MOKANDA EKOMAMELAKI

BAƐBƐLƐ

Mpɔ na Yesu Mwana na Njambe

1

 

Kalakala Njambe asololaki na bankɔkɔ, na minɔkɔ na Basakoli mbala na mbala na mitindo na mitindo. 2 Na mikɔlɔ oyo na nsuka asololi na biso kati na Mwana, oyo atiaki ye motuki na libula na bilɔkɔ yɔsɔ; mpe na mabɔkɔ na ye, Njambe asalaki bikeke. 3 Ye kongεngε na nkεmbɔ na Njambe mpe elilingi na bojali na ye. Akolendisaka bilɔkɔ yɔsɔ na liloba na nguya na ye. Wana esili ye kopεtɔla masumu na bato, akisaki na lobɔkɔ na mobali na Monεnε kuna na Likolo.4. Asili koleka monεnε na banje mpɔ asili kojua lisangó na nkombo eleki bango na malamu mpenja. 5 ¿ Mpɔ ete alobaki ntango mosusu na ntoma nani boye ? ete :

Yɔ Mwana na ngai, ngai nasili kobotisa yɔ lεlɔ.

¿Sɔkɔboye? ete:

Ngai nakojala na ye lokola Tata, ye mpe akojala na ngai lokola Mwana.

6 Nde wana ekɔtisi ye Mobotami-na-liboso kati na mokili lisusu, alobi ete :

Tika banje na Njambe yɔsɔ bákumbamela ye.

7 Mpɔ na banje alobi ete :

Akosalaka banje na ye mipεpε Mpe basali na ye epeleli na mɔtɔ.

8 Nde na Mwana alobi ete :

Kiti-na-bokonji na yɔ, ε Njambe, ekojala libela na libela, Njete na bokonji na yɔ ejali njete na bosembwi.

9 Osili kolinga boyεngεbenε mpe koyina kilikili, Yango wana, ε Njambe, Njambe na yɔ asili kopakola yɔ Na mafuta na kosepela maleki baninga na yɔ.

10 Mpe ete:

Na ebandeli yɔ Yawe otiaki moboko na mokili, Likolo mpe ejali mosala na mabɔkɔ na yɔ.

11 Bilɔko yango bikobeba, nde yɔ okoumela ;

Yɔsɔ bikopitana lokola elamba.

12 Okokanga yango lokola mokoto, mpe bikosεnjama.

Yɔ nde okojalaka motindo mɔkɔ, Mbula na yɔ ikojanga te.

13 ¿Alobaki ntango mosusu na nani na banje boye? ete: Kisa na lobɔkɔ na ngai na mobali

Kino ekotia ngai bayini na yɔ lokola etεmεlɔ na makolo na yɔ:

14 Banje bajali yɔsɔ milimo na kosalela, bakotindamaka mpɔ na lotomo epai na baoyo balingi kojua libula na lobiko, ¿ boye tε ?

 

2

 

Yango wana ekoki na biso koleka komisenjela na makambo masili biso koyoka, mpɔ na kobanga sɔkɔ tokotika yango mpɔ na motio mpamba. 2 Mpɔ ete makambo masololamaki na minɔkɔ na banje malendisamaki, mpe mabunga yɔsɔ, na nkanja yɔsɔ, majuaki mobukano na sembo lokola libonja, 3 na bongo sɔkɔ biso tosili kopεngɔla lobiko monεnε boye, ¿ tokokima boni ? Lobiko yango ebandaki kosololama na monɔkɔ na Nkolo, mpe bango bayokaka ye balendisela biso yango ; 4 Njambe mpe atatwelaki yango na bilembo, na bikamwiseli, na misala na nguya na mitindo na mitindo, na bikabweli na Molimo Mosato pelamɔkɔ ekanaki ye.5 Mpɔ ete mpɔ na mokili mokoya, mojali biso kosolola, Njambe atii yango na nsima na banje tε. 6 Nde na esika mosusu moto mɔkɔ atatolaki ete :

¿ Bato bajali elɔkɔ nini ete ókanisaka bango ?

¿ Bana na bato mpe elɔkɔ nini ete ókεngεlaka bango ?

7 Ojalisaki bango na nsima na banje mwa mokε, Otielaki bango nkεmbɔ, na lokumu, lokola motole,

8 Okitisaki bilɔkɔ yɔsɔ na nse na makolo na bango.

Mpɔ ete awa esili ye kokitisela bato bilɔkɔ yɔsɔ, atiki elɔkɔ ejangi kokitisamela bango tε, nde sasaipi tomɔni bilɔkɔ yɔsɔ bikitisameli bango tε. 9 Tojali nde kotala Yesu, oyo ajalisamaki nsima na banje mwa mokε mpɔ na koyoka mpasi na kufa, atiami nkεmbɔ, na lokumu, lokola motole, ete álεtεla bato yɔsɔ kufa, na ntina na ngɔlu na Njambe.10 Mpɔ ete, mpɔ na ye, oyo bilɔkɔ yɔsɔ bikojalelaka ye mpe bijalisami na mabɔkɔ na ye, wana ejalaki ye kokɔtisa bana mingi kati na nkεmbɔ, ebɔngaki ete ákokisa Mokola na lobiko na bango na njela na mpasi. 11 Mpɔ ete Mobulisi, na babulami, babimi na Tata mɔkɔ, na ntina yango akomɔnaka nsɔni na kobianga bango Bandeko tε; 12 ye ete:

Nakosoola nkombo na yɔ na Bandeko na ngai, Nakoyembela yɔ kati na lingomba.

13 Mpe lisusu ete:

Mpɔ na ngai, nakotiela ye motema.

Mpe lisusu ete :

Ótala ngai oyo, na bana baoyo Njambe apεsi ngai.

14 Na bongo awa ejali bana basangani na motindo na makila na mosuni, bobεlε bongo ye mɔkɔ asangani na yango, na ntina ete na njela na kufa ábebisa nguya na oyo ajalaki na makasi na kufa, ye wana Satana ; 15 ete mpe ákosola bango yɔsɔ baoyo, mpɔ na kobanga kufa, bajalaki kati na boombo mikɔlɔ yɔsɔ na bomɔi na bango. 16 Mpɔ ete na sɔlɔ akosungaka banje tε, kasi akosungaka libota na Abalayama. 17 Na boye ekokoka na ye kokokana na Bandeko na ye na makambo yɔsɔ, na ntina ete ájala Nganga-Monεnε na mawa mpe na sembo na makambo epai na Njambe mpɔ na kosala mbɔndi na masumu na bato. 18 Mpɔ ete lokola ye mɔkɔ amɔnaki mpasi na komekama, akoki kosunga bamekami.

 

Mpɔ na Epemelo na Njambe

3

 

Na bongo, Bandeko babulami, bajui na likabo na Likolo, bókanisaka Yesu, ye Ntoma mpe Nganga-Monεnε na biyambweli na biso. 2 Ye ajali Mobaki mpɔ na Mopɔni na ye, lokola Mose ajalaki mobaki na ndako na ye mobimba. 3 Mpɔ ete ye wana asili kotangama ete abɔngi na koleka Mose na nkεmbɔ ; na motindo lokola motongi na ndako aleki ndako lokumu. 4 Mpɔ ete ndako na ndako etongami na mabɔkɔ na moto mɔkɔ, nde Motongi na bilɔkɔ yɔsɔ Njambe.5 Mose mpe ajalaki mobaki, lokola mosali kati na Ndako na ye mobimba mpɔ na kotatola makambo malingaki kolobama. 6 Masiya nde, lokola mwana, na liboso na Ndako na ye. Biso mpe tojali Ndako na ye, sɔkɔ nde tokosimba molende mpe elikia ekomikumisa biso ngwi kino nsuka.

