MOKANDA NA

EMƆNISELI NA
YOANE

 

1

Oyo emɔniseli na Yesu Masiya, epεsaki Njambe ye mpɔ na kotalisa baombo na ye makambo majali mpɔ na kobima nɔki. Atalisaki yango wana etindaki ye yango na Yoane moombo na ye na monɔkɔ na mwanje na ye. 2 Ye Yoane atatolaki mpɔ na Maloba na Njambe mpe matatoli na Yesu Masiya, makambo yɔsɔ mamɔnaki ye. 3 Esεngɔ na motangi mpe na bayoki na maloba na esakweli oyo baoyo bakotosa makambo masili kokomama kati na yango. Mpɔ ete elaka ejali pεnεpεnε.

4 Mbɔtε na ngai Yoane na bino bikelesia nsambo kati na Asia. Na bino ngɔlu, na kimia, kouta na Oyo ajali, mpe ajalaki mpe akojala seko, mpe na Milimo nsambo mikojalaka liboso na kiti-na-bokonji na ye, 5 mpe na Yesu Masiya, ye Motatoli na sembo, ye Mobotami na liboso kati na bakufi, ye Mokolo na bakonji na nse.

Mpɔ na oyo alingaki biso, mpe asukolaki biso na masumu na biso na makila na ye, 6 mpe ajalisaki biso bokonji na banganga mpɔ na Njambe Tata na ye; mpɔ na ye, nkεmbɔ, na makasi, libela na libela, bobεlε bongo.

7 Ajali koya na mapata, mpe miso yɔsɔ makotala ye, ata bango batɔbɔla ye; mabota yɔsɔ na nse bakolela mpɔ na ye. Ɛε bobεlε bongo.

8 Ngai najali Alifa na Omeka, Yawe alobi bongo, ye Njambe oyo ajali mpe ajalaki mpe akojala seko, Mojui na Nguya yɔsɔ.

9 Ngai Yoane, Ndeko na bino, mosangani na bino na mpasi, na bokonji, na mpiko, kati na Yesu. Najalaki na esanga ebiangami Patama mpɔ na Maloba na Njambe mpe matatoli na Yesu. 10 Najalaki kati na Molimo na mokɔlɔ na Nkolo, nayokaki mongongo monεnε na nsima na ngai lokola mongongo na kεlεlɔ; 11 elobaki ete: Mpɔ na yango ejali yɔ komɔna, ókoma yango kati na buku, ótinda yango na bikelesia oyo nsambo, na Ɛfεsε, na Sumulana, na Pεlεkama, na Twatila, na Salade, na Filadεlεfi, na Laɔdikia. 12 Nabongolaki njoto kotala sɔkɔ mongongo nini ejali kosolola na ngai. Esili ngai kobongwa namɔnaki miinda na wɔlɔ nsambo, 13 na kati na miinda yango, moto mɔkɔ na lolenge na Mwana-na-Moto. Alataki elamba kino makáká, ajingamaki ntolo na nkamba na wɔlɔ. 14 Motó na ye, na nsuki na ye, mpεmbε lokola nkunja mpεmbε pεε ; miso na ye lokola epeleli na mɔtɔ, 15 makolo na ye na motindo na ebende motane lokola sɔkɔ esili konangwa na litumbu; mongongo na ye lokola mongongo na bwεta mingi. 16 Na lobɔkɔ na ye na mobali miɔtɔ nsambo ; na monɔkɔ na ye ebimaki mopanga mopeli mino na bipai yɔsɔ mibale ; elongi na ye lokola liso na ntango kongεnga na makasi na yango. 17 Wana emɔnaki ngai ye, nakweaki na makolo na ye lokola mokufi; nde atielaki ngai lobɔkɔ na ye na mobali, ye ete: Óbanga tε; ngai Moto-na-Liboso mpe Moto-na-Nsuka, 18 Moto-na-Bomɔi. Nakufi, nde najali na bomɔi libela na libela. Najali na mafungola na kufa mpe na Seolo. 19 Na bongo koma makambo mamɔni yɔ, na ntina ejali na yango, na makambo makobima na nsima na oyo; 20 na libombami na miɔtɔ yango nsambo mimɔnaki yɔ na lobɔkɔ na ngai na mobali mpe, na miinda yango na wɔlɔ nsambo. Miɔtɔ yango nsambo mijali banje na bikelesia yango nsambo ; miinda yango nsambo mijali bikelesia nsambo.

 

MIKANDA NA BIKELESIA NSAMBO

Na Ekelesia na Ɛfεsε

2

Ókomela mwanje na ekelesia na Ɛfεsε ete, Oyo akosimbaka miɔtɔ yango nsambo ngwi na lobɔkɔ na ye na mobali, mpe akotambolaka na kati na miinda na wɔlɔ yango nsambo, alobi boye, ete, 2 Nayebi misala na yɔ, na bwale na yɔ, na mpiko na yɔ; mpe ete okoki koyikela bato mabe mpiko tε. Nayebi mpe ete omekisaki baoyo bakolobaka ete bajali Bantoma, nde bajali bongo tε; mpe ojuaki bango bato na lokuta. 3 Ojali na mpiko, oyikaki mpiko mpɔ na nkombo na ngai, mpe osili kolεmba tε.

4 Kasi najali na yɔ likambo oyo ete osili kotika bolingo na yɔ na liboso. 5 Na bongo kanisaka esika elongwi yɔ kokwea wana, balola motema, sala misala na liboso lisusu. Sɔkɔ bongo tε, nakokómela yɔ, nakolongola mwinda na yɔ na esika na yango, sɔkɔ okobalola motema tε. 6 Kasi mpɔ mɔkɔ ejali na yɔ, ete okoyinaka misala na Banikɔlaiti, ngai mpe nakoyinaka yango.

7 Oyo ajali na matoi áyoka yango elobi Molimo na bikelesia : Mpɔ na molongi, nakopεsa ye njela na kolia mbuma na njete na bomɔi, oyo ejali kati na Paladiso na Njambe.

 

Na Elekesia na Sumulana

 

8 Ókomela mwanje na ekelesia na Sumulana ete,

Ye Moto-na-Liboso mpe Moto-na-Nsuka, oyo akufaki mpe asili kojala na bomɔi alobi boye ete, 9 Nayebi monyɔkɔ na yɔ, na bobola na yɔ, (kasi ojali mojui); nayebi mpe bitukeli na bango bakolobaka ete bajali Bayuda, nde bajali bongo tε kasi Yanganelo na Satana.

10 Óbanga makambo malingi yɔ koyoka mpasi mpɔ na yango tε. Satana alingi kobwaka bamosusu na bino kati na bolɔkɔ ete bómekama, mpe bokojua monyɔkɔ mikɔlɔ jomi. Ójalaka sembo kino kufa, mpe nakopεsa yɔ motole yango na bomɔi.

11 Oyo ajali na matoi áyoka yango elobi Molimo na bikelesia : Molongi akokambisama na kufa na mibale tε.

 

Na Ekelesia na Pεlεkama

 

12 Ókomela mwanje na ekelesia na Pεlεkama ete, Oyo ajali na mopanga mopeli mino na bipai yɔsɔ mibale alobi boye ete, 13 Nayebi esika efandi yɔ; wana kiti-na- bokonji na Satana. Nde okosimbaka nkombo na ngai, oanganaki Bindimeli na ngai ata na mikɔlɔ na Antipata tε ; ye motatoli na ngai na sembo abomama kati na bino, wana ekofandaka Satana.

14 Kasi najali na yɔ mwa makambo, ete ojali na bamosusu wana na mateyo na Bilama, oyo alakisaki Balaka kotiela bato na Yisalaele libaku ete bália mbεka na bikeko mpe básala pite. 15 Lisusu yɔ ojali na bamosusu baoyo bakosimbaka mateyo na Banikɔlaiti lokola. 16 Na bongo balola motema na yɔ; sɔkɔ bongo tε, nakoya mboka na yɔ nɔki, nakosala etumba na bango na mopanga na monɔkɔ na ngai.

17 Oyo ajali na matoi áyoka yango elobi Molimo na bikelesia: Mpɔ na molongi, nakopεsa ye manna masili kobombama, nakopεsa ye libanga mpεmbε, na likolo na libanga yango esili kokomama nkombo na sika oyo moto mosusu tε ayebi, bobεlε mojui na yango ayebi.

 

Na Ekelesia na Twatila

 

18 Ókomela mwanje na ekelesia na Twatila ete,Mwana-na-Njambe, oyo ajali na miso na ye lokola epeleli na mɔtɔ, mpe makolo na ye lokola ebende motane, alobi boye ete, 19 Nayebi misala na yɔ, na bolingo na yɔ, na kondima na yɔ, na lotomo na yɔ, na mpiko na yɔ ; nayebi mpe ete misala na yɔ na nsuka mileki misala na yɔ na liboso.

20 Kasi najali na yɔ likambo oyo ete opεsi njela na mwasi yango Yεjabεlε, oyo akolobaka ete ye mɔkɔ mosakoli, mpe akolakisaka mpe akojimbisaka baombo na ngai ete básala pite mpe bália mbεka na bikeko. 21 Napεsaki ye ntango ete ábalola motema, nde ajalaki na mposa na kobalola motema na pite na ye tε. 22 Najali kobwaka ye kati na mbeto, na baoyo bakosalaka na ye ekobo, kati na mpasi monεnε, sɔkɔ bakobalola mitema na misala na ye tε. 23 Nakoboma ye mpe bana na ye na liwa: bongo bikelesia yɔsɔ bikoyeba ete ngai moluki kati na mitema na makanisi na bato, nakopεsa bino mɔkɔ mɔkɔ lokola ebɔngi na misala na ye. 24 Nde na bino bamosusu wana na Twatila, baoyo yɔsɔ bajali na mateyo yango tε, baoyo bajangi koyeba makambo bojindo na Satana, (lokola bakobiangaka yango), nakotiela bino mokumba na bojito mosusu tε. 25 Lisusu, bósimba yango ejui bino tee ekoya ngai.

26 Mpɔ na molongi oyo akobatela misala na ngai kino nsuka, nakopεsa ye bokonji liboso na Bapakano, 27 akokεngεla bango na mpimbo na ebende, lokola mbeki na mbεlε ikotutamaka, (lokola ngai mpe nayambi epai na Tata na ngai), 28 nakopεsa ye mpe mɔtɔ na ntɔngɔ. 29 Oyo ajali na matoi áyoka yango elobi Molimo na bikelesia.

 

Na Ekelesia na Salade

3

Ókomela mwanje na ekelesia na Salade ete:

Oyo ajali na Milimo na Njambe yango nsambo, na miɔtɔ yango nsambo, alobi boye ete, Nayebi misala na yɔ ete nkombo ejali na yɔ ete ojali na bomɔi, nde okufi. 2 Ójalaka kokεngεla, ókembisa bilɔkɔ bitikali bilingaki kokufa. Mpɔ ete nakuti misala na yɔ ete misili kokoka na miso na Njambe na ngai tε ; 3 na bongo kanisaka lisusu lokola eyambaki mpe eyokaki yɔ, batelaka yango mpe balola motema. Na bongo sɔkɔ okokεngεla tε, nakoya lokola moyibi, mpe okoyeba tε sɔkɔ nakobimela yɔ ntango nini. 4 Kasi ojali na mwa nkombo mosusu kati na Salade, baoyo babebisi bilamba na bango mbindo tε; bakotambola na ngai elɔngɔ na bilamba mpεmbε, mpɔ ete bajali babɔngi.

