Mokanda ya Polo epayi ya Bakolosi

 

Mokapo 1Mokapo 2Mokapo 3Mokapo 4

 

 

1        Mokapo 1

1. Polo, apostolo ya Kristu Yesu na mokano ya Nzambe, mpe Timote, ndeko, na basantu mpe bandeko ya kondima kati na Kristu oyo baza na kolosi : 2. Ngolu mpe kimia na bino epayi na Nzambe Tata na mpe na Nkolo Yesu Kristu

3. Tozali kopesa matondi na Nzambe mpe Tata ya Nkolo Yesu Kristu, kobondelaka tango nionso pona bino. 4. Toyokaki basango pona kondima na bino kati na Yesu Kristu, mpe bolingo oyo bozali na yango pona basantu nionso, 5. Na ntina na elikya oyo ebombomela bino na likolo, oyo bino boyokaki koloba kati na liloba ya solo ya sango malamu, oyo ekomaki  epai na bino, 6. Ndenge moko ezali kati na mokili mobimba, mpe oyo eboti mbuma, mpe ezali kokola, ndenge moko kati na bino, wuta mokolo oyo wapi bino boyokaki mpe boyebaki ngolu na Nzambe kati na solo. 7. Ndenge boyokaki yango bino na Epafras molingami na biso, mowumbu elongo na biso na mosala, azali mosali ya sembo na Kristu pona bino, 8. Oyo asalaki toyeba bolingo na bino kati na Molimo.

9. Na yango biso mpe, wuta mokolo oyo toyokaki koloba, biso totikaki te kobondela pe kosenga pona bino  ete botondisama na boyebi ya mokano na ye, kati na bwanya mpe  mayele ya molimo. 10. Po botambola na ndenge ya malamu na Nkolo pona kosepelisa ye na nionso, bobota bambuma na misala nionso ya malamu, mpe bokola na nzela ya boyebi Nzambe : 11. Wana bokembi kati na makasi nionso, na ndenge ya nguya ya nkembo na ye, na molende mpe na kozala motema molayi, 12. Na esengo, tozongisaka matondi na Tata oyo asali tozwa makoki ya kozwa oyo ebongisami pona basantu  kati na pole ; 13. Oyo akangola biso na nguya ya milili, mpe amema biso kati na bokonzi ya Mwana na ye ya bolingo, 14.Kati na ye biso tozwi kokangolama, mpe bolimbisami ya masumu ; 15. Ye azali elilingi na Nzambe oyo amonanaka te, mutu ya liboso na biloko nionso oyo esalama ; 16. Na Ye biloko nionso ekelama, biloko oyo ezali na likolo mpe biloko oyo ezali na nse, ba oyo emonanaka mpe ba oyo emonanaka te, ezala bakiti ya bakonzi, bankolo, to banguya, to bakonzi : biloko nionso esalama epayi na ye mpe pona ye. 17. Ye azali liboso ya biloko nionso mpe biloko nionso esimbami pe ezali kobika na nzela na ye ; 18. Ye azali mutù ya nzoto, ya eklezia, ye azali ebandeli, mutu ya liboso kati na bakufi, mpo na makambu nionso azalaka, ye, na esika ya liboso ; 19. Kati na ye botondisami nionso esepela na kovandisama, 20. Mpe na nzela na ye bozongisi boyokani na biloko nionso pona ye moko, Asalii kimia na nzela ya makila na ekulusu na ye, mpe na ye, biloko nionso oyo eza na nse, na biloko nionso oyo ezali na likolo. 21. Bino ba oyo kala bozalaka pembeni na ye te, mpe bayini na oyo etali koyokana na bino, kati na misala ya mabe. 22. Azongisi bino sik’oyo na boyokani na nzela ya nzoto na ye bomoto, na kufa, pona komonisa bino basantu mpe bato oyo bazanga pamela mpe bazangi mbeba liboso na ye, 23. Soki bino bokofanda kati na kondima, botongami mpe ngwi, mpe bomitiki te kozonga sima y’elikya ya sango  malamu oyo boyokaki. Oyo eteyamaka kati na bikelamu nionso oyo ezali na nse, oyo ngai Polo, nakoma mosali.