7 Yango wana, pelamɔkɔ Molimo Mosato alobi ete:

Sɔkɔ bokoyoka mongongo na ye lεlɔ,

8 Bóyeisaka mitema na bino makasi lokola kati na kotɔmbɔka

Na mokɔlɔ na komekama kati na lisobe tε;

9 Wana bankɔkɔ na bino bamekaki ngai na koyikisa ngai mpiko

10 Mpe bamɔnaki misala na ngai mbula ntuku-minei.

Yango wana nasiliki na libota oyo,

 Nalobaki mpe ete, Libela bakopεngwaka na mitema

Bango nde basili koyeba njela na ngai tε;

11 Lokola, na nkanda na ngai, nasimbaki ndai ete,

Bakokota na epemelo na ngai sɔkɔ mokε tε.

12 Bókebaka, Bandeko, ete motema mabe mokoboyaka kondima mójala kati na mɔkɔ na bino mpɔ na kotangwa na Njambe na bomɔi tε. 13 Kasi bópεsanaka toli mokɔlɔ na mokɔlɔ, naino ejali kobiangama Lεlɔ, na ntina ete mɔkɔ na bino tε áya makasi mpɔ na bojimbisi na masumu. 14 Mpɔ ete tosili kojua likabo na Masiya, sɔkɔ nde tokosimba mpiko oyo na ebandeli ngwi kino nsuka.15 Lokola elobami ete :

Sɔkɔ bokoyoka mongongo na ye lεlɔ, Bóyeisaka mitema na bino makasi lokola kati na kotɔmbɔka tε.

16 Banani bayokaki mpe batɔmbɔkaki ¿kasi bato yɔsɔ baoyo babimaki na Ejipito mpɔ na Mose tε? 17 Asilikaki na banani mbula ntuku-minei, ¿na baoyo basalaki masumu baoyo bibembe na bango bakweaki na lisobe tε ? 18 Asimbaki ndai na ntina na banani ete bakokɔta na epemelo na ye tε, ¿bobεlε na ntina na bango baboyi kondima tε? 19 Tomɔni ete bakokoka kokɔta tε mpɔ baboyi kondima.

4

 

Na bongo awa etikali elaka na kokɔta na epemelo na ye, tóbanga sɔkɔ mɔkɔ na bino akomɔnana kojanga. 2 Mpɔ ete tojui Nsango Malamu pelamɔkɔ ejuaki bango, kasi makambo mayokaki bango mapεsaki bango litomba tε, mpɔ ete basanganaki na kondima na bayoki tε. 3 Mpɔ ete biso bandimi tojali kokɔta na epemelo na ye, pelamɔkɔ esili ye koloba ete :

Lokola, na nkanda na ngai, nasimbaki ndai ete,

Bakokɔta na epemelo na ngai sɔkɔ mokε tε.

Ata misala misili kosilisama longwa na ebandeli na mokili. 4 Ntina ete na esika mosusu asili koloba na ntina na mokɔlɔ na nsambo boye ete :

Na mokɔlɔ na nsambo Njambe apemaki na nsima na misala na ye yɔsɔ.

5 Mpe lisusu na esika oyo ete :

Bakokɔta na epemelo na ngai sɔkɔ mokε tε.

6 Na bongo awa etikali njela ete bamosusu bákɔta wana, mpɔ ete baoyo bayokaki Nsango Malamu liboso baboyi kotosa mpe bakɔti tε, 7 apɔni lisusu mokɔlɔ mɔkɔ ete : Lelɔ. Alobaki kati na Dawidi na nsima na ntango molai boye (pelamɔkɔ elobani liboso), ete:

Sɔkɔ bokoyoka mongongo na ye lεlɔ Bóyeisaka mitema na bino makasi tε.

8 Mpɔ ete sɔkɔ Yoswa apemisaki bango kopema, mbε asololi na nsima na makambo oyo na ntina na mokɔlɔ mosusu tε. 9 Bongo epemelo-na-sabata etikali mpɔ na bato na Njambe. 10 Mpɔ ete mpɔ na oyo asili kokɔta na epemelo na ye, asili kopema ye mɔkɔ na misala na ye, lokola Njambe apemaki na misala na ye mpenja.11 Na bongo tótia mitema makasi mpɔ na kokɔta na epemelo yango, ete moto tε ákwea na njela na elakiseli yango na koboya kotosa. 12 Mpɔ ete Maloba na Njambe majali na bomɔi, na nguya, na mino maleki mipanga yɔsɔ mipeli na bipai yɔsɔ mibale. Makotɔbɔlaka kino kokabola motema na molimo, mpe matongi na lilɔngɔ ; makokataka mpe ekateli na makanisi na mikano na mitema. 13 Bilɔkɔ yɔsɔ bijalisami bijali polele na liboso na ye, bilɔkɔ yɔsɔ bijali bolumbu, bijipwi polele na miso na ye, oyo ajali na biso makambo.14 Na bongo awa ejali biso na Nganga-Monεnε monεnε oyo asili koleka kati na Likolo, ye Yesu Mwana-na-Njambe, tósimbaka biyambweli na biso. 15 Mpɔ ete tojali na Nganga-Monεnε oyo akoki koyoka mpasi na bolεmbu na biso esika mɔkɔ; amekamaki na mitindo yɔsɔ lokola biso, kasi na masumu tε. 16 Na bongo na molende tóbεlεmε na kiti-na-bokonji na ngɔlu, ete tójua mawa, mpe tókuta ngɔlu mpɔ na kosunga na ntango na bosenga.

 

Mpɔ na Nganga-Monεnε na biso

5

 

Mpɔ ete Nganga-Monεnε na Nganga-Monεnε oyo abimi kati na bato, apɔnami mpɔ na kosalela bato na makambo na epai na Njambe, na ntina ete átombola makabo mpe mbεka mpɔ na masumu. 2 Akoki koyika mpiko na boboto mpɔ na bato bajangi mayεlε mpε mpɔ na bapεngwi; mpɔ ye mɔkɔ mpe akangami na bolεmbu. 3 Na ntina yango ekoki na ye kotombola mbεka mpɔ na masumu bobεlε mpɔ na bato yɔsɔ tε, kasi mpɔ na ye mɔkɔ lokola. 4 Moto tε akomitia ye mpenja na lokumu oyo, kasi oyo abiangami na Njambe akotiama, pelamɔkɔ Aalona atiamaki. 5 Bongo mpe Masiya amikumisaki ye mpenja mpɔ na kojala Nganga-Monεnε tε, kasi atiamaki bongo na oyo alobaki na ye ete :

Yɔ Mwana na ngai, ngai nasili kobotisa yɔ lεlɔ:

6 Pelamɔkɔ elobi ye na esika mosusu ete :

Yɔ Nganga libela, na motindo na Maliki-Sεdεkε,

7 Na mikɔlɔ na bomɔi na ye na mokili, Yesu atombolaki bisεngεli, na mabɔndεli, na konganga makasi, na mpisoli, epai na ye oyo akokaki kobikisa ye na kufa; ayokamaki mpɔ ete amikitisaki na liboso na Njambe. 8 Ata ye Mwana-na-Njambe, ayekolaki litosi kati na makambo mayokaki ye mpasi na yango. 9 Esili ye kokokisama, akomaki Mobandi na bomoi na seko mpɔ na batosi yɔsɔ; 10 Njambe mpe abiangaki ye Nganga-Monεnε na motindo na Maliki-Sεdεkε.

