MOKANDA NA PAULO EKOMELAKI YE

BAKƆLƆSAI

1

 

Mbɔtε na biso, Paulo Ntoma na Masiya Yesu mpɔ na mokano na Njambe, na Timɔtε Ndeko, 2 na bino Babulami na Bandeko bandimi kati na Masiya wana na Kɔlɔsai. Ngɔlu, na kimia, kouta na Njambe Tata na biso éjala na bino.3 Tokopεsaka Njambe, Tata na Nkolo na biso Yesu Masiya, matɔndi; tokobɔndεlaka mpɔ na bino ntango yɔsɔ, 4 awa esili biso koyoka mpɔ na kondima na bino kati na Masiya Yesu mpe mpɔ na bolingo bojali na bino epai na Babulami yɔsɔ, 5 na mpɔ na elikia esili kobombamela bino kuna na Likolo. Boyokaki liboso mpɔ na elikia yango kati na maloba na sɔlɔ na Nsango Malamu, 6 oyo esili kokómela bino pelamɔkɔ esili yango kopalangana na mokili mobimba kobotaka mbuma mpe koyikanaka. Ejali mpe bongo kati na bino, longwa na mokɔlɔ eyokaki mpe eyebaki bino ngɔlu na Njambe na sɔlɔ. 7 Boyekolaki bongo na monɔkɔ na Epafala molingami, moninga na biso na mosala. Ye ajali mosaleli na Masiya na sembo mpɔ na bino, 8 asooli biso polele mpe mpɔ na bolingo na bino kati na Molimo.9 Yango wana biso mpe, longwa na mokɔlɔ eyokaki biso bongo, tokotikaka kobɔndεla mpɔ na bino tε, tokolɔmbaka ete bótonda na boyebi na mokano na ye, na mayεlε yɔsɔ mpe na bosɔsɔli na Molimo; 10 na ntina ete bótambola na bijaleli bibɔngi na Nkolo mpɔ na kosepelisa ye, ete bóbotaka mbuma mpe bóyikanaka na boyebi na Njambe kati na misala malamu yɔsɔ. 11 Pelamɔkɔ nkεmbɔ na ye ejali na makasi, bólendisamaka na nguya yɔsɔ mpɔ na kojala na mpiko yɔsɔ, na mitema pεtεε, na esεngɔ. 12 Bópεsaka mpe Tata matɔndi, oyo abɔngisi bino mpɔ na kojua likabo na bino na libula na Babulami kati na moi.

 

Lokumu na Masiya

 

13 Ye abikisi biso, abimisi biso na bokonji na molili, akɔtisi biso na bokonji na Mwana na bolingo na ye. 14 Kati na ye tojali na lisiko, kolimbisa na masumu. 15 Ye ajali elilingi na Njambe oyo akomɔnanaka tε, Mobotami na liboso na bilɔkɔ yɔsɔ bijalisami. 16 Mpɔ ete kati na ye bilɔkɔ yɔsɔ bijalisamaki, na bilɔkɔ na Likolo, na bilɔkɔ na nse, na bilɔkɔ bikomɔnanaka, na bilɔkɔ bikojangaka komɔnana, na kiti-namakonji, na bonkolo, na mikolo, na makonji—bilɔkɔ yɔsɔ bijalisamaki na mabɔkɔ na ye mpe na mpɔ na ye. 17 Ye ajali liboso na bilɔkɔ yɔsɔ, mpe bilɔkɔ yɔsɔ bijali elɔkɔ mɔkɔ kati na ye.18 Ye motó na njoto, Ekelesia. Ye ebandeli, Mobotami na liboso kati na bakufi, na ntina ete ájala liboso kati na bilɔkɔ yɔsɔ. 19 Mpɔ ete esepelaki Njambe ete litondi na bonjambe yɔsɔ éfanda kati na ye, 20 mpe mpɔ na ye ájongisa bilɔkɔ yɔsɔ na bondeko na ye mɔkɔ, awa esili ye kosala kimia mpɔ na makila na ekulusu na ye. Ɛε, ete ájongisa bilɔkɔ yɔsɔ na bondeko mpɔ na ye, sɔkɔ bilɔkɔ na nse, sɔkɔ bilɔkɔ na Likolo. 21 Mpɔ na bino, bojalaki bapaya, εε bayinì mpenja na makanisi na bino, kati na misala mabe; nde 22 sasaipi ajongisi bino na bondeko kati na njoto na ye mpɔ na kufa, mpɔ na kotεmisa bino babulami, bato bajangi mpamela mpe lofundo na liboso na ye. 23 Ejali bongo, sɔkɔ bojali koumela ngwi na bindimeli lokola moboko, mpe koningana na elikia na Nsango Malamu eyokaki bino sɔkɔ mokε tε. Nsango Malamu yango esakolami mpɔ na bato yɔsɔ na nse na Likolo, ngai Paulo mpe nasili kojala mosaleli na yango.24 Najali kosepela sasaipi mpɔ na bolɔji bojui ngai na ntina na bino. Najali kotondisa bijangeli na mpasi na Masiya kati na njoto na ngai na mpɔ na njoto na ye, oyo Ekelesia. 25 Ngai nasili kojala mosaleli na Ekelesia na motindo na lotomo na Njambe lopεsεmεli ngai mpɔ na bino, ete nákokisa Nsango na Njambe. 26 Nsango yango ejali libombami libombamaki kalakala na miso na mabota yɔsɔ, nde sasaipi limɔnɔnεli Babulami na ye, 27 baoyo Njambe ajalaki na mposa na koyebisa bango motindo na misɔlɔ na nkεmbɔ na libombami oyo kati na Bapakano. Libombami yango ejali boye: Masiya kati na bino, elikia na nkεmbɔ. 28 Biso tokosakolaka ye, kokebisaka bato yɔsɔ mpe kolakisaka bato yɔsɔ na mayεlε yɔsɔ, na ntina ete tótεmisaka bato yɔsɔ liboso na ye lokola mikolo mpenja kati na Masiya. 29 Mpɔ na bongo nakosalaka, kobunaka na makasi na ye makosalaka na nguya kati na ngai.

