Mokanda ya mibale ya Polo epayi ya Bakorinto

 

Mokapo 1Mokapo 2Mokapo 3Mokapo 4Mokapo 5Mokapo 6Mokapo 7Mokapo 8Mokapo 9Mokapo 10Mokapo 11Mokapo 12Mokapo 13

 

1        Mokapo 1

1 Polo, apostolo ya Yesu Kristu na mokano ya Nzambe, pe Timote ndeko, na eklezia ya Nzambe oyo ezali na Korinto, elongo na basantu nionso oyo bazali na Akaya mobimba : 2. Ngolu pe kimia na bino kowuta epayi na Nzambe Tata na biso pe na Nkolo Yesu Kristu !

3. Apambolama Nzambe pe Tata ya Nkolo na biso Yesu Kristu, Tata ya motema mawa pe Nzambe ya kobondisa nionso, 4. Ye oyo abondisaka biso kati na bapasi na biso nionso, pona tokoka kobondisa baoyo bazali na bapasi ya lolenge nionso na kobondisama oyo biso moko tobondisamaki na Nzambe. 5. Pamba te, lokola bapasi ya Kristu etondi na epayi na biso, ndenge moko, pe na nzela ya Kristu kobondisama na biso etondisama mingi. 6. Soki tozali koniokwama makasi, ezali pona kobondisama na bino pe lobiko na bino, oyo ezali kosala ete boyika mpiko na boniokwami moko lokola ya biso (pe elikia na biso na tina na bino ezali makasi); tobondisami, ezali pona kobondisama na bino pe lobiko na bino : 7. Toyebi ete lokola bosangani na biso na bapasi, bongo pe bozali na kobondisama.

8. Bongo tolingi te, bandeko, bobosana, na tina ya pasi ekomelaki biso na Azia, kilo ya koniokwama ezalaki koleka makasi na biso, bongo tozalaki lisusu na elikya te ya kozala na bomoyi. 9. Kasi biso moko tozali na kati na biso moko na ekateli ya liwa, po tomitiela biso moko motema te, kasi na Nzambe oyo asekwisaka bakufi. 10. Oyo akangolaki biso na liwa ya monene, pe akokangola biso; na ye tozali kolikia ete akokangola biso pe lisusu. 11. Bino pe bozali kosunga na mabondeli na bino pona biso, po ngolu oyo epesameli biso na nzela ya batu mingi, matondi epesama pona biso na batu mingi. 12. Po kembo na biso ezali oyo, litatoli ya lisosoli na biso, ete na bosolo pe bosembo ya Nzambe, na bwania ya mosuni te, kasi na ngolu ya Nzambe, tomitambolaki na mokili pe mingi koleka epayi na bino. 13. Po tozali kokomela bino eloko mosusu te bobele oyo botangi, to oyo boyebi, pe bokoyeba na kokoka. 14. Lokola pe bino bososoli na ndambo, ete tozali tina ya kembo na bino, lokola bino pe bozali ya biso na mukolo ya Nkolo Yesu. 15. Pe na elikia yango nalingaki kokende liboso epayi na bino, po ete bozua ngolu ya mibale. 16. pe na nzela na bino na kokende na Masedonia, pe na Masedonia lisusu nakoya epayi na bino; pe na sima bokokamba ngai na Yudea. 17. Bongo na kobongisa likambu oyo, nazali kosalela eloko ezali tina te ? To makambu oyo nabongisi, nabongisi yango na lolenge ya mosuni, po ezala na kati na ngai iyo, iyo, pe te, te? 18. Kasi Nzambe azali sembo, ete liloba na biso oyo tolobeli bino ezali te iyo pe te. 19. Po Mwana ya Nzambe, Yesu Kristu, oyo toteyaki na kati na bino, ngai pe Silvano pe Timote, azalaki te iyo pe te, kasi iyo ezali kati na ye; 20. Pamba te, bilaka ebele ya Nzambe ezali, na kati na ye ezali iyo pe na kati na ye amen, pona kembo ya Nzambe na nzela na biso. 21. Nzokande, oyo akembisi biso makasi elongo na bino kati na Kristu pe oyo apakoli biso epakolami ezali Nzambe. 22. Ye pe atiaki biso elembo ya casher na ye , pe apesaki biso arabona ya Molimo kati na mitema na biso.