5 Mpɔ na molongi, ye akolatisama bongo na bilamba mpεmbε, mpe nakoboma nkombo na ye na Buku na Bomɔi tε, nde nakoyambola nkombo na ye na miso na Tata na ngai mpe na miso na banje na ye. 6 Oyo ajali na matoi áyoka yango elobi Molimo na bikelesia.

 

Na Ekelesia na Filadεfεfi

 

7 Ókomela mwanje na ekelesia na Filadεlεfi ete,

Ye Moto-na-Bulε, Moto-na-Sɔlɔ, oyo ajali na lifungola na Dawidi, oyo akofungolaka mpe moto tε akofunga, oyo akofungaka mpe moto tε akofungola, alobi boye ete, Nayebi misala na yɔ. 8 Bótala, nasili kotia ekuke esili kokangwa polele na miso na yɔ, oyo moto tε akoki kofunga yango tε; mpɔ ete ojali na nguya mokε, obateli maloba na ngai, oangani nkombo na ngai tε. 9 Mpɔ na bango bajali na Yanganelo na Satana, baoyo balobi ete bango Bayuda, kasi bajali bongo tε, mpɔ bakobukaka lokuta, nakoyeisa bango, nakokumbisa bango liboso na makolo na yɔ, ete báyeba ete ngai nasili kolinga yɔ. 10 Mpɔ ete obateli maloba na mpiko na ngai, ngai mpe nakobatela yɔ na ntango na komekama elingi kobimela mikili yɔsɔ, mpɔ na komeka bango bakofandaka na mokili. 11 Najali koya nɔki; simbaka yango ejali na yɔ, na ntina ete moto tε ábɔtɔla motole na yɔ.

12 Mpɔ na molongi, nakojalisa ye likonji kati na Esambelo na Njambe na ngai, mpe akobima wana lisusu sɔkɔ mokε tε; likolo na ye nakokoma nkombo na Njambe na ngai, na nkombo na mboka na Njambe na ngai, (yango Yelusaleme na sika oyo ejali kokita na Likolo kolongwa na Njambe), na nkombo na ngai na sika. 13 Oyo ajali na matoi áyoka yango elobi Molimo na bikelesia.

 

Na Ekelesia na Laɔdikia

 

14 Ókomela mwanje na ekelesia na Laɔdikia ete,

Ye, Bobεlε-bongo, Motatoli na sembo mpe na sɔlɔ, Ebandeli na bojalisi na Njambe alobi boye ete, 15 Nayebi misala na yɔ ete yɔ mpiɔ tε, yɔ mɔtɔ mpe tε. Ɛε, mpɔ na kolinga ete ójala sɔkɔ mpiɔ sɔkɔ mɔtɔ! 16 Bongo awa ejali yɔ na mwa mɔtɔ mokε, nde na mɔtɔ tε, na mpiɔ mpe tε, etikali mokε nápambwa yɔ na monɔkɔ na ngai. 17 Okolobaka ete, Ngai mojui, nasili kojua mosɔlɔ mingi, najali na bosenga na elɔkɔ tε. Oyebi tε ete yɔ moto na bwale, na makambo na mawa, mobola, na miso makufi, bolumbu; 18 nakopεsa yɔ toli ete ósomba wɔlɔ mboka na ngai, oyo esili konangwa na mɔtɔ, ete ójala na mosɔlɔ mingi, na bilamba mpεmbε ete ómilatisa mpe nsɔni na bolumbu na yɔ émɔnana tε, na mafuta mpɔ na kopakola miso na yɔ ete ótalaka. 19 Sɔkɔ najali na boboto epai na banani, nakopamelaka bango yɔsɔ, nakopεsaka bango etumbu; na bongo salaka mposa, balola motema.

20 Yoka, natεlεmi na ekuke, kobεtaka kokoko, sɔkɔ moto nani akoyoka mongongo na ngai mpe akojipola monɔkɔ na ndako, nakokɔtεla ye mpe tokoliana elambo, biso na ye.

21 Mpɔ na molongi nakopεsa ye njela na kofanda na ngai elɔngɔ na kiti-na-bokonji na ngai, lokola ngai mpe nalongi mpe nafandi na Tata na ngai elɔngɔ na kiti-na-bokonji na ye. 22 Oyo ajali na matoi áyoka yango elobi Molimo na bikelesia.

 

MAKAMBO MAMƆNANI KATI NA LIKOLO

4

Na nsima na makambo oyo namɔnaki ekuke esili kojipwa na Likolo, mpe mongongo oyo nayokaki liboso kosolola na ngai lokola mongongo na kεlεlɔ eloba ete: Buta awa, mpe nakotalisa yɔ makambo makoki na yango kobima na nsima na oyo. 2 Nɔkinɔki najalaki kati na Molimo. Namɔnaki kiti-na-bokonji kati na Likolo, na Mofandi na Kiti-na-Bokonji yango. 3 Mofandi ajalaki na motindo na komɔnana na libanga na yasipi na salali, mpe monama mojingaki Kiti-na-Bokonji ejalaki na motindo na komɔnana na libanga na samala. 4 Makiti-na-bokonji ntuku-mibale-na-minei majingaki Kiti-na-Bokonji ; na makiti-na-bokonji yango mikolo ntuku-mibale-na-minei bafandaki, balataki bilamba mpεmbε, na mito na bango mitole na wɔlɔ. 5 Na Kiti-na-Bokonji ekobimaka mikalikali, na mingongo, na nkake. Miinda nsambo mipelaki liboso na Kiti-na-Bokonji, mijali Milimo na Njambe nsambo. 6 Liboso na Kiti-na-Bokonji lokola libeke na talatala na motindo na kulusatala. Kati na Kiti-na-Bokonji, mpe na epai na epai bijali-na-bomɔi minei, bitondaki na miso liboso mpe na nsima. 7 Ejali-na-bomɔi na liboso ejalaki na motindo na nkɔsi, oyo na mibale na motindo na ngɔmbε, oyo na misato na elongi na moto, oyo na minei na motindo na mpɔngɔ ejali kopombwa. 8 Bijali-na-bomɔi yango minei bijalaki na mapapu motoba motoba, na epai na epai mpe na kati bitondaka na miso. Bikopemaka tε, butu na moi kolobaka ete: Bulε! Bulε! Bulεl Yawe Njambe Mojui na Nguya yɔsɔ, Oyo ajalaki mpe ajali mpe akojala seko.

9 Sɔkɔ bijali-na-bomɔi yango bikopεsa nkεmbɔ, na lokumu, na matɔndi, mpɔ na Mofandi na Kiti-na-Bokonji oyo ajali na bomɔi libela na libela, 10 mikolo yango ntuku-mibale-na- minei bakokwea liboso na Mofandi na Kiti-na-Bokonji, bakokumbamela Oyo ajali na bomɔi libela na libela, bakobwaka mitole na bango liboso na Kiti-na-Bokonji, bango ete

11 Ɛ Nkolo mpe Njambe na biso, obɔngi kojua nkεmbɔ, na lokumu, na nguya, mpɔ ete yɔ ojalisaki bilɔkɔ yɔsɔ; mpɔ na mokano na yɔ bijalaki mpe bisili kojalisama.

 

Mpɔ na Mwana-na-Mpate

5

Na lobɔkɔ na mobali na Mofandi na Kiti-na-Bokonji namɔnaki mokanda mosili kokomama na kati mpe na nsima, mpe kokangama na bilembo nsambo. 2 Namɔnaki mpe mwanje makasi kosakola na mongongo makasi ete : Nani moto abɔngi na kokangola mokanda mpe na kolongola bilembo na yango. 3 Na Likolo, na mokili, na nse na mokili, moto tε akokaki kokangola mokanda mpe kotala yango. 4 Ngai mpe najalaki kolela mingi mpɔ ete moto mɔkɔ tε ajuami oyo abɔngi na kokangola mokanda mpe kotala yango. 5 Mɔkɔ na mikolo alobaki na ngai ete: Ólela tε, ótala, Nkɔsi oyo abimi na libota na Yuda, Ntina na Dawidi, alongi mpɔ na kokangola mokanda na bilembo na yango nsambo.

6 Kati na Kiti-na-Bokonji, na bijali-na-bomɔi mínei, mpe kati na mikolo, namɔnaki Mwana-na-Mpate atεlεmi, lokola sɔkɔ asili kobomama, na maseke nsambo, na miso nsambo, majali Milimo na Njambe nsambo mikotindamaka kati na mokili mobimba. 7 Akεndaki, akamataki yango na lobɔkɔ na mobali na Mofandi na Kiti-na-Bokonji. 8 Wana esili ye kokamata yango, bijali-na-bomɔi yango minei, na mikolo yango ntuku-mibale-na-minei, bakweaki liboso na Mwana-na-Mpate, bajalaki mɔkɔ mɔkɔ na njεnjε mpe na mbeki na wɔlɔ etondi na mpaka, oyo ijali mabɔndεli na Babulami. 9 Bakoyembaka loyembo na sika ete :

Ojali mobɔngi mpɔ na kokamata mokanda yango mpe na kokangola bilembo na yango, mpɔ ete obomamaki mpe na makila na yɔ osikwelaki Njambe bato na ndambo yɔsɔ, na minɔkɔ yɔsɔ, na bibolo yɔsɔ, na mabota yɔsɔ, 10 mpe ojalisi bango bokonji na banganga mpɔ na Njambe, mpe bakojala bakonji na mokili.

11 Namɔnaki mpe nayokaki mingongo na banje mingi bajingaki Kiti-na-Bokonji, mpe bijali-na-bomɔi, mpe mikolo ; motuya na bango ejalaki makiasi makiasi na nkoto nkoto, 12 balobaki na mongongo makasi ete:

Mwana-na-Mpate oyo asila kobomama ajali mobɔngi mpɔ na kojua nguya, na misɔlɔ, na mayεlε, na makasi, na lokumu, na nkεmbɔ, na masanjoli.

13 Mpe nayokaki bilɔkɔ yɔsɔ bijalisami, na Likolo, na mokili, na nse na mokili, na mai monεnε, na bilɔkɔ yɔsɔ na kati na yango lokola, koloba ete :

Na Mofandi na Kiti-na-Bokonji, mpe na Mwana-na- Mpate, masanjoli, na lokumu, na nkεmbɔ, na makasi, libela na libela.

14 Bijali-na-bomɔi minei bijalaki koloba ete : Bobεlε bongo ! mpe mikolo bakweaki kosambela.

 

Mpɔ na Kokangola Bilembo Nsambo

6

Namɔnaki Mwana-na-Mpate wana ekangolaki ye mɔkɔ na bilembo yango nsambo ; nayokaki mpe mɔkɔ na bijali-na-bomɔi koloba lokola mongongo na nkake ete : Yaka ! 2 Natalaki mpe namɔnaki mpunda mpεmbε; mofandi na yango ajalaki na litimbo, motole epεsεmεlaki ye, mpe abimaki kolonga ete álonga.

