MOKANDA YA POLO EPAYI NA FILEMON

 

1. Polo, mokangami na Yesu Kristu, mpe ndeko Timoteo, na Filemon molingami pe ye oyo tosalaka na ye mosala elongo

2. Mpe na ndeko mwasi Afia, mpe Arkipo oyo tosalaka elongo mosala ya bitumba, mpe na eklezia oyo ezali na ndaku na yo ;

3. Ngolu mpe kimia na bino, kowuta epayi na Nzambe tata na biso mpe na nkolo Yesu Kristu

 

4. Tango nionso, natondaka Nzambe na ngayi, nakotiaka yo na mabondeli na ngayi,

5. Nakoyokaka bolingo, mpe kondima oyo oza na yango epayi na nkolo Yesu Kristu mpe pona basantu nionso.

6. Na bongo ete bosangani ya kondima na yo ezo bimisa bolamu nionso eza kati na biso na tina ya Kristu Yesu.

7. Mpo ete tozali na esengo monene mpe kolendisama monene na tina ya bolingo na yo, mpamba te mitema ya basantu ezui kimia na nzela na yo ndeko.

 

8. Na bongo, ata nazali na bonsomi monene kati na Kristu ya kopesa yo mitindo oyo ebongi —

9. Na ntina ya bolingo, nabondeli mpenza, na lolenge ngayi nazali, Polo, mobange, mpe sik’oyo lisusu mokangami ya Yesu Kristu,

10. nazali kolomba yo pona mwana na ngayi oyo naboti kati na miniololo, Onesimo, oyo kala azalaki pona yo eloko ya mpamba.

11. Sik’oyo azali motuya na yo epayi na yo mpe epayi na ngayi,

12. Oyo natindeli yo ye, —

13. Ye, azali ngayi mosusu. Ngayi, nalingaki kotia ye pembeni na ngayi, po asalela ngayi na esika oyo esengelaki yo osalela ngayi kati na miniololo ya sango malamu ;

14.  Kasi nalingaki kosala bongo te soki nayoki makanisi na yo te, po ete bolamu ozali kosala ezala te eloko oyo ewuti na motema na yo te.

15. Tangu mosusu na tina wana akabwanaki na yo pona ngonga moko pona ozua ye libela pona yo,

16. Lisusu te lokola mowumbu,kasi likolo na mowumbu, lokola ndeko molingami, mingi mpenza ya ngayi, mpe koleka penza ya yo, ezala kati na nzoto to kati na Nkolo.

17. Soki ozali kozua ngayi lokola oyo tozali bomoko, yamba ye lokola nde oyambi ngayi moko ;

18. Bongo soki asalaki yo mabe moko to azali na niongo na yo , tiya yango na mokumba ngayi.

19. Ngayi, Polo, nakomeli yo na maboko na ngayi moko ; ngayi, na kofuta, pona te naloba ete yo moko ozali pe  niongo epayi na ngayi.

20. Iyo ndeko, ngayi mpe, nazua litomba epayi na yo kati na Nkolo : kitisa ngayi motema kati na Kristu.

21. Naza na kondima na botosi na yo, nakomeli yo, nayebi ete okosala ata koleka oyo nakomi.

22. Na bongo mpe, obongisela ngayi esika ya kolala, mpo ete nazobanza na mabondeli na bino, nakozua boboto ya kopesemela bino.

 

23. Epafras, mokangami na boloko na ngayi kati na Kristu Yesu, Marko, Aristarkos, Demas, Luka,

24. baye basalalaka mosala na ngayi elongo, bapesi yo mbote.

25. Tika ete ngolu na nkolo na biso Yesu Kristu ezala elongo na molimo na bino.