MOKANDA NA PAULO EKOMELAKI YE

BAGALATIA

1

Mbɔtε na biso, Paulo Ntoma, (oyo atindami na bato tε sɔkɔ na nguya na bato tε, kasi na mpɔ na Yesu Masiya mpe na Njambe Tata oyo asekwisi ye na bakufi), 2 na Bandeko yɔsɔ bajali na ngai elɔngɔ, 3 na bino bikelesia yɔsɔ na Galatia. Ngɔlu mpe kimia kouta na Njambe Tata mpe na Nkolo na biso Yesu Masiya éjala na bino. 4 Ye Yesu amipεsaki ye mpenja mpɔ na masumu na biso ete ásikola biso na kati na ntango oyo mabe; pelamɔkɔ Njambe mpe Tata na biso akanaki. 5 Na ye lokumu libela na libela, bobεlε bongo.6 Nakamwi ete bojali kolongwa bongo nɔki na Oyo abiangi bino na ngɔlu na Masiya, mpɔ na kondima nsango na motindo mosusu. 7 Ejali Nsango Malamu mosusu tε, nde bamosusu bakotungisaka bino mpe bajali na mposa na kobalola Nsango Malamu na Msiya. 8 Kasi sɔkɔ biso, sɔkɔ mwanje na Likoloakosakwela bino nsango ekεsεni na oyo esakwelaki ngai bino, áfingama. 9 Lokola eldbaki ngai liboso, sasaipi najali koloba mpe bongo lisusu, sɔkɔ moto mɔkɔ akosakwela bino nsango ekεsεni na yango eyambi bino, áfingama. 10 ¿ Mpɔ ete sasaipi nakomekaka kosepelisa bato sɔkɔ Njambe ? ¿ Nakoluka¿a kosepelisa bato? Sɔkɔ najalaki kosepelisa bato, mbε najali mosali na Masiya tε.

 

Mpɔ na Mosala na Paulo

 

11 Mpɔ ete nayebisi bino, Bandeko, ete Nsango Malamu esakolami na monɔkɔ na ngai ejali na motindo na bato tε, 12 mpɔ ngai najuaki yango na epai na bato tε, nalakisamaki na moto tε, kasi eyaki mpɔ na emɔniseli na Yesu Masiya. 13 Mpɔ ete boyokaki mpɔ na motindo na ngai na kala kati na makambo na Bayuda, ete nalekaki kobengana Ekelesia na Njambe mpe konyɔkɔla yango. 14 Nalekaki bankɔla na ngai mingi na kati na libota na ngai na makambo na Bayuda, mpe napusaki mingi mpenja na nkanda na ntina na mitindo na bankɔkɔ. 15 Nde Njambe apɔnaki ngai na libumu na mama na ngai, abiangaki ngai mpe na ngɔlu na ye; 16 mpe wana elingaki ye komɔnisa Mwana na ye kati na ngai ete násakolaka Nsango na ye kati na Bapakano, natunanaki na moto tε, 17 nabutaki na Yelusaleme na mboka na bango bajalaki Bantoma liboso na ngai tε, kasi nalongwaki kokεnda na Alaba, mpe na nsima najongaki na Damaseke.18 Na nsima wana esili mbula misato koleka, nakεndaki na Yelusaleme kotala Pεtεlɔ, naumelaki na ye pɔsɔ mibale, 19 nde namɔnanaki na Bantoma mosusu tε, bobεlε na Yakobo ndeko na Nkolo. 20 Najali kokomela bino makambo oyo, na miso na Njambe najali koloba lokuta tε. 21 Na nsima nakεndaki na ndambo na Sulia na Kilikia. 22 Nde nayebanaki elongi na bikelesia na Masiya kuna na Yuda tε. 23 Bajalaki koyoka bobεlε koyoka ete mobengani na biso na ntango mosusu ajali kosakola nsango na bindimeli binyɔkɔlaki ye yango liboso. 24 Bakumisaki mpe Njambe mpɔ na ngai.