3 Wana ekangolaki ye elembo na mibale, nayokaki ejali- na-bomɔi na mibale koloba ete: Yaka! 4 Mpunda mosusu motane ebimi; epεsεmεlaki mofandi na yango ete álongola kimia na mokili na ntina ete bato bábomana; mopanga monεnε mpe epεsεmεlaki ye.

5 Wana ekangolaki ye elembo na misato, nayokaki ejali-na- bomɔi na misato koloba ete: Yaka! Natalaki, namɔnaki mpunda mwindo; mofandi na yango ajalaki na kilo na lobɔkɔ na ye. 6 Nayokaki mongongo lokola kati na bijali-na-bomɔi minei koloba ete: Kɔpɔ mibale na masango mpata, kɔpɔ motoba na lɔsɔ mpata; bebisa mafuta, na mvinyo, mpe tε.

7 Wana ekangolaki ye elembo na minei nayokaki mongongo na ejali-na-bomɔi na minei koloba ete: Yaka! 8 Natalaki, namɔnaki mpunda na langi lokola mpɔndu, mpɔ na mofandi na yango, nkombo na ye, Liwa; Seolo mpe ajalaki kobila ye. Bokonji liboso na ndambo-na-minei na mokili epεsεmεlaki bango, mpɔ na koboma na mopanga, na njala, na kufa, na banyama na yauli na mokili.

9 Wana ekangolaki ye elembo na mitano, namɔnaki na nse na Etumbelo milimo na bango basili kobomama mpɔ na Maloba na Njambe mpe mpɔ na matatoli majalaki na bango. 10 Bangangaki na mingongo makasi ete: ¿Kino ntango nini? ε Nkolo na bulε mpe na sɔlɔ, ¿ okosambisa tε mpɔ na kobukanisa bango bafandi na mokili na ntina na makila na biso ? 11 Mikoto mpεmbε epεsεmεlaki bango mɔkɔ mɔkɔ, mpe elobamelaki bango ete naino mwa ntango mokε bakopema, kino ekokoka baninga na bango baombo, na Bandeko na bango baoyo balingaki kobomama lokola esili bango mpenja kobomama.

12 Wana ekangolaki ye elembo na motoba, namɔnaki ete mokili eninganaki mingi, ntango eyindaki lokola ngɔtɔ na nsuki, sanja mobimba eyaki lokola makila, 13 miɔtɔ na Likolo mikweaki na nse, (lokola mosuke ekobwaka mbuma na yango mogugu wana ejali yango koningana na mopεpε makasi), 14 Likolo ekangamaki lokola litɔkɔ kojingama, ngomba yɔsɔ na bisanga yɔsɔ bilongwaki na bisika na yango. 15 Bakonji na mokili, na bato minεnε, na mikolo na bakεpitεnε, na bajui, na bato makasi, na bato yɔsɔ baombo mpe bansɔmi, bamibombaki kati na mabulu, na mabanga na ngomba, 16 koloba na ngomba mpe na mabanga ete: Bókwela biso, bójipa biso na miso na Mofandi na Kiti-na-Bokonji, mpe na nkεlε na Mwana-na-Mpate, 17 mpɔ ete Mokɔlɔ Monεnε na nkεlε na ye eyei, ¿ nani mpe akoki kotεma ?

 

7

Na nsima na likambo oyo namɔnaki banje minei batεmi na nsuka yɔsɔ minei na mokili, kosimba mipεpε minei na mokili, na ntina ete mopεpε épεpa na mokili tε, sɔkɔ na mai tε, sɔkɔ na njete mɔkɔ tε. 2 Namɔnaki mpe mwanje mosusu kobuta na epai na ebimelo na ntango, ajalaki na elembo na Njambe na Bomɔi, angangaki na mongongo makasi na banje yango minei baoyo epεsεmεli bango njela na kobebisa mokili, na mai, 3 ye ete: Bótika kobebisa mokili, na mai, na njete, kino ekosila biso kotiela baombo na Njambe na biso elembo na liboso na bilongi na bango.

4 Nayokaki motuya na bango basili kotiama elembo; ejalaki nkoto mokama-na-ntuku-minei-na-minei, batiamaki elembo kati na mabota yɔsɔ na bato na Yisalaele. 5 Bato na libota na Yuda nkoto jomi-na-mibale ; bato na libota na Lubene nkoto jomi-na-mibale; bato na libota na Kada nkoto jomi-na-mibale; 6 bato na libota na Asele nkoto jomi-na-mibale; bato na libota na Nafatali nkoto jomi-na-mibale; bato na libota na Manase nkoto jomi-na-mibale; 7 bato na libota na Simeona nkoto jomi-na-mibale; bato na libota na Lεwi nkoto jomi-na-mibale; bato na libota na Yisakala nkoto jomi-na-mibale; bato na libota na Jebuluna nkoto jomi-na-mibale; 8 bato na libota na Yosefe nkoto jomi-na-mibale; bato na libota na Bεnyamina nkoto jomi-na-mibale.

9 Na nsima na makambo oyo natalaki, namɔnaki ebele monεnε, oyo moto tε akoki kotanga motuya na bango ; bautaki na mabota yɔsɔ, na ndambo yɔsɔ, na bibolo yɔsɔ, na minɔkɔ yɔsɔ; batεlεmaki liboso na Kiti-na-Bokonji mpe liboso na Mwana-na-Mpate, balatisamaki mikoto mpεmbε, basimbaki mango na mabila na mabɔkɔ na bango. 10 Bakongangaka na mingongo makasi ete:

Lobiko na Njambe oyo afandi na Kiti-na-Bokonji, mpe na Mwana-na-Mpate !

11 Banje yɔsɔ baoyo basili kotεma epai na epai na Kiti-na Bokonji, mpe na mikolo yango, mpe na bijali-na-bomɔi yango minei, bakweaki na bilongi na bango liboso na Kiti-na-Bokonji, kosambela Njambe ete:

12 Bobεlε bongo! masanjoli, na nkεmbɔ, na mayεlε, na matɔndi, na lokumu, na nguya, na makasi, mpɔ na Njambe na biso libela na libela, bobεlε bongo.

13 Mɔkɔ na mikolo ajongisaki monɔkɔ, alobaki na ngai ete: Baoyo balatisami mikoto mpεmbε bajali banani, bauti mpe wapi? 14 Nalobaki na ye ete: Nkolo na ngai, yɔ oyebi. Alobaki na ngai ete : Baoyo awa bango bakobimaka na monyɔkɔ monεnε, basukoli mikoto na bango, bayeisi yango mpεmbε na makila na Mwana-na-Mpate; 15 yango wana bajali liboso na Kiti-na-Bokonji na Njambe, bakosalelaka ye butu na moi kati na Esambelo na ye, Mofandi na Kiti-na-Bokonji akojipa bango. 16 Bakoyoka njala lisusu tε, sɔkɔ mposa na mai lisusu tε, moi ekobola bango sɔkɔ mokε tε, na mɔtɔ yɔsɔ mpe tε, 17 mpɔ ete Mwana-na-Mpate oyo na kati na Kiti-na-Bokonji akobatela bango, akokamba bango epai na bitoko na mai na bomɔi. Njambe mpe akolongola mpisoli yɔsɔ na miso na bango.

 

8

Wana ekangolaki ye elembo na nsambo, kati na Likolo nyε ejalaki sɔkɔ ndambo na ntango.

Mpɔ na Koyula Makεlεlɔ Nsambo

 

2 Namɔnaki banje nsambo baoyo bakotεmaka liboso na Njambe, mpe makεlεlɔ nsambo mapεsεmεlaki bango. 3 Mwanje mosusu ayaki mpe, atεlεmaki epai na Etumbelo, asimbaki mbeki na wɔlɔ na kotumba mpaka, mpe mpaka mingi epεsεmεli ye, ntina ete ápεsa yango na mabɔndεli na Babulami yɔsɔ na likolo na Etumbelo na wɔlɔ na liboso na Kiti-na-Bokonji. 4 Milinga na mpaka na lobɔkɔ na mwanje mibutelaki mabɔndεli na Babulami na miso na Njambe. 5 Mwanje akamataki mbeki na kotumba mpaka, atondisaki yango na mɔtɔ na Etumbelo, abwaki yango epai na mokili, mpe nkake ebimaki, na mingongo, na mikalikali, na koningana na mokili, 6 mpe banje yango nsambo baoyo bajalaki na makεlεlɔ yango nsambo babɔngisa yango mpɔ na koyula.

7 Oyo na liboso ayulaki; matandala, na mɔtɔ mosangani na makila, mabwakamaki epai na mokili. Ndambo-na-misato na mokili ejikaki, ndambo-na-misato na matiti mobesu yɔsɔ majikaki.

8 Mwanje na mibale ayulaki; elɔkɔ lokola ngomba monεnε kojika mɔtɔ ebwakamaki kati na mai monεnε; ndambo-na-misato na mai mabongwanaki makila, 9 ndambo-na-misato na bilɔkɔ na bomɔi kati na mai bikufaki, ndambo-na-misato na masua makufaki.

10 Mwanje na misato ayulaki; mɔtɔ monεnε na Likolo ekweaki, kopela lokola mwinda, ekweaki likolo na ndambo-na-misato na bibale, na majiba. 11 Nkombo na mɔtɔ yango: Apisiti. Ndambo-na-misato na mai mabongwani na bololo na apisiti; bato mingi bakufaki mpɔ na mai masila kojali bololo.

12 Mwanje na minei ayulaki; ndambo-na-misato na ntango ebolamaki, na ndambo-na-misato na sanja, na ndambo-na-misato na miɔtɔ, mpe ndambo-na-misato na bango bibongwanaki molili ; ndambo na ntango moi etanaki tε, na butu bobεlε bongo.

13 Natalaki, nayokaki mpɔngɔ mɔkɔ kopombwa na njanga, koloba na mongongo makasi ete : Mawa ! Mawa ! Mawa ! na bato bakofandaka na mokili mpɔ na mingongo na makεlεlɔ na banje misato baoyo balingi koyula yango.

 

9

Mwanje na mitano ayulaki; namɔnaki mɔtɔ na Likolo mosili kokwea na mokili; lifungola na libulu na bojindo epεsεmεlaki ye. 2 Akangolaki libulu na bojindo, mpe milinga mibimaki na libulu lokola milinga na litumbu monεnε, ntango eyindaki, na mipεpε, mpɔ na milinga na libulu. 3 Mayoyo mabimaki na milinga kati na mokili, mpe majuaki nguya lokola nguya na bankotó na mokili. 4 Balakamaki ete bábebisa lititi mɔkɔ na mokili tε, sɔkɔ njete mɔkɔ tε, kasi bobεlε bato baoyo bajangi elembo na Njambe na bilongi na bango. 5 Njela epεsεmεlaki bango ete báboma bato tε, kasi bátumolana sanja mitano. Matumoli na bango lokola matumoli na nkotó oyo asili kobεta moto. 6 Na mikɔlɔ yango bato bakoluka kufa, bakojua yango sɔkɔ mokε tε; bakojala na mposa na kokufa, mpe kufa ekojala kokimaka bango. 7 Mitindo na mayoyo yango mijalaki lokola bampunda babɔngisami mpɔ na etumba; na mito na bango lokola mitole na motindo na wɔlɔ; bilongi na bango lokola bilongi na bato ; 8 nsuki na bango lokola nsuki na basi ; mino na bango lokola mino na nkɔsi; 9 bibolo na ntolo na bango lokola bibolo na ebende; konguluma na mapapu na bango lokola konguluma na makalo na bampunda mingi kotambola mbango na etumba; 10 mikila na bango lokola mikila na bankotó na kolia, nguya na bango ejali na mikila na bango mpɔ na kobebisa bato sanja mitano. 11 Mwanje na libulu bojindo ajali mokonji na bango, nkombo na ye na monɔkɔ na liεbεlε : Abadona ; nkombo na ye na monɔkɔ na liεla : Apɔlwɔna. 12 Mawa mɔkɔ esili; mawa mibale majali koya na nsima na makambo oyo.