24. Sik’oyo, nazali kosepela kati na bapasi pona bino, mpe nazali kokisa na nzoto na ngai, oyo etikali ya baminiookoli ya Kristu pona nzoto na ye oyo ezali eklezia, 25. Na bongo ngai nakoma mosali na ndenge ya mabongisi na Nzambe oyo epesemela ngai pona bino, pona kobakisa maloba ya Nzambe, 26. Mabombami oyo ebombama wuta bikeke mpe wuta mabota, bongo sik’oyo emonani na basantu na ye. 27. Na ba oyo Nzambe alinga kopesa boyebi oyo ezali na bozwi nionso ya nkembo na mabombami na ye kati na bikolo, Kristu kati na bino elikya na nkembo 28. Ye oyo biso tozali koloba, kolendisa moto nionso, mpe kotangisa moto nionso kati na bwania nionso,  na ntina biso totalisa moto nionso azala yakoka kati na Kristu : 29. Na yango nazali kosala, kobunda na lolenge azali kosala, oyo ezali kosala kati na ngai na nguya.

 

2        Mokapo 2

1. Mpo nalingi boyeba, bitumba nini nazali na yango pona bino, mpe pona ba oyo bazali na laodike, mpe baoyo nionso bamona elongi na nga te na nzoto, 2. Mpo  mitema na bango ezala ya kobondisama, wana bosangani bomoko kati na bolingo mpe pona bozwi nionso na botondisami  na mayele ya malamu pona bososoli ya mabombisami na Nzambe. 3. Kati na oyo bozwi nionso ya bwania mpe ya boyebi ebombami. 4. Nzokande nalobi bongo, mpo ete moto te apengwisa bino na maloba ya lokuta, 5. Na bongo ata nazali wana te na nzoto, tango nionso nazali na bino na molimo, na kosepela, mpe komona etamboli na bino, mpe bokangami ya kondima na bino kati na Kristu.

6. Ndenge bino boyambaki Kristu Yesu, Nkolo, 7. Botambola na ye, wana bobota misisa mpe botongami kati na ye, mpe bokembi kati na kondima, ndenge kaka boteyamaki, botonda mingi na kozongisaka matondi.

8. Bomikengela moto te asala bino biloko na ye ya kolia na nzela ya filozofi mpe na  makambu ya lokuta na lolenge ya malakisi ya batu, na motindo ya mokili, kasi na lolenge ya Kristu te ; 9. Mpo kati na ye botindisami nionso ya Bonzambe evandi na nzoto na ye. bino botondisami kati na ye, 10. Ye oyo azali mutu ya bokonzi mpe nguya nionso. 11. Na ye bino bokatamaki ngenga na bokati ngenga oyo esalami te na loboko, kati na bolongoli mposo ya nzoto na nzela ya bokati ngenga na Kristu. 12. Awa bokundamaki elongo na ye kati na libatisi, kati na yango bino bosekwi elongo na nzela ya kondima kati na makasi ya Nzambe oyo asekwisaki ye kati na bakufi. 13. Mpe bino tango bozalaki bakufi kati na mbeba mpe kati na bozangi kokata ngenga ya nzoto na bino. Apesi bino bomoyi elongo na ye, alimbisi mbeba nionso ya biso, 14. Abomi mokanda nionso oyo ezalaki mabe pona biso, oyo  mibeko na yango etelemelaki biso, mpe alongolaki yango na kobaka yango na ekulusu : 15.alongolaki makasi ya bakonzi mpe banguya, abimisi bango na pwasa, nakolonga bango na ekulusu.