11 Na ntina na ye tojali na makambo mingi na koloba, nde majali makasi na kolimbola, mpɔ bosili kojala bato na koyeba ntina nɔki tε. 12 Mpɔ ete awa esili ntango molai koleka, ekoki na bino kojala milakisi, nde naino bojali na bosenga ete moto mosusu álakisa bino makambo mikεmikε na kobanda na mateyo na Njambe; bosili kojala bato na bosenga na bilei makasi tε kasi na mabεlε. 13 Bango bako- mεlaka bobεlε mabεlε bajali baoyo bajangi mayεlε na makambo na boyεngεbεnε, mpɔ ete bajali bana mikε. 14 Nde bilei makasi mpɔ na bango basili kokola, baoyo bajali na bibanjeli na bango bisili kolendisama mpɔ na kobanjaka, bongo bayebi kosɔsɔla mpɔ na kokabola malamu na mabe.

 

6

 

Yango wana tótika mateyo mikεmikε na Masiya, tókεnda na makambo na kobɔnga; tótika kotia lisusu moboko na kobongwa na mitema na misala mikufi, na kondima na Njambe, 2 na mateyo na bisukweli, na kotia na mabɔkɔ, na lisekwa na bakufi, na esambiseli na seko. 3 Ɛε, tokosala mpe boye sɔkɔ Njambe akopεsa njela. 4 Ntina ete mpɔ na bango bangεngεlami na moi bobεlε, baoyo balεti likabo na Likolo, baoyo bajui likabo na Molimo Mosato, 5 baoyo bayoki elεngi na maloba na Njambe mpe na nguya na ekeke ekoya; 6 sɔkɔ basili kokwea, njela na kojongisaka bango lisusu na kobongola motema ejali tε; mpɔ bakomibakiselaka Mwana-na- Njambe na ekulusu lisusu, mpe bakomɔnisaka ye nsɔni na miso na bato. 7 Mpɔ ete mabele masili komεla mbula ekokwelaka yango mbala na mbala, mpe makobotaka bilɔkɔ malamu mpɔ na baoyo batimisi yango, makojuaka ndambo na mapamboli na Njambe. 8 Nde sɔkɔ makobota njube na matiti na mpamba, majali mpamba mpe pεnεpεnε na kofingama, nsuka na yango mpe ekojala kojika mɔtɔ.9 Nde ata tojali koloba boye, tosili kondimisama makambo maleki malamu na ntina na bino, balingami, makambo makangani na lobiko. 10 Mpɔ ete Njambe ajali na bokεsεnε tε abosani misala na bino tε, na bolingo botalisa bino an nkombo na ye mpe tε, ete bosalelaka Babulami mpe bokosalelaka bango. 11 Tojali nde na mposa ete bino yɔsɔ mɔkɔ mɔkɔ bótalisa mposa na motindo mɔkɔ mpɔ na kotondisa elikia na bino nsuka; 12 na ntina ete bójala bayokoli na koyokola nɔki baoyo bajali kotuka libula na bilaka mpɔ na kondima, mpe na mpiko. 13 Mpɔ ete wana etielaki Njambe Abalayama elaka, ayebaki kosimba ndai na mosusu oyo alekaki monεnε tε, bongo asimbaki ndai na ye mɔkɔ ete : 14 Na sɔlɔ nakopambola yɔ kopambola, Nakoyikanisa yɔ koyikanisa.

15 Esili ye koyika mpiko bongo, ajuaki yango elakamaki. 16 Mpɔ ete bato bakosimbaka ndai na oyo aleki bango monεnε, mpe ndai mpɔ na kolendisa monɔkɔ ekosilisa ntembe yɔsɔ. 17 Bobεlε bongo, wana elingaki Njambe komɔnisa batuki na libula na yango elakamaki mwango na ye mokobongwanaka tε, na komɔnisa polele, atiaki ndai; 18 na ntina ete biso, baoyo tokimi kosimba elaka etiami liboso na biso, tójua lisungi makasi na makambo oyo mibale makobongwanaka tε, mpɔ Njambe ayebi kobuka lokuta mpɔ na yango sɔkɔ mokε tε. 19 Elikia yango ejali na biso lokola longo na motema, ekobukana tε ekotambola mpe tε; ekokɔta na katikati na nsima na Elamba, kuna ekɔti Yesu oyo akei liboso mpɔ na biso; 20 asili kojala Nganga-Manεnε libela, na motindo na Maliki- Sεdεkε.

 

7

 

Mpɔ ete mpɔ na ye Maliki-Sεdεkε, mokonji na Saleme, nganga na Njambe Oyo-Aleki-Likolo, ajuanaki na Abalayama, wana ejalaki ye kojonga na koboma na mikonji yango, apambolaki. 2 Abalayama mpe akabelaki ye ndambo-na-jomi na bilɔkɔ yɔsɔ; mpɔ ete, lokola ejali ntina na nkombo na ye, ajalaki liboso Mokonji na Boyεngebenε, mpe na nsima Mokonji na Saleme, ete Mokonji na Kimia. 3 Ye mpe na tata tε, na mama tε, na etangeli na libota tε, na ebandeli na mikɔlɔ tε, na nsuka na bomɔi tε, nde asili kokokana na Mwana-na-Njambe, akoumelaka nganga libela. 4 Bókanisaka nde monεnε moleki na moto oyo, mpɔ Abalayama nkɔkɔ na biso monεnε akabelaki ye ndambo-na-jomi na bilɔkɔ binyangani ye. 5 Bato na libota na Lεwi baoyo bakotiamaka na bonganga, bajui lilako na kokabisaka bato makabo na ndambo-na-jomi, pelamɔkɔ elaki Mibeko, εε kokabisaka bandeko na bango, ata bajali na libota na Abalayama. 6 Nde, Maliki-Sεdεkε oyo ajalaki libota mɔkɔ na bango tε, akabisaki Abalayama makabo, apambolaki ye oyo ajalaki na bilaka na Njambe. 7 Ejali likambo na ntembe tε ete oyo aleki mokε akopambwamaka na oyo aleki monεnε. 8 Lisusu, awa bato baoyo bakokufa bakokabisaka makabo, nde wana, oyo ajui litatoli ete ajali na bomɔi. 9 Sɔkɔ mpe tokoki koloba boye, Lεwi mokabisi na makabo asili mpe kokaba makabo kati na makabo na Abalayama, 10 mpɔ ete ajalaki naino kati na bibεlε na nkɔkɔ na ye, wana ejuanaki Abalayama na Maliki-Sεdεkε.