13 Mwanje na motoba ayulaki; nayokaki mongongo mɔkɔ kobima na kati na maseke minei na Etumbelo na wɔlɔ na liboso na Njambe, 14 molobi na mwanje na motoba oyo ajalakaki na kεlεlɔ ete: Kangola banje yango minei baoyo basili kokangama epai na ebale Pelata. 15 Banje yango minei bakangwaki, baoyo babɔngisamaki mpɔ na ntango, na mokɔlɔ, na sanja, na mbula, na ntina ete báboma ndambo-na-misato na bato ; 16 mpe motuya na bibele na bato na mpunda na etumba ejalaki makiasi kiasi mibale, nayokaki mpɔ na motuya na bango. 17 Namɔnaki bampunda, na bafandi likolo na bango, na mitindo oyo boye : bajalaki na bibolo na ntolo na motane na mwindo na mondo lokola sufulu ; mito na bampunda lokola mito na bankɔsi, mpe na minɔkɔ na bango ekobimaka mɔtɔ, na milinga, na sufulu. 18 Na malɔji oyo misato ndambo-na-misato na bato babomamaki na mɔtɔ, na milinga, na sufulu, oyo bibimaki na minɔkɔ na bango. 19 Nguya na bampunda ejali na minɔkɔ na bango mpe na mikila na bango ; mpɔ ete mikila na bango lokola banyɔka, mijali na mito, na yango bakobebisaka bato. 20 Bato baoyo batikalaki, baoyo babomamaki na malɔji oyo tε, baboyaki kobalola mitema mpɔ na kotika misala na mabɔkɔ na bango, baboyaki mpe kotika kosambela milimo mabe, na bikeko na wɔlɔ, na palata, na ebende, na mabanga, na mabaya, oyo bikoki komɔna tε, sɔkɔ koyoka tε, sɔkɔ kotambola tε; 21 baboyaki kobalola mitema na koboma na bango, na ndɔki na bango, na pite na bango, na miibi na bango.

 

10

Namɔnaki mpe mwanje mosusu makasi kokita na Likolo ; alatisamaki lipata, monama ejalaki na motó na ye, elongi na ye lokola ntango, makolo na ye lokola makonji na mɔtɔ; 2 na lobɔkɔ na ye mwa mokanda mokε mosili kojipwa polele. Atiaki lokolo na ye na mobali na likolo na mai monεnε, mpe lokolo na ye na mwasi na likolo na mokili, 3 angangaki na makasi lokola kolela na nkɔsi. Wana engangaki ye, nkake nsambo ilobaki na mingongo na yango. 4 Wana elobaki nkake yango nsambo, nalingaki kokoma; mpe nayokaki mongongo kobima na Likolo ete : Bomba makambo malobi nkake nsambo, koma yango mpe tε. 5 Mpɔ na mwanje oyo atεlεmaki likolo na mai monεnε mpe mokili, atombolaki lobɔkɔ na ye na mobali epai na Likolo, 6 akataki ndai na Oyo ajali na bomɔi libela na libela, Oyo mpe ajalisaki Likolo na bilɔkɔ na kati na yango, na mokili na bilɔkɔ na kati na yango, na mai monεnε na bilɔkɔ na kati na yango, ete: Ntango ekojala lisusu tε. 7 Kasi na mikɔlɔ yango na mwanje na nsambo, wana ekolinga ye koyula, libombami na Njambe esili kokoka lokola epεsaki ye nsango malamu na Basakoli baombo na ye.

8 Mpe mongongo oyo nayokaki kobima na Likolo, asololaki na ngai lisusu ete : Kεndε kokamata mokanda mojali polele na lobɔkɔ na mwanje oyo atεlεmi na mai mpe na mokili. 9 Nakεndaki na ngai epai na mwanje koloba na ye ete ápεsa ngai mwa mokanda yango. Alobaki na ngai ete: Kamata yango kolia yango; ekojala bololo na libumu na yɔ, kasi na monɔkɔ na yɔ ekojala elεngi lokola njoi. 10 Nakamati mwa mokanda yango na lobɔkɔ na mwanje, nalia yango, mpe na monɔkɔ na ngai ejalaki na elεngi lokola njoi; wana esili ngai kolia yango libumu na ngai ejalaki na bololo. 11 Balobaki na ngai mpe ete: Ekoki na yɔ lisusu kosakola na ntina na bibolo, na mabota, na minɔkɔ, na bakonji mingi.

 

11

Mokekele lokola lingenda epεsεmεlaki ngai. Alobaki na ngai ete: Tεlεma kopima Esambelo na Njambe, na Etumbelo, na basambeli kati na yango. 2 Mpɔ na lopango ejali libanda na Esambelo, bwaka yango libanda, pima yango tε, mpɔ ete epεsεmεla Bapakano ; bakonyatela Mboka-na-Bulε sanja ntuku-minei-na-mibale. 3 Nakopεsa batatoli na ngai mibale njela, bakosakola mikɔlɔ nkoto na mikama mibale na ntuku-motoba, kolataka ngɔtɔ. 4 Bango wana bilaya mibale mpe miinda mibale bikotεmaka na miso na Nkolo. 5 Sɔkɔ moto mɔkɔ ajali na mposa na kojokisa bango, mɔtɔ ekobimaka na minɔkɔ na bango kolia bayini na bango. Sɔkɔ moto mɔkɔ akojala na mposa na kojokisa bango, ekoki na ye kobomama bongo. 6 Bango wana bajali na nguya na kojipa Likolo, ete mbula énokaka na mikɔlɔ na bisakweli na bango tε; bajali mpe na nguya na kobalola mai makila, mpe na kobola mokili na malɔji mbala na mbala, sɔkɔ mposa ejali na bango ntango nini. 7 Sɔkɔ bakosilisa litatoli na bango ntango nini, Nyama-na-Yauli oyo akobuta na libulu bojindo akobunana na bango etumba, akoleka bango, akoboma bango. 8 Bibembe na bango bikolala na balabala na Mboka yango monεnε, oyo ekobiangamaka na lisese ete, Sɔdɔmɔ, na Ejipito; Nkolo na bango mpe abakisamaki na ekulusu wana. 9 Bamosusu na mabota, na ndambo, na minɔkɔ, na bibolo, bajali kotala bibembe na bango mikɔlɔ misato na ndambo; bajali mpe kopεsa njela na kokunda bibembe na liyita tε. 10 Bango bafandi na mokili bajali kosepela na mpɔ na bango, mpe koyoka esεngɔ, bakokabana makabo, mpɔ ete basakoli yango mibale batumolaki bafandi na mokili.

11 Na nsima na mikɔlɔ misato na ndambo Molimo na bomɔi, oyo abimi na Njambe, akɔtεlaki bango, mpe batεlεmaki na makolo na bango, mpe nsɔmɔ monεnε ekwelaki bango yɔsɔ batalaki bango. 12 Nayokaki mongongo makasi na Likolo koloba na bango ete : Bóbuta awa ! Babutaki na Likolo kati na lipata, mpe bayini na bango bamɔnaki bango. 13 Na ntango yango mokili eninganaki mingi; ndambo-na-jomi na mboka yango ekweaki; nkombo na bato bakufaki na koningana yango ijalaki nkoto nsambo. Bango batikalaki babangaki mingi, bakumisaki Njambe na Likolo. 14 Mawa na mibale esili; mawa na misato ejali koya nɔki.

15 Mwanje na nsambo ayulaki; mingongo makasi kati na Likolo ete:

Bokonji na mokili oyo esili kojala bokonji na Nkolo na biso mpe na Masiya na ye. Akojala mokonji libela na libela.

16 Mikolo yango ntuku-mibale-na-minei, baoyo bafandaki na makiti-na-bokonji na bango na liboso na Njambe, bakweaki na bilongi na bango kosambela Njambe, 17 bango ete:

Tojali kotɔnda yɔ, ε Yawe Njambe, Mojui na Nguya yɔsɔ, oyo ajali mpe ajalaki; ntina ete okwi nguya na yɔ monεnε, mpe osili kojala mokonji. 18 Bapakano bangalaki, mpe nkεlε na yɔ eyaki, elaka na kosambisa bakufi eyaki mpe, elaka na kopεsa libonja na basakoli baombo na yɔ mpe na Babulami mpe na bango bakobiangaka nkombo na yɔ, na bato mikε na bato minεnε; elaka na kobebisa babebisi na mokili.

19 Esambelo na Njambe, oyo kati na Likolo ejipwaki, mpe Sanduku-na-Endimaneli na ye kati na Esambelo na ye emɔnanaki; mikalikali mijalaki, na mingongo, na nkake, na matandala mingi.

 

Bilembo na Mwasi mpe na Ndalakɔna

12

Elembo monεnε emɔnanaki kati na Likolo: Mwasi oyo asili kolata moi, na sanja na nse na matambe na ye, na motole na miɔtɔ jomi-na-mibale na motó na ye. 2 Ajali na libumu, ajali konganga mpɔ na kokema, na kotumolana na kobota. 3 Elembo mosusu emɔnanaki kati na Likolo: Ndalakɔna motane monεnε, oyo ajali na mito nsambo na maseke jomi; na mito na ye mitole-na-bokonji nsambo; 4 mokila na ye ekobendaka ndambo-na-misato na miɔtɔ na Likolo, ebwaki yango na mokili. Ndalakɔna atεlεmi liboso na mwasi oyo alingi kobota, na ntina ete ália mwana na ye, sɔkɔ akobota ntango nini. 5 Abotaki mwana mobali, oyo akokεngεlaka mabota yɔsɔ na mpimbo na ebende; mwana na ye abɔtɔlamaki tee liboso na Njambe, na kiti-na-bokonji na ye. 6 Mwasi akimaki na lisobe, kuna ejalaki ye na esika ebɔngisamaki na Njambe, ete báleisaka ye wana mikɔlɔ nkoto mɔkɔ na mikama mibale na ntuku-motoba.

7 Etumba ebimaki kati na Likolo; Mikele na banje na ye kobunaka etumba na Ndalakɔna. Ndalakɔna abunanaki, na banje na ye, 8 nde balongaki tε, ata esika kati na Likolo ejuamaki na bango mpe tε. 9 Ndalakɔna yango monεnε abwakami, ye nyɔka na kalakala, oyo akobiangamaka Motεmεli mpe Satana, mojimbisi na bato na mokili mobimba; abwakami na nse, banje na ye mpe babwakami na ye elɔngɔ. 10 Nayokaki mongongo makasi kati na Likolo koloba ete:

Sasaipi lobiko, na nguya, na Bokonji na Njambe na biso, na Bokonji na Masiya na ye, esili koya; mpɔ ete Mofundi na Bandeko na biso, oyo akofundaka bango na liboso na Njambe butu na moi, asili kobwakama. 11 Baleki ye mpɔ na makila na Mwana-na-Mpate, mpe na maloba na litatoli na bango; balingaki bomɔi na bango kino kufa tε. 12 Na bongo bósepelaka, ε Likolo mpe bino bafandi wana ! Mawa na mokili mpe na mai monεnε ! mpɔ ete Satana akiteli bino na kongala mingi, ayebi ete ajali na mwa elaka mokuse.