23. Pona ngai, nabengi Nzambe motatoli likolo ya bomoyi na ngai, ete ezalaki pona koyokisa bino pasi te ete nayaki na Korinto te. 24. Ezali te ete tozali kokonza kondima na bino, kasi tozali kosala elongo na esengo na bino : po nakondima nde bozali ya kotelema.

 

2        Mokapo 2

1. Na oyo etali ngai, nazwaki mokano ya kokende lisusu epayi na bino na mawa te. 2. Po soki ngai nazali koyokisa bino mawa, nani akosepelisa ngai longola se oyo ayokisami mawa na nzela na ngai? 3. Pe nakomi yango penza, po ete nabokomi na ngai nayoka na mawa te na baoyo nasengelaki nasepela na bango, nandimasami pona bino banso, ete esengo na ngai ezali ya bino banso; 4. Pamba te nakomeli bino na pasi monene pe na komitungisa ya motema, na mayi ya misu mingi, po ete boyoka mawa te, kasi pona ete boyeba bolingo oyo nazali na yango ya mingi pona bino.

5. Kasi soki moko ayokisaki mawa, ezali ngai te nde ayokisaki mawa, kasi, nalekisa ndelo te, na mokuse, ezali bino banso ayokisaki mawa. 6. Ekoki po na mutu ya ndenge wana azwa etumbu oyo bato mingi bapesaki ye,  7. Sasaipi bosengeli kosala ye ngolu pe kobondisa, nakobanga ete mutu wana adinda kati na mawa oyo eleki ndelo. 8. Yango wana, nazali kosenga bino bozongela bolingo na bino pona ye. 9. Po na yango nde nakomeli bino, po nayeba na nzela ya komekama soki bokozala na botosi na makambu nionso. 10. Na oyo na bokosala ngolu na likambu moko, ngai pe nakosala ngolu; pe soki nakosala ngolu na likambu moko, ezali na tina na bino liboso ya misu ya Kristu; 11. Pona ete Satana akosa biso te, po tobosani te makanisi na ye.

12. Wana nakomaki na Troada pona sango malamu ya Kristu, pe porte efungwamelaki ngai kati na Nkolo. 13. Kati na elimo na ngai nazwaki bopemi te, po namonaki te ndeko na ngai Tito; kasi, sima ya kotika bango, nde nakendaki na Masedonia.

14. Matondi na Nzambe oyo tango nionso azali kokumba biso na elonga kati na Kristu pe na bisika nionso amonisaka na nzela na biso solo kitoko ya boyebi ye. 15. Po tozali solo kitoko ya Kristu pona Nzambe kati na baoyo babikisama pe kati na baoyo bazali ya kobunga. 16. Na basusu solo ya liwa pona liwa, pe na basusu solo ya bomoyi pona bomoyi. Pe nani akoki pona makambu oyo? 17. Po biso tozali te lokola batu mingi oyo batekaka liloba ya Nzambe; kasi na bosembo, lokola kowuta na Nzambe, liboso ya Nzambe, tozoloba kati na Kristu.

 

3        Mokapo 3

1. Tobandela lisusu ya komilobela malamu biso moko? Tozali biso lokola basusu na bosenga ya mikanda ya kolobela biso pona bino, to mikanda ya koloba na tina na biso kowuta na bino? 2. Bozali, bino, mokanda na biso, ekomami na mitema na biso, oyo eyebani pe etangami na batu nionso; 3. Po  ete bomonani mokanda ya Kristu, oyo ekomami na mosala na biso, oyo ekomami na mayi ya mwindu ya ekomeli te, kasi na nzela ya Molimo ya Nzambe na bomoyi, likolo na bamesa ya mabanga te, kasi na bamesa ya mosuni ya motema. 4. Yango wana elikia oyo tozali na yango na nzela ya Kristu epayi na Nzambe : 5. Ezali te ete na biso moko tozali na makoki ya kokanisa eloko moko kowuta na biso moko, kasi makoki na biso ewuti na Nzambe, 6. oyo abongisa biso ete tozala basali ya boyokani ya sika, ya mokanda te, kasi na Molimo, po mokanda ebomaka, kasi Molimo apesaka bomoyi.

