu kanuakubala bualu buakenza Davidi, hakadiye utata ne hakadiye ne nsala, yeye ne bakuabo bakadi nʼandi, anyi? 26Yeye wakabuela mu nsubu wa Nzambi hakadi Ebeyata muakuidi mimene, wakadia bidia bilesha, biakadi tshijila, anu bakuidi ba Nzambi mbakadi badia, yeye kabidi wakahaku bakadi nʼandi. 27Yesu wakabambila ne, Bakenzela bantu dituku dia Lumingu, kabakenzela dituku dia Lumingu bantu; 28nunku Muana wa muntu udi mukelenge wa dituku dia Lumingu.

 

MÂKO 3

Yesu udi ukolesha muena tshianza tshiakadi tshiume dituku dia Lumingu lua Bayuda

1Yesu wakabuela kabidi mu nsunagoga; muntu wakadiku ne tshianza tshiandi tshiume. 2Bakamutentekela ne, Neangondahe dituku dia Lumingu, anyi? Bakasua kumubanda. 3Wakambila muntu wakadi ne tshianza tshiume ne, Bika, imana munkatshi muabo. 4Yeye wakabakonka ne, Tshidi tshimpe ntshinyi, kuenza malu mimpe dituku dia Lumingu, anyi kuenza malu mabi; kusungila muoyo anyi kûshiha? Bobo bakahua. 5Mutshima wandi wakanyingalala bualu bua mitshima yabo yakadi mikole; wakabatangila ne tshishi, wakambila muntu ne, Olola tshianza. Yeye wakatshiolola, tshianza tshiandi tshiakakana kabidi. 6Bafalese bakaluhuka, bobo ne bena Helode bakamuelela tshifufu bua kumushiha.

Yesu udi ushikisha masama a bantu ba bungi

7Yesu wakaya ne bayidi bandi ku dishiba; bantu ba bungi ba mu Galela bakamulonda; bakuabo kabidi ba bungi ba mu Yudaya, 8ne ba mu Yelushalema, ne ba mu Edome, ne ba dishia dia Yadene, ne ba mu luseke lua Tulo ne Sidona, hakunvuabo malu manene akadiye wenza, bakalua kudiye. 9Yeye wakambila bayidi bandi ne, Buatu bukese bungindile, bua tshisumbu tshia bantu katshimusakidi; 10bualu bua yeye wakadi mumane kushikisha masama a ba bungi. Buonso buabo bakadi ne mabedi makole bakamûnguila bualu bua kubalengeye bianza. 11Hakamumona nyuma ya bukoya, yakadishinda ku mpala kuandi, yakela dî bikole ne, Wewe udi Muana wa Nzambi. 12Yeye wakabela ne, Kanunsokolodi.

Yesu udi usungula bayidi bandi

13Yesu wakabanda ku mukuna, wakabikila bakasueye; bakaya kudiye. 14Yeye wakasungula dikumi ne babidi, bua kuikalabo nʼandi ne bua kubatumeye bua kuambila bantu bualu bua Nzambi, 15ne bua kuikalabo ne bukole bua kumusha bademon. 16Yeye wakidika Simona ne, Petelo; 17ne Yakobo muana wa Zebedayo ne Yone muanʼabo ne Yakobo, yeye wakabidika ne, Boanêge, kukudimuna kua muaku ne, Bana ba mukungulu wa nvula; 18ne Andele, ne Filipo, ne Bâtolomayo, ne Matayo, ne Toma, ne Yakobo muana wa Alafayo, ne Tadaya, ne Simona Muena Kananayo, 19ne Yudasa Isakaliote, wakamutungila tshitungu.

Bualu bubi budi kabui bujimishibue

Yeye wakabuela mu nsubu. 20Bantu ba bungi bakunguila kabidi, kabakamanya mua kudia bidia. 21Hakunvua balunda bandi bualu ebu, bakaya bua kumuangata, bakamba ne, Yeye udi mubale. 22Bafalese bakadi bafume ku Yelushalema bakamba ne, Yeye udi ne Belezebula, udi umusha bademon mu dina dia mukelenge wa bademon. 23Yeye wakababikila, wakabelela nsumuinu ne, Satana udi mumanye mua kumusha Satana munyi? 24Biahanduluka bukelenge, bukelenge abu kabuena bumanye mua kuikala. 25Hahanduluka nsubu, nsubu au kena mumanye mua kuikala. 26Biadiluilangana Satana, biahandulukeye, kena mumanye mua kuikala, bualu ouandi nebushikile. 27Muntu kena mumanye mua kubuela mu nsubu wa muena bukole bua kuhaula bintu biandi, bikaleye kai musuike muena bukole diambedi; hamusuikeye, hashishe neahaule bia mu nsubu wandi. 28Bulelela, ndi nuambila ne, Mibi yonso ya bana ba bantu neijimishibue ne bihendu biahendabo nʼabi Nzambi, 29kadi kabena bajimisha bubi bua muntu wahenda Nyuma Muimpe tshiendelele, yeye neikale ne bubi buandi tshiendelele. 30Yeye wakabambila nunku, bualu bua bobo bakamba ne, Yeye udi ne nyuma wa bukoya munda.

Bantu balualua bahia-bahia mu bualu bua Yesu

31Mamu wandi ne bana babo bakalua, bakadi bimane ku bula, bakamutumina dî, bakamubikila. 32Bantu ba bungi bakadi bashikame bamunyunguluke; bakamuambila ne, Tangila, mamuʼebe ne bana benu badi ku bula bakukeba. 33Yeye wakabakonka ne, Mamuʼanyi nganyi? Bana betu mbanganyi? 34Hakatangileye bakadi bashikame bamunyunguluke, wakamba ne, Mamuʼanyi ne bana betu kababa! 35Muntu yonso wenza bu mudi Nzambi musue udi muanʼetu mulume ne muanʼetu mukashi ne mamuʼanyi.

 

MÂKO 4

Lusumuinu lua mumiaminyi

1Yesu wakabanga kabidi kuyisha bantu ku muelelu wa dishiba. Bantu batambe bungi bakamunguila, nunku yeye wakabuela mu buatu buakadi mu mai, wakashikama; bantu bonso bakadi ku mpata ku muelelu wa mai. 2Yeye wakabayisha malu a bungi mu nsumuinu, wakabambila mu diyisha diandi ne, 3Unvuai, mumiaminyi wakaya kumiamina maminu; 4hakadiye umiamina, maminu makuabo akamata kukala kua nshila, nyunyu yakalua, yakâzokola. 5Makuabo akamata ha buloba buakadi ha mutu ha mabue, kâkadihu ne buloba bua bungi; tshituha tshihi akatoloka bua kâkadi ne buloba bule; 6hakabanda diba, akababuka, akafubidila bualu bua kâkadi ne miji. 7Makuabo akamata mu mionshi ya meba, mionshi yakadiunda, yakânyengela, kâkalua maminu. 8Makuabo akamata ha buloba buimpe, akavudisha maminu, akaleha, akadiunda; makuabo akavudisha makumi asatu asatu, makuabo makumi asambombo asambombo, makuabo lukama lukama. 9Yeye wakamba ne, Udi ne matshu unvue biandi.

Yesu udi ujinguluila bayidi bandi lusumuinu lua mumiaminyi

10Hakadiye nkayandi, bakadi ha buihi nʼandi ne ba dikumi ne babidi bakamukonka bualu bua nsumuinu. 11Yeye wakabambila ne, Badi banuha nuenu malu a bukelenge bua Nzambi adi masokoka, kadi badi bambila bantu ba bende malu onso mu nsumuinu; 12kumona nebamone, kadi kabena bamanye; kunvua nebunvue, kadi kabena bajingulula; nunku kabakudimunyi mitshima yabo bua mibi yabo ijimishibue. 13Yeye wakabakonka ne, Kanuena bamanye lusumuinu elu, anyi? Nenumanye nsumuinu yonso munyi? 14Mumiaminyi udi umiamina dî dia Nzambi. 15Kabobo aba ba kukala kua nshila kuakumiaminabo dî; hakunvuabo dî, Satana ulualua lukasa, udi unyenga dî diakadi dimiamina munda muabo. 16Kabobo aba kabidi bakadi bamiamina ha miaba ya mabue; hakunvuabo dî, badi baditabusha lukasa ne disanka; 17kadi bobo kabena ne miji munda muabo, badi bikala tshituha tshihi; hashishe, halua dikenga anyi lutatu bualu bua dî dia Nzambi, nebalenduke lubilu. 18Bakuabo badi bantu bakadi bamiamina mu mionshi ya meba; bobo bakunvua dî, 19kadi meshi a malu a ha buloba ne mashimi a biuma ne lukuka lua malu makuabo bidi bibuela munda, bidi binyengela dî, kadiena dimanye mua kuvuidisha maminu makuabo. 20Kabobo aba bakadi bamiamina ha buloba buimpe; bobo badi bunvua dî, badi baditabusha, badi bavudisha maminu, bakuabo makumi asatu asatu, bakuabo makumi asambombo asambombo! bakuabo lukama lukama.

Lusumuinu lua muinda ne lua maminu

21Yesu wakabakonka ne, Bantu batu balua ne muinda bua kûteka munshi mua mushete, anyi munshi mua bulalu, anyi? Batu bauteka ha mutu ha mesa a muinda, nasha? 22Kakuena bualu busokoka buahanga kusokolodibua; kakuena bualu bubuikila buahanga kubuluibua. 23Bikala muntu ne matshu a kunyua, unvue biandi. 24Yeye wakabambila ne, Dimukai bua bualu bunudi nunyua; nebanuidikishile bintu ne luidi lunudi nubidikishila nʼalu kabidi; nebanuhe binga bintu ba mutu. 25Bualu bua muntu udi ne bintu nebamuhe binga; kadi muntu udi kai ne tshintu nebamunyenge tshidiye nʼatshi.

26Yeye wakamba ne, Bukelenge bua Nzambi budi bu mudi muntu mukune maminu mu buloba; 27udi ulala tulu, udi ubika butuku ne munya; maminu adi atoloka, adi aleha, kadi yeye kena mumanye mudiû adienzela. 28Buloba budi budivuishila maminu nkayabu; diambedi mutoloko, ku nyima muehu, hashishe maminu manene ku muehu. 29Kadi hûma maminu, yeye neatume bena miele, bualu bua matuku a kunowa akufika.

Lusumuinu lua lutete lua mutada

30Yeye wakakonka ne, Netufuanyikishe bukelenge bua Nzambi munyi? Netubufuanyikishe ne lusumuinu kai? 31Budi bu lutete lua mutada, ludi lutambe ntete yonso ya ha buloba bukese; kadi halukunabo mu buloba, 32ludi Bileha, ludi lutambe midioko yonso bunene, ludi bela matamba manene; nunku nyunyu ya mu diulu idi mimanye mua kuikila mu dileshi diau. 33Nunku mu nsumuinu ya bungi yeye wakabambila dî dia Nzambi diakamanyabo mua kunyua; 34yeye kakadi ubambila malu tshianana, anu mu nsumuinu; kadi wakajinguluila bayidi bandi malu au onso ha nkayabo.

Yesu udi ubatamisha mavuala

35Dituku adi mene, hakamba diba kuhueka, wakambila bayidi bandi ne, Tuyai dishia. 36Bakashia bantu ba bungi, bakaya nʼandi mu buatu, anu bu muakadiye. Matu makuabo akadi nʼandi. 37Tshihuhu tshikole tshiakaha, mavuala akabuela mu buatu, buatu buakadi bûla tente ne mai. 38Yeye wakadi ku tshitaku tshia buatu, musame ha musamu, mulale tulu; bakamubisha, bakamukonka ne, Muyishi, udi witabusha tufue, anyi? 39Yeye wakabika, wakabuikila luhehele, wakambila dishiha ne, Hua, talala talalâ. Luhehele luakalekela, muaba au wakatalala talalâ. 40Yeye wakabakonka ne, Nudi nutshinyina tshinyi? Kanuena ne ditabusha tô ne katataka? 41Bakatamba kutshina, bakambilangana ne, Eu muntu kai? Luhehele ne mai a dishiha bidi bimunvuila.