16. Mutu te asambisa bino na oyo etali kolia to komela, to na ntina mokolo moko ya feti, to sanza ya sika to na ba sabata, 17. Oyo ezali elili ya biloko ekoya ; kasi bosolo na wana ezali kati na Kristu. 18. Botika mutu te asala ete bobungisa lifuti ya bitumba, nakosala mokano na ye moko penza kati na komikitisa ya solo te mpe na kokumisaka banjelu, nakomikabaka na bimoniseli, atondi na lolendo ya pamba na bamakanisi ya nzoto na ye, 19. Asimbi makasi te mutu, na yango nzoto mobimba ezali kokisa ba mposa na yango mpe ekangami malamu na bomoko na nzela ya komikangana mpe ya oyo ekangisi yango makasi, mpo na kokola na bokoli na Nzambe.

20. Soki bokufaka elongo na Kristu na lolenge ya komenela ya mokili, pona nini bozali lokola bozali na bomoyi ya mokili, mpe bozali komitia na bowumbu ya mibeko. 21. Kozua te, komeka te, kosimba te, 22. (Biloko oyo nionso ekobebisama na bosaleli yango) na lolenge ya mibeko mpe malakisi ya batu. 23. (Oyo bozali na kotangama lokola bwanya kati na losambo ya mokano na ye moko, mpe na komikitisa na boniokoli nzoto, na kopesa nzoto ata motuya moke te) pona kosepelisa nzoto.

 

3        Mokapo 3

1. Soki bosekwaka elongo na kristu, boluka biloko oyo ezali na likolo, kuna nde Kristu avandi na loboko ya mobali ya Nzambe. 2. Bokanisa na biloko oyo ezali likolo, na oyo ezali na nse te; 3. Pamba te bino bokufa, mpe bomoyi na bino ezali  ya kobombama elongo na Kristu kati na Nzambe. 4. Tango Krsitu oyo azali bomoyi na biso, akomonana bongo bino mpe, bino bokomonana elongo na ye na nkembo.

5. Boboma bongo biteni na bino oyo ezali awa na nse, bondumba, bosoto, baposa ya  mabe, kolula ya mabe, mpe lokosa ya kozwa biloko, oyo ezali kosambela bikeko. 6. Na wana nde kanda  ya Nzambe ezoya likolo na bana bazanga botosi; 7. Kati na yango bino mpe  botambolaki  bongo na kala, tango bozalaki kobika kati na makambu oyo.

8. Na bongo sik’oyo, boboya makambu nionso oyo : kanda, kanda makasi, mayele mabe, kofinga, maloba ya soni oyo ezali kobima na monoko na bino. 9. Kokosa te moto na sima mosusu, bolongola bomoto ya kala elongo na misala na yango. 10. Mpe bolata bomoto ya sika oyo ezo bandelama  na boyebi, na lolenge elilingi ya oyo asaalaki yango. 11. Kuna bokeseni eza te, mogreki na moyuda,  oyo akatama ngenga, na oyo akatama ngenga te, barbaro, skute, mowumbu mpe monsomi; kasi epayi oyo Kristu aza nyonso, mpe kati na nionso.

12. Bolata bongo, lokola baponami ya Nzambe, basantu mpe balingami, makanisi ya bozindo ya mawa, ya bolamu, ya komikitisa, ya bopolo, ya motema molayi, 13. Moko na mosusu, bondimana koyika mpiko ewuti na mosusu mpe bolimbisana moko na mosusu, soki moko azali na likambu pona mosusu, ndenge moko Kristu alimbisaki bino, bino mpe bosala bongo kaka. 14. Na likolo ya makambu nionso bozala na bolingo, oyo ezali  bokangi na bomoko ya kokoka. 15. Kimia ya Kristu na oyo bino bobengami na yango kati na nzoto se moko, etambuisa mitema na bino mpe bozongisaka matondi.

16. Liloba ya Kristu evanda na bozui mingi kati na bino, kati na bwanya bomiteya mpe bomilendisa moko na mosusu, na ba psalmo, masanzoli,  banzembo ya molimo, mpe boyemba na mitema na bino epayi na Nzambe kati na ngolu. 17. Nionso bokosala na maloba to na misala bosala nionso na kombo ya Nkolo Yesu, Bopesaka matondi na nzela na ye epayi na Nzambe tata.