13 Wana emɔnaki Ndalakɔna ete abwakami na mokili, anyɔkɔlaki mwasi oyo aboti mwana mobali yango. 14 Mapapu mibale na mpɔngɔ monεnε mapεsεmεlaki mwasi ete ápombwa tee lisobe na esika na ye, kuna ekoleisamaka ye elanga, na bilanga mibale, na ndambo na elanga, mpɔ na kokima nyɔka yango. 15 Nyɔka abimisaki mai na monɔkɔ na ye lokola ebale na nsima na mwasi, ete ánatisa ye na ebale yango. 16 Nde mabele masungaki mwasi, majipolaki monɔkɔ na yango, mamεlεki ebale ebimisi Ndalakɔna na monɔkɔ na ye. 17 Ndalakɔna ayokelaki mwasi nkanda, alongwaki kobuna etumba na bango batikali na libota na mwasi, baoyo batosaki malako na Njambe mpe bajalaki na matatoli na Yesu ; atεlεmaki na libongo na mai monεnε.

 

13

Namɔnaki Nyama-na-Yauli kobima na mai monεnε, ajalaki na maseke jomi, na mito nsambo; na maseke na ye mitole-na-bokonji jomi; na mito na ye nkombo na kotuka. 2 Nyama-na-Yauli, oyo namɔnaki, ajalaki na motindo na nkɔi, makolo na ye lokola makolo na ngombolo, monɔkɔ na ye lokola monɔkɔ na nkɔsi. Ndalakɔna apεsaki ye nguya na ye, na kiti-na-bokonji na ye, na bokonji monεnε. 3 Mɔkɔ na kati na mito na ye ejalaki lokola sɔkɔ ejokaki kino kufa, nde mpota na ye na kufa esila kobika. Mokili mobimba ekamwaki na nsima na Nyama-na-Yauli, 4 basambelaki Ndalakɔna oyo asili kopεsa Nyama-na-Yauli bokonji, basambelaki mpe Nyama-na-Yauli ete: ¿Nani akokani na Nyama-na-Yauli? 5 ¿Nani akoki kobunana na ye? Monɔkɔ na kosolola makambo minεnε na bitukeli epεsεmεlaki ye; bokonji mpe epεsεmεlaki ye mpɔ na kosala misala sanja ntuku-minei-na-mibale. 6 Ajipolaki monɔkɔ na ye mpɔ na kotuka Njambe, kotuka nkombo na ye, na Mongombo na ye, oyo bikojalaka kati na Likolo. 7 Njela epεsεmεlaki ye kobuna etumba na Babulami mpe koleka bango; bokonji epεsεmεlaki ye liboso na ndambo yɔsɔ, na bibolo yɔsɔ, na minɔkɔ yɔsɔ, na mabota yɔsɔ. 8 Bato yɔsɔ bafandi na mokili bakosambela ye, baoyo nkombo na bango ijangi kokomama na Buku na Bomɔi na Mwana-na-Mpate oyo asili kobomama longwa na Bojalisi na mokili.

9 Sɔkɔ moto mɔkɔ ajali na litoi áyoka. 10 Sɔkɔ moto mɔkɔ ajali mpɔ na kokangama mokangami, akokɔtεla bokangami. Sɔkɔ moto mɔkɔ akobomama na mopanga, ekoki na ye kobomama na mopanga. Oyo awa mpiko mpe kondima na Babulami.

11 Namɔnaki Nyama-na-Yauli mosusu kobuta, kobima na mokili; ajalaki na maseke mibale lokola maseke na mwana-na-mpate, mpe ajalaki kosolola lokola ndalakɔna. 12 Akosalaka na bokonji na Nyama-na-Yauli na liboso na miso na ye wana. Akosambelisaka mokili na bafandi na mokili yɔsɔ, ete bása- mbelaka Nyama-na-Yauli na liboso, oyo mpota na ye na kufa esili kobika. 13 Akosakala mpe bilembo minεnε, bongo akobimisa ata mɔtɔ na Likolo, ékita na nse na miso na bato. 14 Akojimbisaka bafandi na mokili mpɔ na bilembo bipεsεmεli ye ete ásala yango na miso na Nyama-na-Yauli; kolobaka na bafandi na mokili ete básala ekeko mpɔ na Nyama-na-Yauli, oyo ajoki mpota na mopanga nde abiki. 15 Njela epεsεmεli ye ete ápεsa bomɔi na ekeko na Nyama-na-Yauli, ntina ete ekeko na Nyama-na-Yauli ésolola, mpe ete ábomisa bato yɔsɔ baoyo baboi kosambela ekeko na Nyama-na-Yauli. 16 Akotiisaka bato yɔsɔ elembo, na bato mikε na bato minεnε, na bajui na babola, na bansɔmi na baombo, ete bátiama elembo na mabɔkɔ na bango na mobali sɔkɔ na liboso na bilongi na bango. 17 Akosalaka bongo ete bobεlε bango bajali na elembo oyo, nkombo na Nyama-na-Yauli sɔkɔ motuya na nkombo na ye, bákokaka kosomba mpe kotεka.

18 Awa mayεlε: oyo ayebi kokanisa átanga motuya na nkombo na Nyama-na-Yauli; mpɔ ete ejali motuya na moto. Motuya na ye, Mikama motoba na ntuku-motoba-na-motoba.

 

Mpɔ na Babulami na Njambe

14

Natalaki, namɔnaki Mwana-na-Mpate atεlεmi na ngomba Siona, na ye elɔngɔ bato nkoto mokama-na-ntuku-minei-na-minei baoyo na nkombo na ye mpe nkombo na Tata na ye esili kokomama na liboso na bilongi na bango. 2 Nayokaki mongongo kobima na Likolo lokola mongongo na bwεta mingi, lokola mongongo na nkake monεnε. Mongongo moyokaki ngai ejalaki lokola bato na njεnjε kobεta njεnjε na bango. 3 Bajali koyemba loyembo na sika na liboso na Kiti-na-Bokonji, mpe na liboso na bijali-na-bomɔi yango minei, na mikolo. Moto mosusu tε ayebaki koyekola loyembo yango, bobεlε bango nkoto mokama-na-ntuku-minei-na-minei, baoyo basili kosikwa na mokili. 4 Bango wana bamibebisi na basi tε, bajali bato bakɔti libala tε; bango bakobilaka Mwana-na-Mpate sɔkɔ akei epai wapi. Bango basikwi kati na bato, mbuma-na-liboso na Njambe mpe na Mwana-na-Mpate; 5 na minɔkɔ na bango lokuta ejuami tε; bajali na mpɔ na kofundama tε.

6 Namɔnaki mwanje mosusu kopombwa na njanga, ajalaki na Nsango Malamu na seko mpɔ na kosakola na bafandi na mokili mpe na mabota yɔsɔ, na ndambo yɔsɔ, na minɔkɔ yɔsɔ, na bibolo yɔsɔ. 7 Alobaki na mongongo makasi ete: Bómεmisa Njambe ! Bópεsa ye nkεmbɔ ! mpɔ ete ntango na Esambiseli na ye eyei. Bósambela oyo asalaka Likolo, na nse, na mai monεnε, na bitoko na mai.

8 Mwanje mosusu na mibale abilaki koloba ete: Ekwei! Babεlε monεnε ekwei ! oyo asili komεlisa mabota yɔsɔ masanga na kongala na pite na ye.

9 Mwanje mosusu na misato abili bango, koloba na mongongo makasi ete: Sɔkɔ moto mɔkɔ akosambela Nyama-na-Yauli, na ekeko na ye, mpe akokamata elembo na liboso na elongi na ye sɔkɔ na lobɔkɔ na ye, 10 ye mpe akomεla masanga na kongala na Njambe masili kosopana bongo yango mpamba kati na nkεni na nkεlε na ye, akotumolana na mɔtɔ na sufulu na miso na banje na bulε mpe na miso na Mwana-na-Mpate. 11 Milinga na matumoli na bango mikobutaka libela na libela. Butu na moi basambeli na Nyama-na-Yauli mpe na ekeko na ye bajali na epemeli tε, εε bongo mpɔ na oyo akokamata elembo na nkombo na ye. 12 Oyo mpiko na Babulami, baoyo bakotosaka malako na Njambe mpe Bindimeli na Yesu.

13 Nayokaki mpe mongongo kobima na Likolo, koloba ete: Koma ete, Esεngɔ na bakufi kati na Nkolo baoyo bakokufa longwa sasaipi. Molimo alobi ete: Ɛε ete bápemaka na bwale na bango. Misala na bango mikobilaka na bango elɔngɔ.

14 Natalaki, namɔnaki lipata mpεmbε; likolo na lipata, mɔkɔ afandaki na motindo na moto. Na motó na ye motole na wɔlɔ, mpe na lobɔkɔ na ye likwangola na mino mingi.

15 Mwanje mosusu abimaki na Esambelo, angangaki na oyo afandaki na lipata, na mongongo makasi ete: Tinda likwangola na yɔ mpe buka, mpɔ ete ntango na kobuka eyei, mpe bilɔkɔ na kobuka na mokili biteli. 16 Oyo afandi na lipata abwaki likwangola na ye na mokili, mpe bilɔkɔ na mokili bibukanaki.

17 Mwanje mosusu abimaki na Esambelo na Likolo, ye mpe ajalaki na likwangola na mino mingi.

18 Mwanje mosusu abimaki na Etumbelo, oyo ajalaki na bokonji na mɔtɔ na yango, abeelaki na mongongo makasi na oyo ajalaki na likwangola na mino mingi, ye ete: Tinda likwangola na yɔ oyo na mino mingi, buka mito na mbuma na mowiti na mokili, mpɔ ete mbuma na yango iteli. 19 Mwanje abwaki likwangola na ye na mokili, abukaki mbuma na mowiti na mokili, abwaki yango na ekamelo monεnε na kongala na Njambe. 20 Ekamelo enyatamaki na libanda na mboka, mpe makila abimaki na ekamelo, bojindo na yango kino minɔkɔ na mpunda, molai na yango kino masatali nkoto na mikama motoba.

 

Mpɔ na Kosopa Mbeki na Wɔlɔ Nsambo

15

Namɔnaki elembo mosusu na Likolo, elembo monεnε na kokamwa, banje nsambo na malɔji na nsuka nsambo, mpɔ ete kongala na Njambe ekokisami kati na yango. 2 Namɔnaki libeke lokola libeke na talatala esili kosangana na mɔtɔ; balongi na etumba na Nyama-na-Yauli, mpe na ekeko na ye, mpe na motuya na nkombo na ye, batεlεmaki likolo na libeke na talatala, bajalaki na njεnjε na Njambe. 3 Bakoyembaka loyembo na Mose moombo na Njambe mpe loyembo na Mwana-na-Mpate ete :

Misala na yɔ minεnε mpe na kokamwa, Ɛ Yawe Njambe Mojui na nguya yɔsɔ.