 

2

 

 

Lisangana na Masiya na Bandimi

Mpɔ ete najali na mposa ete bóyeba motindo na etumba ejali na ngai mpɔ na bino, na bango kuna na Laɔdikia, na bango yɔsɔ baoyo bamɔni naino njoto na ngai elongi tε. 2 Najali na etumba mpɔ na kobɔndisa mitema na bango, kosanganisa bango na bolingo mpe na bosɔsɔli na kosɔsɔla mpenja, mpɔ na koyeba Masiya, libombami na Njambe. 3 Kati na ye Masiya makambo malamu yɔsɔ na mayεlε mpe na boyebi masili kobombama.4 Nalobi boye ete moto tε ájimbisa bino na maloba na kolengola. 5 Mpɔ ete sɔkɔ na njoto najali kati na bino tε, kasi na molimo najali na bino esika mɔkɔ, kosepelaka kotala mwango na bino sembo mpe mpiko na kondima na bino kati na Masiya.6 Na bongo na motindo eyambaki bino Masiya Yesu, ye Nkolo, bótambolaka bobεlε bongo kati na ye. 7 Bójalaka na ntina na bino kati na ye, bótongamaka likolo na ye, bólendisamaka na bindimeli biyekolaki bino, bójalaka na matɔndi makoyikanaka.8 Bókebaka ete moto tε ápunja bino mpɔ na monɔkɔ na ye na mayεlε, na bibanjabanja na ye na motindo na Masiya tε, kasi na motindo na bijaleli na bato, mpe na makambo mikεmikε na mokili. 9 Mpɔ ete litondi mobimba na Bonjambe ekofandaka kati na ye na motindo na njoto. 10 Kati na ye bino mpe bosili kokokisama, ye Mokolo na mikolo yɔsɔ, na mikonji yɔsɔ. 11 Kati na ye bokatamaki ngεnga na kokata na mabɔkɔ tε, wana ebwakaki bino njoto na masumu kati na kokatama na Masiya. 12 Bokundami na ye esika mɔkɔ kati na libatisa; bosekwi mpe na ye esika mɔkɔ kati na libatisa, mpɔ na kondima na bino na makasi na Njambe Mosekwisi na ye kati na bakufi.13 Bojalaki bakufi mpɔ na bikweli mpe mpɔ na kojanga kokatama ngεnga na njoto, nde ajalisi biso na bomɔi na ye esika mɔkɔ, alimbisi biso bikweli na biso yɔsɔ. 14 Abomaki likomi na mokanda na mibeko na ntina na biso mijalaki kokweisa biso, alongolaki yango na njela, akangaki yango na nsεtε na ekulusu. 15 Mpɔ na mikolo na mikonji, alongolaki bango lokola elamba, atalisaki bango polele, alongaki na bango kati na ekulusu.16 Na bongo tika ete moto tε ásambisa bino na ntina na bilei, na bimεli, sɔkɔ na ntina na elaka na elambo, sɔkɔ na sanja, sɔkɔ na Sabata. 17 Makambo yango majali bililingi na makambo makoya, nde Masiya ajali njoto. 18 Tika ete moto tε álongwela bino libonja mpɔ na mposa na ye na kosɔkεma na motema mpe na losambo na banje. Bato na motindo yango bakokanisaka makanisi na bimɔnɔnεli na bango, bakojalaka mpe na ngambó na mpamba mpɔ na makanisi na bango na njoto. 19 Bakosimbaka Motó tε; mpɔ na motó njoto mobimba ekokolaka na kokola na Njambe, naino ejali yango koleisama mpe kokangana mpɔ na matonga mpe bikanganeli na yango.20 Sɔkɔ bosili kokufela makambo mikεmikε na mokili, esika mɔkɔ na Masiya, ¿bokoyambaka mibeko oyo mpɔ na kotosa yango, lokola bato bajali na bomɔi na bango kati na mokili, mpɔ na nini? lokola ete: 21 Simba tε! Lεta tε! Mama tε! 22 Mibeko yango yɔsɔ mijali na ntina na bilɔkɔ bikosilisama mpɔ na kosala na yango, mijali malako mpe mateyo na bato. 23 Na sɔlɔ mikomɔnanaka lokola makambo na mayεlε na kati na bakumisi na mikano na bango mpenja, na basɔkεmi na kosɔkεma na mpamba, na bakambisi na njoto na bango, nde mɔkɔ na yango tε ejali malamu mpɔ na kokitisa mposa mabe na njoto.