 

11 Na bongo sɔkɔ libɔngi eyebaki koya mpɔ na bonganga na Balεwi (ntina ete mpɔ na yango bato bapεsami Mibeko), ¿ nganga mosusu na motindo na Maliki-Sεdεkε, oyo abiangamaki na motindo na Aalona tε, atεlεmaki mpɔ na nini? 12 Mpɔ ete wana esεnjami bonganga, ekoki ete mibeko misεnjama lokola. 13 Kasi ye oyo makambo yango malobami na ntina na ye, ajalaki moto na libota mosusu, moto mɔkɔ tε na libota yango ajalaki na likambo na Etumbelo-na-Mbεka. 14 Mpɔ ete ejali polele mpenja ete Nkolo na biso abimaki na libota na Yuda, ata Mose alobaki likambo mɔkɔ tε na ntina na libota yango na mosala na bonganga. 15 Eleki kojala polele, sɔkɔ nganga na motindo mosusu, na motindo na Maliki-Sεdεkε, akobima, 16 ye mpe na motindo na malako na Mibeko tε, kasi na motindo na bomɔi bokojanga libebi. 17 Mpɔ ete litatoli ejali na ye boye ete:

Yɔ Nganga libela, na motindo na Maliki-Sεdεkε.

18 Na sɔlɔ lilako na liboso libomami mpɔ lijalaki bolεmbu mpe lijangaki litomba, mpɔ ete Mibeko ekokisaki elɔkɔ mɔkɔ kokoka tε; 19 nde elikia eleki malamu ekɔti, tokobεlεmaka na Njambe mpe mpɔ na yango. 20 Lisusu atiamaki na bonganga bobεlε na ndai 21 (nde bango wana batiamaki banganga na kosimba ndai tε), mpɔ atiamaki na ndai na oyo alobaki na ye ete:

Yawe akobalalaka motema tε, asimbaki ndai ete, Yɔ Nganga libela.

22 Yango wana Yesu asili kojala ndanga na endimaneli eleki malamu.23 Lisusu bango bato mingi bakotiamaka banganga, mpɔ ete kufa ekopekisaka bango koumela; 24 ye nde ajali na bonganga bokokita na moto mosusu tε, mpɔ ete akoumela seko. 25 Yango wana akoki kobikisa na lobiko nyε baoyo bakobεlεma na Njambe mpɔ na ye, mpɔ ajali na bomɔi libela kobɔndεlεla bango.26 Nganga-Monεnε na motindo oyo abɔngaki na biso, oyo mpεtɔ, na bokosi tε, na litɔnɔ tε, oyo asili kolongwana na bato na masumu, oyo asili konεtwa na likolo na Likolo nyε. 27 Ye ajali na bosenga, (lokola ejalaka na Banganga-Minεnε), na kotombolaka mbεka mokɔkɔ na mokɔlɔ mpɔ na masumu na ye mɔkɔ liboso mpe mpɔ na masumu na bato yɔsɔ na nsima tε; mpɔ ete asalaki bongo bobεlε, amitombolaki ye mpenja. 28 Mpɔ ete Mibeko ekotiaka bato na bolεmbu lokola banganga; nde liloba na ndai, liyaki nsima na Mibeko, litiaki Mwana libela lokola Nganga oyo asile kokoka nyε.

 

Mpɔ na Endimaneli na Sika

8

 

Na ntina na makambo majali biso koloba, mama na likambo ejali boye ete, tojali na Nganga-Monεnε na motindo boye, afandi na lobɔkɔ na mobali na Monεnε kuna na Likolo, 2 akosalelaka mpe na Bisika-na-Bulε na Mongombo na sɔlɔ, motiamaki na bato tε, kasi na Yawe.

3 Banganga-Minεnε yɔsɔ bapɔnami mpɔ na kotombolaka makabo, na mbεka. Yango wana ekoki ete Nganga-Monεnε oyo ájala na elɔkɔ na kotombola. 4 Na bongo sɔkɔ ajalaki awa na mokili, mbε ajali nganga tε; mpɔ bango bajali baoyo bakotombolaka makabo pelamɔkɔ elaki Mibeko; 5 bakosalelaka elakiseli mpe elilingi na bilɔkɔ na Likolo, pelamɔkɔ Mose alakisamaki wana elingaki ye kotonga Mongombo. Mpɔ ete Njambe alobaki ete: Keba ete ósala bilɔkɔ yɔsɔ na motindo na mwango molakisameli yɔ kuna na ngomba. 6 Nde sasaipi asili kojua lotomo loleki malamu, mpɔ ajali Mosukisi na Endimaneli eleki malamu ekatami na ntina na bilaka bileki malamu. 7 Mpɔ ete sɔkɔ Endimaneli na Liboso ebɔngaki yɔsɔ, mbε esika elukami mpɔ na Oyo na Mibale tε. 8 Mpɔ ete Njambe afundaki bango ete ;

Yawe alobi ete, Mikɔlɔ mikoya

Wana ekokatisa ngai Endimaneli na Sika

Na bato na Yisalaele na bato na Yuda.

9 Ekokεsεna na Endimaneli ekataki ngai na bankɔkɔ na bango,

Na mokɔlɔ ekamataki ngai bango lobɔkɔ

Kobimisa bango na Ejipito.

Mpɔ ete baumelaki na Endimaneli na ngai tε,

Ngai mpe nasabolaki bango, elobi Yawe.

10 Oyo Endimaneli ekondimana ngai na bato na Yisalaele.

Na nsima na mikɔlɔ yango, elobi Yawe.

Nakotia mibeko na ngai kati na makanisi na bango,

Nakokoma yango likolo na mitema na bango.

Nakojala na bango Njambe na bango,

Bango bakojala na ngai bato na ngai,

11 Bakolakisana moto mojalani na ye na mboka moto mojalani na ye na mboka tε,

Sɔkɔ moto ndeko na ye moto ndeko na ye tε ete, Óyeba Yawe.

Mpɔ ete bango yɔsɔ bakoyeba ngai,

Longwa na oyo na nsima kino oyo na liboso na bango.

12 Mpɔ nakojala na mawa na ntina na bokεsεnε na bango, Nakokanisa masumu na bango lisusu sɔkɔ mokε tε.

13 Mpɔ na koloba ete: Endimaneli na Sika; ayeisi oyo na liboso elɔkɔ na kala. Oyo ekomi elɔkɔ na kala mpe enuni ejali pεnεpεnε na kolimwa.

 

9

 

