MOKANDA YA LIBOSO YA PETELO

 

Makopo 1Makopo 2Makopo 3Makopo 4Makopo 5

 

1        Makopo 1

1. Petelo, apostolo ya Yesu Kristu, na baoyo bazali pe bafandi na diaspora, na Pont, na Galatia, na Kapadokia, na Asia mpe na Bitunia, 2. Baponama na boyebi ya Nzambe Tata yambo likambu yango esalema, kati na basantu ya molimo, pona botosi na Yesu Kristu mpe botangisi  ya makila ya Yesu Kristu : ngolu mpe kimia efulukelama bino. 3. Apambolama Nzambe mpe Tata ya Nkolo na biso Yesu Kristu, na lolenge ya mawa monene na ye aboti biso lisusu pona elikya ya bomoyi na nzela ya lisekwa ya Yesu Kristu kati na bakufi 4. Pona libula oyo ebebaka te, ezanga mbindo, enzulukaka te,ebombama na likolo pona bino, 5. Bobombama na nzela ya nguya ya Nzambe kati na kondima, pona kokangolama oyo ebongisami pona komonana na tango ya suka, 6. Na ntina na yango, bozali kosepela, ata bozali na mawa pona tango ya muke na ba komekama ya ndenge na ndenge, soki ezali motuya, 7. Na ntina été komekana ya kondima na bino, oyo ezali motuya koleka wolo oyo ebebaka mpe emekama kati na moto, mpo  emonisama na kosanzolama, mpe na nkembo mpe lokumu, kati na emoniseli ya Yesu Kristu, 8.  Ye oyo ata bomona ye te, bolingaka ye, mpe bondimaka ye, ata sik’oyo bozali komona ye te, bozali kosepelaka na esengo oyo eleki kolobama mpe ya nkembo  9. Na kozua na suka ya kondima na bino, lobiko ya bomoto na bino. 10. Lobiko oyo ba profete oyo ba profetiza na ntina ya ngolu oyo ebongiselemaki bino, balukaki bayeba, mpe balandela na bokebi, 11. Koluka tango nini to tango ya lolenge nini oyo Molimo ya Kristu oyo ezalaki kati na bango, ezalaki kolakisa, nakotatolaka liboso na ntina bapasi oyo esengelaki Kristu amona mpe ba nkembo oyo ekolanda, 12. Mpe emoniselamaki bango ete ezalaki pona bango moko te ,kasi pona bino, bango bazalaki koyengela makambu oyo etatolami sik’oyo na baoyo batatoli bino sango malamu na nzela ya Molimo Mosantu oyo atindamaki kowuta likolo, kati na yango ba angelu balingi kotala na pembeni.

13. Na yango wana, bobongisa malamu boyebi na bino, bozala na ndelu, bolikya malamu na ngolu oyo ekokumbemelama bino na emoniselo ya Yesu Kristu. 14. Lokola bana ya botosi, bokokana te na bilulela na bino ya kala naa tango wana, ya bozangi boyebi 15. Kasi lokola oyo abenga bino aza mosantu, bino mpe bozala basantu na etamboli na bino nionso 16. Po ekomama : «  bozala basantu po nga nazali mosantu » 17. Soki bobeleli lokola Tata oyo azalaka na boponi-poni te ya bato, asambisaka na lolenge ya mosala ya moto nionso, botambola na komibanga na ntango ya kofonda na bino  awa na nse. 18. Boyebi ete bosikolama na bizaleli na bino ya mpamba oyo boyekola epayi na bakoko na bino na nzela ya biloko oyo ebebisamaka te, na palata te mpe na wolo te. 19. Kasi na makila ya motuya ya Kristu, lokola mwana mpate oyo azangi mbeba mpe litono 20. Ye oyo abonganaki liboso mokili etongama kasi amonani na suka ya ntangu pona bino. 21. Na nzela na ye, bondimaka Nzambe oyo asekwisa ye kati na bakufi mpe apesa ye lokumu, na lolenge ete kondima mpe elikya na bino ezala na Nzambe. 22. Awa esili bino kopetolama na nzela ya botosi epayi na solo, pona bozala na bolingo ezanga lokuta, na motema pembe bolingana makasi moko na moko. 23. Bino batu bobotami ya sika na nzela te ya molona ebebisamaka, kasi na nzela ya molona oyo ebebisamaka te, na liloba ya libela pe ya bomoyi. 24. Mpo ete moto nionso azali lokola matiti mpe nkembo na yango nionso lokola fololo na matiti : matiti ekawuki mpe fololo ekweyi, 25 Kasi liloba ya Nkolo ekozala seko na seko ». nzokande eza liloba yango tozali kosakola bino.