Njela na yɔ sembo mpe na sɔlɔ, ε Mokonji na mabota.

4 ¿ Nani áboya komεmisa yɔ Nkolo ?

¿ Nani áboya kokumisa nkombo na yɔ ?

Yɔ mɔkɔ ojali bulε mpɔ ete mabota yɔsɔ bakoya kosambela liboso na yɔ.

Mpɔ ete bikateli na yɔ sembo bisili komɔnana polele.

5 Na nsima na makambo oyo natalaki; Esambelo na Mongombo na Litatoli kati na Likolo ejipwaki polele, 6 mpe banje yango nsambo baoyo na malɔji yango nsambo babimaki na Esambelo, balataki bilamba mpεtɔ na langilangi, bajingamaki ntolo na bango na nkamba na wɔlɔ. 7 Mɔkɔ na bijali-na-bomɔi apεsaki banje yango nsambo mbeki na wɔlɔ nsambo itondaki na kongala na Njambe oyo ajali na bomɔi libela na libela. 8 Esambelo etondaki na milinga mibimaki na nkεmbɔ na Njambe mpe na nguya na ye. Moto tε akokaki kokɔtεla Esambelo kino esila malɔji yango nsambo na banje yango nsambo.

 

16

Nayokaki mongongo makasi kobima na Esambelo, koloba na banje yango nsambo ete: Bókεndε na bino kosopa mbeki yango nsambo na kongala na Njambe epai na mokili.

2 Oyo na liboso alongwaki, asopaki mbeki na ye na mokili ; mpota mabe na mpasi eyaki na bato bajalaki na elembo na Nyama-na-Yauli mpe na basambeli na ekeko na ye.

3 Oyo na mibale asopaki mbeki na ye na mai monεnε; mayaki lokola makila na ebembe, mpe bilɔkɔ yɔsɔ na bomɔi kati na mai bikufaki.

4 Oyo na misato asopaki mbeki na ye na bibale mpe na bitoko na mai; biyaki makila. 5 Nayokaki mwanje na mai koloba ete: Ojali sembo, Oyo ajali mpe ajalaki, Oyo na bulε, mpɔ ete okati boye ; 6 mpɔ ete basopaki makila na Babulami mpe na Basakoli, mpe omεlisi bango makila. 7 Babɔngi na yango. Nayokaki Etumbelo koloba ete: Ɛε, Yawe Njambe Mojui na Nguya yɔsɔ, bikateli na yɔ bijali na sɔlɔ mpe na sembo.

8 Oyo na minei asopaki mbeki na ye na ntango; njela epεsεmεlaki yango kojikisa bato na mɔtɔ. 9 Bato bajikaki na moi makasi mpenja, batukaki nkombo na Njambe oyo ajali na nguya na malɔji oyo, babalolaki mitema mpe na kokumisa ye tε.

10 Oyo na mitano asopaki mbeki na ye na kiti-na-bokonji na Nyama-na-Yauli; bokonji na ye eyindaki, bato batamunyaki ndemo na bango mpɔ na mpasi, 11 batukaki Njambe na Likolo mpɔ na mpasi na bango mpe mpɔ na mpota na bango ; babalolaki mitema na bango na misala na bango tε.

12 Oyo na motoba asopaki mbeki na ye na ebale yango monεnε Pelata. Mai na yango makaokaki ete njela ebɔngisamela bakonji na epai na ebimelo na ntango. 13 Namɔnaki milimo na mbindo misato lokola kpɔdɔ kobima na monɔkɔ na Ndalakɔna, mpe na Nyama-na-Yauli, mpe na Mosakoli-na-Lokuta. 14 Mpɔ ete bajali milimo mabe kosalaka bilembo, baoyo bakobimaka likolo na bakonji na mikili yɔsɔ koyanganisa bango mpɔ na etumba na Mokɔlɔ yango monεnε na Njambe Mojui na Nguya yɔsɔ. 15 Bóyoka! najali koya lokola moyibi. Esεngɔ na oyo akokεngεlaka mpe akobatelaka bilamba na ye, ete átambola bolumbu tε mpe bámɔna nsɔni na ye tε. 16 Bayanganisaki bango na esika ebiangami na monɔkɔ na liεbεlε: Alamakεndɔ.

17 Oyo na nsambo asopaki mbeki na ye likolo na mipεpε; mongongo makasi ebimaki na Esambelo epai na Kiti-na-Bokonji koloba ete: Esili! 18 Mikalikali mijalaki, na konguluma, na nkake, mokili mpe eninganaki mingi, na motindo mobimaki boye tε longwa na ntango ejalaki bato na mokili, eninganaki bongo mingi mpenja. 19 Mboka yango monεnε ekabwanaki ndambo misato, mboka na mabota mosusu ikweaki mpe. Babεlε monεnε ekanisamaki na liboso na Njambe mpɔ na kopεsa yango nkεni na masanga na kongala na nkεlε na ye. 20 Bisanga yɔsɔ bikimaki, ngomba mɔkɔ tε ekutamaki. 21 Matandala mingi minεnε lokola matalata makonokelaka bato. Bato batukaki Njambe mpɔ na bolɔji na matandala, mpɔ ete bolɔji na yango ejali monεnε mpenja.

 

Mpɔ na Ekweli na Babεlε

17

Mɔkɔ na banje yango nsambo, baoyo bajalaki na malɔji yango nsambo, ayaki kosolola na ngai, ye ete : Yaka awa, nakotalisa yɔ ekateli ekatameli mwasi yango monεnε na pite, oyo afandi na mai mingi, 2 oyo bakonji na mokili basali na ye pite, mpe bafandi na mokili balangi masanga na pite na ye. 3 Akambaki ngai kati na Molimo kuna na lisobe. Namɔnaki mwasi afandi na nyama-na-yauli motane, oyo atondaki na nkombo na kotuka, oyo mpe ajalaki na mito nsambo na maseke jomi. 4 Mwasi alatisamaki bilamba motane mwindo na motane mondo, akεmbisamaki wɔlɔ, na mabanga kitɔkɔ na mapεlεlε; ajalaki na nkεni na wɔlɔ na lobɔkɔ na ye etondaki na bosɔtɔ mpe na mbindo na pite na ye, 5 na liboso na elongi na ye nkombo na libombami esili kokomama ete : BABƐLƐ MONƐNƐ MAMA NA PITE MPE NA BOSƆTƆ NA MOKILI.

6 Namɔnaki ye mwasi kolanga na makila na Babulami mpe na makila na batatoli na Yesu. Wana emɔnaki ngai ye, nakamwaki na kokamwa monεnε. 7 Mwanje nde alobaki na ngai ete: ¿Okamwaki mpɔ na nini? Ngai nakoyebisa yɔ libombami na mwasi yango mpe na nyama-na-yauli na mito nsambo mpe namaseke jomi oyo ajali kokumba ye. 8 Nyama- na-Yauli, oyo omɔnaki, ejalaki nde ejali tε; elingi kobima na libulu bojindo mpe ekolongwa kokεnda kino libebi. Bafandi na mokili, baoyo nkombo na bango ijangi kokomama na Buku na Bomɔi longwa na bojalisi na mokili, bakokamwa wana ekotala bango Nyama-na-Yauli oyo ajalaki, mpe ajali tε, mpe akoya. 9 Awa makanisi na mayεlε. Mito yango nsambo mijali ngomba nsambo, kuna efandi mwasi likolo na yango. 10 Mijali mpe bakonji nsambo; mitano bakwei, mɔkɔ ajali, mosusu naino ayei tε sɔkɔ akoya ntango nini ekokoka na ye koumela mwa ntango mokε. 11 Nyama-na-Yauli oyo ajalaki mpe ajali tε, ye ajali oyo na mwambe, ajali mpe mɔkɔ na bango nsambo, mpe akei na ye kino libebi. 12 Maseke yango jomi majali bakonji jomi, baoyo naino bajui bokonji tε, kasi bajali kojua bokonji lokola bakonji na Nyama- na-Yauli elɔngɔ ntango mɔkɔ. 13 Bango bajali na mokano mɔkɔ, bakopεsaka Nyama-na-Yauli nguya na bango, na bokonji na bango. 14 Bango bakobunana na Mwana-na-Mpate, mpe Mwana-na-Mpate akoleka bango mpɔ ete ajali Nkolo-na-bankolo mpe Mokonji-na-bakonji; bango na ye elɔngɔ bajali babiangami, bapɔnami, basembwi. 15 Alobaki na ngai mpe ete: Mai mamɔnaki yɔ, kuna efandi ye mwasi-na-pite, majali bibolo, na bibele, na mabota, na minɔkɔ. 16 Mpɔ na maseke jomi mamɔnaki yɔ, na Nyama-na-Yauli, bango bakoyina mwasi-na-pite, bakosabwisa ye, bakojalisa ye bolumbu, bakolia mosuni na ye, bakotumba ye na mɔtɔ. 17 Mpɔ ete Njambe atiaki na mitema na bango ete básala mwango na ye, ete básala mwango mɔkɔ, mpe bápεsa Nyama- na-Yauli bokonji na bango, kino ekokoka Maloba na Njambe. 18 Mwasi, oyo omɔnaki, ajali mboka yango monεnε oyo ajali na bokonji na liboso na bakonji yɔsɔ na mokili.

 

18

Na nsima na makambo oyo namɔnaki mwanje mosusu kokita na Likolo, ajalaki na nguya monεnε, nkεmbɔ na ye mpe epelelaki mokili lokola moi. 2 Angangaki na mongongo makasi ete: Ekwei! Babεlε monεnε ekwei! esili kojala ejalelo na milimo mabe, bolɔkɔ na milimo na mbindo yɔsɔ, bolɔkɔ na bandεkε yɔsɔ na mbindo bayinami; 3 mpɔ ete mabota yɔsɔ basili komεla masanga na kongala na pite na ye ; bakonji na mokili basalaki na ye pite; bato na mombongo na mokili bajua misɔlɔ mingi mpɔ na koyikana na litondi na ye.

4 Nayokaki mongongo mosusu na Likolo koloba ete: Bino bato na ngai bóbima na ye, ete bósangana na masumu na ye tε, ete bojua mɔkɔ na malɔji na ye mpe tε. 5 Mpɔ ete masumu na ye masili kokoma tee Likolo, Njambe asili kokanisa makεsεni na ye.

6 Bójongisela ye makambo, lokola ye mpe ajongisaki; εε bójongisa mbala mibale na misala na ye. Na nkεni esanganisi ye, bósanganisela ye yango mbala mibale. 7 Na motindo ekumisaki ye njoto na ye mpe etondaki ye litondi, bópεsa ye matumoli na mawa bobεlε bongo. Mpɔ ete na motema na ye alobi ete: Nakofanda mokonji mwasi, nakufeli mobali tε, nakomɔna mawa sɔkɔ mokε tε; 8 yango wana na mokɔlɔ mɔkɔ malɔji na ye makoya, na liwa, na kolela, na njala, mpe akotumbama na moto, mpɔ ete Yawe Njambe Mosambisi na ye ajali makasi.