7. (Soki mosala ya liwa na mokanda, oyo ekomama likolo ya mabanga, ebandaki na kembo, na boye ete bana ya Israele bakokaki te kotia misu na bango na elongi ya Mose te, na tina kembo ya elongi na ye, oyo ezalaki ya koleka, 8. Boni koleka na kembo mosala ya Molimo! 9. Po soki mosala ya kokatela etumbu ezalaki na kembo, mosala ya boyengebene etondi na kembo mingi koleka! 10. Pamba te oyo ezalaki na kembo ekumisamaki te na likambu oyo, po na kembo oyo eleki yango mingi. 11. Po soki oyo ezalaki koleka ekotisamaki na kembo, mingi koleka oyo ewumeli na kembo ! 12. Bongo wana, lokola tozali na elikia ya boye, tozali koloba na molende monene; 13. Pe lokola Mose te, oyo atiaki elamba na elongi na ye, po bana ya Israele batia misu na bango te na makambu oyo esengelaki kosila. 14. Kasi makanisi na bango ekomaki libanga makasi, pamba te kino lelo oyo vwale wana na botangi ya kondimana ya kala ezali likolo na bango pe elonwe te, yango elongwaka kaka na Kristu. 15. Kasi kino lelo, tangu Mose atangami, vwale moko ezalaka likolo ya mitema na bango; 16. Tangu akobaluka epayi ya Nkolo, vwale ekolongwa). 17. Nkolo azali Molimo; kasi esika Molimo ya Nkolo azali, bonsomi ezali. 18. Biso banso, oyo bilongi ezali na vwale te, tozali kotala na kongelisa kembo na Nkolo, biso tobongwani lokola ye na kembo na kembo, lokola na nzela ya Nkolo kati na Molimo.

 

4        Mokapo 4

1. Na yango wana, tozali na mosala oyo lokola tozuaki mawa, biso tozali kotikaka te, 2. Kasi totiki penza makambu ya soni oyo esalemaka na kobombana, totamboli na mayele kokosaka te, pe tozali kobalusa liloba ya Nzambe te, kasi, na nzela ya komonisa solo, tozali komimonisa na lisosoli ya mutu nionso liboso ya Nzambe. 3. Pe  soki Sango Malamu na biso ezali komonana molili, ezali molili na baoyo bazali babungi. 4. Na bango nzambe ya eleko oyo azipa mayele ya baoyo bazanga kondima pona pole ya sango malamu ya kembo ya Kristu, oyo azali elilingi ya Nzambe, engenga te. 5. Po  biso tozali koteya biso moko te, kasi Kristu Yesu lokola Nkolo, pe biso moko lokola bawumbu na bino po na Yesu. 6. Po Nzambe oyo alobaki ete na kati ya molili pole engengi, ye oyo angelisi na mitema na biso pona kongengisa boyebi ya kembo na Nzambe na elongi ya Kristu.

7. Kasi tozali na trezor oyo na kati ya bambɛki ya mabele, po ete nguya oyo eleki monene ezala ya Nzambe kasi ya biso te. 8. Ata tozali na bolozi ya ndenge nionso, kasi tobukakani te; na mitungisi, kasi tozangi lisungi te; 9. Na boniokolami, kasi tosundolami te; babuaki biso na se, kasi tokufi te; 10. Na nzoto tomemaka tango nionso na bisika nionso kotiama na liwa ya Yesu, po bomoyi ya Yesu emonana kati na nzoto na biso. 11. Pamba te biso baoyo tozali kobika, tokabami tangu nionso na liwa na tina na Yesu, po ete bomoyi ya Yesu emonana na nzoto na biso oyo kufa. 12. Bongo liwa ezali kosala kati na biso, kasi bomoyi ezali kati na bino. 13. Nzokande lokola tozali na elimo moko ya kondima, lokola ekomami: "Nandimi, yango nalobi", pe biso tondimi, yango wana pe tozoloba : 14. toyebi ete ye oyo asekwisi Nkolo Yesu, akosekwisa biso pe elongo na Yesu, pe akolakisa biso elongo na bino. 15. Po nionso ezali pona bino, ete ngolu, efuluka na nzela ya batu mingi, pe kozongisa matondi efulukama pona kembo ya Nzambe.

16. Yango wana tozolemba te; kasi ata soki bomoto na biso ya libanda ebebisami, nzokande bomoto na biso ya kati azonga ya sika mokolo na mokolo. 17. Po bolozi na biso ya mwa tango moke ezali kobota pona biso mingi mingi koleka kilo ya kembo ya seko. 18. Misu na biso etiami te likolo na oyo emonanaka, kasi likolo na oyo emonanaka te : po makambu oyo emonanaka ezali bobele ya tangu oyo, kasi oyo emonanaka te ezali seko.