 

2        Makopo 2

1. Bobwaka lolenge nionso ya mabe, mpe ya mayele mabe, mpe bokosi, bilulela mpe kisongi-songi. 2. Lokola bana bobotami sika, boyoka mposa makasi ya miliki ya peto ya mayele pona bokola na yango na lobiko 3. Soki bosili kososola ete Nkolo azali malamu. 4. Na oyo bozali kopusana na ye libanga na bomoyi, ebwakami na bato, kasi eponami mpe motuya epayi na Nzambe 5. Bino mpe lokola mabanga na bomoyi botongami ndaku na molimo, bonganga na bule pona kobonza bambeka na molimo, ya malamu epayi na Nzambe na nzela ya Yesu Kristu. 6. Pona tozali komana kati na makomi : tala natie na siona libanga na lokumu ya songe ya ndaku, eponama, ya motuya ; moto oyo akondimela ye, akotikala na soni te. 7. Pona bino oyo bondima. Nde ezali na talu wana, kasi pona ba oyo bazangi kondima, libanga oyo batongi babwakaki, yang onde ekomi libanga na lokumu ya songe na ndaku. 8. Mpe libanga ebetisaka batu mabaku mpe libanga monene oyo ekweyisaka batu. Bango babetaka libaku  na liloba , mpo bazanga botosi, ebongama bongo pona bango 9.  Kasi bino bozali etuka oyo eponama, banganga ya bakonzi ; ekolo ya bule, batu bazwama mpo ete bosakola bolamu ya oyo abenga bino na milili na mwinda na ye ya kokamwa. 10. Bino oyo nakala bozalaki batu te kasi sikoyo bokomi batu ya Nzambe, bino oyo ayokelaka mawa te, sik’oyo azoyekola mawa.

11. Balingami, nalendisi bino lokola baleki mpe bapaya , boboya bamposa mabe ya nzoto oyo ebundisaka elimo. 12. Bozala na bizaleli ya malamu na kati ya bikolo, mpo ete na makambo oyo batongaka bino  lokola bato bazosala mabe, bakumisa Nzambe na mokolo oyo akotala bango, na tina ya misala malamu na bino oyo bamonaka.

13. Bozala na botosi na bokonzi nionso ya bato pona bolingo ya Nkolo, sokI na mokonzi lokola oyo azali likolo na banso, 14. Soki bayangeli lokola mpe ba oyo batindami na ye pona kopesa etumbu epayi na bato na misala mabe mpe pona kosanzola bato ya misala malamu . 15. Mokano ya Nzambe ezali boye nakosala malamu, bokanga monoko na bozangi boyebi ya batu bazanga mayele 16. Lokola bansomi, oyo bazali kosalela bonsomi te pona kozipaka makambu mabe te, .17. Bopesa bato nionso limemia ; bolinga bandeko nionso ; bobanga Nzambe, bopesa mokonzi lokumu.

 18. Bino, batu ya misala ya ndaku, bozala na botosi kati na kobanga nionso epayi ya bakonzi na bino. Bobele te na baoyo bazali malamu mpe na boboto, kasi na ba oyo mpe bazali na bizaleli ya mabe.19. Mpo ete ezali likambu na lokumu, soki mutu pona bososoli epayi na Nzambe akondima bapasi, akoniokwama kaka pamba. 20. Nkembo nini ezali na yango na kokanga motema, soki bokoniokwama po bosalaki mabe ? kasi soki bokoniokwama po bosalaki malamu pe bokangi motema, yango wana nde ezali na lokumu liboso na Nzambe 21. Pona na yango nde bobengami ; mpo ete Kristu aniokamaki pona bino, atikela bino ndakisa mpo ete bolanda banzela na ye. 22. Ye oyo asala lisumu te, mpe na monoko na ye lokuta emonana  te. 23. Ye tango bozalaki kotiola ye, azongisa na kotiola te. Tango azalaki komona pasi , akanelaki moto te kasi azalaki komitika na ye oyo akosambisaka sembo. 24. Ye moko amemaki masumu na biso na nzoto na ye kuna likolo na libaya mpo ete wana tokufi na masumu na biso, tobika na bomoyi ya boyengebene ; «  na bapota na ye nde bobiki » 25 Bozalaki lokola bampate babunga nzela, kasi sikoyo bozongi epayi ya mobateli  mpe episkopo ya bomoto na bino.