9 Bakonji na mokili baoyo basalanaki na ye pite mpe basanganaki na litondi na ye, bakolela, bakobεta ntolo mpɔ na ye, wana ekomɔna bango milinga na kotumbama na ye; 10 bakotεma mosika mpɔ na kobanga matumoli na ye, bango ete, Mawa! Mawa! E Mboka yango monεnε! Babεlε mboka makasi ! mpɔ ete na ntango mɔkɔ ekiteli na yɔ eyei.

11 Bato na mombongo na mokili bajali kolela ye na bileleli, mpɔ ete moto na kosomba bilɔkɔ na bango na mombongo ajali lisusu tε, 12 bilɔkɔ na wɔlɔ, na palata, na mabanga kitɔkɔ, na mapεlεlε, na bilamba pεtεpεtε, na molato motane mwindo, na bilamba na swa, na bilamba na motane, na njete yɔsɔ na malasi, na bilɔkɔ yɔsɔ na mpεmbε na njɔku, na bilɔkɔ yɔsɔ bisalami na mabaya na motuya mingi, na bilɔkɔ na mitako, na bilɔkɔ na ebende, na bilɔkɔ na mabanga. 13 Na kinamomo, na amomo, na mpaka na malasi, na mola, na libana, na masanga, na mafuta, na mfufu kitɔkɔ, na masango, na ngɔmbε, na mpate, na mpunda, na makalo, na njoto mpe milimo na bato. 14 Mbuma na mposa na molimo na yɔ esili kolongwa na yɔ, bilɔkɔ na yɔ na mafuta, na bilɔkɔ na yɔ na nkεmbɔ, bisili kobebela yɔ, mpe bakokuta yango lisusu sɔkɔ mokε tε.

15 Bato na mimbongo na bilɔkɔ oyo, baoyo basili kojua misɔlɔ mpɔ na ye, bakotεma mosika mpɔ na kobanga matumoli na ye, kolelaka, kobεtaka ntolo na bango, 16 koloba ete, Mawa! Mawa! E Mboka yango monεnε! oyo elatisamaki na bilamba pεtεpεtε, na mokoto motane mwindo, na bilamba motane, oyo mpe ekεmbaki na wɔlɔ, na mabanga kitɔkɔ, na mapεlεlε; 17 mpɔ ete na ntango mɔkɔ bilɔkɔ oyo mingi boye bisili koya mpamba.

Mikolo na masua yɔsɔ, na bango yɔsɔ na mibembo na mai na esika na esika, na bato na masua, na bango yɔsɔ bakosalaka misala na mai monεnε, batεlεmaki mosika, mpe wana etalaki bango milinga na kotumbama na mboka, 18 bajalaki konganga ete, ¿ Mboka nini ekokani na mboka oyo monεnε ? 19 Bajalaki kobwaka mputulu na mito na bango, konganga kolela, kobεtaka ntolo, bango ete: Mawa! Mawa! E Mboka yango monεnε! mpɔ na yango bango yɔsɔ bajali na masua kati na mai monεnε basili kojua bilɔkɔ mingi kati na bojui na yango, mpɔ ete na ntango mɔkɔ esili koya mopɔtu.

20 Sepela mpɔ na mboka yango, ε yɔ Likolo, na bino Babulami, na Bantoma, na Basakoli, mpɔ ete Njambe asili kokatela yango ekateli na bino.

21 Mwanje mɔkɔ makasi akamati libanga lokola etuteli monεnε, abwaki yango na mai monεnε, ye ete : Bongo Babεlε, mboka monεnε, ekobwakama makasi, ekokutama lisusu sɔkɔ mokε tε. 22 Mingongo na bato na njεnjε, na bato na musiki, na bato na pololo, na bato na kεlεlɔ, ekoyokana kati na yɔ lisusu sɔkɔ mokε tε. Bato na misala na mitindo yɔsɔ bakojuama kati na yɔ lisusu sɔkɔ mokε tε. Mongongo na motute ekoyokana kati na yɔ lisusu sɔkɔ mokε tε. 23 Epeleli na mwinda ekopela kati na yɔ lisusu sɔkɔ mokε tε. Mingongo na mwasi, na mobali, na libala ekoyokana kati na yɔ lisusu sɔkɔ mokε tε. Mpɔ ete bato na yɔ na mombongo bajalaki bato minεnε na mokili, mpe na ndɔki na yɔ bato na mabota yɔsɔ bajimbisamaki. 24 Kati na ye makila na Basakoli, na Babulami, majuami, na makila na bango yɔsɔ babomamaki na mokili.

 

19

Na nsima na makambo oyo nayokaki mongongo lokola  mongongo na ebele monεnε na bato kati na Likolo. koloba ete :

2 Aleluya! Lobiko, na nkεmbɔ, na nguya, na Njambe na biso, mpɔ ete bikateli na ye bijali na sɔlɔ mpe na sembo. Mpɔ ete akweisi mwasi-na-pite yango monεnε oyo abebisaki mokili na pite na ye ; abukanisi ye mpɔ na makila na baombo na ye kati na lobɔkɔ na ve mwasi.

3 Mbala na mibale balobaki ete : Aleluya ! Milinga na mboka yango mikobutaka libela na libela. 4 Mikolo yango ntuku- mibale-na-minei, na bijali-na-bomɔi yango minei, bakweaki, basambelaki Njambe oyo akofandaka na Kiti-na-Bokonji, bango ete: Bobεlε bongo! Aleluya! 5 Mpe mongongo ebimaki na Kiti-na-Bokonji ete:

Bósanjolaka Njambe na biso, bino baombo na ye yɔsɔ, na bino bamεmisi na ye, bato mikε na bato minεnε.

6 Nayokaki mongongo lokola mongongo na ebele monεnε, lokola mongongo na bwεta mingi, lokola mongongo na nkake makasi, koloba ete:

Aleluya! mpɔ ete Yawe Njambe na biso, Mojui na Nguya yɔsɔ, asili kojala mokonji. 7 Tósepelaka, tójalaka na esεngɔ; tokokumisa ye mpɔ ete libala na Mwana- na-Mpate esili koya. Mwasi na ye asili komibɔngisa njoto.

8 Njela epεsεmεlaki ye ete álatisama bilamba pεtεpεtε, na langilangi, na mpεtɔ. Mpɔ ete bilamba yango pεtεpεtε bijali boyεngεbεnε na Babulami.

9 Alobaki na ngai ete: Koma ete, Esεngɔ na bango basili kobiangama na elambo na libala na Mwana-na-Mpate. Alobaki na ngai mpe ete: Maloba oyo majali maloba na Njambe na sɔlɔ. 10 Nakweaki na makolo na ye kosambela ye. Alobaki na ngai ete: Tika! najali moombo moninga na yɔ mpe na Bandeko na yɔ baoyo bajali na matatoli na Yesu. Sambela Njambe. Mpɔ ete matatoli na Yesu majali milimo na bisakweli.

 

Mpɔ na Nsuka na Makambo Yɔsɔ

 

11 Namɔnaki Likolo lisili kojipwa. Mpunda mpεmbε ajalaki, mofandi na ye abiangami Sembo na Sɔlɔ; na boyεngεbεnε akosambisaka mpe akobunaka. 12 Miso na ye lokola epeleli na mɔtɔ; na motó na ye mitole-na-bokonji mingi; ajalaki na nkombo esili kokomama oyo moto mosusu ayebi tε, bobεlε ye mɔkɔ ayebi yango. 13 Alatisamaki mokoto mosili koyínama na makila ; nkombo na ye esili kobiangama : Liloba na Njambe. 14 Bibele na babuni na Likolo bijalaki kobila ye, bafandaki na bampunda mpεmbε, basilaki kolatisama bilamba pεtεpεtε, mpεmbε, mpεtɔ. 15 Na monɔkɔ na ye mopanga na mopɔtú ekobimaka na ntina ete ábola mabota yɔsɔ. Ye akokεngεla bango na mpimbo na ebende. Ye akonyatela ekamelo na masanga na kongala na nkεlε na Njambe Mojui na Nguya yɔsɔ. 16 Na mokoto na ye mpe na ebεlε na ye ajali na nkombo esili kokomama ete: MOKONJI NA BAKONJI MPE NKOLO NA BANKOLO.

17 Namɔnaki mwanje mɔkɔ atεlεmi na ntango, angangaki na mongongo makasi koloba na bandεkε yɔsɔ baoyo bakopombwaka na njanga ete; Bóyaka! koyangana na elambo monεnε na Njambe 18 ete bólia mosuni na bakonji, na mosuni na mikolo na etumba, na mosuni na bato makasi, na mosuni na bampunda mpe na bafandi na bango, na mosuni na bato yɔsɔ, na bansɔmi na baombo, na mikε na minεnε.

19 Namɔnaki Nyama-na-Yauli, na bakonji na mokili na bibele na babuni na bango, basili koyangana kobuna etumba na Mofandi na mpunda yango mpe na bibele na babuni na ye. 20 Nyama-na-Yauli akangamaki, na bango na ye elɔngɔ, na Mosakoli-na-Lokuta, oyo asalaki bilembo liboso na ye bijimbisaki ye bango bakamati elembo na Nyama-na-Yauli mpe basambelaki ekeko na ye. Baoyo mibale babwakamaki bongo na bomɔi kati na libeke na mɔtɔ mokopelaka na sufulu. 21 Baoyo batikalaki babomamaki na mopanga na Mofandi na mpunda, mobimi na monɔkɔ na ye, mpe bandεkε yɔsɔ batondaki na misuni na bango.

 

20

Namɔnaki mwanje kokita na Likolo, ajalaki na lifungola na libulu bojindo, na monyɔlɔlɔ monεnε na lobɔkɔ na ye. 2 Akangaki Ndalakɔna, ye nyɔka yango na kalakala, oyo ajali Motεmεli, Satana, akangaki ye na monyɔlɔlɔ mbula nkoto, 3 abwaki ye na libulu bojindo, afungaki yango, atiaki elembo likolo na yango, na ntina ete ájimbisa mabota lisusu tε, kino nsuka na mbula yango nkoto. Na nsima na yango ekokoka na ye kokangwa mwa ntango mokε.

4 Namɔnaki makiti-na-bokonji, mpe bafandaki na yango, mpe njela na kosambisa epεsεmεla bango. Namɔnaki mpe milimo na bango basili kokatama mito mpɔ na matatoli na Yesu mpe mpɔ na Liloba na Njambe, baoyo baboyaki kosambela Nyama-na-Yauli na ekeko na ye, mpe kokamata elembo yango na liboso na bilongi na bango mpe na mabɔkɔ na bango. Bajalaki na bomɔi, bajalanaki na Masiya bakonji mbula nkoto. 5 Bakufi baoyo batikalaki bajalaki na bomɔi liboso na nsuka na mbula yango nkoto tε. 6 Oyo lisekwa na liboso. Esεngɔ na bulε na baoyo bakojua likabo na lisekwa na liboso. Kufa na mibale ejali na nguya epai na bango tε, kasi bakojala banganga na Njambe mpe na Masiya; bakojalana na ye bakonji mbula nkoto.

7 Wana ekosila mbula yango nkoto, Satana akokangwa na bolɔkɔ na ye, 8 akobima kojimbisa mabota majali na bipai yɔsɔ minei na mokili, Koko na Makoko, koyanganisa bango mpɔ ria etumba yango; motuya na bango lokola jεlɔ na ebale. 9 Babutaki na etando na mokili, bajingaki etuka na Babulami na mboka elingami. Mɔtɔ ebimaki na Likolo, eliaki bangokolia nyε; 10 mpe Satana mojimbisi na bango abwakamaki na libeke na mɔtɔ na sufulu, kuna ejali Nyama-na-Yauli, na Mosakoli-na-Lokuta; bakotumolana butu na moi libela na libela.