Na sɔlɔ Endimaneli na Liboso ejalaki na malako na kosalela Njambe mpe na Esika-na-Bulε na mokili oyo. 2 Mpɔ ete Mongombo etongamaki; mpe eteni na liboso ejalaki na Etεmεlɔ-na-Miinda, na Mεsa, na Kwanga-itandamaki, yango ebiangamaki Esika-na-Bulε. 3 Nde na nsima na Elamba na mibale eteni mosusu ebiangamaki Esika-eleki-Bulε, 4 wana Etumbelo-na-Mpaka ejalaki, na Sanduku-na-Endimaneli oyo ejipamaki na wɔlɔ na bipai yɔsɔ, kati na yango mbεki na wɔlɔ oyo ejalaki na manna, na lingenda na Aalona litɔaki matiti, na bitando na mabanga na Endimaneli. 5 Na likolo na Sanduku, bakelubu kojipaka Ebɔndiselo. Nde sasaipi nakoki koloba na ntina na bilɔkɔ yango mɔkɔ mɔkɔ tε. 6 Makambo yango mabɔngisami bongo ete banganga bakɔtaki ntango yɔsɔ kati na eteni na liboso mpɔ na kokokisa lotomo na bango. 7 Nde na eteni na mibale Nganga-Monεnε ye mɔkɔ akɔtaki mbala mɔkɔ mbula na mbula, komεma makila makotombola ye mpɔ na ye mɔkɔ mpe mpɔ na mabunga na bato yɔsɔ. 8 Molimo Mosato ajali kopεsa ntina boye, ete naino etεmi eteni na liboso, njela na Esika-eleki-Bulε ebombami; 9 oyo elembo kino sasaipi oyo. Na motindo na elmbo yango makabo na mbεka bikotombwaka, ata bikoki kokitisa masɔsɔli na basambeli tε. 10 Makambo yango majalaki na njela na bilei na bimεli, na bisukweli na mitindo na mitindo, malako na njoto malakami kino elaka na ebɔngiseli.11 Nde Masiya ayei komɔnana Nganga-Monεnε na makambo malamu makoya, mpɔ na Mongombo eleki monεnε, oyo eleki kobɔnga, oyo esalami na mabɔkɔ na bato tε; ntina ete ejali elɔkɔ na bilɔkɔ bijalisami tε. 12 Mpɔ na makila na bangɔmbε na bantaba tε, εε nde mpɔ na makila na ye mɔkɔ, akɔtaki na Esika-na-Bulε bobεlε, ajui lisiko na seko. 13 Mpɔ ete sɔkɔ makila na bangɔmbε na bantaba, na komwangisa na mputulu na mɔtɔ na ngɔmbε mwasi, ekobulisa babebi na motindo na mpεtɔ na njoto, 14 makila na Masiya oyo amitombolaki ye mɔkɔ njoto ejangaki litɔnɔ, epai na Njambe mpɔ na nguya na Molimo na seko, makoleka kopεtɔla masɔsɔli na bino na misala na kufa mpɔ na kosalela Njambe na bomɔi, ¿ boye tε ?15 Mpɔ na bongo ajali Mosukisi na Endimaneli na Sika, na ntina ete, awa esili kufa kokufama mpɔ na lisiko na bipεngwεli na Endimaneli na Liboso, baoyo basili kobiangama bájua elaka na libula na bomɔi na seko. 16 Ntina ete sɔkɔ endimaneli na libula ejali, ekoki ete bátalisa kufa na mokati na yango ; 17 endimaneli na libula ejali makasi sɔkɔ moto akufi, mpɔ ejali makasi sɔkɔ mokε tε naino ejali mokati na yango na bomɔi.18 Yango wana Endimaneli na Liboso ebandamaki bobεlε na makila. 19 Mpɔ ete wana esili Mose kosangela bato yɔsɔ malako yɔsɔ na Mibeko, akamataki makila na bangɔmbε na bantaba, na mai, na nkunja motane, na linuka, amwangiselaki mokanda yango mpenja, na bato yɔsɔ lokola, 20 ye ete :

Oyo makila na Endimaneli elaki Njambe mpɔ na bino.

21 Amwangiselaki mpe Mongombo makila, na bilɔkɔ yɔsɔ na bisambeli bobεlε bongo. 22 Etikali mokε tóloba ete bilɔkɔ yɔsɔ bikopεtwaka na makila pelamɔkɔ elobi Mibeko ; sɔkɔ mpe makila masopani tε, kolimbisa na masumu ejali tε.23 Na bongo ekokoka ete bilakiseli na bilɔkɔ kati na Likolo bipεtwa bongo, nde bilɔkɔ na Likolo yango mpenja bípεtwa na mbεka ileki yango malamu. 24 Mpɔ ete Masiya akɔtaki na Bisika-na-Bule bisalami na mabɔkɔ, oyo bilakiseli na bisika na sɔlɔ, tε, kasi akɔtaki na Likolo mpenja ete ámɔnana na liboso na Njambe mpɔ na biso. 25 Akɔtaki wana mpe tε ete ámitombolaka ye mpenja mbeka mbala na mbala na motindo mɔkɔ na Nganga-Monεnε, oyo akokɔtaka na Bisika-na-Bulε mbula na mbula na makila majali makila na ye mɔkɔ tε. 26 Sɔkɔ bongo tε mbε ekoki na ye koyokaka mpasi mbala na mbala longwa na ebandeli na mokili: nde sasaipi na nsuka na bikeke asili komɔnana bobεlε, mpɔ na kolongola masumu na njela na mbεka na ye. 27 Lisusu pelamɔkɔ likambo ejali na bato yɔsɔ kokufa mbala mɔkɔ, 28 bongo mpe Masiya, oyo atombwaki mbεka mbala mɔkɔ mpɔ na konata masumu na bato mingi, akomɔnɔnεla bango bakotalelaka ye mbala na mibale mpɔ na lobiko, na kojanga masumu.

 

10

 

Mpɔ ete Mibeko ejalaki na elilingi na bilɔkɔ malamu bilingaki koya, nde ejalaki na lolenge mpenja na bilɔkɔ yango tε ; bongo ekokokaka kokokisa babεlεmi mpɔ na mbεka ikotombolaka banganga mbula na mbula sɔkɔ mokε tε. 2 Mpɔ ete sɔkɔ basambeli bajangaki masɔsɔli na masumu mpɔ na kosila kopεtwa bobεlε, ¿mbε mbεka yango itiki kotombwaka tε ? 3 Kasi kati na yango ekaniseli na masumu mbula na mbula ejali. 4 Mpɔ ete makila na bangɔmbε na bantaba makoki kolongolaka masumu tε.

5 Yango wana, ejali ye kokɔta na mokili, alobi ete:

Ojalaki na mposa na mbεka, na makabo-na-kotombwa, tε.

Nde obɔngiselaki ngai njoto.

6 Osepelaki mbeka-na-kotumbama, na miboma mpɔ na masumu, mpe tε.

7 Na nsima nalobaki ete, Nasili koya,

(Na mobimba na mokanda esili kokomama na ntina na ngai),

Mpɔ na kosala mokano na yɔ, ε Njambe.

8 Awa elobi ye ete: Mpɔ na mbεka, na makabo-na-koto- mbwa, na mbεka-na-kotumbama, na miboma mpɔ na masumu, ojalaki na mposa na yango tε, osepelaki yango mpe tε ; (yango yɔsɔ bikotombwaka pelamɔkɔ elaki Mibeko), 9 na nsima alobi ete : Nasili koya mpɔ na kosala mokano na yɔ. Alongoli oyo na liboso ete átεmisa oyo na mibale. 10 Tosili kobulama kati na mokano yango, mpɔ na kotombwa na njoto na Masiya Yesu lokola mbεka bobεlε.11 Nganga na nganga akotεmaka kosalela mokɔlɔ na mokɔlɔ, mpe mbala na mbala akotombolaka mbεka yango mɔkɔ, oyo ikoki kolongola masumu sɔkɔ mokε tε. 12 Nde ye wana, esili ye kotombola mbεka mɔkɔ mpɔ na masumu bobεlε, afandaki na lobɔkɔ na Njambe na mobali, 13 kotalelaka longwa ntango yango kino ekotiama bayini na ye lokola etεmεlɔ na makolo na ye. 14 Mpɔ ete na mbεka-na-kotombwa mɔkɔ asili kokokisa libela baoyo bakobulamaka.

15 Lisusu Molimo Mosato akotatwelaka biso lokola, mpɔ ete alobi ete:

16 Oyo Endimaneli ekokata ngai na bango

Na nsima na mikɔlɔ yango, elobi Yawe,

Nakotia Mibeko na ngai na mitema na bango,

Nakokoma yango na makanisi na bango.