 

2

Na nsima wana esili mbula jomi-na-minei koleka, nabutaki lisusu na Yelusaleme, na njela mɔkɔ na Balanaba; nakambaki Tito na ngai lokola. 2 Nde nabutaki pelamɔkɔ emɔniseli elobaki, natielaki bango Nsango Malamu ekosakolaka ngai kati na Bapakano, nde bobεlε na kati na biso na mikolo, mpɔ na kobanga sɔkɔ najalaki kotambola mpamba sɔkɔ nasilaki kotambola bongo. 3 Kasi ata Tito, Mwεla, oyo ajalaki na ngai esika mɔkɔ, abiangamaki mpɔ na kokatama ngεnga tε. 4 Nalobi boye mpɔ ete bandeko na lokuta basilaki kokɔta na nkuku, bakɔtaki bongo mpɔ na konɔnga bosɔmi na biso bojali na biso kati na Yesu Masiya, ete bátia biso na boombo. 5 Nde tomikitisaki liboso na bango sɔkɔ mwa ntango mokε tε, na ntina ete sɔlɔ na Nsango Malamu éumela na bino. 6 Nde mpɔ na bango bajalaki komɔnana bato na lokumu, (sɔkɔ bajalaki bongo ejalaki na ngai mpɔ tε, Njambe akoyambaka moto elongi tε), nalobi ete bango bajalaki komɔnana bongo bapεsaki ngai elɔkɔ tε. 7 Kasi bobεlε motindo mosusu,—bamɔnaki ete Nsango Malamu epεsεmεli ngai mpɔ na Bapakano pelamɔkɔ epεsεmεli yango Pεtεlɔ mpɔ na Bayuda. 8 Mpɔ ete oyo ajalaki kosala kati na Pεtεlɔ mpɔ na etinda na ye mboka na Bayuda, ajalaki kosala mpe kati na ngai mpɔ na etinda na ngai mboka na Bapakano; basɔsɔlaki mpe ngɔlu epεsεmεli ngai. 9 Bongo Yakobo, na Pεtεlɔ, na Yoane, baoyo bamɔnanaki lokola makonji, bapεsaki biso lobɔkɔ na mobali na boninga ete biso tókεndε mboka na Bapakano nde bango mboka na Bayuda. 10 Batiaki bobεlε likambo mɔkɔ ete tókanisaka babola na bango; ngai mpe najalaki na mposa na kosala bobεlε bongo.11 Nde wana ekεndaki Pεtεlo na Antiɔkia, natεmεlaki ye na miso na ye, mpɔ ete ajalaki na ekweli. 12 Mpɔ ete ajalaki koliana na Bapakano liboso na koya na bamɔkɔ baoyo balongwaki na Yakobo. Nde wana esili bango koya, amijongisaki mpe amikabolaki na bango wana, mpɔ na kobanga bango na ebolo na Bayuda. 13 Bayuda mosusu lokola bakosaki, na motindo mɔkɔ na ye, bongo Balanaba mpenja abendamaki na kokosa na bango. 14 Kasi wana emɔnaki ngai ete bajali kotambola sembo na sɔlɔ na Nsango Malamu tε, nalobaki na Pεtεlɔ na miso na bango yɔsɔ ete: Sɔkɔ yɔ Moyuda ojali na bijaleli na Bayuda tε, nde na bijaleli na Bapakano, ¿ ojali kojuisa Bapakano bijaleli na Bayuda boni? 15 Ata biso tobotamaki bato mabe na Bapakano tε, nde Bayuda, 16 toyebi ete moto akolongisama mpɔ na misala na Mibeko tε, kasi bobεlε mpɔ na bindimeli na Yesu Masiya. Biso mpe tosili kondimela Masiya Yesu ete tólongisama mpɔ na bindimeli na Masiya mpe mpɔ na misala na Mibeko tε. Mpɔ ete moto sɔkɔ mɔkɔ tε akolongisama mpɔ na misala na Mibeko.17 Sɔkɔ nde tomɔnani bato na masumu, awa ejali biso koluka kolongisama na Masiya, ¿ Masiya ajali mosalisi na masumu bongo? 18 Sɔkɔ mokε tε ! Sɔkɔ najali kotonga lisusu bilɔkɔ bikangolaki ngai, najali komitεmisa ngai mpenja lokola mobungi. 19 Mpɔ ete ngai nasili kokufela Mibeko mpɔ na Mibeko, ete nájala na bomɔi mboka na Njambe. 20 Nasili kobakisama na ekulusu na Masiya elɔngɔ. Ngai najali na ngai na bomɔi lisusu te, nde Masiya ajali na bomɔi na kati na ngai. Bomɔi bojali na ngai sasaipi na njoto, bojali na ngai mpɔ na kondima na Mwana na Njambe, oyo alingaki ngai mpe amipεsaki ye mpenja mpɔ na ngai. 21 Najali kotiola ngɔlu na Njambe tε, mpɔ ete sɔkɔ boyεngεbεnε ejali mpɔ na Mibeko, bongo Masiya akufaki mpamba.