 

3        Makopo 3

1. Bobele bongo bino basi, botosaka mibali na bino, mpo ete soki basusu baboyaka kondima liloba, balongama na liloba te kasi na bizaleli ya basi na bango. 2. Wana bakomonaka peto na bizaleli na bino kati na bobangi, 3. Bino oyo kobongisama na bino ezala ya libanda te lokola na kotongaka suki, komizingela na biloko ya wolo mpe kolata bilamba kitoko. 4. Kasi moto ya kati na motema, na molimo ya boboto mpe kimia oyo ebebisamaka te, yango ezali na talo mingi liboso na Nzambe. 5. Ezali lolenge wana ete basi ya bule oyo batiaki elikya na Nzambe, bazali kobongisama na kotosaka mibali na bango moko, 6. Lokola Sara azalaki kotosaka Abraam na kobenga ye nkolo, na ye bokomi bana na kosalaka  malamu mpe na kobangaka te nionso oyo ebangisaka.

7. Bobele bango, bino mibali, bofanda na basi na bino lokola batu boyebi malamu, lokola bambeki ya pete, oyo ezali bomwasi, bopesaka bango lokumu, lokola bozali elongo bango basangola ya ngolu ya bomoyi ; mpo mabondeli na bino epekisama te.

8. Mpo na kosukisa, bozala na makanisi moko, botonda mawa, bozala na bondeko, bozala na mitema mawa, bozala na komikitisa, 9. Bozongisa mabe na mabe te, kotuka pona kotuka te, kasi na motindo mosusu bopambola pona bobengami na yango, bozwa libula na lipamboli ; 10. Mpo oyo alingi  bomoyi mpe komona mikolo ya esengo, abatela lolemo na ye na mabe mpe bibebu na ye koloba  lokuta. 11. Azala mosika ya mabe mpe asala malamu ; aluka kimia mpe alanda yango, 12. Mpo ete miso na Nkolo bizali epayi ya bato ya sembo mpe matoyi na mabondeli na bango. Kasi elongi na Nkolo etelemeli  baoyo basalaka mabe. 13. Nani akosala bino mabe soki bokomi balandi na molende mingi ya oyo azali malamu ? 14. Kasi soki boniokwami pona bosembo, bozali bato ya esengo « bobanga bobangi na bango te, bomitungisa te, 15. Kasi bobulisa Nkolo Kristu na mitema na bino », bozala ya komibongama tango nionso pona koyanola, moto nionso oyo akotuna bino na ntina na elikya oyo ezali kati na bino, 16. Bozala na bizaleli malamu, mpo ete na makambu oyo batongaka bino lokola bato bosalaka mabe, baoyo batiolaka bizaleli na bino ya malamu kati na Kristu, bayoka soni 17. Ebongi malamu, soki mokano ya Nzambe ekolinga, boyoka pasi na kosalaka malamu, kasi na kosala mabe te. 18. Mpo ete Kristu aniokwama mbala moko pona masumu, ye moto na sembo pona bato na bosembo te, mpo amema biso epayi na Nzambe, abomamamki na nzoto na ye, kasi azongaki na bomoyi na nzela ya Molimo, 19. Na yango mpe akendaka koteya milimo ezali na boloko. 20. Oyo kalakala bazalaka mitema eboya kondima, tango motema molayi na Nzambe ezelaki bango na tango na Noa, wana masuwa ezalaki kotongama, na yango batu moke babika, bobele batu mwambe kati na mayi ; 21. Yango ezali kolakisa oyo ebekisi bino sik’oyo, libatisi, ezali bolongoli salite na na nzoto te, kasi bosengi na Nzambe boyebi malamu, na nzela ya lisekwa na Yesu Kristu, oyo azali na loboko ya mobali ya Nzambe 22. Wana amata likolo, angelu, mpe bokonzi, mpe nguya etiami na se ya bokonzi na ye

 

4        Makopo 4

1. Kristu na nzoto na ye wana aniokwamaki pona biso, bino mpe bolata na makanisi ete ye oyo ayokaki pasi na nzoto, asili kosilisa na lisumu  2.  Pona abika lisusu te tango etikali ye kati na nzoto pona bilulela ya batu, kasi pona mokano na Nzambe. 3. Mpo ete ekoki na biso tosalaka na mikolo mileki mokano ya bikolo, wana totambolaka na mobulu, bilulela, milangua, lokoso na kolia mpe komela mpe kosambela bikeko na mabe mingi koleka. 4. Na yango Bakoma kokamwa ete bozali kopota na bango elongo te kati na potopoto ya kobebisama  bakofinga bino, 5. Kasi bakosambisama na nionso basali epayi na oyo  akosambisa bato na bomoÏ na bakufi.6. Mpo ete ezali na ntina wana bateyaka bango sango malamu na bango basila kokufa, pona basambisama na lolenge ya batu, kati na nzoto ; mpe babika bomoyi, na lolenge ya Nzambe, kati na elimo.