17 Mpe ete:

Nakokanisa masumu na bango na makambo na bango na kilikili lisusu tε.

18 Nde na esika esili yango kolimbisama, wana mbεka-na- kotombwa mpɔ na masumu ejali lisusu tε.19 Na bongo, Bandeko, to jui molende na ekɔtεlɔ mpɔ na kokɔtεla Bisika-na-Bulε na mpɔ na makila na Yesu; 20 ajipwelaki biso ekɔtεlɔ yango liboso, lokola njela na sika mpe na bomɔi, awa esili ye kopasola Elarnba, ete njoto na ye ; 21 tojui mpe Nganga-Monεnε monεnε, oyo liboso na Ndako na Njambe. 22 Mpɔ na bongo tóbεlεmaka na mitema na sembo mpe na litondi na kondima mpenja, awa esili mitema na biso komwangiselama mpɔ na kopεtwa na lisɔsɔli mabe, awa mpe esili njoto na biso kosukwa na mai na mpεto. 23 Tósimbaka eyambweli na elikia ejangi kotengatenga ; mpɔ ete Motii na bilaka ajali mpe Mokokisi na yango. 24 Tókanisaka mpe mpɔ na kopεsana simbisi na bolingo mpe na misala malamu. 25 Tótikaka koyangana na biso pelamɔkɔ na motindo na bamosusu tε, kasi tópεsanaka toli. Tóleka kosalaka bongo awa emɔni bino ete Mokɔlɔ yango ejali kobεlεma. 26 Mpɔ ete sɔkɔ tokosalaka masumu mpɔ na mposa na biso, awa esili biso kojua boyebi mpenja na makambo na sɔlɔ, mbεka mpɔ na masumu etikali lisusu tε ; 27 etikali bobεlε kotalela na esambiseli na nsɔmɔ mpe na kopela na mɔtɔ oyo ekojala mpɔ na kolia batεmεli. 28 Sɔkɔ moto mɔkɔ apεngɔli Mibeko na Mose, akojua mawa tε, nde akokufa mpɔ na minɔkɔ na batatoli mibale sɔkɔ misato. 29 Bokanisi nini; sɔkɔ moto anyateli Mwana-na-Njambe, mpe atangi makila na Endimaneli na Sika, mabulami ye na yango, lokola elɔkɔ na mpa- mba, mpe atioli Molimo na ngɔlu, ¿ akokweisama lokola moto oyo asili kobɔnga na etumbu eleki makasi tε ? 30 Mpɔ ete toyebi oyo alobi ete:

Kobukanisa ejali na ngai, ngai nakofuta, elobi. Yawe. mpe lisusu ete :

Yawe akosambisa bato na ye.

31 Kokwea na mabɔkɔ na Njambe na bomɔi ejali likambo na nsɔmɔ.32 Nde bókanisaka mikɔlɔ na liboso lisusu; wana esili bino kongεngεlama na moi, boyikaki mpiko na etumba na mpasi mingi. 33 Ntango mosusu ebimaki mpɔ ete bojalaki etaleli na matioli, na minyɔkɔ, nde ntango mosusu mpɔ ete bosanganaki na bango bajuaki makambo na motindo bongo. 34 Mpɔ ete boyokanaki mpasi esika mɔkɔ na bakangami na bolɔkɔ, mpe na esengɔ bopεsaki njela na kobɔtɔla bilɔkɔ na bino, mpɔ boyebaki ete bosili komijuela bilɔkɔ bileki malamu mpe bikoumela.

35 Na bongo bóbwaka molende na bino tε, mpɔ mojali na libonja monεnε; 36 mpɔ bojali na bosenga na mpiko na ntina ete bósala mokano na Njambe mpe bójua elaka. 37 Mpɔ ete naino mwa ntango mokεmokε mpe na nsima,

Moyei akoya, akoumela tε

38 Nde moyεngebeni na ngai akojala na bomɔi mpɔ na kondima,

Sɔkɔ mpe akojonga nsima, molimo na ngai ekosepela ye tε.

39 Nde biso tojali bajongi nsima kino libebi tε, kasi bandimi mpɔ na kokwa bomɔi na biso.

 

Mpɔ na Kondima

11

 

 Kondima ejali elendiseli na bilɔkɔ bikolikiamaka, ejali mpe elimbweli na bilɔkɔ bijangi komɔnana. 2 Mpɔ na yango Mikolo bajuaki matatoli. 3 Mpɔ na kondima toyebi ete bikeke bisalama na liloba na monɔkɔ na Njambe, bongo bilɔkɔ bikotalamaka bibimaki na bilɔkɔ bikomɔnanaka tε.4 Mpɔ na kondima, Abεlε alekaki Kaina na kotombwela Njambe mbεka malamu; mpɔ na yango ajuaki matatoli ete ye moyεngεbεni, mpɔ Njambe atatwelaki makabo na ye ; mpɔ na yango ye mokufi ajali naino koloba.5 Mpɔ na kondima, Anoka alimwaki ete ámɔna kufa tε, ajuamaki tε mpɔ ete Njambe alimwisaki ye. Liboso na kolimwa na ye ajuaki matatoli boye ete asili kosepelisa Njambe. 6 Nde oyo ajangi kondima akoki kosepelisa ye tε; mpɔ ete ekoki na babεlεmi na Njambe kondima ete ajali, mpe ete akopεsaka libonja na baoyo bakolukaka ye na mposa.7 Mpɔ na kondima, Noa oyo akebisamaki na ntina na bilɔkɔ bimɔnani naino tε, atiaki motema na bojito, atongaki masua mpɔ na lobiko na bato na libota na ye, mpe na likambo yango akweisaki mokili, ayaki motuki na libula na boyεngebεnε bobimi na kondima.8 Mpɔ na kondima, Abalayama oyo abiangamaki kobima kokεnda na esika elingaki ye kojua yango lokola libula, atosaki, abimaki, koyeba tε sɔkɔ ajali kokεnda wapi. 9 Mpɔ na kondima, ajalaki lokola mopaya na mokili na elaka, afandaki na mingombo, na Yisaka na Yakobo elɔngɔ, baoyo basangani na ye na elaka yango mpenja. 10 Mpɔ ete ajalaki kotalela mboka ejali na miboko, oyo Njambe ajali Moyangi mpe Motongi na yango.11 Mpɔ na kondima, Sala ye mɔkɔ akwi nguya mpɔ na kojua jemi, ata asili koleka elaka na basi na kobota, mpɔ akanisaki ete oyo atii elaka akokokisa yango. 12 Yango wana na mobali mɔkɔ, mpe ye lokola moto oyo asili kokufa, babotamaki libota na bato lokola motuya na miɔtɔ na likolo, mpe lokola jεlɔ na libongo na mai eyebi kotangama tε.13 Baoyo yɔsɔ bato na kondima bakufaki, bajuaki bilɔkɔ bilakamaki tε, kasi bamɔnaki yango mosika, bapεsaki yango lo- sako, bayambolaki ete bango bapaya mpe bambɔti awa na nse. 14 Mpɔ ete baoyo bakolobaka bongo bakotalisaka polele ete bajali koluka mboka. 15 Sɔkɔ batiaki mitema na esika eutaki bango, mbε bajalaki na njela na kojonga wana; 16 nde sasaipi bajali na mposa na esika mosusu eleki malamu, kuna na Likolo. Yango wana Njambe akoyokelaka bango nsɔni na kobiangama Njambe na bango tε, mpɔ ete abɔngiselaki bango mboka.17 Mpɔ na kondima, Abalayama atombolaki Yisaka lokola mbεka, wana ejalaki ye komekama ; εε oyo ajuaki bilaka ajalaki kotombola mwana na ye na likinda lokola mbεka, 18 mpɔ na ye elobanaki mpe ete :

Libota na yɔ ekobiangama kati na Yisaka.