 

 

3

Na bongo sɔkɔ bosili kosekwa na Masiya esika mɔkɔ, bólukaka makambo na Likolo, kuna efandi Masiya na lobɔkɔ na Njambe na mobali. 2 Bóbanjaka makambo na mokili tε, nde makambo na Likolo. 3 Mpɔ ete bokufi, mpe bomɔi na bino bobombami kati na Njambe esika mɔkɔ na Masiya. 4 Sɔkɔ Masiya, ye bomɔi na biso, akomɔnana, na ntango yango bino mpe bokomɔnana na ye esika mɔkɔ kati na nkεmbɔ.

 

Bijaleli na Bandimi

 

5 Na bongo bókufisa bilembo na bino bijali na nse, ete pite, na mbindo, na mposa na njoto, na mposa na mabe, na kolula oyo ejali losambo na bikeko. 6 Nkanda na Njambe ejali koya mpɔ na makambo wana; 7 ntango mosusu bino mpe botambolaki kati na yango, wana ejalaki bino na bomɔi na bino kati na yango. 8 Sasaipi nde bino bóbwaka makambo yango yɔsɔ, na nkεlε, na kolemwa, na kotɔnga, na kotuka, na maloba na nsɔni na minɔkɔ na bino. 9 Bóbukanaka lokuta tε; mpɔ bosili kobwaka moto na kala na misala na ye yɔsɔ, 10 mpe kolata moto na sika oyo akojalisamaka na motindo na sika mpɔ na boyebi, kino ekojua ye elilingi na Mojalisi na ye. 11 Bajali mpe Baεla na Bayuda wana tε, sɔkɔ bakatami ngεnga na bajangi na kokatama tε, sɔkɔ basεnji tε, sɔkɔ Basukute tε, sɔkɔ baombo na bansɔmi tε, kasi Masiya ajali bilɔkɔ yɔsɔ kati na bato yɔsɔ.12 Na bongo, lokola Bapɔnami na Njambe baoyo basili kobulama mpe kolingama, bómilatisa mitema na mawa, na boboto, na kosɔkεma, na bopɔlɔ, na mitema pεtεε. 13 Sɔkɔ moto mɔkɔ ajali na moto mosusu likambo, bóyikanaka mpiko, bólimbisanaka ; pelamɔkɔ Masiya alimbisi bino, bino mpe bobεlε bongo. 14 Nde na likolo na oyo yɔsɔ bómilatisa bolingo, oyo ejali ekanganeli ekoki mpenja. 15 Tika mpe kimia na Masiya áyangelaka mitema na bino miango, mpɔ bobiangami kati na njoto mɔkɔ mpɔ na kojua kimia yango. Bójalaka mpe na eboto.