 

5        Mokapo 5

1. Po toyebi ete soki ndaku na biso ya mabele, oyo ezali bobele ndaku ya kapo, ebebi, tozali na ndaku oyo ewuti na Nzambe, ndaku oyo esalami na maboko te, ya seko na likolo. 2. Pamba te, kati na oyo tozali kolela pasi, po posa makasi ya kolata efandeli na biso oyo ewuti na Likolo; 3. Nzokande soki ata tolati, tomonana bolumbu te. 4. Iyo, biso baoyo tozali na kati ya ndaku ya kapo tozali kolela pasi, tozali koniokwama; te ete tolingi totikala bolumbu, kasi tolingi kolata, po ete oyo ya kufa emelama na bomoyi. 5. Nzokande oyo abongisi pona yango, ezali Nzambe, oyo apesa biso arabona ya Molimo.

6. Bongo totiaka tango nionso motema, pe toyebi ete lokola tozali na nzoto, tozali mosika na Nkolo. 7. Boye totambolaka na kondima, kasi na oyo tomonaka te; 8. Nalobi, tozali na molende, pe tozali kolinga kozala mosika na nzoto pe kozala elongo na Nkolo. 9. Yango wana lisusu, totiaka lokumu na biso, soki tofandi wana to tozali wana te, tosalaka pona kosepelisa ye; 10. Po ete biso nionso tokomonisama polele liboso ya tribunal ya Kristu, po moko na moko azwa lolenge ya makambu oyo asali na nzoto na ye, ezala malamu to mabe.

11. Bongo, lokola toyebi bobangi na Kristu, tozali koluka kondimisa batu, kasi tozali polele pona Nzambe, pe nazali na elikia ete tozali polele na lisosoli na bino. 12. Tozali lisusu na bosenga te epayi na bino ya komitatola, kasi tozali kopesa bino tina ya komikumisa pona biso, po bozala na eloko ya koyanola epayi ya baoyo bazali komikumisa na kokosama ya libanda kasi na motema te. 13. Pamba te soki tozalaki na liboma, ezali pona Nzambe; soki tozali na mayele, ezali pona bino. 14. Po bolingo ya Kristu ekangi biso, po tososoli likambu oyo: soki moko akufi pona banso, boye banso bakufi,  15. Pe ete akufaki pona banso, po baoyo bazali kobika babika lisusu te pona bango moko te, kasi pona ye oyo pona bango akufaki pe asekwaki.

16. Na boye sik’oyo toyebi mutu moko te na lolenge ya mosuni; pe ata toyebaki Kristu lolenge ya mosuni, nzokande kobanda sik’oyo toyebi ye lisusu bongo te ; 17. Bongo soki mutu azali kati na Kristu, azali ekelamu ya sika : nionso ya kala esili koleka, tala, makambu nionso ekomi ya sika; 18. Pe nionso ewuti na Nzambe oyo azongisaki biso na bondeko na ye moko na nzela ya Kristu, pe apesaki biso mosala ya kozongisa boyokani : 19. Elingi kolakisa ete Nzambe azalaki na kati ya Kristu, kozongisa boyokani mokili na ye moko, atangi mabunga na bango te, pe atia kati na biso liloba ya bozongisi boyokani. 20. Bongo tozali bantoma pona Kristu —Nzambe, lokola nde na nzela na biso, azali kolendisa-, tozali kobondela pona Kristu: Bozonga na boyokani na Nzambe! 21. Ye oyo ayebaki lisumu te, akomisaki ye lisumu pona biso, po tokoma boyengebene ya Nzambe kati na ye.

 

6        Mokapo 6

1. Biso lokola tozali kosala na mosala oyo kaka, tozali kolendisa ete bozua ngolu ya Nzambe pamba te; 2. Po alobi: "Na tangu oyo ebongisami, nayokaki yo, pe na mokolo ya lobiko nasungaki yo" . Tala, sikoyo ezali tangu oyo ebongi; tala, ezali sikoyo mokolo ya lobiko.