 

MÂKO 5

Yesu udi umusha nyima wa bukoya munda mua muntu ku Gelasa

1Bakafika dishia dia dishiba mu luseke lua Bena Gelasa. 2Hakumukeye mu buatu, katataka muntu mukuatshike ne nyuma wa bukoya, ulua mu majambu, wakasangila ne Yesu, 3wakadi wikala mu majambu; kakuakadi muntu mumanye mua kumusuika ne tshintu, bintu bionso biakahanga, ne lukanu mene; 4bakamusuika misangu ya bungi ne nkata ne nkanu, yeye wakatshibula nkanu, wakatula nkata; kakuakadi muntu mumanye mua kumukokesha. 5Matuku onso, butuku ne munya, mu majambu ne mu mikuna, yeye wakadi wela bila, wakadi uditaha ne mabue. 6Hakatangileye Yesu kuakua, wakaya lubilu, wakamukukuila; 7wakela dî diandi bikole ne, Wewe, Yesu, Muana wa Nzambi Mutambe Bunene wa mu diulu, ndi nʼebe bualu kai? Ndi nkutshihisha mu dina dia Nzambi ne, Kunkengeshi; 8bua Yesu wakamana kumuela dî ne, Hatuka munda mua muntu eu, wewe nyuma wa bukoya. 9Yesu wakamukonka ne, Dina diebe nganyi? Wakamuambila ne, Dina dianyi didi Legona, bualu bua tudi ba bungi. 10Yeye wakatendekena Yesu ne, Kutuihatshi mu luseke elu. 11Tshisumbu tshinene tshia ngulube tshiakadi mu tshibandabanda tshia mukuna, yakadi idia mashinde. 12Bakamutendekena ne, Ututume munda mua ngulube, tubuelemu. 13Yeye wakitabusha. Nyuma ya bukoya yakaluhuka, yakabuela munda mua ngulube; tshisumbu tshiai tshiakanyemena lubilu ku tshibungubungu, tshiakahona mu dishiba; yakadi bu binunu bibidi; yakafua mu mai. 14Badishi ba ngulube bakanyema, bakambila bantu ba mu musoko ne ba mu luseke alu bualu abu. Bakalua kutangila bualu buakenjibua nunku. 15Bakalua kudi Yesu, bakamona muntu wakadi mukuatshike ne bademon mushikame, muluate bilulu, muikale ne lungenyi luimpe, yeye mene nguakadi ne legona; bakatshina. 16Bamonyi ba bualu abu bakabamanyisha malu onso akalua kudi wakadi mukuatshike ne bademon, ne malu onso akalua kudi ngulube. 17Bobo bakabanga kumutendekena ne, Umuka mu luseke luetu. 18Hakadiye ubuela mu buatu, wakadi mukuatshike ne bademon wakamutendekena ne, Ndi musue kuikala nʼebe. 19Kadi yeye kakitabusha, wakamuambila ne, Uye biebe kuebe kudi balunda bebe, ubamanyishe malu manene akukuenzela Mukelenge ne luse luakukufueye. 20Yeye wakaya biandi, wakabanga kumanyisha bantu ba mu Dekapoli malu manene akamuenzela Yesu; bantu bonso bakakema.

Yesu udi ukolesha mukashi wa disama dia mashi ahatuka, udi uhisha muana mukashi wa mukelenge Yailo

21Hakasabuka Yesu dishia kabidi, bantu ba bungi bakadisangisha kudiye, yeye wakadi ha buihi ne dishiba. 22Mukelenge mukuabo wa nsunagoga wakalua, dina diandi Yailo; hakamoneye Yesu, wakadiela ku makasa andi, 23wakamutendekena bikole ne, Muanʼanyi mukese wa bakashi ukadi ufua; ulue biebe, umulenge bianza, akoleshibue, ikale ne muoyo. 24Yesu wakaya nʼandi; bantu ba bungi bakamulonda, bakamunguila.

25Mukashi wakadiku, wakadi ne disama dia mashi ahatuka bidimu dikumi ne bibidi, 26banganga buka ba bungi bakatamba kumukengesha, wakanyanga bintu biandi bionso, kakasangala, kadi disama diandi diakatamba; 27yeye wakunvua bualu bua Yesu, wakalua mu tshisumbu tshia bantu ku nyima kuandi, wakalenga ku tshmialu tshiandi. 28Wakamba munda munda ne, Binalenga anu ku tshmialu tshiandi, nenkoleshibue. 29Muaba wakadi mashi ahatuka wakakama katataka, yeye wakadiunvua mu mubidi wandi ne, Disama dianyi dikole diakuhua. 30Yesu wakadiunvua munda munda ne, Bukole buanyi buakuhatuka, yeye wakatshinguluka munkatshi mua bantu, wakakonka ne, Wakundenga ku mmalu tshianyi nganyi? 31Bayidi bandi bakamuambila ne, Wewe udi utangila bantu ba bungi bakunguila, udi ukenkela nunku tshinyi ne, Wakundenga nganyi? 32Yeye wakakenzakana bua kumona wakenza bualu ebu. 33Hakamanya mukashi bualu buakamuenzeleye, wakatshina, wakazakala, wakalua, wakatua binu ku mpala kuandi, wakamuambila malu onso bulelela. 34Yeye wakamuambila ne, Muanʼanyi, ditabusha diebe diakukusungila; uye biebe talalâ, wikale musangale ku disama diebe.

35Hakatshidiye wamba nunku, bakafuma kua mukelenge wa nsunagona, bakamba ne, Muanʼebe udi mufue; udi utatshishila Muyishi tô tshinyi? 36Hakunvua Yesu dî diakambabo, wakambila mukelenge wa nsunagoga ne, Kutshinyi, itabusha anu kuitabusha. 37Yeye kakitabusha bua muntu mukuabo amulonde, anu Petelo ne Yakobo ne Yone muanʼabo ne Yakobo. 38Bakalua ku nsubu kua mukelenge wa nsunagoga; wakasangana mutoyi, ba bungi bakadi badila bashikunka. 39Hakabueleye, wakabambila ne, Nudi nutekela mutoyi tshinyi? Nudi nudidila tshinyi? Muana kena mufue, yeye udi mulale tulu. 40Bakamuseka. Hakabumusheye buonso buabo, wakangata tatu wa muana ne baba wandi ne bakalueye nʼabo, wakabuela muakadi muana. 41Wakakuata ku tshianza tshia muana, wakamuambila ne, Talita kumi, kukudimuna kua muaku ne, Muanʼanyi mukashi, bika. 42Muana wakabika lukasa, wakuenda; bualu bua yeye wakadi wa bidimu dikumi ne bibidi. Bantu bakatamba kukema. 43Yeye wakabakanda ne, Muntu mukuabo kamanyi bualu ebu. Yeye wakamba ne, Muhai bia kudia.

 

MÂKO 6

Yesu udi ku Nazaleta kabidi

1Wakumuka aku, wakalua mu luseke luandi, bayidi bakamulonda. 2Hakalua dituku dia Lumingu lua Bayuda, wakabanga kuyisha bantu mu nsunagoga; bantu ba bungi bakakema, hakunvuabo mei andi, bakakonka ne, Muntu eu wakuangata malu â kudi kunyi? Lungenyi kai luakuhabo muntu eu? Malu a kukema adiye wenza adi munyi? 3Yeye kena muena mabaya, anyi? Kena muana wa Malia, anyi? Kena muanʼabo ne Yakobo ne Yose ne Yuda ne Simona, anyi? Bana babo ba bakashi kabena munkatshi muetu, anyi? Bakalenduka bua bualu buandi. 4Yesu wakabambila ne, Muprofete udi ne butumbi mu miaba yonso, kadi kena nʼabu ku luseke luabo ne munkatshi mua bana babo ne mu nsubu wandi. 5Yeye kakamanya mua kuenzaku bualu bua kukema, wakakolesha anu bantu banya-banya bakadi ne mabedi bakalengeye bianza. 6Wakakema bualu bua huhidia buabo.

Yesu udi utuma bayidi bandi dikumi ne babidi bua kuyisha bantu ne bua kushikisha masama abo

Yeye wakendakana mu misoko ubayisha. 7Yeye wakabikila bayidi bandi dikumi ne babidi, wakabanga kubatuma ku babidi ku babidi; wakabaha bukole bua kuhita nyuma ya bukoya; 8wakabambila bikole ne, Kanuangatshi tshintu tshia kuya nʼatshi mu luendu, anu bibangu; kanuyi ne bidia ne bibombo ne tshiamu tshia mitaku mu mikaba; 9nubueshe bisabata ku makasa; kanuluatshi bikowelu bibidi. 10Yeye wakabambila ne, Hanuabuela mu nsubu, nuikalemu tô ne hanumukamu. 11Luseke luonso luahidia kunuitabusha, kabai bunvua mei enu, hanumukamu, nututule nsenga idi mu makasa enu bu tshimanyishilu ku mesu kuabo. 12Bakaya, bakambila bantu bualu bua Nzambi ne, Kudimunai mitshima yenu. 13Bakumusha bademon ba bungi, bakela manyi ha ba bungi bakadi ne mabedi, bakabakolesha.

Helode udi ushiha Yone Mubatiji

14Mukelenge Helode wakunvua lumu lua Yesu, bualu bua dina diandi diakamanyibua; wakamba biandi ne, Yone Mubatiji wakubika ku lufu, bua bualu ebu malu a kukema adi enjibua kudiye. 15Kadi bakuabo bakamba ne, Yeye udi Eliya. Bakuabo bakamba ne, Yeye udi muprofete, anyi bu muprofete. 16Kadî Helode, hakunvueye lumu luandi, wakamba ne, Yone unakukosa mutu wakubika ku lufu. 17Bualu bua Helode nkayandi nguakadi mutume bantu bandi, mumukuate, wakamusuika mu nsubu wa lukanu bualu bua Helodia mukashi wa muanʼabo Filipo, wakadi Helode mubake. 18Yone wakadi mumane kuambila Helode ne, Wewe kuena mumanye mua kuikala ne mukashi wa muanʼenu. 19Helodia wakadi ne Yone lukuna, wakasua kumushiha, kadi yeye kakamanya mua kuenza nunku; 20bualu bua Helode wakadi Utshina Yone, wakamanya ne, Yeye udi muntu muakane ne wa tshijila, wakamulama bimpe. Hakunvua Helode mei a Yone, wakalubakana, wakunvua mei andi ne disanka. 21Hakafikila dituku diakane, dia kuedibua kua Helode, yeye wakalambishila miloho yandi ne tumanda tuandi tua masalayi ne banfumu banene ba mu Galela bidia; 22hakabuela muana mukashi wa Helodia, yeye wakaja maja, wakasankisha mutshima wa Helode ne ya bakadi bashikame nʼandi ku mesa; mukelenge wakambila muana mukashi ne, Undombe tshintu tshionso tshiudi musue, nenkuhetshi. 23Wakaditshiha kudiye ne, Tshintu tshionso tshiwandomba, nenkuhetshi, tô ne ku tshituha tshia hankatshi ha bukelenge buanyi. 24Yeye wakumuka, wakakonka mamuʼandi ne, Nemulombe tshinyi? Yeye wakamba ne, Ulombe mutu wa Yone Mubatiji. 25Wakabuela lubilu muakadi mukelenge, wakamulomba ne, Ndi musue umpe mutu wa Yone Mubatiji katataka ha dilonga. 26Mutshima wa mukelenge wakatamba kunyingalala; kadi bualu bua mitshihu yandi ne bua bakadi badia nʼandi bidia, yeye kakasua kuhidia kumuha. 27Mukelenge wakatuma disalayi diakadi sentedi, wakadiambila ne, Ulue ne mutu wandi; diakaya biadi, diakamukosa mutu mu nsubu wa lukanu, 28diakalua ne mutu wandi ha dilonga, diakauha nsongakashi, nsongakashi wakauha mamuʼandi. 29Hakunvua bayidi ba Yone bualu ebu, bakalua, bakangata tshitalu tshiandi, bakatshijika mu lukita.

Bayidi ba Yesu badi bafuma kuakadibo baye ne bualu buandi

30Batangadiki ba Yesu bakadisangisha kudiye, bakamuambila malu onso akadibo benza ne malu onso akadibo bayisha bantu. 31Yeye wakabambila ne, Luai bienu nkayenu mu muaba wa hatuhu, nuikishe tshituha. Kabakamanya mua kudia bidia talalâ, bualu bua bantu ba bungi bakadi bahitakana.

Yesu udi udisha bantu binunu bitanuDî didi denarion, tshiamu tshia argent bu nfulanka ya bantu ba kale.