18. Basi, botosaka mibali na bino ndenge esengeli kati na Nkolo 19. Mibali, bolinga basi na bino mpe bosala mabe te epayi na bango. 20. Bana, botosa baboti na bino na makambu nionso yango eza malamu liboso na Nkolo. 21. Batata, bopesa bana na bino kanda te, mpo balemba te, 22. Bawumbu, botosa na makambu nionso bankolo na bino na nzoto, bosalela bango kaka te na misu na bango pona kosepelisa bato, na motema ya solo, na kobanga Nkolo. 23. Nionso bokosala, bosala yango na motema, lokola pona Nkolo, kasi pona ya bato te, 24. Boyeba ete na Nkolo bokozwa lifuti ya libula : bozali kosalela Nkolo Kristu lokola bawumbu. 25 . Pamba te oyo akosala na ndenge ya mabe, akozwa oyo  asalaki na ndenge ya mabe, mpe kopona bilongi na mutu eza te.

 

4        Mokapo 4

1. Bankolo, bopesa na bawumbu  na bino oyo esengeli mpe ekoki, boyeba yango bino mpe boza Nkolo moko na likolo.

2. Boyika mpiko kati na losambo, bokengela na yango nakopesaka matondi ; 3. Bobondelaka mpe pona biso, mpo Nzambe afongola biso ekuke pona liloba, pona toteya mabombami ya Kristu, oyo nazali mokangami. 4. Mpo na mimonisa lolenge esengeli na ngai koloba.

5. Botambola na bwanya epai ya baoyo bazali libanda na kondima, bosimba ngonga. 6.maloba na bino ezala tango nionso kati na ngolu, oyo ezali na elengi ya mungwa, mpo ete bino boyeba ndenge nini ya koyanola na mutu nionso.

7.Tikiko, molingami ndeko mpe mosali na sembo, azali moninga na bowumbu kati na Nkolo, akoyebisa bino nionso oyo etali ngai : 8. Natindi ye epai na bino na lombango pamba te ayeba makambu oyo etali bino, mpe alendisa mitema na bino. 9. Natindi ye elongo na Onesime molingami ndeko pe mutu na kondima, oyo azali ya bino. Bango bakoyebisa bino makambu nionso ya awa.

10.Aristarkos, moninga na ngai ya bokangami, apesi bino mbote, mpe Marko, mwana ya ndeko na Barnaba, oyo na ntina na ye bozwaki mitindo (soki aye epai na bino, boyamba ye), 11. Mpe Yesu oyo babengi Yustis bazali baoyo bakatisami ngenga. Bango nde kaka baninga na ngai ya mosala pona bokonzi ya Nzambe oyo bazalaki mpe elendisami pona ngai. 12. Epafras oyo azali moko ya bino, mowumbu na Kristu Yesu, apesi bino mbote, abundaka tangu nionso pona bino na nzela ya mabondeli, mpo botelema ngwi mpe bozala na bososoli kati na makano nionso ya Nzambe. 13 bongo nazali kotatola na ntina na ye été  azali na mosala monene pona bino, mpe pona baye bazali na laodika, mpe pona baoyo bazali na Yerapolisi. 14. Luka, munganga molingami, apesi bino mbote, mpe Demas. 15.bopesa mbote na bandeko ya laodika, mpe na Numfa mpe eklezia ezali na ndaku na ye. 16. Tangu mukanda oyo ekotangama kati na bino, bosala ete etangama mpe kati na eklezia ya batu ya Laodika, bino mpe botanga oya ewuti na Laodika. 17.boyebisa Arkipos : okeba na mosala ya ozwa kati na Nkolo, mpo na kosalela yango. 18. Mbote ya loboko na ngai moko, Polo, bokanisaka bokangami na ngai na boloko.  Ngolu ezala na bino.