 

Bandimi bakolonga mpɔ na Kondima

3

Ɛ Bino Bagalatia, bilema! nani moto alengoli bino. Na miso na bino Yesu Masiya amɔnisami polele ete asili kobakisama na ekulusu. 2 Nalingi kotuna bino bobεlε likambo oyo ete, ¿ Bojuaki Molimo na njela na kosala misala na Mibeko, sɔkɔ na njela na kondima makambo mayoki bino? 3 ¿Bojali bilema boye? Esili bino kobanda na Molimo, ¿ sasaipi mpe bojali kokokisama na kokoka na njoto ? 4 ¿ Bomɔnaki mpasi na makambo mingi boye mpamba ? Sɔkɔ na sɔlɔ ejali mpamba. 5 ¿ Oyo apεsi bino Molimo mpe akosalaka misala na nguya kati na bino akosalaka boye mpɔ bokosalaka misala na Mibeko sɔkɔ mpɔ bokondimaka makambo mayoki bino? 6 Pelamɔkɔ Abalayama andimaki Njambe mpe ko­ndima yango etangamelaki ye lokola boyεngεbεnε. 7 Bóyeba boye ete bato na kondima bajali bana na Abalayama. 8 Likomi liyebaki liboso ete Njambe akolongisa Bapakano na njela na kondima, lisakwelaki Abalayama Nsango Malamu liboso ete,

Na kati na yɔ mabota yɔsɔ bakopambwama.

9 Bongo bato na kondima bakopambwamaka esika mɔkɔ na mondimi Abalayama. 10 Ntina ete baoyo bajali na njela na kosala misala na Mibeko, bajali na nse na efingeli. Mpɔ esili kokomama ete,

Moto na moto oyo akoumela kosala makambo yɔsɔ masili kokomama na mokanda na Mibeko tε afingami.

11 Ejali polele ete moto tε akolongisama mboka na Njambe mpɔ na kotosa Mibeko, mpɔ ete,

Moyεngεbεni akojala na bomɔi mpɔ na kondima.

12 Nde Mibeko ejali na kondima likambo tε, kasi ete,

Moto oyo asali boyεngεbεnε bobimi na Mibeko, akojala na bomɔi na boyεngεbεnε yango.

13 Masiya asikoli biso na efingeli na Mibeko, ye asili kojala efingeli mpɔ na biso, mpɔ ete esili kokomama ete,

Moto na moto oyo akokakisama na njete, afingami.

14 Asikoli biso boye ete lipamboli na Abalayama ékomela biso Bapakano kati na Masiya Yesu ntina ete tójua elaka na Molimo mpɔ na kondima.

 

Ntina na Mibeko na Mose

15 Bandeko, najali koloba lokola bato bakolobaka; mpɔ na endimaneli ekatami na bato, moto tε akotiola yango sɔkɔ akobakisa makambo mosusu na likolo na yango. 16 (Bilaka yango bipεsεmεlaki Abalayama mpɔ na libota na ye. Alobaki tε ete : Mpe mabota na yɔ ; lokola sɔkɔ mboka na bato mingi, kasi lokola mboka na moto mɔkɔ ete : Mpe libota na yɔ. Ye wana Masiya.) 17 Nde nalobi boye mpɔ na endimaneli ekatamaki na Njambe liboso, ete Mibeko, mikómaki mbula mikama minei na ntuku-misata na nsima, ekangoli yango mpɔ na koboma elaka tε. 18 Mpɔ ete sɔkɔ libula ejali mpɔ na kotosa Mibeko, ejali mpɔ na elaka tε; nde Njambe akabelaki Abalayama yango mpɔ na elaka. 19 ¿ Bongo Mibeko ejali mpɔ na nini ? Mibakisamaki na nsima mpɔ na mabunga, kino ekoya libota litielami elaka, banje baninolaki yango na mabɔkɔ na mosukisi. 20 Nde mosukisi na mpɔ na moto mɔkɔ ajali tε, mpe Njambe ajali mɔkɔ. 21 ¿ Na bongo Mibeko etεmεli bilaka na Njambe? Sɔkɔ mokε tε! Mpɔ ete sɔkɔ Mibeko ekokaki na kopεsa bomɔi epεsamaki, mbε na sɔlɔ boyεngebεnε eyei mpɔ na kotosa Mibeko. 22 Kasi Likomi esili kojipa bato yɔsɔ na nse na masumu, ete elaka, oyo ejali mpɔ na kondima na Yesu Masiya, épεsεmεla bandimi.23 Liboso na koya na kondima yango, tokangamaki na boombo na Mibeko, tojipamaki kino emɔnanaki kondima elingaki koya. 24 Bongo Mibeko ekomaki mobateli-molakisi mpɔ na kokamba biso mboka na Masiya ete tólongisama mpɔ na kondima. 25 Awa esili kondima koya, tojali na nsima na mobateli molakisi lisusu tε. 26 Mpɔ ete bojali yɔsɔ bana na Njambe mpɔ na kondimela Yesu Masiyal 27 Bino yɔsɔ, bato bosili kobatisamela Masiya, bosili kolata Masiya. 28 Moyuda ajali tε sɔkɔ Mwela tε, moombo tε sɔkɔ nsɔmi tε, mobali tε sɔkɔ mwasi tε, mpɔ ete bino yɔsɔ bojali moto mɔkɔ kati na Masiya Yesu. 29 Sɔkɔ bojali bato na Masiya, bongo bojali libota na Abalayama, batuki na libula na elaka.