32Bakaya nkayabo mu buatu ku muaba wa hatuhu. 33Bantu bakabamona baya, ba bungi bakabamanya, bantu ba mu misoko yonso bakayaku lubilu ku makasa, bakadianjila kufika. 34Hakumukeye mu buatu, wakatangila tshisumbu tshinene tshia bantu, wakadi nʼabo luse, bualu bua bobo bakadi bu mikoko yakadi kayi ne mulami; yeye wakabanga kubayisha malu a bungi. 35Hakamba diba kubuela, bayidi bandi bakalua kudiye, bakamba ne, Muaba eu udi tshihela, diba diakumana kuya; 36ubatume, baye mu luseke elu ne mu misoko idi ha buihi, badisumbile bia kudia. 37Yeye wakabandamuna ne, Nuenu nubahe bia kudia. Bakamukonka ne, Netuye kusumba bidia bia ndenalio nkama ibidi, tulue kubaha, badie, anyi? 38Yeye wakabakonka ne, Nudi ne mitanda ya bidia bungi munyi? Yai nutangile. Hakamanyabo, bakamuambila ne, Mitanda itanu ne mishiha ibidi. 39Yeye wakabambila ne, Bonso bashikame, ku tshisumbu ku tshisumbu, mu mashinde. 40Bakashikama mu milongo, bantu lukama lukama ne bantu makumi atanu makumi atanu. 41Yeye wakamema mitanda itanu ne mishiha ibidi, wakatangila mulu, wakatendelela Nzambi, wakatshibula mitanda, wakaifila mu bianza bia bayidi bua kubitekabo ku mpala kua bantu; yeye wakababanyina buonso buabo mishiha ibidi. 42Buonso buabo bakadia, bakukuta. 43Bakangula bihesa bia bidia biakashala bisaka dikumi ne bibidi biule tente, ne bia mishiha kabidi. 44Bakadia mitanda nunku bakadi balume binunu bitanu.

Yesu udi wenda ha mutu ha mai

45Yesu wakabuesha bayidi bandi mu buatu lubilu, badianjile dishia ku mpala kuandi mu Bete-saida, hakatumeye bantu kuabo. 46Hakabalayeye, wakaya mu mukuna bua kutendelela Nzambi. 47Hakalua butuku, buatu buakadi mu bunene bua dishiba, yeye wakadi mu mpata nkayandi. 48Yesu wakabamona batata ne kuita, bualu bua tshihehele tshiakadi tshibahingisha; hakadi diba bu ha inai hatshiatshia, yeye wakalua kudibo, wenda ha mutu ha mai; yeye wakamba kubasesuka; 49kadi bobo, hakamumonabo wenda ha mutu ha mai, bakela meshi ne, Mukishi, bakahandalala ne mei makole, 50buonso buabo bakamumona, bakatshina. Kadi yeye wakabela dî, wakamba ne, Nukoleshe mitshima yenu, mmeme, kanutshinyi. 51Wakabuela mu buatu muakadibo, tshihehele tshiakabatama; bobo bakatamba kukema; 52bualu bua kabakajingulula bualu bua mitanda bimpe; mitshima yabo yakadi mikole.

Yesu udi ushikisha mabedi a bantu ku Genesaleta

53Hakasabukabo, bakalua ku dilobo dia Genesaleta, bakasuika buatu. 54Hakumukabo mu buatu, bantu bakamumanya lukasa, 55bakendakana lubilu mu luseke alu luonso, bakatuala bena mabedi ha malalu abo, bakaya kuakunvuabo ne, Yeye udi eku. 56Kuonso kuakayeye, mu misoko mikese ne mu bimenga ne mu mpata, bakateka bena mabedi mu bisalu bakamutendekena bua kulengabo ku mubangu wa tshivualu tshiandi; bakadi bamulenga mbobo bakakoleshibua.

 

MÂKO 7

Yesu udi ubela Bafalese

1Bafalese ne bafundi bakuabo, bafume ku Yelushalema, bakunguila kuakadi Yesu, 2bakamona bayidi bandi badia bidia ne bianza kabi biowa mai. 3Bualu bua Bafalese ne Bena Yuda bonso, bikalabo kabai buvue bianza ne mai bikole, kabena badia bidia, badi ne tshilele tshia bankambua babo nunku; 4hafumabo ku tshisalu, kabena badia, anu howabo; badi bitabusha kabidi bilele bikuabo bia bungi, bu kuvua kua mpanza ne ngesu ne bintu bidi bienjibua ne tshiamu tshia mitaku. 5Bafalese ne bafundi bakamukonka ne, Bayidi bebe batu badia bidia ne bianza bidi ne manyanu munyi, bobo kabatu benda mu tshilele tshia bankambua betu munyi? 6Yeye wakabambila ne, Nuenu bena lubombo, bulelela, Yeshaya wakamba bualu buenu, wakafunda dî ne, Bantu aba badi bannemeka ne mishiku yabo, Kadi mitshima yabo kayena kundi, idi kule. 7Badi bantendelela tshianana, Badi bayisha bantu diyisha dia mikenshi ya bantu.

8Nudi nulekela mukenshi wa Nzambi, nudi nulonda tshilele tshia bantu. 9Yeye wakabambila ne, Bulelela, nuakuvuisha mukenshi wa Nzambi bu wa hatuhu, bualu bua nuenu kulonda tshilele tshienu. 10Mose wakamba ne, Unemeke tatuʼebe ne mamuʼebe; yeye wakamba kabidi ne, Udi uhetula tatuʼandi anyi mamuʼandi afue biandi bulelela. 11Kadi nuenu nudi nuamba ne, Biambila muntu tatuʼandi anyi mamuʼandi ne, Tshintu tshiwakadi kuangata tshidi Kôbana, kukudimuna kua muaku ne, Ntshidi tshiha Nzambi, 12kanuena nuitabusha bua yeye kukuatshisha tatuʼandi anyi mamuʼandi; 13nunku nudi nuona dî dia Nzambi bualu bua tshilele tshienu tshinuakuyisha bantu; nuenu nutu nuenza malu makuabo a bungi bu bualu ebu. 14Yesu wakabikila tshisumbu tshia bantu kabidi, wakabambila ne, Buonso buenu unvuai, numanye bimpe; 15tshintu tshionso tshidi anu hamʼbidi ha muntu, biabuelatshi munda muandi, katshiena tshimanye mua kumubihisha; kadi malu adi aluhuka munda mua muntu ngadi amubihisha. [ 16]Minga mikanda ya kale idi ne mei â: Bikila muntu ne matshu a kunvua, unvue biandi.

17Yesu wakashîa bantu ku mbelu, wakabuela mu nsubu, bayidi bandi bakamuebesha bualu bua lusumuinu elu. 18Yeye wakabakonka ne, Nuenu kabidi kanuena bamanye bualu ebu, anyi? Kanuena bamanye ne, Tshintu tshionso tshidi hamʼbidi handi, biabuelatshi munda mua muntu, katshiena tshimanye mua kumubihisha? 19Bualu bua katshiena tshiya mu mutshima, tshidi tshiya mu difu, tshidi tshiubibua. Bualu bua wakamba dî edi, yeye wakalengesha bintu bionso bia kudia. 20Wakamba kabidi ne, Tshidi tshiluhuka munda mua muntu ntshidi tshimubihisha. 21Mu mitshima ya bantu mudi muluhuka meshi mabi ne tshiendenda ne buibi ne kushiha kua bantu ne masandi 22ne lukuka lua biuma ne malu mabi ne mashimi ne bulobo ne disu dibi ne bihendu ne diambu ne buhote; 23malu mabi â onso adi aluhuka munda mua muntu, ngadi amubihisha.

Yesu udi ukolesha muana wa mukashi Muena Suliafoinike

24Yesu wakumukaku, wakaya mu nseke ya Tulo ne Sidona. Wakabuela mu nsubu, kakasua muntu amanye ne, Udimu; kadi yeye kakamanya mua kusokoma. 25Mukashi wakadiku, muanʼandi mukese wa bakashi wakadi ne nyuma wa bukoya munda; hakunvua mukashi lumu lua Yesu, wakalua, wakadiela ku makasa andi. 26Mukashi au wakadi muntu wa tshisamba tshia bende tshia Bena Suliafoinike. Wakamutendekena ne, Umusha demon munda mua muanʼanyi. 27Yesu wakamuambila ne, Bana bûkute diambedi; bualu bua kambimpe bia kuangata bidia bia bana kuelela mbua. 28Kadi mukashi wakandamuna ne, Bulelela, Mukelenge; kadi mbua idi munshi mua mesa itu yadia nkototo idi bana bamatshisha hanshi. 29Yeye wakamuambila ne, Bualu bua dî edi ya biebe, demon wakumana kumuka munda mua muanʼebe. 30Wakaya kuandi, wakasangana muana muladika ha bulalu, demon mumane kuluhuka.

Yesu udi wakuisha muntu wakadi ne tshikukumina ne mahaha

31Yesu wakumuka mu nseke ya Tulo, wakahitshila mu Sidona ne mu nseke ya Dekapoli, wakafika ku dishiba dia Galela. 32Bakalua kudiye ne muntu wakadi ne mahaha, wakadi kabidi ne tshikukumina; bakamutendekena ne, Umulenge tshianza. 33Yesu wakaya nʼandi ha nkayandi, bantu bakuabo bakashala, wakabuesha minu mu matshu andi, wakatuila lute, wakamulenga ku ludimi; 34wakatangila mulu, wakahumuna, wakamuambila ne, Efata, udi bu Ikale majibuke. 35Matshu andi akajikuka lukasa, tshiakadi tshisuika ludimi luandi tshiakusuluka lukasa, wakakula bimpe. 36Wakabambila bikole ne, Kanuambidi muntu; kadi hakabambilambileye bikole nunku, bobo bakatamba kutangalasha lumu. 37Bakatamba kukema ne, Wakenza malu onso bimpe, yeye wakunvuisha bakadi ne mahaha, wakakuisha bakadi tumama.

 

MÂKO 8

Yesu udi udisha bantu binunu binai

1Mu matuku au tshisumbu tshinene tshia bantu tshiakadiku kabidi, kabakadi ne tshia kudia; Yesu wakabikila bayidi bandi, wakabambila ne, 2Ndi ne bantu aba luse, bualu bua bobo bakusomba nʼanyi matuku asatu, kabena ne tshia kudia; 3binabatuma kuabo ne nsala, nebahange mu nshila; bakuabo mbafume kule. 4Bayidi bandi bakamukonka ne, Muntu udi mumanye mua kukutshisha bantu aba mu muaba eu wa tshihela kudi kunyi? 5Yeye wakabakonka ne, Nudi ne mitanda bungi munyi? Bakamba ne, Muanda mutekete. 6Yeye wakambila tshisumbu tshia bantu ne, Shikamai hanshi; wakamema mitanda muanda mutekete, wakatendelela Nzambi, wakatshibula, wakaifila mu bianza bia bayidi bualu bua kuitekabo ku mpala kua bantu; bakateka ku mpala kua bantu. 7Bakadi kabidi ne tushiha tukese; hakatendeleleye Nzambi, wakamba ne, Nututeke ku mpala kua bantu. 8Bakadia, bakûkuta; bakangula bihesa bia bidia biakashala bisaka muanda mutekete biule tente. 9Bakadi bu binunu binai; wakabatuma kuabo. 10Wakabuela ne bayidi bandi mu buatu, wakalua mu nseke ya Dalamanuta.

Bafalese badi balomba tshimanyinu: Yesu udi umanyisha bayidi bandi bualu bua luevene

11Bafalese bakalua, bakabanga kumukonka malu, bamuteta munda ne, Utuleshe tshimanyinu tshia mu diulu. 12Yeye wakahumuna munda munda, wakamba ne, Ba mu tshikondo etshi badi bakebela tshimanyinu tshinyi? Bulelela, ndi nuambila ne, Kabena baha ba mu tshikondo etshi tshimanyinu. 13Yeye wakabashia, wakabuela mu buatu kabidi, wakaya dishia. 14Muoyo wakabahua bua kuangata mitanda ya bidia; bakadi mu buatu anu ne mutanda umue. 15Yeye wakabambila bikole ne, Tangilai bimpe, nudimukile luevene lua Bafalese ne lua Helode. 16Bobo bakambilangana ne, Buakuambileye nunku mbua tuetu katuakangata mitanda ya bidia, 17Hakamanya Yesu bualu ebu, wakabakonka ne, Nudi nuambidilangana ne, Mbua tuetu katuakangata mitanda ya bidia, tshinyi? Kanuena bunvue bimpe tô ne katataka, anyi? Kanuena bamanye? Mitshima yenu idi mikole, anyi? 18Nudi ne mesu, kamina numona? Nudi ne matshu, kanuena nunvua? Kanuena nuvuluka? 19Hanakatshibuila bantu binunu bitanu mitanda itanu, nuakangula bisaka bungi munyi biule tente ne bihesa? Bakamuambila ne, Dikumi ne bibidi. 20Hanakatshibuila bantu binunu binai mitanda muanda mutekete, nuakangula bisaka bungi munyi biule tente ne bihesa? Bakamuambila ne, Muanda mutekete. 21Yeye wakabakonka ne, Kanuena nujingulula bimpe tô ne katataka, anyi?

Yesu udi utabasha mufofo hehi ne Bete-saîda

22Bakalua ku Bete-saîda. Bakalua kudiye ne mufofo, bakamutendekena ne, Umulenge tshianza. 23Wakakuata mufofo ku tshianza tshiandi, wakaluhuka nʼandi mu musoko; hakamutuileye lute mu mesu andi, wakamulenga bianza, wakamukonka ne, Udi umona tshintu, anyi? 24Hakatangila mufofo mulu, wakamba ne, Ndi ntangila bantu; ndi mbamona benda bu mitshi. 25Wakamulenga bianza ku mesu andi tshiakabidi; mufofo wakatangila talalâ, wakatabala kabidi, wakamona bintu bionso bimpe. 26Yesu wakamutuma kuandi ne, Kubuedi mu musoko.