3. Tokobetisaka mutu te libaku moko te na eloko moko, 4. Po mosala epamelama te, kati na makambu nionso, tozali komipesa longonya lokola basali ya Nzambe, na koyika mpiko makasi, kati na bapasi mingi, kati na baposa pe na minioko. 5. Kati na kobetama, kati na boloko, kati na mobulu, kati na misala ya makasi, kati na bozangi kolala, 6. Kati na kozanga koliya, na nzela ya bopeto, na nzela ya boyebi, na nzela ya motema molayi mingi, na nzela ya boboto, na nzela ya Molimo Mosantu, na nzela ya bolingo oyo ezangi bokosi. 7. Na nzela ya liloba ya solo, na nzela ya nguya ya Nzambe, elongo na bibundeli ya boyengebene ya loboko ya mobali pe ya loboko ya mwasi; 8. Elongo na kembo pe na kotiolama, kotatolama lokola batu malamu pe lokola batu mabe; lokola bapengwisi, kasi tozali solo; 9. lokola toyebani te, pe toyebani malamu; lokola bibembe, pe tala tozali na bomoyi; lokola babetami na etumbu, pe tobomami te; 10. lokola batu na mawa, kasi tozali kaka na esengo; lokola babola, kasi tozali kokomisa batu mingi bazwi; lokola tozali na eloko te, pe tozali na nionso.

11. Monoko na biso efungwami pona na bino, Bakorinto, motema na biso efungwami monene: 12. Bozali ya kaka te na kati na biso, kasi bozali kaka kati na bolingo na bino; 13. Pe , lokola mbano ya sembo, nalobi na bino lokola bana na ngai, bino pe bofongola mitema.

14. Bomikangisa ekangeli na ndenge oyo ebongi te elongo na baoyo bazangi kondima; po ete kosangana nini ezali kati na bosembo pe mbindo? to boyokani nini kati na pole pe molili? 15. pe boyokani nini ya Kristu na Beliar? to eteni nini mondimi azali na yango elongo na oyo aboya kondimi? 16. Pe boyokani nini ezali kati na tempelo ya Nzambe pe bikeko? Po bozali tempelo ya Nzambe ya bomoyi, lokola Nzambe alobaki: "Nakofanda kati na bango, pe nakotambola kati na bango, pe nakozala Nzambe na bango, pe bakozala batu na ngai" . 17. “Na yango bobima na kati na bango, pe bokabwana,” elobi Nkolo, pe bosimba te oyo ezali mbindo, pe nakoyamba bino”; 18. ‘’Pe nakozala pona bino tata, pe bino, bokozala pona ngai bana na ngai ya mibali pe ya basi, elobi Nkolo ya Nguya Nionso”.

 

7        Mokapo 7

1. Bongo wana, balingami, lokola tozali na bilaka oyo, tomipetola biso moko na mbindo nionso ya mosuni pe ya molimo, tokokisa kobulisama na kobanga Nzambe. 2. Bobongisela biso na mitema na bino: tosalaki mutu moko mabe te, tobebisi mutu te, tokomi na bozwi te na kobotola mutu moko eloko. 3. Nalobi boye te pona kokweisa bino, pamba te nasilakii koloba ete bozali na mitema na biso po na kokufa elongo pe kobika elongo. 4. Nazali na bonsomi monene ya koloba epayi na bino, nazali na komikumisama mingi pona bino; Natondi na kobondisama; esengo na ngai etondi ya koleka na kati ya bapasi na biso nionso.

5. Pamba te, nabokomi na Masedonia, mosuni na biso ezalaki ata na bopemi te, kasi totungisamaki na lolenge nionso. Na libanda, bitumba ; na kati, kobanga. 6. Kasi ye oyo abondisaka baoyo bazali ya se, Nzambe, abondisaki biso na boyei ya Tito. 7. Pe kaka na boyei na ye te, kasi lisusu na libondisi oyo abondisamaki na tina na bino, ayebisi biso posa na bino, kolela na bino, bolingo na bino ya makasi epai na ngai, boye nasepelaki mingi koleka. 8. Po soki ngai pe nayokisaki bino mawa na mokanda na ngai, nazali na mawa te, ata soki nayoki mawa - namoni ete mokanda oyo ezokisaki bino, atako pona mwa tango. 9. Sik’oyo nazali kosepela, te ete po boyokaki mawa, kasi ete po boyokaki mawa pona kobongwana; po ete boyoki mawa na lolenge ya Nzambe : po ete bobebisi ata eloko moko te kowuta na biso. 10. Po mawa ya lolenge na Nzambe ebotaka mbongwana pona lobiko, oyo mawa ezali te, kasi mawa ya mokili ebotaka kufa. 11. Po botala, ata boyokaki mawa lolenge na Nzambe, eboti  molende nini, nalobi nini ?  nini te pona bolimbisama, kanda nini, kobanga nini, posa makasi nini, molende nini, kozongisa mabe nini ! Na nionso lolenge bomonisi ete bozali peto na likambo yango. 12. Bongo ata soki nakomeli bino mokanda, ezalaki te pona mutu oyo asalaki mabe to po na oyo basalaki mabe, kasi po bolingo oyo bozali na yango pona bino emonana polele pona bino liboso ya Nzambe. 13. Na yango wana tobondisamaki. Pe likolo ya kobondisa na biso moko, biso tosepelaki mingi koleka na esengo ya Tito, po molimo na ye ekitisamaki na bino banso. 14. Pamba te soki liboso na ye nakumisaki pona bino, nayokaki soni te; kasi lokola toyebisaki bino nionso na lolenge ya solo, yango wana tomikumisaki liboso na Tito emonani solo. 15. Pe bolingo na ye epayi na bino ekomi ya koleka, tangu akanisaka botosi na bino banso, lolenge boyambaki ye na bobangi pe na kolenga. 16. Nazali kosepela ndenge natieli bino motema na makambu nionso.