19 Atangaki ete Njambe akoki kosekwisa ata kati na bakufi. Ajuaki ye mpe wana, lokola na kotia lisese.20 Mpɔ na kondima, Yisaka apambolaki Yakobo na Esau na ntina na makambo malingaki kobima. 21 Mpɔ na kondima, wana ejalaki Yakobo kokufa, apambolaki bana na Yosefe yɔsɔ mibale ; mpe akumbamaki na likolo na lingenda na ye kosambela.22 Mpɔ na kondima, wana ejalaki Yosefe kokufa, asakolaki mpɔ na ebimelo na bato na Yisalaele mpe alaki mpɔ na mikwa na ye.23 Mpɔ na kondima, wana esilaki Mose kobotama, abomba- maki na baboti na ye sanja misato, mpɔ ete bamɔnaki kitɔkɔ na mwana; mobeko na mokonji ebangisaki bango tε.24 Mpɔ na kondima, wana ejalaki Mose mokolo, aboyaki kobiangama mwana na mwana mwasi na Falo, 25 apɔnaki kotumolana na bato na Njambe esika mɔkɔ, aboyaki kojua esεngɔ na masumu ekosila nɔki. 26 Akanisaki ete matioli na Masiya maleki motuya monεnε na misɔlɔ yɔsɔ na Ejipito; mpɔ ete ajalaki kotalela libonja. 27 Mpɔ na kondima, alongwaki na Ejipito, abangaki nkεlε na mokonji tε; ayikaki mpiko lokola mpɔ na komɔna oyo ajangi komɔnana. 28 Mpɔ na kondima, asalaki Elekeli mpe emwangiseli na makila na ntina ete mobomi na bana na liboso ámama bango tε. 29 Mpɔ na kondima, balekaki kati na Mai Motane lokola na mokili mpenja; nde wana emekaki Baejipito kosala bongo, bamεlamaki na mai.30 Mpɔ na kondima, lopango na Yeliko ekweaki wana esili yango kojingama mikɔlɔ nsambo.31 Mpɔ na kondima, Laaba mwasi na pite abebaki esika mɔkɔ na bato na kilikili tε, mpɔ asili konyangela banɔngi na kimia.32 ¿Náloba makambo mosusu nini? Ntango ekojangela ngai mpɔ na kosoola makambo na Kεdεɔna, na Balaka, na Samasona, na Yεfεta, na Dawidi, na Samwele, na Basakoli; 33 mpɔ na kondima, bango wana bakitisaki makonji, basalakaki na boyεngεbεnε, bakwaki bilaka, bajipaki minɔkɔ na bankɔsi, 34 babomaki makasi na mɔtɔ, bakimaki mino na mopanga, bakembisamaki kati na bolεmbu, bajuaki makasi kati na bitumba, bakimisaki bibele na babuni na bapaya. 35 Basi bajuaki bakufi na bango mpɔ na lisekwa ; nde bamosusu babεtamaki mpimbo kino kufa, bayambaki lisiko tε ete bájua lisekwa lileki malamu. 36 Bamosusu bamekamaki, na bisεkasεka na yauli mpe na sikɔti, εε na minyɔlɔlɔ mpe na bolɔkɔ. 37 Babomamaki na mabanga, bamekamaki, bajεngamaki na mosumani, babomamaki na mopanga. Batambolatambolaki kolata mposo na mpate mpe na ntaba, bajangaki, batumolanaki, banyɔkɔla maki na mpasi. 38 (Mokili ebɔngaki na bango wana tε.) Balemalemaki na masobe mpe na ngomba, bamibombaki na mabulu mpe na mikaka na mokili. 39 Ata baoyo yɔsɔ bajuaki matatoli mpɔ na kondima na bango, bakwaki elaka yango tε; 40 mpɔ Njambe abɔngisaki elɔkɔ eleki malamu mpɔ na bango ete bákokisama bobεlε na biso esika mɔkɔ.

 

Toli mpɔ na Bandimi

12

 

Na bongo mpɔ na biso mpe, awa ejingami biso na lipata monεnε boye na batatoli, tólongola bipekiseli yɔsɔ, na masumu makojingaka biso kojinga mpenja; tótambolaka mbango na mpiko, na emekaneli na mbango ejali liboso na biso, 2 tótiaka miso na biso na Yesu, Mokolo mpe Mokokisi na kondima. Mpɔ na esεngɔ ejalaki liboso na ye, ayikaki mpiko na ekulusu, atiolaki nsɔni na yango, asili mpe kofanda na lobɔkɔ na mobali na kiti-na-bokonji na Njambe. 3 Bókanisaka ye oyo asili koyika mpiko na likunya na motindo oyo epai na ye mɔkɔ na mabɔkɔ na bato na masumu, na ntina ete bójala pεtεpεtε mpɔ na kolεmba na milimo na bino tε.4 Na kobunana na bino na masumu, botεmεli yango naino kino makila tε, 5 bosili kobosana toli yango elobani na bino ete :

Mwana na ngai, ópεngɔla etumbu na Yawe tε,

Ólεmba mpe tε wana ekopamela ye yɔ.

6 Mpɔ ete Yawe akopεsaka etumbu na baoyo akolingaka, Ɛε akobolaka bana yɔsɔ mpimbo baoyo akoyambaka.

7 Bojali koyika mpiko mpɔ na etumbu; Njambe ajali kosalela bino lokola bana. Mpɔ ete sɔkɔ tata ajali na mwana, ¿ akojanga kopεsa ye etumbu ? 8 Sɔkɔ bojangi etumbu oyo ekojalaka na bana yɔsɔ, bongo bojali bana sɔlɔ tε, kasi bana na ekobo. 9 Lisusu tojalaki na batata na njoto, baoyo bapεsaki biso etumbu, mpe tomεmisaki bango, ¿tóleka kotosa Tata na milimo mpɔ na kojala na bomɔi tε? 10 Mpɔ ete bango wana bapεsaki biso etumbu mwa mbula mosusu lokola emɔnaki bango malamu, nde ye akosalaka bongo mpɔ na litomba ete tójua bobulami na ye. 11 Nde bitumbu yɔsɔ bikomɔnana naino likambo na esεngɔ tε, kasi likambo na mawa ; nde na nsima ekopεsa mbuma na kimia na boyεngεbεnε mpɔ na bango basili kolendisama na yango.12 Yango wana bósembola mabɔkɔ malεmbi pεtεpεtε na mabɔngɔ makatatali, 13 bóyeisa njela na makolo na bino alima, na ntina ete motεngumi ápεngwisama tε kasi ábika. 14 Bómekaka kojala na bato yɔsɔ na kimia, mpe kobulama na bobulami, mpɔ sɔkɔ moto ajangi bobulami yango, akomɔna Nkolo tε. 15 Bókebaka ete moto tε ájonga nsima na ngɔlu na Njambe; mpɔ na kobanga sɔkɔ ntina mɔkɔ na bololo ébima kotungisa bino mpe mpɔ na yango ebolo mobimba bábeba; 16 mpɔ na kobanga sɔkɔ moto na ekobo ájala, sɔkɔ moto na mpamba mɔkɔ lokola Esau, oyo atεkaki bokonji na ye na mwana na liboso mpɔ na lilei mɔkɔ. 17 Mpɔ ete boyebi ete na nsima wana ejalaki ye na mposa na kojua lipamboli na libula, aboyamaki; mpɔ ajuaki eposa na kobongola motema tε, ata alukaki yango na mpisoli.18 Mpɔ ete bino bosili kobεlεma na ngomba oyo ejalaki komamama mpe kojika na mɔtɔ tε; sɔkɔ na kojipa na mapata, na molili, na mopεpε makasi, 19 na kolela na kεl εlɔ, na mongongo na koloba, mpe tε. Bango bayokaki mongongo yango babɔndεlaki ete monɔkɔ mosusu épεsεmεla bango tε. 20 Mpɔ bakokaki koyikela lilako yango mpiko tε ete :