Petelo udi witabusha ne, Yesu udi Muana wa Nzambi

27Yesu ne bayidi bandi bakaya mu misoko ya Kaisalia wa Filipoi; yeye wakakonka bayidi bandi mu nshila ne, Bantu badi hangamba meme ne, Nganyi? 28Bakamuambila ne, Bakuabo badi bamba ne, Yeye udi Yone Mubatiji; bakuabo ne, Yeye udi Eliya; bakuabo ne, Yeye udi muprofete. 29Wakabakonka ne, Kadi nuenu nudi nungamba ne, Meme ndi nganyi? Petelo wakamuandamuna ne, Wewe udi Kilisto. 30Yeye wakabambila bikole ne, Kanungambi kudi muntu mukuabo.

31Yeye wakabanga kumanyisha bayidi bandi ne, Budi Muana wa muntu nʼabu mbua kukengeshibua makenga a bungi, ne bua kuedibua kudi bakulu ne kudi bakuidi banene ba Nzambi ne kudi bafundi, ne bua kushihibua, ne bua kubika hahita matuku asatu. 32Yeye wakajukuila bantu bonso dî edi. Petelo wakaya ne Yesu, wakabanga kumubela. 33Kadi Yesu wakatshinguluka; hakamoneye bayidi bandi, wakabela Petelo ne, Satana, yila ku nyima kuanyi, bualu bua wewe kuena welangana meshi a malu a Nzambi, udi welangana meshi anu a malu a bantu. 34Yesu wakabikila tshisumbu tshia bantu ne bayidi bandi, wakabambila ne, Biasua muntu kundonda, adihidie, ambule mutshi wandi mutshiamakane, andonde. 35Bualu bua wasua kusungila muoyo wandi neaujimishe; wajimisha muoyo wandi bua bualu buanyi ne bua lumu luimpe neausungile. 36Biasumba muntu buloba buonso ku muoyo wandi, mushinga wandi muimpe udi hanyi? 37Muntu udi ne tshintu kai tshia kushintakasheye bua kuangateye muoyo wandi kabidi? 38Muntu yonso udi unfua meme ne mei anyi bundu mu tshikondo etshi tshia masandi ne tshia malu mabi, Muana wa muntu neamufue yeye bundu, halueye ne banjelo ba tshijila mu butumbi bua Tatu wandi.

 

MÂKO 9

1Yesu wakabambila ne, Bulelela, ndi nuambila ne, Bakuabo badi bimana aha kabena bafua tô ne hamonabo bukelenge bua Nzambi bulua ne bukole buabu.

Kukudimuka kua Yesu

2Hakahita matuku asambombo, Yesu wakangata Petelo ne Yakobo ne muanʼabo Yone, wakabanda nʼabo ku mukuna mule, bobo nkayabo; yeye wakakudimuka ku mesu kuabo; 3bilulu biandi biakengelela, biakadi bitoke tô, buvu ba bilulu bonso ba ha buloba kabena bamanye mua kubitokesha nunku. 4Eliya ne Mose bakamueneka kudibo; bakadi bayikila ne Yesu. 5Petelo wakandamuna Yesu ne, Labi, hatudi kunoko mbimpe, tuenzai bitanda bisatu, tshikuabo ntshiebe, tshinga ntshia Mose, tshikuabo ntshia Eliya. 6Yeye kakamanya dî dia kubakudimuna, bualu bua bobo bakadi batshina. 7Ditutu diakalua, diakababuikila, dî diakaluhuka mu ditutu ne, Eu udi Muanʼanyi munanga, munvuilai. 8Hakakenzakanabo lukasa, kabakamona muntu mukuabo, anu Yesu nguakadi nʼabo. 9Hakadibo bahueka ha mukuna, yeye wakabambila bikole ne, nuambidi muntu mukuabo bualu bunuakumona tô ne habika Muana wa muntu ku lufu. 10Bakateka di edi munda muabo, bakadi bakonkangana ne, Kubika ku lufu kudi munyi? 11Bakamukonka ne, Bafundi batu bambila tshinyi ne, Budi Eliya nʼabu mbua kudianjileye kutua diambedi? 12Yesu wakabambila ne, Bulelela, Eliya udi ulua diambedi, udi ulongolola bintu bionso bu muakadibi diambedi; bakafundila Muana wa muntu tshinyi ne, Neakenge makenga a bungi, nebamuhetule? 13Kadi meme ndi nuambila ne, Eliya wakumana kulua, bakumuenzela bualu buakasuabo, ba muakadibo bamufundile.

Yesu udi wondaha muana mukuatshika kudi nyama mubi

14Hakaluabo kudi bayidi, bakatangila tshisumbu tshinene tshia bantu tshibunguile ne bafundi babakonka malu. 15Hakamumona bantu, bakatamba kukema, bakaya kudiye lukasa, bakamuela muoyo. 16Yeye wakabebesha ne, Nudi nubakonka tshinyi? 17Muntu wa mu tshisumbu wakamuandamuna ne, Muyishi, nakulua kûdi ne muanʼanyi mulume, yeye udi ne nyuma mubi wa kamama; 18kuonso kudiye umuendesha utu wamututa hanshi; muana utu wahatuka lututu ku mishiku, utu wasumakana mena, udi unyanganyanga; nakulomba bayidi bebe mua kumushabo nyuma, kadi bobo kabakamanya mua kumumusha. 19Yesu wakabandamuna ne, Nuenu ba tshikondo etshi tshia buhidia, nenshale nʼenu musangu bule munyi? Nentate nʼenu musangu bule munyi? Luai nʼandi kundi. 20Bakalua nʼandi kudiye; hakamumoneye, nyuma mubi wakamuhaluisha bikole; muana wakadikuma hanshi, wakabunguluka, wakahatuka lututu ku mishiku. 21Yesu wakakonka tatu wandi ne, Bualu ebu buakulua kudi muana musangu bule munyi? Yeye wakandamuna ne, Hakadiye muana. 22Misangu ya bungi budi bumuela mu kahia ne mu mai bua kumushiha; kadi biwamanya mua kuenza bualu, utufue luse, utukuatshishe. 23Yesu wakamuambila ne, Binamanya mua kuenza bualu! Bitabusha muntu, malu onso adi mua kumuenzekela. 24Tatu wa muana wakela dî diandi lukasa ne, Ndi ngitabusha; unkuatshishe, umane mpata yanyi. 25Hakamona Yesu bantu ba bungi bunguila lukasa, wakabela nyuma wa bukoya, wakamuambila ne, Wewe nyuma wa kamama ne wa mahaha, ndi nku buluila ne, Umuka munda muandi, kubuedimu kabidi. 26Nyuma wakela dî bikole, wakahaluisha muana bikole, wakumuka munda muandi; muana wakadi bu muntu mufue; bantu ba bungi bakamba ne, Wafu. 27Kadi Yesu wakamukuata ku tshianza, wakamubisha, wakabika. 28Hakabueleye mu nsubu, bayidi bandi bakamukonka nkayabo ne, Kadi tuetu tuakuhangila mua kumumusha bua tshinyi? 29Yeye wakabambila ne, Mushindu eu udi mumanye mua kumuka anu ku ditendelela.

Yesu udi umanyisha bayidi bandi bualu bua lufu luandi ne bua dibika diandi

30Bakumukaku, bakahitshila mu Galela. Yesu kakasua bantu bamanye bualu ebu. 31Yeye wakadi uyisha bayidi bandi ne, Nebafile Muana wa muntu mu bianza bia bantu, nebamushihe; hamushihabo, yeye neabike kabidi, hahita matuku asatu. 32Kadi bobo kabakamanya mei au, bakatshina mua kumukonka.

Yesu udi wambila bayidi bandi bualu bua kanemu

33Bakalua ku Kapênuma; hakadiye mu nsubu, wakabakonka ne, Hanuakadi mu nshila, nuakuelangana mpata ya tshinyi? 34Bakahua, bualu bua bobo bakadi belangana mpata mu nshila ne, Udi mutambe bakuabo nganyi? 35Yeye wakashikama, wakabikila bayidi dikumi ne babidi, wakabambila ne, Biasua muntu kuhita ku mpala, yeye neashale ku nyima kua bonso, neikale muena mudimu wa buonso buabo. 36Yeye wakangata muana mukese, wakamushikika munkatshi muabo, wakamuambula mu maboko andi, wakabambila ne, 37Witabusha muana mukese nunku mu dina dianyi udi ungitabusha meme; wangitabusha meme, kena ungitabusha meme nkayanyi, udi witabusha udi muntume.

Yesu udi munange bantu bonso batu benza malu mimpe, kena ne kansungusungu

38Yone wakambila Yesu ne, Muyishi, tuakutangila muntu umusha bademon munda mua bantu mu dina diebe; tuakumukanda bualu bua yeye kakadi utulonda. 39Kadi Yesu wakamba ne, Kanumukandi; bienza muntu bualu bua kukema mu dina dianyi, yeye kena mumanye mua kumpetula lukasa. 40Udi kai utuhidia udi nʼetu. 41Wanuha luhanza lua mai a kunua, bualu bua nuenu nudi ba Kilisto, bulelela, ndi nuambila ne, Kena uhanga kuangata difutu diandi. 42Kadi bialenduisha muntu umue wa mu bantu aba bahuekele, biakadi kutamba buimpe kumusuika dibue dinene dia kuhela nʼadi mu nshinga muandi, kumuela mu mai manene. 43Biakulenduisha tshianza tshiebe, watshikosa; bua wewe kubuela mu muoyo ne tshilema kudi kutamba bua wewe kuya mu Ngena ne bianza biebe bibidi, mu kahia kadi kakai kajima tshiendelele. [ 44]Minga mikunda ya kuli idi ne mei â: Amu tshikulu tshiabo katshiena tshilua, kahia kakena kajima. 45Biakulenduisha dikasa diebe, wadikosa; bua wewe kubuela mu muoyo uzobela kudi kutamba bua wewe kuedibua mu Ngena ne makasa ebe abidi. [ 46]Minga mikanda ya kale idi ne mei â: Amu tshikutu tshiabo katshiena tshilua, kahia kakena kajima. 47Biakulenduisha disu diebe, wadimasha; bua wewe kubuela mu bukelenge bua Nzambi ne disu dimue kudi kutamba bua wewe kuimashibua mu Ngena ne mesu abidi; 48amu tshikusu tshiabo katshiena tshitua, kahia kakena kajima. 49Bu mudibo batuisha bintu ne lueho, nunku muntu yonso neatuishibue ne kahia. 50Lueho ludi luimpe; kadi hatshihala lueho kutua kualu, nenulutuishe kabidi ne tshinyi? Ikalai ne lueho munda muenu, ikalanganai talalâ.

 

MÂKO 10

Yesu udi umanyisha bantu bualu bua kumusha kua bakashi mu dibaka

1Yesu wakabikaku, wakalua mu nseke ya Yudaya ne dishia dia Yadene; bantu ba bungi bakalua kudiye kabidi: yeye wakabayisha bu muakadiye wenza matuku onso.

2Bafalese bakalua kudiye, bakamukonka ne, Biahidia mulume mukashi wandi neashihe mukenshi wa Nzambi, anyi? Bakamuteta munda nunku. 3Yeye wakabandamuna, wakabakonka ne, Mose wakanuambila tshinyi? 4Bakamba ne, Mose wakitabusha bualu bua kufunda mukanda wa kushiha dibaka, ne bua kumumusha. 5Kadi Yesu wakabambila ne, Yeye wakanufundila mukenshi eu bualu bua bukole bua mitshima yenu. 6Kadi ku tshibangidilu tshia bufuki Nzambi wakabafuka mulume ne mukashi. 7Bua bualu ebu mulume neumuke kudi tatuʼandi ne kudi mamuʼandi, nealamate mukashi wandi; 8bubidi buabo nebalue mubidi umue; nunku kabena bantu babidi kabidi, badi mubidi umue. 9Muntu kahanduludi tshidi tshibumbakanya kudi Nzambi. 10Hakayabo mu nsubu, bayidi bandi bakamukonka bualu ebu kabidi. 11Yeye wakabambila ne, Wumusha mukashi wandi, habakeye mukuabo, yeye udi wenda masandi, nunku udi wenzela mukashi wandi bibi; 12biahidia mukashi bayandi, biayeye ku dibaka dikuabo, mukashi eu udi wenda masandi.