 

4

Nde nalobi ete ntango ejali motuki elεngε, akεsεni na moombo tε, ata ye nkolo na bilɔkɔ yɔsɔ ; 2 kasi kino elaka etiaki tata na ye ajali nsima na bakεngεli mpe mikolo na ndako. 3 Biso mpe bongo, wana ejalaki biso bilεngε, tojalaki na boombo na makambo mikεmikε na mokili; 4 nde wana eyaki elaka kokoka, Njambe atindaki mwana na ye, oyo abotamaki na mwasi, abotamaki na nse na Mibeko, 5 ete ásikola bango na nse na Mibeko, ete tótiama lokola bana. 6 Mpɔ ete bojali bana, Njambe asili kotinda Molimo na Mwana na ye na mitema na biso konganga ete: Aba, (ntina ete, Tata). 7 Bongo ojali moombo lisusu tε, kasi mwana; sɔkɔ mpe mwana, motuki na libula mpɔ na Njambe.

Paulo abɔndεli Bagalatia

8 Kasi na ntango yango wana eyebaki bino Njambe tε, bojalaki baombo na bilɔkɔ bijali banjambe mpenja tε. 9 Sasaipi awa esili bino koyeba Njambe, (nde mpenja koyebana na Njambe), ¿bojali kojonga lisusu na makambo mikεmikε na pεtεpεtε mpe na mpamba mpɔ na mposa na kojala lisusu baombo na yango boni? 10 Bokokanisaka mikɔlɔ, na sanja, na bilanga, na mbula. 11 Nabangi mpɔ na bino ete mbele nasali misala kati na bino mpamba.12 Bójala lokola ngai, Bandeko, nabɔndεli bino bongo mpɔ ete ngai lokola bino. Bosalelaki ngai mabe tε, 13 nde boyebi ete na bolεmbu na njoto nasakolaki Nsango Malamu na kati na bino na liboso ; 14 nde ata bolεmbu na njoto na ngai ejalaki na bino emekeli, botiolaki yango tε, boboyaki yango tε, kasi bonyangelaki ngai lokola mwanje na Njambe, εε lokola Masiya Yesu. 15 Bongo ¿wapi esεngɔ na bino? Mpɔ ete natatoli na bino ete, sɔkɔ ekokaki mbε bobimisaki miso na bino mpe bopεsaki ngai yango. 16 ¿ Bongo nakomi moyini na bino mpɔ na koloba makambo na sɔlɔ? 17 Bajali kolengola bino na kolengola malamu tε, kasi bajali na mposa na kobimisa bino ete bókumisa bango. 18 Malamu kolengolama na likambo malamu ntango yɔsɔ, mpe bobεlε na ntango ejali ngai na kati na bino tε. 19 Bana na ngai, najali lisusu na bolɔji na kobota bino kino ekoyemama Masiya kati na bino. 20 Nayebaki nde koyoka mposa na kojala na kati na bino sasaipi mpε na kobongola mongongo na ngai, mpɔ ete nakakatani na ntina na bino.