16 Tika ete Maloba na Masiya máfanda kati na bino bokola elɔkɔ na motuya. Na mayεlε yɔsɔ bólakisanaka mpe bópεsanaka toli, na njembo na Njambe, na njembo na kosanjola, na njembo na molimo ; bóyembelaka Njambe na mitema na bino mpɔ na ngɔlu. 17 Sɔkɔ bokoloba nini, sɔkɔ bokosala nini, bósalaka yɔsɔ na nkombo na Nkolo Yesu, kopεsaka Njambe Tata matɔndi mpɔ na ye.18 Bino basi bótosaka mibali na bino, lokola ebɔngi kati na Nkolo. 19 Bino mibali bólingaka basi na bino, bósalelaka bango makambo makasi tε. 20 Bino bana bótosaka baboti na bino na makambo yɔsɔ, mpɔ ete bongo ekoki kati na Nkolo. 21 Bino batata bótumolaka bana na bino tε, na ntina ete bájala na mitema mpiɔ tε. 22 Bino baombo bótosaka bankolo na njoto na bino na makambo yɔsɔ, nde na litosi na komɔnanaka lokola mpɔ na kosepelisa bato tε, kasi na sembo na motema, mpɔ bokobangaka Nkolo. 23 Sɔkɔ bojali kosala nini, bótia mitema na kosala bongo lokola mpɔ na kosalela bato tε, kasi Nkolo ; 24 mpɔ boyebi ete bokojua libula lokola libonja na mabɔkɔ na Nkolo. Bósalelaka Nkolo Masiya lokola baombo. 25 Mpɔ ete oyo asali mabe akojua libonja na mabe masali ye ; kokabola na bato ejali tε.

 

4

 

Bino bankolo bóbɔngisaka makambo na baombo na bino sembo na boyεngεbεnε, mpɔ boyebi ete bino mpe bojali na Nkolo kuna na Likolo.2 Bólendendalaka na mabɔndεli, bókεngεlaka na yango mpe na matɔndi. 3 Na ntango mɔkɔ bóbɔndεlaka mpɔ na biso mpe, na ntina ete Njambe ájipwela biso ekuke mpɔ na kosakola, mpe mpɔ na kosolola mabombami na Masiya; oyo ngai mokangami mpɔ na yango. 4 Bongo nakosolola yango polele lokola ekoki na ngai kosolola. 5 Bójalaka na bijaleli na mayεlε mboka na bango na libanda, komisombelaka biposa. 6 Tika ete maloba na bino májala na elεngi na mongwa na ngɔlu ntango yɔsɔ, ete bóyeba sɔkɔ ekoki na bino kojongisela bato yɔsɔ monɔkɔ nini.

 

Maloba na Mbɔ

 

7 Tukiki, Ndeko molingami, mosaleli na sembo, moninga na ngai na boombo na Nkolo, akoyebisa bino makambo na ngai yɔsɔ. 8 Natindi ye mboka na bino na likambo yango mpenja, ete bóyeba makambo na ngai mpe ábɔndisa mitema na bino. 9 Onesimi, Ndeko na sembo mpe molingami, oyo mɔkɔ na bino, akoya na ye njela mɔkɔ. Bakoyebisa bino makambo na awa yɔsɔ.10 Alisitalaka, oyo akangami na ngai esika mɔkɔ, atindeli bino mbɔtε, na Malako ndeko na Balanaba. Bosili kojua monɔkɔ na ntina na ye ; sɔkɔ akokómela bino, bónyangela ye. 11 Yesu, oyo abiangami Yusutu, atindeli bino mbɔtε lokola. Bobεlε baoyo misato, bato na Bayuda, bajali koumela na ngai, kosalaka na ngai elɔngɔ mpɔ na Bokonji-na-Njambe, basili mpe kojala na ngai libɔndi.12 Epafala, mɔkɔ na bino, atindeli bino mbɔtε; ye moombo na Yesu Masiya akobunaka na mabɔndεli mpɔ na bino ntango yɔsɔ, ete bótεlεma ngwi na bokoki, mpe bósɔsɔlaka makambo yɔsɔ na mokano na Njambe na bosɔsɔli mpenja. 13 Mpɔ ete nakoki kotatola mpɔ na ye ete ajali na bwale mpenja mpɔ na bino, na bango na Laɔdikia, na bango na Yεlapɔli.14 Luka, monganga molingami, atindeli bino mbɔtε, na Dema lokola.15 Bópεsa mbɔtε na Bandeko bajali na Laɔdikia, mpe na Numfa, na ekelesia ejali na ndako na ye. 16 Sɔkɔ mokanda oyo ekotangama kato na bino, bótala ete étangama kati na ekelesia na Balaɔdikia lokola ; bino mpe bótanga yango ekotinda ngai na Laɔdikia. 17 Bóloba na Alakipi ete: Keba na yɔ mpɔ na lotomo lojua yɔ na Nkolo ete ókokisa yango.18 Oyo mbɔtε na ngai Paulo na lobɔkɔ na ngai mɔkɔ. Bóbosanaka ngai kati na kokangama na ngai tε. Ngɔlu éjala na bino.