Ata nyama akobomama na mabanga sɔkɔ akomama ngomba

21 Likambo emɔnanaki ejalaki na nsɔmɔ monεnε bongo, ete Mose alobaki ete :

Najali na nsɔmɔ mingi mpe na kolεnga.

22 Kasi bosili kobεlεma na ngomba Siona, na mboka na Njambe na bomɔi, na Yelusaleme na Likolo, na bibele na banje, na koyangana na esεngɔ, 23 na Ekelesia na babotami na liboso baoyo basili kokomama nkombo na Likolo,na Njambe Mosambisi na bato yɔsɔ, na milimo na bayεngεbεni baoyo basili kokokisama, 24 na Yesu Mosukisi na Endimaneli na Sika, na makila na komwangana makoleka Abεlε na koloba makambo malamu. 25 Bókebaka ete bóboya oyo ajali kosolola tε; mpɔ ete sɔkɔ bango wana bayebaki kokima tε, wana esili bango koboya oyo ajalaki koloba na mokili, na biso ekoleka sɔkɔ tokopεngwεla oyo ajali koloba na Likolo, ¿ boye tε ? 26 Na ntango yango mongongo na ye eningisaki mokili, nde sasaipi asili kotika elaka ete :

Naino mbala mɔkɔ nakoningisa bobεlε mokili tε, kasi Likolo lokola.

27 Nde mpɔ na maloba oyo: Naino mbala mɔkɔ; malobi mpɔ na kolongola na bilɔkɔ bikoningana, lokola bilɔkɔ bisili kojalisama, na ntina ete bilɔkɔ bikoki koningana tε bíumela.

28 Yango wana, awa ekojua biso bokonji bokokoka koningana tε, tójalaka na eboto, mpɔ na eboto yango mpe tósalelaka Njambe na motindo malamu, na limεmi mpe na nsɔmɔ. 29 Mpɔ ete Njambe na biso ajali mɔtɔ na kosilisa nyε.

 

13

 

Tika bolingo na Bandeko éumelaka. 2 Bóbosanaka kotalisa bapaya boboto tε ; mpɔ ete na motindo yango bamosusu banyangela banje, nde bayebaki bongo tε. 3 Bókanisaka bato na bolɔkɔ lokola sɔkɔ bojalaki wana na bango esika mɔkɔ; bókanisaka mpe bango bajali kojua mpasi, mpɔ bino mpenja bojali naino na njoto. 4 Tika ete mabala mákumamaka kati na bato yɔsɔ, mpe mbeto na libala ébebisama tε; mpɔ ete Njambe akosambisa bato na pite na bato na ekobo.

5 Tika bijaleli na bino bijanga mposa na misɔlɔ. Bókitisaka mitema mpɔ na bilɔkɔ bijali na bino. Mpɔ ete ye mɔkɔ asili koloba ete :

Nakotika yɔ sɔkɔ mokε tε, nakosabola yɔ sɔkɔ mokε tε.

6 Bongo tojali na molende na koloba ete:

Yawe mosungi na ngai, nakobanga tε.

¿ Bato bakosalela ngai nini ?

7 Na bongo bóbosanaka mikolo na bino tε, baoyo basololi na bino Maloba na Njambe. Bókanisaka nsuka na bijaleli na bango, bóyokolaka kondima na bango. 8 Yesu Masiya bobεlε ye mɔkɔ, lobi, na lεlɔ, na libela. 9 Bópεngwaka kati na mateyo na mopaya na mitindo na mitindo tε ; mpɔ ete malamu na motema kolendisama na bilei tε, nde na ngɔlu, mpɔ bango bakotambolaka na bilei bongo bajui litomba tε. 10 Tojali na Etumbelo-na Mbεka oyo bango bakosalelaka Mongombo bajangi bokonji na kolia wana. 11 Mpamba tε sɔkɔ Nganga-Monεnε amεmaki makila na banyama kati na Bisika-na-Bulε, bibembe na bango bitumbamaki na mɔtɔ na livanda na molako. 12 Yango wana, Yesu mpe ayokaki mpasi na libanda na ekuke ete na makila na ye mɔkɔ ábulisa bato. 13 Na bongo tóbima wana na ye na libanda na molako konata matioli na ye. 14 Mpɔ ete tojali na mboka na seko awa tε, kasi tokolukaka mboka elingi koya. 15 Na bongo mpɔ na ye tika tótombwelaka Njambe mbεka na masanjoli ntango yɔsɔ, yango mbuma na bibεbu bikoyambolaka nkombo na ye. 16 Bókanisaka kosala boboto, na kokabana, mpɔ ete Njambe akosepelisaka mbεka na mitindo boye. 17 Bótosaka mikolo na bino, bómitiaka nsima na bango; mpɔ ete bakokεngεlaka milimo na bino, lokola bato baoyo bakojongisa monɔkɔ na ntina na makambo na bango ; na ntina ete básalaka bongo na kolela tε, kasi na esεngɔ ; mpɔ kolela na bango nde ekopεsa bino litomba tε. 18 Bóbɔndεlaka na ntina na biso; ntina ete toyebi ete tojali na masɔsɔli malamu, mpe tojali na mposa na kojala na bijaleli malamu na makambo yɔsɔ. 19 Najali nde koleka kobɔndεla bino kosala bongo ete nájongisama epai na bino nɔki.

20 Tika ete Njambe na kimia, oyo akambaki Nkolo na biso Yesu, ye Mobateli monεnε na bampate, lisusu na bakufi, mpɔ na makila na endimaneli na seko, 21 ábɔngisa bino na misala yɔsɔ malamu mpɔ na kosala mokano na ye, kosalaka yango ekosepelisa ye kati na bino mpɔ na Yesu Masiya. Na ye nkεmbɔ libela na libela, bobεlε bongo. 22 Nabɔndεli bino, Bandeko, koyikela toli na ngai mpiko, mpɔ ete nakomeli bino maloba mingi tε. 23 Bóyeba ete Ndeko na biso Timɔtε asili kokangwa; sɔkɔ akoya nɔki, nakomɔna bino na ye elɔngɔ. 24 Bópεsa mbɔte na mikolo na bino yɔsɔ, mpe na Babulami yɔsɔ. Bango na Italia batindeli bino mbɔtε. 25 Ngɔlu éjala na bino yɔsɔ.