Yesu udi usankisha bana bakese

13Bakadi balua ne bana bakese kudiye bua yeye kubalenga tshianza tshiandi; kadi bayidi bakabasamina. 14Hakamona Yesu bualu ebu, wakadi ne tshishi, wakabambila ne, Nuitabushe bua bana bakese kulua kundi, kanubakandi; bualu bua bukelenge bua Nzambi mbua badi bu bana. 15Bulelela, ndi nuambila ne, Muntu yonso udi kai witabusha bukelenge bua Nzambi bu muana mukese, kena ubuelamu. 16Yeye wakabambula mu maboko andi, wakabasankisha, wakabalenga bianza.

Nsongalume mubanshi udi ukeba muoyo wa tshiendelele

17Hakadiye uya mu nshila, muntu wakalua lubilu kudiye, wakamutuila binu hanshi, wakamukonka ne, Muyishi muimpe, nengenze tshinyi mua kuhiana muoyo wa tshiendelele? 18Yesu wakamuambila ne, Udi umbikidila meme ne, Muimpe, tshinyi? Kakuena munga muimpe anu Nzambi. 19Wewe udi mumanye mikenshi ya Nzambi ne, Kushihi muntu, kuendi masandi, kuibi, kudingidi muntu, kunyengi tshintu tshia muntu, unemeke tatuʼebe ne mamuʼebe. 20Nsongalume wakamuambila ne, Muyishi, nakenzenza malu â onso, hanakadi muana mukese tô ne katataka. 21Yesu wakamutangila talalâ, wakamunanga, wakamuambila ne, Bualu bumue mbukushala; ya biebe, uhane biudi nʼabi bionso, ubihe bantu bahele, newikale ne bintu mu tshibutshilu mu diulu, ulue kundonda meme. 22Hakunvueye dî edi, wakabungama, wakaya unyingalala; bualu bua yeye wakadi ne bintu bia bungi. 23Hakakenzakana Yesu, wakambila bayidi bandi ne, Ha kubuela kua bantu badi ne bintu bia bungi mu bukelenge bua Nzambi mbualu bukole. 24Dî edi nunku diakakemesha bayidi bandi. Kadi Yesu wakabandamuna ne, Bana banyi, ha kubuela kua bantu badi beyemene biuma mu bukelenge bua Nzambi mbualu bukole. 25Kubuela kua kamelu mu disu dia kashingi kudi kutamba kubuela kua muntu mubanshi mu bukelenge bua Nzambi butekete. 26Bakatamba kukema, bakamukonka ne, Ahu udi mumanye mua kusungidibua nganyi? 27Yesu wakabajosha talalâ, wakabambila ne, Bantu kabena bamanye mua kuenza bualu ebu, kadi Nzambi udi mumanye mua kuenza malu onso. 28Petelo wakabanga kumuambila ne, Ahu tuetu tuakushia malu etu onso, tuakukulonda. 29Yesu wakamba ne, Bulelela, ndi nuabila ne, Muntu yondo wakushila nsubu wandi, anyi nana babo balume, anyi bana babo bakashi, anyi mamuʼandi, anyi bana babo bana bandi, anyi madimi andi, bua bualu buanyi ne bua lumu luimpe, 30katataka yeye neahete bintu misangu lukama bitambe bia diambedi mu tshikondo etshi, nsubu ne bana babo balume ne bana babo bakashi ne bamamu ne bana ne madimi, ne makenga kabidi; halua tshikondo tshikuabo, neahete muoyo wa tshiendelele. 31Kadi ba bungi badi ku mpala katataka nebikale ku nyima; badi ku nyima katataka nebikale ku mpala.

Yesu udi wambila bayidi bandi kabidi bua lufu luandi ne bua dibika diandi

32Bakadi mu nshila babanda ku Yelushalema; Yesu wakadi uya ku mpala kuabo; bakadi bakema; bakuabo bakadi balonda ku nyima bakatshina. Hakadiye ne bayidi dikumi ne babidi nkayabo, wakabanga kubamanyisha malu alua kudiye, 33wakabambila ne, Unvuai, tudi tubanda ku Yelushalema; nebafile Muana wa muntu mu bianza bia bakuidi banene ba Nzambi ne bafundi; bobo nebamuhishe ne lufu, nebamufile mu bianza bia bisamba bia bende; 34bamuseke, bamutuile mate, bamukume, bamushihe: kadi hahita matuku asatu, yeye neabike kabidi.

Yakobo ne Yone badi basue Yesu abateke ku mpala kua bayidi bakuabo

35Yakobo ne Yone, bana ba Zebedayo, bakalua kudi Yesu, bakamba ne, Muyishi, tudi basue wewe utuenzele malu onso atuakulomba. 36Yeye wakabakonka ne, Nudi basue meme nuenzele tshinyi? 37Bakamuambila ne, Witabushe bua tuetu kushikama nʼebe mu butumbi buebe, mukuabo ku tshianza tshiebe tshia balume ne mukuabo ku tshianza tshiebe tshia babashi. 38Kadi Yesu wakabambila ne, Kanu enu bamanye tshinudi nulomba. Nudi bamanye mua kunua luhanza lundi nua, anyi? Ne mua kubatijibua ne dibatiza diambatizabo nʼadi, anyi? 39Bobo bakandamuna ne, Tudi bamanye. Yesu wakabambila ne, Luhanza lundi nua, nenulunue kabidi; nebanubatize ne dibatiza didibo bambatiza nʼadi; 40kadi kushikama ku tshianza tshianyi tshia balume anyi ku tshianza tshianyi tshia bakashi kambualu buanyi bua kuha muntu; kushikama nunku kudi bua bakabulongoluelabo kudi Nzambi. 41Hakunvua bayidi diku mi bualu ebu, bakadi ne Yakobo ne Yone tshishi. 42Yesu wakababikila, wakabambila ne, Nudi bamanye ne, Bakusungudibua bua kulumbulula malu a bantu ba bisamba bia bende badi babalongoluela malu abo ne diambu, bantu babo badi banene badi babakokesha. 43Kadi bualu buenu kabuena nunku; wasua kulua munene munkatshi muenu neikale muena mudimu wenu; 44wasua kuikala ha mutu henu neikale muhika wa buonso buenu. 45Muana wa muntu kabidi kakuluila bua bantu bamukuatshile mudimu, wakuluila bua kubakuatshila mudimu, ne bua kufila muoyo wandi bua kuhikula nʼau bantu ba bungi.

Yesu udi utabasha mesu a mufofo, dina diandi Bâtimayo

46Bakalua ku Yeleko; hakadiye uluhuka mu Yeleko ne bayidi bandi ne bantu bakuabo ba bungi, muana wa Timayo, dina diandi Bâtimayo, mufofo mulombi, wakadi ushikama kukala kua nshila. 47Hakunvueye ne, Udi Yesu, muena Nazaleta, yeye wakela dî diandi bikole ne, Yesu, muana wa Davidi, unfue luse. 48Bantu ba bungi bakamukanda ne, Hua; kadi yeye wakatamba kuela dî diandi bikole ne, Wewe muana wa Davidi, unfue luse. 49Yesu wakimana, wakamba ne, Numubikile, Bakabikila muntu mufofo, bakamuambila ne, Kolesha mutshima webe, bika, yeye udi ukubikila. 50Wakimasha tshilulu tshiandi, wakabika lubilu, wakalua kudi Yesu. 51Yesu wakamukonka ne, Udi musue meme nkuenzele tshinyi? Muntu mufofo wakamuambila ne, Muyishi wanyi, mesu anyi atabale. 52Yesu wakamuambila ne, Ya biebe; ditabusha diebe diakukusungila. Wakatabala lukasa, wakamulonda mu nshila.

 

MÂKO 11

Yesu udi ubuela mu Yelushalema ne butumbi

1Hakafikabo ha buihi ne Yelushalema, ku Bete-fage ne Betania, ku Mukuna wa Oleve, Yesu wakatuma bayidi bandi babidi, 2wakabambila ne, Yai mu musoko udi buludiludi bunudi batangile; hanuabuelamu, nenumone muana wa nyama wa mpunda musuika, muntu kena muanze kushikama ha nyima handi; numusulule, nulue nʼandi. 3Bianukonka muntu ne, Nudi nuenzela nunku tshinyi? Numuambile ne, Mukelenge udi nʼandi bualu; yeye neamuhingishe lubilu. 4Bakaya, bakasangana muana wa mpunda musuika mu musesu ku mbelu kua nsubu; bakamusulula. 5Bakuabo bakadi bimana aha bakabakonka ne, Nudi nusuluila muana wa mpunda tshinyi? 6Bakabambila bu muakamba Yesu; bakitabusha ne, Yai bienu. 7Bakalua ne muana wa mpunda kudi Yesu, bakateka bivualu biabo ha nyima handi, Yesu wakashikama ha nyima handi. 8Bantu ba bungi bakâdisha bivualu biabo mu nshila, bakuabo bakâdisha bisala bia mitshi biakakosabo mu madimi. 9Bakadi baya ku mpala kuandi ne bakadi bamulonda ku nyima kuandi bakela mbila ne, Hosana, udi ulua mu dina dia Mukelenge atumbishibue; 10bukelenge budi bulua butumbishibue, bukelenge bua tatu wetu Davidi; Hosana mu diulu! 11Yesu wakabuela mu Yelushalema, mu ntempelo mene; hakatangileye malu onso akadimu, bualu bua diba diakamba kubuela, yeye wakaluhuka, wakaya ne bayidi dikumi ne babidi ku Betania.

Yesu udi wela mutshi wa nfigi mulau

12Hakatshiabu, bakaluhuka mu Betania, Yesu wakadi ne nsala. 13Hakamoneye mutshi wa nfigi kuakua muikale ne mabeshi, wakalua kudiu ne, Mpete mamuma; hakalueye, wakasangana mutshi mutuhu, anu mabeshi, bualu bua katshiakadi tshikondo tshia nfigi. 14Yeye wakambila mutshi ne, Muntu kadî dimuma diebe tô tshiendelele. Bayidi bandi bakunvua dî edi.

Yesu udi wihata bena mushinga ma ntempelo

15Bakalua ku Yelushalema, Yesu wakabuela mu ntempelo, wakabanga kuihata bakadi bahana bintu ne bakadi basumba bintu mu ntempelo, wakatokola mesa a bashintakashi ba mpalata,Biamu bia kuendulula nʼabi mushinga, bu nfulanka. ne nkuasa ya basumbishi ba nyunyu ya nkutshi; 16yeye kakitabusha bua mu ntu ahitshile ne tshintu mu ntempelo. 17Wakabayisha ne, Kabakafunda mu Mukanda wa Nzambi ne, Nebabikile nsubu wanyi ne, Nsubu wa tshitendelelu tshia bisamba bionso, anyi? Kadi nuenu nuakumuvuisha muaba wa banyengi. 18Bakuidi banene ba Nzambi ne bafundi bakunvua dî edi, bakakeba mua kumushiha; bakamutshina, bualu bua diyisha diandi diakakemesha bantu bonso.

19Ku dituku ku dituku wakadi uhatuka mu musoko, hakamba diba kubuela.

20Hakadibo bahita mu nshila dinda, bakamona mutshi wa nfigi mufubidile tô ne ku miji yau. 21Hakuvuluka Petelo, wakambila Yesu ne, Labi, ahu mutshi wa nfigi, uwakuela mulau wakufuba. 22Yesu wakabandamuna ne, Nuitabushe Nzambi mene. 23Bulelela, ndi nuambila ne, Muntu yonso wambila mukuna eu ne, Ubishibue, wedibue mu mai manene, yeye neikale ne bualu buakulombeye bikaleye kai ne mpata munda, bikaleye witabusha ne, Bualu bundi ndomba nebulue. 24Nunku ndi nuambila ne, Hanuatendelela Nzambi, binuamulomba tshintu tshionso, nenutshiangate, binuikala bitabushe ne, Tuakumana kutshiangata. 25Hanuimana nutendelela Nzambi, nujimishile mualu bubi buandi, binuikala nʼandi tshilumbu; nunku Tatu wenu udi mu diulu neanujimishile mibi yenu. [ 26]Minga mikanda ya kale idi ne mei â: Binuikala kanui nujimishila bantu mibi yabo. Tatu wenu udi mu diulu kena unujimishila mibi yenu.

Badi bebesha Yesu bua bukokeshi buandi

27Bakalua mu Yelushalema kabidi; hakadiye utambakana mu ntempelo, bakuidi banene ba Nzambi ne bafundi ne bakulu bakalua kudiye; 28bakamukonka ne, Wewe udi wenza malu â ne bukokeshi kai? Wakukuha bukokeshi ebu bua kuenza nʼabu malu â nganyi? 29Yesu wakabambila ne, Meme kabidi nenukonke bualu bumue; binuangandamuna bimpe, nenuambile bualu bua bukokeshi bundi ngenza nʼabu malu â. 30Dibatiza dia Yone diakafuma kudi kunyi; mu diulu anyi kudi bantu? Nungandamune. 31Bobo bakelangana meshi munda munda ne, Bituamba ne, Mu diulu, yeye neatuebeshe ne, Munyi kanuakamuitabusha? 32Kadi bituamba ne, Kudi bantu,—bakatshina bantu, bua bantu bonso bakitabusha Yone ne, Udi muprofete. 33Bakandamuna Yesu ne, Katuena bamanye. Yesu wakabambila ne, Meme kabidi tshiena nuambila bua bukokeshi bundi ngenza nʼabu malu â.