11 Namɔnaki Kiti-na-Bokonji mpεmbε monεnε, na mofandi na yango. Mokili na Likolo bikimaki elongi na ye, mpe esika ejuamelaki bango tε. 12 Namɔnaki mpe bakufi, minεnε na mikε, batεlεmaki na liboso na Kiti-na-Bokonji, mpe mabuku majipwaki, buku mosusu ejipwaki mpe, oyo Buku na Bomɔi. Bakufi basambisamaki na makambo masilaki kokomama na mabuku yango, na motindo na misala na bango. 13 Mai monεnε ejongisaki bakufi na kati na yango, Kufa na Seolo bijongisaki bakufi na kati na yango ; basambisamaki moto na motindo na misala na ye, moto na motindo na misala na ye. 14 Kufa na Seolo babwakamaki kati na libeke na mɔtɔ. Oyo kufa na mibale, libeke na mɔtɔ. 15 Sɔkɔ moto mɔkɔ ajuamaki ete asili kokomama na Buku na Bomɔi tε, abwakamaki na libeke na mɔtɔ.

 

21

Namɔnaki Likolo na sika, na nse na sika ; mpɔ ete Likolo na liboso, na nse na liboso, bisili kolongwa; mai monεnε mpe ejali lisusu tε. 2 Namɔnaki mpe Mboka-na- Bulε, Yelusaleme na Sika kokita na Likolo, kouta na Njambe; esili kobɔngisama lokola mwasi na libala oyo asili kokεmba mpɔ na mobali na ye. 3 Nayokaki mongongo makasi kobima na Kiti-na-Bokonji ete: Bótalaka! Efandelo na Njambe, na bato esika mɔkɔ, akofanda na bango esika mɔkɔ; bango bakojala bato na ye, ye Njambe akojala na bango elɔngɔ. 4 Akolongola mpisoli yɔsɔ na miso na bango, mpe kufa ekojala lisusu tε, na mawa, na kolela, na mpasi, lisusu mpe tε. Mpɔ ete makambo na liboso masili koleka. 5 Mofandi na Kiti-na-Bokonji alobaki ete: Najali kojalisa bilɔkɔ yɔsɔ bilɔkɔ na sika. Ye mpe ete: Koma ete maloba oyo majali sembo, na sɔlɔ. 6 Alobaki na ngai ete: Masili kokoka. Ngai Alifa na Omeka; Ebandeli, na Nsuka. Mpɔ na moto na mposa na komεla, ngai nakomεlisa ye na lijiba na mai na bomɔi lokola likabo. 7 Molongi akojua bilɔkɔ oyo ; nakojala na ye Njambe, mpe akojala na ngai mwana. 8 Nde mpɔ na bakɔikɔi, na bato na ntembe, na bato bebebi bosɔtɔ, na babomi na bato, na bato na pite, na bato na ndɔki, na basambeli na bikeko, na bato na lokuta yɔsɔ, likabo na bango ekojala kati na libeke likopelaka na mɔtɔ na sufulu, oyo ejali kufa na mibale.

9 Mɔkɔ na banje yango nsambo, baoyo bajalaki na mbeki nsambo itondaki na malɔji nsambo na nsuka, alobaki na ngai ete: Yaka nátalisa yɔ mwasi na libala, mwasi na Mwana-na- Mpate. 10 Akambaki ngai kati na Molimo kuna na ngomba monεnε molai, atalisaki ngai Yelusaleme, Mboka-na-Bulε, kokita na Likolo, kouta na Njambe, 11 ejalaki na nkεmbɔ na Njambe. Kongεnga na yango lokola libanga na motuya mpenja, lokola libanga na yasipi na langilangi mpenja. 12 Ejalaki na lopango monεnε molai, na bikuke jomi-na-mibale, mpe na bikuke yango banje jomi-na-mibale, mpe nkombo isili kokomama likolo na yango, nkombo na mabota jomi-na-mibale na Yisalaele. 13 Epai na ebimelo na ntango bikuke misato, epai na likolo bikuke misato, epai na ngεlε bikuke misato, epai na ekitelo na ntango bikuke misato. 14 Lopango na mboka ejalaki na mabanga-na-moboko jomi- na-mibale, na likolo na yango nkombo na Bantoma na Mwana-na-Mpate jomi-na-mibale.

15 Oyo asololaki na ngai ajalaki na epimeli na mokekele na wɔlɔ, ete ápima mεtεlɔ na mboka, na bikuke na yango, na miboko na yango. 16 Mboka ejali na nsuka minei; libali na yango ekokani na monεnε na yango. Apimaki mεtεlɔ na mboka na epimeli yango, ejalaki masatali nkoto jomi-na-mibale. Libali na yango, na monεnε na yango, na molai na yango bikokani. 17 Apimaki mεtεlɔ na lopango na yango, mapeko mokamo na ntuku-minei-na-minei, na mεtεlɔ na bato oyo ejali mεtεlɔ na banje mpe.

18 Litongi na lopango na yango ejalaki yasipi; mboka ejalaki wɔlɔ kitɔkɔ lokola talatala kitɔkɔ. 19 Miboko na lopango na mboka mikεmbaki na mabanga na motuya yɔsɔ. Libanga na liboso yasipi, na mibale safili, na misato kεndɔnɔ, na minei samala, 20 na mitano salandɔnɔki, na motoba salali, na nsambo kulusuliti, na mwambe belulu, na libwa topaji, na jomi kulusupala, na jomi-na-mɔkɔ wakiti, na jomi-na-mibale ametusiti. 21 Bikuke na yango jomi-na-mibale mapεlεlε jomi-na-mibale; bisalami ekuke mɔkɔ lipεlεlε mɔkɔ, ekuke mɔkɔ lipεlεlε mɔkɔ. Balabala na mboka ejalaki wɔlɔ mpenja kitɔkɔ lokola talatala.

22 Namɔnaki Esambelo wana tε, mpɔ ete Yawe Njambe Mojui na Nguya yɔsɔ ajali Esambelo na yango, na Mwana-na-Mpate lokola. 23 Mboka ejalaki na bosenga na moi tε, sɔkɔ na sanja tε, mpɔ na kotanela yango, mpɔ ete nkεmbɔ na Njambe engεngεli yango, mpe Mwana-na-Mpate ajalaki mwinda na yango. 24 Bato na mabota yɔsɔ bakotambola na kongεnga na yango, bakonji na mokili bakoyelaka yango nkεmbɔ na bango. 25 Bikuke na yango bikojipama na moi sɔkɔ mokε tε, mpɔ ete wana butu tε. 26 Bakonata kati na yango nkεmbɔ, na bilɔkɔ na motuya na mabota yɔsɔ. 27 Elɔkɔ mɔkɔ mabe ekokɔta wana tε, na basali na bosɔtɔ, na lokuta, mpe tε; kasi bobεlε bango basili kokomama na Buku na Bomɔi na Mwana-na-Mpate.

 

22

1 Atalisaki ngai ebale na mai na bomɔi, kitɔkɔ lokola kulusatala, kobimaka na Kiti-na-Bokinji na Njambe mpe na Mwana- na-Mpate. 2 Na kati na balabala na yango, mpe na ebale, na bipai yɔsɔ mibale, ejalaki Njete na Bomɔi kobotaka mbuma na mitindo jomi-na-mibale, sanja na sanja kobotaka mbuma na sanja mbuma na sanja; matiti na Njete majali mpɔ na kobikisa bato na mabota yɔsɔ. 3 Efingeli mɔkɔ ekojala lisusu tε. Kiti-na-Bokonji na Njambe mpe na Mwana-na-Mpate ekojala kati na yango, mpe baombo na ye bakosalela ye, 4 bakomɔna elongi na ye, nkombo na ye ekojala na liboso na bilongi na bango. Butu ekojala lisusu tε; 5 bakojala mpe na bosenga na kongεnga na moi tε, sɔkɔ na mwinda tε, mpɔ ete Yawe Njambe akongεngεla bango, mpe bakojala bakonji libela na libela.

Maloba na Toli mpe Mateyo

 

6 Alobaki na ngai ete: Maloba oyo majali sembo mpe sɔlɔ; Yawe Njambe na milimo na Basakoli atindi mwanje na ye kotalisa baombo na ye makambo makoki na yango kobima nɔki. 7 Najali koya nɔki. Esεngɔ na oyo akotosaka maloba na esakweli na mokanda oyo.

8 Ngai Yoane nayokaki mpe namɔnaki makambo oyo. Wana eyokaki mpe emɔnaki ngai, nakweaki kosambela liboso na makolo na mwanje oyo atalisaki ngai makambo oyo. 9 Alobaki na ngai ete: Tika! ngai moombo moninga na yɔ, mpe na Basakoli baninga na yɔ, na bango bakotosaka maloba na mokanda oyo. Sambela Njambe. 10 Alobaki na ngai mpe ete : Ófunga maloba na esakweli na mokanda oyo tε ; mpɔ ete elaka ejali pεnεpεnε. 11 Tika ete mokεsεni ásala bokεsεnε naino ; tika moto na mbindo ábeba mbindo naino ; tika moyεngεbεni ásala boyεngεbεnε naino ; tika mobulami ábulama naino. 12 Najali koya nɔki, libonja na ngai ejali na ngai, mpɔ na kopεsa na moto na moto lokola ekoki yango na mosala na ye. 13 Ngai Alifa na Omeka, Moto-na-Liboso na Moto-na-Nsuka, Ebandeli, na Nsuka. 14 Esεngɔ na bango bakosukolaka mikoto na bango, ete nguya éjala na bango epai na Njete na Bomɔi mpe mpɔ na kokɔta na bikuku na mboka. 15 Liba- nda bambwa, na balɔki, na bato na pite, na babomi na bato, na basambeli na bikeko, na bango yɔsɔ bakolingaka mpe bakosalaka lokuta.

16 Ngai Yesu natindaki mwanje na ngai kotatwela bino makambo oyo kati na bikelesia. Ngai Ntina mpe Libota na Dawidi, Mɔtɔ mokotanaka ngbaa na ntɔngɔntɔngɔ.

17 Molimo mpe Mwasi na libala balobi ete: Óya! Tika moyoki áloba ete: Óya! Tika ete moto na mposa na komεla áya, mpe oyo ajali na mposa ákamata mai na bomɔi lokola likabo.

18 Ngai najali kotatwela bayoki yɔsɔ na maloba na esakweli na mokanda oyo. Sɔkɔ moto mɔkɔ akobakisa mosusu na likolo, Njambe akobakisela ye malɔji masili kokomama na mokanda oyo. 19 Sɔkɔ mpe moto mɔkɔ akolongola maloba mosusu na mokanda na esakweli oyo, Njambe akolongola likabo na ye na Njete na Bomɔi mpe na Mboka-na-Bulε, bisili kokomama na mokanda oyo.

20 Motatoli na makambo oyo alobi ete; Ɛε, najali koya nɔki. Bobεlε bongo, Nkolo Yesu, óya.

21 Ngɔlu na Nkolo Yesu éjala na Babulami.