 

Bandimi bajali na likambo na Mibeko tε

 

21 Bóloba na ngai ! bino baoyo bolingi kojala na nse na Mibeko, ¿bokoyoka Mibeko tε? 22 Mpɔ ete esili kokomama ete Abalayama ajalaki na bana mibali mibale, mɔkɔ na mwasi moombo, mɔkɔ na mwasi nsɔmi. 23 Kasi mwana na mwasi moombo abotamaki na motindo na bana yɔsɔ, nde mwana na mwasi nsɔmi abotamaki mpɔ na kokokisa elaka na Njambe. 24 Makambo oyo majali lisese, mpɔ ete basi yango bajali bindimaneli mibale. Mɔkɔ euti na ngomba Sinai, ekobotaka bana na boombo, yango ejali Akala. 25 Ntina ete Akala ejali ngomba Sinai kuna na Alaba, ekokani mpe sasaipi na Yelusaleme, oyo ejali na boombo, na bana na yango lokola.26 Nde Yelusaleme oyo na Likolo ejali na bosɔmi, ye mama na biso. 27 Esili kokomama ete,

Óyoka esεngɔ, yɔ ekomba oyo akobotaka tε.Ónganga mpe ósepela makasi, yɔ mwasi oyo akokemaka mpɔ na kobota tε, Mpɔ ete mwasi oyo aboyami ajali na bana mingi, Baleki bango na oyo ajali na mobali.

28 Nde bino, Bandeko, bojali bana na elaka lokola Yisaka. 29 Kasi pelamɔkɔ wana, mwana oyo abotamaki na motindo na bana yɔsɔ anyɔkɔlaki mwana oyo abotamaki mpɔ na Molimo, bongo mpe sasaipi. 30 Kasi Likomi elobi nini, ete.

Longola mwasi moombo, na mwana na ye, mpɔ ete mwana na moombo akojua libula na mwana na nsɔmi elɔngɔ sɔkɔ mokε tε.

31 Na bongo, Bandeko, tojali bana na mwasi moombo tε, nde bana na mwasi nsɔmi.

 

5

Masiya asikoli biso na lisiko mpenja, bongo bótεma ngwi ! Bókangama lisusu na nkangá na boombo tε ! 2 Bókanisa ete ngai Paulo nalobi na bino ete sɔkɔ bokokatama ngεnga, Masiya akopεsa bino litomba na elɔkɔ tε. 3 Natatoli lisusu mpɔ na moto na moto oyo akokatama ngεnga ete ekokoka na ye kotosa Mibeko na Mose mobimba. 4 Bosili kokabwana na Masiya, bino bato bolingi kolongisama mpɔ na kotosa Mibeko, bosili kokwea na ngɔlu. 5 Biso nde tojali na mpiko na Molimo kotalela elikia na boyεngεbεnε ekoya mpɔ na kondima. 6 Mpɔ ete kati na Masiya kokatama ngεnga kojanga kokatama ejali yɔsɔ mibale likambo tε; kasi bobεlε kondima oyo ekosalaka mpɔ na bolingo ejali likambo. 7 Bojalaki kotambola malamu, ¿nani apekisi bino ete bótosaka makambo na sɔlɔ tε? 8 Kondimisa yango euti na Mobiangi na bino tε. 9 Mfulu mokε ekofulisa kwanga mobimba. 10 Ngai nasili kotiela bino motema kati na Nkolo ete bokokanisa likambo mosusu tε, nde motungisi na bino, sɔkɔ ye moto nani, akomikumbela ekweli na ye. 11 Nde mpɔ na ngai, Bandeko, sɔkɔ najali naino kosakola kokatama ngεnga, ¿najali konyɔkɔlama naino mpɔ na nini? Sɔkɔ bongo ekulusu mpe ejali libaku lisusu tε. 12 Nalingi ete batumoli na bino bámijεnga njoto na bango.

 

Makambo na Toli

 

13 Mpɔ ete Bandeko, bobiangami mpɔ na bosɔmi. Nde bobεlε ete bójalisa bosɔmi na bino eposa na kotosa mposa na njoto tε, kasi bósalelana lokola baombo na bolingo. 14 Mibeko mobimba esili kokokisama na liloba mɔkɔ boye ete,

Olinga bajalani na yɔ lɔkola njoto na yɔ mɔkɔ.