 

MÂKO 12

Lusumuinu tua muena budimi wakadi ulomba bantu bandi mamuma andi

1Yesu wakabanga kubambila malu mu nsumuinu. Muntu wakatentula mionshi ya mamuma a nvinyo mu budimi buandi, wakelela budimi luhangu lua mitshi idi isasa, wakimbamu dinu dia kukamina mamuma, wakasa nsubu wa batentekedi mule, wakabushîa mu bianza bia ba bidime, wakaya biandi ku luseke lukuabo kule. 2Hakalua tshidimu tshia mamuma, wakatuma muntu wandi kudi ba bidime bua kuangata mamuma a mu budimi buandi kudi ba bidime. 3Kadi bobo bakamukuata, bakamukuma, bakamuhingisha hatuhu. 4Wakatuma muntu wandi mukuabo kudibo; bakamutaha mu mutu, bakamuenzela bibi. 5Wakatuma mukuabo; bakamushiha; wakatuma bakuabo ba bungi; kadi ba bidime bakakuma bakuabo, bakashiha bakuabo. 6Yeye wakadi ne muanʼandi umue mulela, wakadiye munange; wakamutuma kudibo kunshikidilu, wakamba ne, Nebanemeke muanʼanyi. 7Kadi ba bidime aba bakambilangana ne, Eu udi muhianyi; tuyai, tumushihe, buhianyi nebuikale buetu. 8Bakamukuata, bakamushiha, bakamuimasha mu budimi. 9Bua bobo bakenza nunku, muena budimi nenze tshinyi? Yeye nealue kushiha ba bidime, neahe bakuabo budimi buandi. 10Kanuakubala dî dia mu Mukanda wa Nzambi, anyi, ne, Dibue diakahidiabo kudi bibaki ba nsubu Bakaditeka ku mutu kua ditumba; 11Eu mudimu wa Mukelenge, Udi bu bualu bua kukema ku mesu kuetu?

12Hakunvuabo dî idi dia Yesu, bakasua kumukuata, kadi bakatshina bantu; bakamanya ne, Buakueleleye lusumuinu etu mbualu buetu; bakamushia, bakaya.

Yesu udi ubambila bualu bua mulambu

13Bakatuma Bafalese bakuabo ne Bena Helode kudiye bua kumukuata ku mei. 14Hakaluabo, bakamuambila ne, Muyishi, tudi bamanye ne, Wewe kuena utshina muntu, bualu bua kuena ne bualu ne muntu, wewe udi uyisha bantu nshila wa Nzambi bulelela. Mbimpe kuha Kaisa mulambu, anyi? 15Netumuhe mulambu, anyi katumuhi? Kadi yeye wakamanya lubombo luabo, wakabambila ne, Nudi nuntetshila munda tshinyi? Luai ne ndenalio kunoko, nmutangile. 16Bakalua nʼandi. Yeye wakabakonka ne, Tshindidimbi etshi ne mei â adi mafundahu mbia nganyi? Bakamuambila ne, Mbia Kaisa. 17Yesu wakabambila ne, Nuhe Kaisa bintu bia Kaisa, nuhe Nzambi bintu bia Nzambi. Hakunvuabo dî edi, bakatamba kumukema.

Yesu udi wambila Basadoke bualu bua dibika dia bantu ku lufu

18Basadoke bakahia kudiye, badi bamba ne, Dibika dia ku lufu kadienaku; bakamukonka ne, 19Muyishi, Mose wakafundila ne, Biafua muanʼabo ne muntu, biashîeye mukashi wandi kai ne muana, muanʼabo angate mukashi wandi, alelele muanʼabo wakafua bana. 20Balume ba difu dimue muanda mutekete bakadiku. Muanʼa bute wakabaka mukashi, wakafua biandi, kakashila muana; 21muibidi wakangata mukashi, yeye wakafua, kakashila muana; ne muisatu kabidi wakenza nunku; 22buonso buabo muanda mutekete kabakasua bana. Ku nyima kua bonso, mukashi wakafua kabidi. 23Halua dibika dia bantu ku lufu, yeye neikale mukashi wa nganyi? Wakadi mukashi wa buonso buabo muanda mutekete. 24Yesu wakabambila ne, Ebu mbualu bunudi nuhambukila mu nshila, kanuena bamanye Mukanda wa Nzambi ne tukole buandi. 25Habika bantu ku lufu kabena babaka, kabena babakibua; badi bu banjelo ba mu diulu. 26Kadi bualu bua bantu bafue ne bua dibisha diabo ku lufu, kanuakubala mukanda wa Mose mu luseke lua bualu bua Katshi, anyi? Nzambi wakamuambila ne, Ndi bianyi Nzambi wa Abalahama, ne Nzambi wa Isaka, ne Nzambi wa Yakoba. 27Yeye kena Nzambi wa bafue, udi Nzambi wa badi ne muoyo; nuenu nuakutamba kuhambuka.

Yesu udi wamba bualu bua mikenshi ya Nzambi

28Mufundi mukuabo wakalua, wakuntua muakadibo bakonkangana; hakamanyeye ne, Yesu wakubandamuna bimpe, wakamukonka ne, Mukenshi kai udi mutambe mikuabo yonso? 29Yesu wakandamuna ne, Mukenshi wa kumudilu udi nunku: Unvua, Isalele, Mukelenge Nzambi wetu, Mukelenge udi umue; 30sua Mukelenge Nzambi webe ne mutshima webe wonso ne muoyo webe wonso ne lungenyi luebe luonso ne bukole buebe buonso. 31Mukenshi muibidi udi nunku: Sua mukuenu bu mûdi mudisue. Kakuena mukenshi mukuabo udi mutambe ei. 32Mufundi wakamuambila ne, Bulelela, Muyishi, wewe wakuamba bimpe ne, Yeye udi umue; yeye udiku nkayandi; 33kumusua ne mutshima wonso ne lungenyi luonso ne bukole tuonso, kusua kabidi mukuabo bu mudiye mudisue kudi kutamba milambu yonso ya kuosha ne nyama mishiha. 34Hakamanya Yesu ne, Yeye wakuandamuna dî dia lungenyi, Yesu wakamuambila ne, Wewe udi ha buihi ne bukelenge bua Nzambi. Hakashika bualu ebu, kakuakadi muntu wakadi ne bukitu bua kumukonka bualu.

Yesu udi webesha Bafalese bualu bua Kilisto

35Hakadi Yesu uyisha bantu mu ntempelo, yeye wakabakonka ne, Bafundi badi bamba ne, Kilisto udi muana wa Davidi, munyi? 36Davidi mene wakamba mu Nyuma Muimpe ne, Mukelenge wakambila Mukelenge wanyi ne, Shikama ku tshianza tshianyi tshia balume Tô ne hanateka badi nʼebe lukuna munshi mua makasa ebe.

37Davidi wakamubikila ne, Mukelenge, yeye udi muanʼandi munyi? Kadi bantu ba tshianana ba bungi bakadi bunvua mei andi ne disanka. 38Hakadiye ubayisha, wakabambila ne, Nudimukile bafundi, bobo badi basue kuendakana baluate bikowelu bile, badi basue bantu babasekelele mu bisalu, 39badi basue nkuasa minene mu nsunagoga, badi basue miaba minene hayabo ku bidia bia disanka; 40bobo kabidi batu banyenga nsubu ya bakashi ba mu lufuila; batu batendelela Nzambi musangu mule anu bualu bua lubombo luabo; kuhila kuabo nekutambe bunene.

Tukuta tua mukashi wa mu lufuila

41Yesu wakashikama buludiludi ne tshibutshilu, wakadi utangila bu muakadi bantu bela mpalataDî didi kalkos, tshiamu tshia mitaku bu nfulanka ya bantu ba kale. mu tshibutshilu; bantu babanshi ba bungi bakela mpalata ya bungi. 42Mukashi muhele wa mu lufuila wakalua, wakelamu tukuta tubidi, tuakadi bu nsantima ibidi. 43Yesu wakabikila bayidi bandi, wakabambila ne, Bulelela, ndi nuambila ne, Bintu biakuela mukashi eu muhele wa mu lufuila bidi bitambe bidi bakuabo bonso bela mu tshibutshilu; 44buonso buabo bakuela bintu biakadibo kabai nʼabi bualu, bia ha mutu; kadi mukashi eu wakuela bintu biakadiye nʼabi bualu, bintu biandi bionso bia kudia mene mene.

 

MÂKO 13

Yesu udi wambila bayidi bandi malu ka mukuna wa Oleve: (1) Nebashimbule ntempelo

1Hakadi Yesu uluhuka mu ntempelo, muyidi wandi mukuabo wakamuambila ne, Muyishi, mona mabue â manene ne bunene bua nsubu ya ntempelo: 2Yesu wakamuambila ne, Udi umona nsubu ei minene, anyi? Kabena bashîa dibue dimue ha mutu ha dikuabo, nebâsasule buonso buau.

Yesu udi wambila bayidi bandi malu ku mukuna wa Oleve: (2) Tshikondo etshi

3Hakadiye ushikama ku mukuna wa Oleve buludiludi ne ntempelo, Petelo ne Yakobo ne Yone ne Andele bakamukonka nkayabo ne, 4Utuambile bualu, malu â nealue dituku kai? Tshimanyinu tshia malu â ne akadi ha kulua ntshinyi? 5Yesu wakabanga kubambila ne, Nuende badimuke, muntu kanuhambuishi. 6Ba bungi nebalue mu dina dianyi, bamba ne, Meme nyeye mene; nebahambuishe bantu ba bungi. 7Hanunvua bualu bua nvita ne ngumu ya nvita, kanuhampakanyi; malu au nealue, kadi nshikidilu kena muanze kulua. 8Tshisamba tshikuabo netshiluangane ne tshinga, bukelenge bukuabo nebuluangane ne bunga, buloba nebukanke ku nseke ne ku nseke, biole nebikaleku; malu au adi tshibangidilu tshia kanyinganyinga kakole.

9Nuende badimuke, bualu bua bantu nebanufile kudi balumbuludi babo, nebanukume mu nsunagoga yabo, nenuimane ku mesu kua ba-ngovena ne ku mesu kua banfumu bua bualu buanyi, nenuikale bu tshimanyishilu ku mesu kuabo. 10Nebambile bisamba bionso lumu luimpe diambedi. 11Hayabo nʼenu ku tshilumbuluidi, hanufilabo, kanutambi kuelangana meshi diambedi ne, Netuambe tshinyi? Nuambe bualu buanuhabo kudi Nyuma Muimpe diba adi; nuenu kanuena nuamba, Nyuma Muimpe udi wamba. 12Muanʼabo ne muntu neafile muanʼabo ku lufu, tatu neafile muanʼandi, bana nebatombokele batatuʼabo ne bamamuʼabo, nebabashiheshe. 13Bantu bonso nebikale nʼenu lukuna bua dina dianyi; kudi wananukila tô ne kunshikidilu neasungidibue.

Yesu udi wambila bayidi bandi malu ku mukuna wa Oleve: (3) Dikenga dikole

14Kadi hanuamona tshinyanga tshia dibutuka tshimane mu muaba Udi kawi watshi (udi ubala bualu ebu amanye biandi), ha diba adi badi mu Yudaya banyemene ku mikuna; 15udi ha mutu ha nsubu katuluki mu nsubu muandi bua kuangata bintu bidimu; 16udi mu budimi kahinganyi bua kuangata tshikowelu tshiandi. 17Kadi dikenga dikole nedikale kudi badi ne mafu ne kudi badi bâmusha bana mabele mu matuku au. 18Nulombe Nzambi ne, Bualu ebu kabutu mu tshidimu tshia mashika. 19Matuku au neikale dikenga dikole, ku tshibangidilu tshia bufuki buakafuka Nzambi tô ne katataka kakuakadi dikenga bu edi, kadiena dilua kabidi tshiendelele. 20Bu Mukelenge kai mukeheshe matuku au, muntu umue kakadi kuhanduka; kadi yeye wakukehesha matuku au bualu bua bantu bandi bakusunguleye. 21Bianuambila muntu ne, Kilisto udi aha, anyi, Udi kuakua, kanumuitabushi; 22bualu bua ba-Kilisto ba mashimi nebalue, ne baprofete ba mashimi, nebaleshe bantu bimanyinu ne malu a kukema bua kuhambuisha badibo basungula kudi Nzambi mene, biamanyabo mua kuenza nunku. 23Dimukai bienu, nakunuambila malu onso diambedi.