 

8        Mokapo 8

1. Bandeko, tozali koyebisa bino ngolu ya Nzambe oyo epesameli kati na ba eklezia ya Masedonia : 2. ete na kati ya komekama monene ya bapasi, kasi esengo na bango ya mingi koleka pe bozindo ya bobola na bango elekaki ndelo mingi na bozwi na bango ya bokabi. 3. Nazali kotatola na makoki na bango, pe koleka makoki na bango, pe na mbala moko. 4. kosenga biso na molende monene pona ngolu pe bosangani ya mosala oyo epayi ya basantu; koleka oyo tokanisaki, 5. Bamipesaki bango moko liboso na Nkolo, pe sima na biso, na mokano ya Nzambe; 6. Na bongo tolendisaki Tito ete lokola abandaki yango liboso, bongo akoka kokomisa na suka mosala na bino ya ngolu. 7. Kasi lokola bozali kofuluka na makambu nionso: na kondima, na liloba, pe na boyebi, pe na molende nionso, pe kati na bolingo na bino epayi na biso, — tika bino pe bofuluka mingi na ngolu oyo.

8. Nalobi te lokola motindo, kasi pona molende ya basusu ; pe nazali komeka bosembo ya bolingo na bino. 9. Po boyebi ngolu ya Nkolo na biso Yesu Kristu, pona bino, ye oyo azalaki mozwi, akomaki mobola, po ete na bobola na ye, bokoma na bozwi.

10. Pe na likambo oyo nazali kopesa likanisi, po ezali litomba pona bino, oyo bosilaki kobanda na mbula eleki, bobele kosala te, kasi lisusu kozwa mokano. 11. Sik’oyo, bosilisa kosala, boye ndenge bozwaki mokano noki-noki, ndenge moko pe bosilisa na kokamata oyo bozali na yango; 12. Po soki makanisi malamu ya kopesa ezali, ezali malamu na kotalela oyo azali na yango, kasi te na oyo azali na yango te; 13. Po ezali te ete basusu bapema pe bino boniokwama, kasi pona bokokani : na tangu oyo bozwi na bino esunga bosenga na bango, 14. po ete bozwi na bango esunga pe bosenga na bino, po bokokani ezala. 15. lokola ekomami : “Ye oyo alokotaki mingi azalaki na ebele koleka te, pe ye oyo alokotaki moke azalaki na yango ya kokoka.”

16. Matondi mingi na Nzambe oyo atia molende ndenge moko pona bino na motema ya Tito; 17. Po ayambaki lilendisi; kasi, lokola azalaki na molende mingi, na ye moko akendaki epayi na bino. 18. Pe totindi elongo na ye ndeko oyo na tina ya sango malamu azali na lokumu kati na ba eklezia nionso 19. Pe kaka te, kasi lisusu aponamaki na ba eklezia pona kotambola na biso na mobembo, na mosala ya ngolu wana oyo epesameli biso pona kembo ya Nkolo ye moko, pe makanisi malamu na biso; 20. Tozali kokeba ete mutu moko te apesa biso foti po na lolenge na biso tozali kokamba misolo oyo ebele; 21. Po tozali komikekengela na oyo ezali sembo, kaka liboso ya Nkolo te, kasi pe liboso ya batu. 22. Pe totindi elongo na bango ndeko na biso, oyo na makambu mingi, tomeka ye pe tosila komona molende na ye, pe oyo azali sik’oyo na molende mingi koleka na tina ya kotiela epayi na bino motema monene. 23. Po na Tito, azali mosangani na ngai pe mosali na ngai ya mosala pembeni na bino; po na bandeko na biso, bazali batindami ya baeklezia, kembo ya Kristu. 24. Na yango, bomonisa bango liboso ya ba eklezia, polele ya bolingo na bino pe tina oyo biso tosengeli komikumisa pona bino.