15 Nde sɔkɔ bokoswanaka mpe bokolianaka, bókebaka ete bóbebisana tε.16 Nalobi ete, bótambolaka na Molimo mpe bókokisaka mposa na njoto tε. 17 Mpɔ ete mposa na njoto ekobunanaka na mposa na Molimo, mpe mposa na Molimo ekobunanaka na mposa na njoto; makambo oyo makotεmanaka, bongo bokojangaka kosala makambo majali na bino mposa. 18 Sɔkɔ Molimo akokambaka bino, bojali na nse na Mibeko tε. 19 Misala na njoto mikomɔnanaka polele, mijali boye, ete: ekobo, na makambo na mbindo, na makambo na nsɔni, na kosambela bikeko, 20 na ndɔki, na likunya, na bitumba, na jua, na nkanda, na kosala nkaka, na makaka, na kokabwana, 21 na bilulela, na lilango, na bilambo na lokoso, na makambo na mitindo yango yɔsɔ. Nakokebisa bino mpɔ na yango lokola ekebisaki ngai bino bongo liboso, ete basali na makambo na mitindo yango bakojua Bokonji-na-Njambe tε. 22 Nde mbuma na Molimo ejali boye, ete: bolingo, na esεngɔ, na kimia, na motema pεtεε, na boboto, na malamu, na kondima, 23 na bopɔlɔ, na komipekisa ; na ntina na makambo na mitindo oyo mobeko ejali tε. 24 Baoyo na kati na Masiya Yesu basili kobakisa njoto na kongala mpe mposa na yango na ekulusus. 25 Sɔkɔ tojali na bomɔi mpɔ na Molimo, tótambolaka mpɔ na Molimo lokola. 26 Tólukaka lokumu na mpambapamba tε, tótungisanaka tε, tólulanaka tε.

 

6

Bandeko, sɔkɔ moto ajuami na libunga, bino bato bojali na Molimo, bójongisa ye wana na motema na bopɔlɔ.Ókebaka na yɔ ete yɔ mpe ómekama tε. 2 Bósunganaka na bojito na mikumba, bongo bokokokisa Mibeko na Masiya. 3 Mpɔ ete sɔkɔ moto oyo ajali mpamba akomɔnana lokola moto monεnε, ajali komikosa ye mpenja. 4 Moto na moto átalatala bijaleli na ye mpenja, bongo akoyeba sɔkɔ ajali na njela nini na komikumisa kati na makambo na moto mosusu tε, nde kati na makambo na ye mɔkɔ. 5 Mpɔ ete moto na moto akomikumbela mikumba na ye mɔkɔ. 6 Tika ete oyo ajali koyekola mateyo, ákabana bilɔkɔ malamu yɔsɔ na molakisi na ye. 7 Bómijimbisaka tε! Njambe ajali mpɔ na kotukama tε, ntina ete sɔkɔ moto mɔkɔ akokona elɔkɔ nini, akobuka bobεlε yango. 8 Mpɔ ete oyo akokona makambo kati na njoto na ye akobuka libebi kati na njoto; nde oyo akokona makambo kati na Molimo, akobuka bomɔi na seko kati na Molimo. 9 Tólεmbaka kosala makambo malamu tε, mpɔ ete sɔkɔ tokolεmba tε, tokojua libonja na elaka na yango. 10 Na bongo lokola ejali biso na eposa, tósalelaka bato yɔsɔ malamu, kasi tóleka kosalaka bongo na kati na bandimi.

11 Bótala lokola esili ngai kokomela bino mokanda na malεtεlε minεnε na lobɔkɔ na ngai mɔkɔ. 12 Bango bajali na mposa na komimɔnisa malamu na njoto, bajali komeka kokatisa bino ngεnga, nde bobεlε na ntina ete bányɔkɔlamaka na ntina na ekulusu na Masiya tε.

13 Nde baoyo balingi kokatisa ngεnga bakokokisaka Mibeko na Mose tε, kasi balingi ete bókatama ngεnga ete bámikumisa mpɔ na njoto na bino. 14 Nde mpɔ na ngai, námikumisa sɔkɔ mokε tε, bobεlε mpɔ na ekulusu na Nkolo na biso Yesu Masiya; kati na ye mokili esili kobakisama na ekulusu na ntina na ngai, mpe ngai nasili kobakisama na ekulusu na ntina na mokili. 15 Ntina ete kokatama ngεnga ejali likambo tε, mpe kojanga kokatama ngεnga ejali likambo tε, kasi bobεlε kojala bojalisi na sika ejali likambo. 16 Mpe mpɔ na bango bakotambolaka na mwango oyo, kimia, na mawa, éjala na bango, mpe na Bayisalaele na Njambe. 17 Na ntango etikali tika moto mɔkɔ átungisa ngai tε, mpɔ ete ngai najali kokumba bilembo na mpota na Yesu na njoto na ngai.18 Ngɔlu na Nkolo na biso Yesu Masiya éjala na milimo na bino, Bandeko. Bobεlε bongo.