Yesu udi wambila bayidi bandi malu ku mukuna wa Oleve. (4) Kuhingana kua tshiakabidi kua Yesu

24Mu matuku au, hashika dikenga, diba nedifikuluke, ngondo kena ukenka, 25mitoto neituke mulu, neihone, nebanyukule bukole buakadi buendesha bintu ebi mu diulu. 26Hashishe, nebamone muana wa muntu ulua mu matutu ne bukole buandi bunene ne butumbi buandi. 27Hashishe kabidi, yeye neatume banjelo bandi, neasangishe bakusunguleye ba ku mpehele inai, kunfudilu kua buloba tô ne kunfudilu kua diulu.

Yesu udi wambila bayidi bandi malu ka mukuna wa Oleve: (5) Lusumuinu lua mutshi wa nfigi

28Nuyile lusumuinu lua mutshi wa nfigi: hatoloka lutonga luau, hasampila mabeshi alu, nenumanye ne, Tshidimu tshia mayowa tshidi ha buihi; 29nunku nuenu kabidi hanuamona malu â onso alua, nenumanye ne, Yeye udi ha buihi, udi ku mbelu mene mene. 30Bulelela, ndi nuambila ne, Bantu ba tshikondo etshi kabena bashika tô ne hashika malu â onso. 31Diulu ne buloba nebijimine, kadi mei anyi kêna ajimina. 32Kadi bua dituku adi ne ha diba adi kakuena muntu udi mumanye, banjelo mene mene ba mu diulu kabena bamanye, Muana kena mumanye, anu Tatu udi mumanye.

33Dimukai, nutabale bimpe, nutendelele Nzambi; bua kanuena bamanye dituku adi haluadi. 34Bualu ebu budi bu muntu wakaya ku luendu ku luseke lukuabo; wakashîa nsubu wandi, wakabanyina bantu bandi bukokeshi, muntu mudimu wandi muntu mudimu wandi, wakambila kabidi mulami wa ku tshibi ne, Udimuke. 35Nuenu nudimuke; bua kanuena bamanye dituku dialua muena nsubu, ne ndilolo, ne mundankulu, ne mpasama tshitala tshiambedi, ne ndinda; 36bialueye lukasa, kalu kunusangana balale tulu. 37Ndi ngambila bantu bonso dî dinakunuambila ne, Dimukai.

 

MÂKO 14

Badi ne Yesu lukuna badi bahunga di bua kumushiha

1Hakahita matuku abidi, disanka dia Kuhita kua Yehowa ne dia bidia bidi kabi ne luevene diakalua; bakuidi banene ba Nzambi ne bafundi bakakeba bua kumukuata mu busokoko ne mua kumushiha; 2bakamba ne, Katuenji nunku mu matuku a disanka dia Kuhita kua Yehowa, diyoyo dia bantu nedijuke.

Malia wa ku Betania udi wela Yesu mananashi ha mutu

3Yesu wakadi mu Betania, mu nsubu wa Simona muena nsudi, hakadiye mushikame udia bidia, mukashi wakalua ne mulonda wa alabasta, mu mulondo muakadi mananashi a mushinga mutambe bukole, luenza ne nâdo mulelela; wakatshibula mulondo, wakamuela mananashi ha mutu handi. 4Kadi bakuabo bakadi ne tshishi, bakamba ne, Bakunyangila mananashi nunku bua tshinyi? 5Bakadi kuhana mananashi au ku mushinga udi mutambe ndenalio nkama isatu ya kuha bantu bahele. Bakamujiana nunku. 6Kadi Yesu wakamba ne, Numulekele; nudi numutatshishila tshinyi? Yeye wakungenzela bimpe. 7Nudi ne bahele matuku onso munkatshi muenu; nudi bamanye mua kubenzela bimpe dituku dionso dinuasua; kadi kanuena nʼanyi meme matuku onso. 8Mukashi eu wakuenza bu muakumanyeye mua kuenza; yeye wakungela mananashi hamʼbidi hanyi kabai banze kunjika. 9Bulelela, ndi nuambila ne, Mu miaha yonso ya ha buloba buonso yambabo lumu ela luimpe, nebambe kabidi bualu buakuenza mukashi eu, buikale bu tshivulukidi tshiandi.

Yudasa Isakaliote udi uhana Yesu

10Yudasa Isakaliote wa mu bayidi dikumi ne babidi wakaya kudi bakuidi banene ba Nzambi bua kumufila kudibo. 11Hakunvuabo bualu abu, mitshima yabo yakasanka, bakamulaya mpalata.Dî didi argurion, tshiamu tshia argent bu nfulanka ya bantu ba kale. Nunku yeye wakakeba tshikondo tshiakane tshia kumufila mu bianza biabo.

Badi balongoluela Yesu ne bayidi bandi ha kudilabo bidia bia Kuhita kua Yehowa

12Hakalua dituku dia kumudilu dia disanka dia bidia bidi kabi biela luevene, diakashihashihabo bana ba mikoko ya Kuhita kua Yehowa, bayidi ba Yesu bakalua kudiye, bakamuebesha ne, Udi musue tuye kulongolola ha wewe kudila Kuhita kua Yehowa kudi kunyi? 13Yeye wakatuma bayidi bandi babidi, wakabambila ne, Yai mu tshimenga, nenusangile ne mulume utuala mulondo wa mai; numulonde; 14nsubu wabueleye nuambile muena nsubu ne, Muyishi udi ukonka ne, Nsubu wanyi wa buenyi unadila bidia bia Kuhita kua Yehowa ne bayidi banyi udi hanyi? 15Yeye neanuleshe nsubu munene wa mulu nuimana kulongolola bintu bionso; nuenu nutulongoluelemu. 16Bayidi babidi bakaya, bakalua mu tshimenga, bakasangana bu muakabambileye; bakalongolola Kuhita kua Yehowa.

Tshishikidilu tshia Kuhita kua Yehowa

17Hakabuela diba, Yesu wakalua ne bayidi bandi dikumi ne babidi. 18Hakadibo bashikame badia, Yesu wakamba ne, Bulelela, ndi nuambila ne, Muanʼenu mukuabo neantungile tshitungu, yeye mene udi udia nʼanyi. 19Mitshima yabo yakabanga kunyingalala, bakamukonka ku muntu ku muntu ne, Meme, anyi? 20Yeye wakabambila ne, Udi biandi wa ba dikumi ne babidi, udi utua nʼanyi tshianza mu dilonga. 21Bualu bua Muana wa muntu udi uya bu muakamufundabo, kadi mulau neulue kudi wakutungila Muana wa muntu tshitungu; biakadi bimpe bu muntu eu kai muledibue.

Yesu udi utangila bualu bua bidia ne maluvu, bimanyinu bia mubidi wandi ne mashi andi

22Hakadibo badia, yeye wakamema mutanda wa bidia; hakatendeleleye Nzambi, wakautshibula, wakabaha, wakamba ne, Angatai bienu, etshi tshidi mubidi wanyi 23Wakamema luhanza; hakasakidileye Nzambi, wakabahalu; buonso buabo bakanua. 24Yeye wakabambila ne, Etshi tshidi mashi anyi a dihungila, akamatshila bantu ba bungi. 25Bulelela, ndi nuambila ne, Tshiena nua maluvu kabidi tô ne halua dituku dinanua maluvu mahia-mahia mu bukelenge bua Nzambi.

Yesu udi wambila Petelo ne bayidi bakuabo bu muamuhidiabo

26Hakimbabo musambu, bakaluhuka, bakaya mu mukuna wa Oleve.

27Yesu wakabambila ne, Buonso buenu nenulenduke; bua bakafunda ne, Nenshihe mulami wa mikoko, mikoko neitangadike. 28Kadi hanabika, nenye ku mpala kuenu mu Galela. 29Kadi Petelo wakamuambila ne, Bialenduka bakuabo bonso, meme tshiena ndenduka. 30Yesu wakamuambila ne, Bulelela, ndi nkuambila ne, Lelu, butuku ebu mene, tshitala katshi tshianze kusama misangu ibidi, wewe neumpidie misangu isatu. 31Kadi Petelo wakamba ne bulobo ne, Bikala bualu bunkuata bua kufua nʼebe, tshiena nkuhidia. Buonso buabo bakamba nunku kabidi.

Yesu udi unyingalala mu Getesemane

32Bakalua mu muaba wakadibo babikila ne, Getesemane; yeye wakambila bayidi bandi ne, Shikamai aha, hanatendelela Nzambi. 33Wakaya biandi ne Petelo ne Yakobo ne Yone, wakabanga kukema bikole, mutshima wandi wakatamba kunema. 34Yeye wakabambila ne, Mutshima wanyi udi utamba kunyingalala, lufu ludi luntonda; nushale aha, nutabale. 35Wakaya biandi ku mpala tshituha, wakadikuma hanshi, wakatendelela Nzambi, wakamba ne, Biwamanya mua kuenza nunku, tshituha etshi tshia diba tshimpite. 36Wakamba kabidi ne, Aba, Tatu, wewe udi mumanye mua kuenza malu onso; ungumushile luhanza elu; kadi bualu buenjibue bu mûdi musue, kabuenjibu bu mundi musue. 37Wakalua, wakabasangana balale tulu, wakakonka Petelo ne, Simona, udi mulale tulu? Wewe kuakumanya mua kutabala tshituha tshimue tshia diba? 38Nudimuke, nutendelele Nzambi; nunku kanuhonyi mu mateyi; mutshima udi musue nunku, kadi mubidi udi mutekete. 39Wakaya tshiakabidi, wakatendelela Nzambi, wakadi wamba mei momumue. 40Wakalua kabidi, wakabasangana balale tulu, bualu bua mesu abo akadi maneme ne tulu; kabakamanya mua kumukudimuna dî. 41Wakalua biandi musangu muisatu, wakabambila ne, Nudi nulala nuikisha! Kuakushika; diba diakufika! Muana wa muntu udi mufila mu bianza bia bantu babi. 42Bikai, tuye; tangilai, muntungidi udi ha buihi.

Badi bakuata Yesu

43Hakatshidi Yesu wamba nunku, Yudasa, mukuabo wabo wa ba dikumi ne babidi, wakalua ne tshisumbu tshinene tshia bantu, bakadi ne miele ne bibonge bafume kudi bakuidi banene ba Nzambi ne bafundi ne bakulu. 44Mutungidi wa Yesu wakabaha tshimanyinu ne, Unatuangana nʼandi mishiku, nyeye; numukuate, nuye nʼandi bimpe. 45Hakalueye, wakaya kudi Yesu lukasa, wakamba ne, Labi; wakatuangana nʼandi mishiku. 46Bakamulenga bianza, bakamukuata.

Petelo udi ukosa muntu ditshu, udi ulonda Yesu ha bule ha bule

47Kadi mukuabo wa bakadi bimane ha buihi wakatula muele wandi; wakataha muntu wa muakuidi munene, wakamukosa ditshu. 48Yesu wakabakonka ne, Nuakulua ne miele ne bibonge bua kunkuata bu mudibo bakuata munyengi munyi? 49Nakadi nʼenu mu ntempelo ku dituku ku dituku, nyisha bantu, kanuakankuata; kadi malu â akulua bua kushikisha mei adi mafunda mu Mukanda wa Nzambi. 50Bayidi bandi bonso bakamushia, bakanyema.

51Nsongalume mukuabo wakamulonda, mudiele tshilulu tshia line ha makaya, mubidi wakadi mutuhu; bakamukuata; 52kadi yeye wakashîa tshilulu tshiandi tshia line, wakanyema butaka.

Badi balua ne Yesu kudi muakuidi munene ne kudi balumbuludi

53Bakaya ne Yesu kudi muakuidi munene; bakuidi banene ne bakulu ne bafundi bakalua kusangisha nʼandi. 54Petelo wakadi ulonda Yesu ha bule ha bule, wakabuela mu luhangu lua muakuidi munene; yeye wakadi ushikama hamue ne tuhalai, ku dinkenka dia kahia, wota. 55Bakuidi banene ne balumbuludi bonso bakakeba bualu bua kubandabo Yesu bua kumushihesha; kabakabumona. 56Ba bungi bakamudingila, kadi mei abo kâkakanangana. 57Bakuabo bakimana, bakamudingila ne, 58Tuakunvua wamba ne, Nembumbule ntempelo eu udi muasa ne bianza; nengibake mukuabo udi kai muasa ne bianza matuku asatu. 59Mei abo kâkakanangana kabidi. 60Muakuidi munene wakimana munkatshi muabo, wakakonka Yesu ne, Wewe kuena witaba dî? Bualu ebu budi munyi budi bamonyi aba bakubanda? 61Kadi yeye wakahua, kakamba dî. Muakuidi munene wakamukonka ne, Wewe udi Kilisto, Muana wa Mutumbe, anyi? 62Yesu wakamba ne, Nmeme; nenumone Muana wa muntu mushikame ku tshianza tshia balume tshia Bukole, ulua biandi ne matutu a mu diulu. 63Muakuidi munene wakadihandila bilulu biandi, wakamba ne, Tudi ne bualu bua bamanyi kabidi kudi kunyi? 64Nuakunvua bihendu bidiye uhenda nʼabi Nzambi; nudi nuamba tshinyi? Buonso buabo bakumuhisha ne, Mbimpe bamushihe. 65Bakuabo bakabanga kumutuila mate, bakamubuikila ku mesu, bakamukuma bisusu, bakamuambila ne, Amba bualu bûdi umona; tuhalai tuakamuangata, tuakamukuma mikumu.