7.Kasi suka ya biloko nyonso ekomi pene; bozala na ndeÏu mpe bomikengela pona kobondela;  8. Kasi liboso na makambu nyonso bozala na bolingo makasi kati na bino,  pona bolingo ezipaka masumu ebele ; 9. Boyambanaka malamu bino na bino na koyima-yima te. 10. Ndenge moto na moto kati na bino azua moto likabo  ya ngolu, bosalela yango mosusu pona basusu, lokola basali  malamu ya ngolu ba lolenge mingi ya Nzambe 11. Soki moto azali koloba, aloba lokola monoko ya Nzambe; soki moto asali kosala, asala yango na makasi  Nzambe apesi, mpo ete na makambo nyonso Nzambe akumisama na nzela Yesu Kristu, na ye nkembo mpe nguya libela na libela. Amen

12. Balingami, bokamwa te moto makasi oyo ezali kati na bino, oyo ekomi epayÏ na bino pona komeka bino, lokola eloko ya kokamwa;  13. Kasi lokola bozali kozwa esika na minioko ya Kristu, bosepela, mpo ete na emoniseli ya nkembo na ye, bozala na kosepela makasi  14. Soki bafingami likolo ya nkombo ya Kristu, boza batu ya esengo, mpo ete Molimo ya nkembo mpe ya Nzambe ezali likolo na bino ; na bango, atukami, kasi na bino, akumisami. 15. Tika ete moko te kati na bino anyokama lokola mobomi to moyibi to mosali ya misala mabe to amikotisaka na makambo ya batu; 16. Kasi soki moto anyokwami lokola mokristu, ayokela yango soni te, kasi akumisa Nzambe pona nkombo yango. 17. Mpo ete ngonga,ya kobanda kosambisama ezali kobanda na ndaku ya Nzambe ; na bongo soki ekobanda liboso epayi na biso, ndenge nini ekozala na baye baboyi kotosa sango malamu na Nzambe? 18. Soki moyengebene akobikaka na pasi makasi, epayi nini mutu na mbindo mpe musumuki akomonana ?

19. Na bongo ba oyo bazali koniokwama na lolenge ya mokano na Nzambe, basalaka bolamu na kotikaka bomoyi na bango epayi na mokeli oyo azali sembo.

 

5        Makopo 5

1. Nazali kolendisa ba mpaka oyo bazali kati na bino, ngayi mpe nazali mpaka elongo na bango mpe motatoli ya ba mpasi ya Kristu, mpe oyo akozwa esika na nkembo oyo ekomonisama : 2. Bobatela bibwele na NZAMBE oyo ezali elongo na bino,bokengela yango, na kotindikamaka te, kasi na mokano nionso, na mposa ya lifuti ya soni te, kasi na komipesa, 3. Na kokonza ba libula te, kasi nakozala ndakisa na bibwele ; 4. Mpe wana mobateli monene ya ba mpate (mokonzi ya babibwele akomonana, bokozwa motole na nkembo oyo kitoko na yango ekobebisama te.

5. Na lolenge wana, bino bilenge, bozala na botosi epayi na ba mpaka ; mpe banso, basusu epayi na basusu, bolata komikitisa ; mpo ete Nzambe atelemelaka batu ya lolendo, kasi apesaka ngolu na ye na batu bamikitisa. 6. Bomikitisa na nsé ya loboko na ngolu ya Nzambe, mpo atombola bino tangu ngonga ekoya, 7. Bobwaka komitungisa nionso epayi na ye, mpo été ye azwaka mikumbna bino.

8. Bozala na ndelo, Bomikengela : Monguna na bino Diabolo,, lokola nkosi  azali kongulum, azali kotambola zinga zinga na bino, Nakoluka nani akoki komela.9 Botelemela ye, nakozala ngui kati  na kondima, boyeba été ba mpasi ya ndenge moko ezali kokomela bandeko na bino kati na mokili. 10 Nde Nzambe na ngolu nionso, oyo abenga bino na nkembo nionso kati KRISTO YESU , wana bokoniokuama pona tangu muke, ye moko akokomisa bino batu bakoki, akokembisa bino, akopesa bino makasi, mpe akotia bino likolo na moboko. 11. Na ye nguya pona seko seko ! Amen.

12 Nakomeli bino na mokuse na nzela ya silanos, ye oyo azali ndeko na sembo, lokola nakanisaka, nakolendisaka bino mpe kotatola été ngolu oyo kati na yango boza eza ngolu yasolo ya Nzambe. 13. Oyo aponami na bino  azali na babylona, apesi bino mbote, mpe Marko muana na ngai. 14. Bopesanaka mbote bino na bino na beze ya bolingo, kimia ezala na bino nionso oyo bozali kati na Kristu !