Petelo udi uhidia Yesu

66Hakadi Petelo mu luhangu, umue wabo wa bakashi benji ba mudimu wa muakuidi munene wakalua; 67hakamoneye Petelo wota kahia wakamujosha talalâ, wakamuambila ne, Wewe kabidi wakadi ne Yesu, Muena Nazaleta. 68Kadi yeye wakayila ne, Tshiena mumanye bualu, tshiena ngunvua mûdi wamba: yeye wakaluhuka, wakaya ha mbelu; tshitala tshiakasama. 69Mukashi muenji wa mudimu wakamumona, wakabanga kuambila bakadi bimane ne, Eu nguabo. 70Kadi yeye wakayila kabidi. Hakahita tshituha tshihi kabidi, bakadi bimane ha buihi bakambila Petelo ne, Bulelela, wewe udi wabo, bualu bua wewe udi Muena Galela. 71Yeye wakabanga kudiela mulau ne kuditshiha ne, Tshiena mumanye muntu eu unudi nuamba. 72Hakambeye di edi, tshitala tshiakasama tshiakabidi. Petelo wakavuluka dî diakamuambila Yesu ne, Tshitala katshi tshianze kusama misangu ibidi, wewe neumpidie misangu isatu. Hakelanganeye meshi a bualu ebu, wakabanga kudila bikole.

 

MÂKO 15

Badi bafila Yesu mu bianza bia Pilato

1Hakatshia butuku, bakuidi banene ne bakulu ne bafundi ne balumbuludi bonso bakasangisha dî diabo, bakasuika Yesu, bakaya nʼandi, bakamufila mu bianza bia Pilato. 2Pilato wakamukonka ne, Wewe udi Mukelenge wa Bena Yuda, anyi? Yesu wakamuambila ne, Bûdi wamba mbulelela. 3Bakuidi banene bakamubanda malu a bungi. 4Pilato wakamukonka kabidi ne, Kuena witaba di? Unvua mudibo bakubanda malu a bungi. 5Kadi Yesu kakitaba kabidi dî dikuabo; Pilato wakakema.

Yesu, anyi Balaba

6Mu disanka dia Kuhita kua Yehowa Pilato wakadi ne tshilele tshia kulekelela bantu muena lukanu umue wakalombabo. 7Muntu wakadi mu nsubu wa lukanu, dina diandi Balaba, musuika ne batomboke nʼandi; mu batomboki buabo bakadi bashihangane. 8Bantu ba bungi bakaya kudi Pilato, bakamuambila ne, Utuenzele bu mudi tshilele tshiebe. 9Pilato wakabakonka ne, Nudi basue meme nulekelele Mukelenge wa Bena Yuda, anyi? 10Yeye wakamanya ne, Bakuidi banene bakumufila bualu bua mukau. 11Kadi bakuidi banene bakenzesha tshisumbu tshia bantu ne, Utulekelele Balaba. 12Pilato wakabakonka kabidi ne, Nengenzele unudi nubikila ne, Mukelenge wa Bena Yuda, tshinyi? 13Bakela mbila kabidi ne, Umushihe ku mutshi mutshiamakane. 14Pilato wakabakonka ne, Kadi wakenza bubi kai? Bobo bakatamba kuela mbila ne, Umushihe ku mutshi mutshiamakane. 15Pilato wakasua kuenzela tshisumbu tshia bantu biakane, wakabalekelela Balaba; hakakumeye Yesu, wakamufila bua kumushihabo ku mutshi mutshiamakane.

Badi babuesha Yesu tshifulu tshia meba ku mutu, badi baya nʼandi bua kumushiha

16Masalayi akaya ne Yesu mu luhangu—luolo luakadi nsubu manene wa mukelenge; akabikilangana tshisumbu tshiau tshionso. 17Akamuluatshisha tshikowelu tshikunze; hakalukau tshifulu tshia meba tshia bukelenge, akamuasatshi ku mutu; 18akabanga kumunemekela ne, Muoyo, Mukelenge wa Bena Yuda! 19Akamukuma ne mulangala ku mutu, akamutuila lute, akatua binu hanshi, akamukukuila. 20Hakashikishau kumuseka, akamuvula tshikowelu tshikunze, akamuluatshisha bilulu biandi. Akaya nʼandi bua kumushiha ku mutshi mutshiamakane.

21Muntu dina diandi Simona, Muena Kulene, tatu wa Alesandelo ne Lufo, wakadi ufuma ku mpata; hakasangileye nʼabo, masalayi akamuenzesha ku bukole bua kuyeye nʼabo, mutuale mutshi mutshiamakane wa Yesu.

22Bakalua nʼandi ku muaba, dina diau Gologota, kukudimuna kua muaku ne, Muaba wa Kabalubalu ka mutu. 23Bakamuha nvinyo musangisha ne mula; kadi yeye wakabenga.

Badi bashiha Yesu ku mutshi mutshiamakane

24Bakamukumina milonda mu bianza ne makasa ku mutshi mutshiamakane; bakabanyangana bilulu biandi, bakabielela nshobo bua kumanyabo tshiangata muntu ne muntu. 25Bakamukumina milonda ku mutshi mutshiamakane dinda ha tshitema. 26Bakafunda bubandi buakamubandabo ha mutu handi ne: Mukelenge wa Bena Yuda.

27Bakakumina nʼandi banyengi babidi milonda mu bianza ne ku makasa ku mitshi mitshiamakane, mukuabo ku tshianza tshiandi tshia balume, munga ku tshianza tshiandi tshia bakashi. [ 28]Minga mikanda ya hale idi ne mei â: Dî didi bifunda mu Mukanda wa Nzambi diakashikibua ne, Bakamubala hohamue ne bantu babi. 29Bahitshi ba mu nshila bakamuhenda, bakakuha mitu yabo, bakamba ne, Ka kia! Wewe muhudi wa ntempelo ne mumuibaki wa matuku asatu, 30udisungile, utuluke ku mutshi mutshiamakane. 31Bakuidi banene ne bafundi bakamuseka nunku kabidi, bakamba ne, Yeye wakadi usungila bakuabo, kena mumanye mua kudisungila. 32Kilisto, Mukelenge wa Isalele, atuluke biandi ku mutshi mutshiamakane, bua tuetu tumone, tumuitabushe. Bakadi nʼandi ha mitshi mitshiamakane bakamuhenda.

33Midima yakadi ha buloba buonso munda munya tô ne diba ha isatu. 34Hakafika diba ha isatu, Yesu wakela dî diandi bikole ne, Eloi, Eloi, lama sabakatani? Kukudimuna kua muaku ne, Nzambi wanyi, Nzambi wanyi, wakundekela tshinyi? 35Bakuabo bakadi bimaneku, hakunvuabo dî edi, bakamba ne, Yeye udi Ubikila Eliya. 36Mukuabo wakaya lukasa, wakûsha musukulampampa tente ne nvinega, wakaubuesha ku mulangala, wakaha Yesu ne, Nua; wakamba ne, Lekela, tumone Eliya ne walua bua kumutulula hanshi. 37Yesu wakela dî diandi bikole, wakahuola muoyo wandi. 38Tshilulu tshiakadi tshikudika mu ntempelo tshiakahandika bihesa bibidi ku mutu kuatshi tô ne kunshi; 39kapitene ka masalayi lukama wakadi wimana ha buihi ne Yesu; hakamoneye ne, Yesu wakuhuola muoyo, wakamba ne, Bulelela, muntu eu wakadi Muana wa Nzambi. 40Bakashi bakadiku kabidi, batangidile ha bule; munkatshi mua bakashi aba muakadi Malia wa ku Magadala, ne Malia mamu wa Yakobo mukese ne wa Yose, ne Salome. 41Hakadiye mu Galela, bakashi aba bakadi bamulonda, bamukuatshisha; bakashi bakuabo ba bungi bakadiku, bakabanda nʼandi ku Yelushalema.

Badi bajika Yesu

42Hakamba diba kubuela, bualu bua dituku adi diakadi Dilongolola, diakadi ku nyima kua Lumingu lua Bayuda, 43Yosefe wa ku Alimataya wakalua; yeye wakadi mulumbuludi wa butumbi, wakadi mutekemene bukelenge bua Nzambi; wakaya kudi Pilato ne dikima mu mutshima, wakamulomba tshitalu tshia Yesu. 44Pilato wakakema ne, Ukadi mufue katataka; wakabikila kapitene ka masalayi lukama, wakamukonka ne, Ukadi mufue musangu mule, anyi? 45Hakamumanyisha kapitene ka masalayi bualu abu, yeye wakafila tshitalu kudi Yosefe. 46Yeye wakasumba tshilulu tshia line; hakamutululeye hanshi, wakamujingila tshilulu, wakamuladika mu lukita lumbula mu dibue; wakabunguluisha dibue dinene, wakadijibika ku mushiku wa mbelu wa lukita. 47Malia wa ku Magadala ne Malia mamu wa Yose bakamona hakamuladikabo.

 

MÂKO 16

Kubika kua Yesu ku lufu ne malu makuabo a dituku adi

1Hakahita dituku diabo dia kuikisha, Malia wa ku Magadala ne Malia mamu wa Yakobo ne Salome bakasumba bintu bia muhuya muimpe bualu bua kulua kumulababi. 2Dituku dia kumudilu dia lumingu hatshiatshia bakalua ku lukita, diba dimane kuhatuka. 3Bakadi bakonkangana ne, Watubunguluishila dibue didi ku lukita nganyi? 4Hakabandulukabo, bakamona dibue dimana kubunguluisha; diakadi ditambe bunene. 5Hakabuelabo mu lukita, bakamona nsongalume mushikame ku luseke lua tshianza tshia balume, muluate tshilulu tshitoke; bakakema bikole. 6Yeye wakabambila ne, Kanukemi; nudi nukeba Yesu Muena Nazaleta, wakashihabo ku mutshi mutshiamakane; yeye wakubika ku lufu; kena munemu; monai muaba wakadibo bamuladike! 7Kadi ya! bienu, nuambile bayidi bandi ne Petelo ne, Yeye neadianjile ku mpala kuenu mu Galela, nenumumoneku bu muakunuambileye. 8Bakumuka mu lukita, bakanyema, bualu bua lukanku ne buowa biakabakuata; kabakambila muntu dî, bua bakadi batshina.

9Hakabika Yesu ku lufu dinda dia dituku dia kumudilu dia lumingu, wakamueneka diambedi kudi Malia wa ku Magadala, wakumusheye bademon muanda mutekete. 10Yeye wakaya, wakamanyisha bakadi bikale ne Yesu, hakadibo bajinga badila. 11Hakunvuabo ne, Yeye udi ne muoyo, wakumueneka kudi Malia, kabakitabusha.

12Hakashika malu â, yeye wakamueneka mukudimuka ne munga mubidi kudi bakuabo babidi, hakadibo baya mu mpata. 13Bobo bakaya, bakambila bakuabo bualu ebu; kudi kabakitabusha dî diabo.

14Hashishe yeye wakamueneka kudi bayidi dikumi ne umue ha nkayabo, hakadibo bashikame badia bidia; yeye wakababela bualu bua buhidia buabo ne bukole bua mitshima yabo, bua bobo bakahidia kuitabusha dî dia bakamumona, hakabikeye ku lufu. 15Yeye wakabambila ne, Yai bienu ha buloba buonso, nuambile bionso biakafukibua lumu luimpe. 16Witabusha, wabatijibua, nebamusungile; wahidia, nebamuhishe. 17Bimanyinu ebi nebifile badi bitabushe: nebumushe bademon munda mua bantu mu dina dianyi; nebakule miaku mihia-mihia; 18nebakuate nyoka ne bianza, bianuabo tshintu tshia lufu, katshiena tshibasamisha; bialengabo badi ne masama bianza, nebasangale.

Yesu udi ubanda mu diulu

19Hakabambila Mukelenge Yesu nunku, wakangatshibua mu diulu, wakashikama ku tshianza tshikole tshia Nzambi. 20Bakaya, bakamba bualu bua Nzambi kuonso; Mukelenge wakabenzesha, wakajadika dî ne bimanyinu biakabalonda. Amen.