 

9        Mokapo 9

1. Na oyo etali mosala epayi ya basantu, ezali na tina te nakomela bino; 2. Po nayebi mokano malamu na bino, oyo nazali komikumisa pona bino epayi ya Bamasedonia, ete Akaya ebongami banda mbula eleki; pe molende na bino etindikaki mingi na kosunga; 3. Kasi natindi bandeko, ete oyo tomikumisaka pona bino ekoma eloko pamba te na likambo oyo, ete, lokola nalobi, bozala ya komibongisa; 4. Noki te soki baoyo ya Masedonia baye elongo na ngai pe bamoni bino ete bomibongisa te, biso (nalingi te koloba bino), toyoka soni pona elikya totiela bino. 5. Bongo namonaki ete esengeli kobondela bandeko bakende liboso epayi na bino, pe bakokisa liboso lipamboli na bino, oyo bolakaki liboso, ete ebongama boye lokola lipamboli pe te lokola eloko babotoli.

6. Lisusu oyo: Ye oyo alonaka moke akobuka pe moke, pe ye oyo alonaka mingi akobuka pe mingi. 7. Ete  moko na moko lolenge akani na motema na ye, na mawa na motema te to na kotindikama te, po Nzambe alingaka oyo azalaka na esengo ya kopesa. 8. Nzokande Nzambe azali na nguya pona kofulisa ngolu nionso epayi na bino, po ete tango nionso bozala na oyo ekoki, bofuluka mingi pona mosala nionso ya malamu, 9. Lokola ekomama : “Akobolaki, na esengo apesaka na babola, bosembo na ye ekowumela pona seko”. 10.  Ye oyo apesaka milona na moloni pe lipa ya koliya, akopesa pe akofulisa milona na bino, pe akokolisa bambuma ya bosembo na bino : 11. Bokozala na ndenge nionso na bozwi pona kopesaka makabo, oyo ezali kobimisa na nzela na biso matondi epayi na Nzambe.

12. Po ete mosala oyo ya ba makabo, ezali kaka te kokokisa baposa ya basantu, kasi ezali kofulisa ba matondi epayi na Nzambe; 13. Pamba te na kosepela na mosala yango, bazali kokumisaka Nzambe pona botosi oyo bozali kotatola na sango malamu ya Kristu, pe pona makabo na bino epayi na bango pe epayi ya batu nionso. 14. Pe na mabondeli bazali kosala pona bino, bakambami na bolingo makasi epayi na bino, na tina ya kofulukisama ya ngolu ya Nzambe likolo na bino. 15. Matondi na Nzambe pona likabo na ye oyo ekoki kolimbolama te!

 

10 Mokapo 10

1.  Ngai moko, Polo, nazali kosenga bino na bopolo pe na bolamu ya Kristu, oyo tangu soki nazali liboso na bino nazali komimonisama mutu ya bolembu kati na bino, kasi soki nazali te, namonisaka molende epayi na bino…; 2. Nabondeli bino ete, tangu nakozala wana, nasalela molende te na makanisi oyo nakanisi kozwa yango likolo na ngai moko pona komonisa epayi ya basusu oyo bakanisaka ete tozali kotambola na lolenge ya mosuni. 3. Po, na kotambolaka na mosuni, tozali kobunda lolenge ya mosuni te; 4. Pamba te bibundeli ya bitumba na biso ezali ya mosuni te, kasi ezali na nguya na nzela ya Nzambe pona kobebisa bisika bibatelami makasi, 5. Kobebisa makanisi ya lolendo nionso pe nguya nionso ya lolendo oyo ezali kotelemela boyebi ya Nzambe, pe komema likanisi nionso na bowumbu na botosi ya Kristu. 6. Pe tozali pene ya kopesa etumbu na bozangi botosi nionso, sima wana botosi na bino ekokisama. 7. Botalaka makambu na ndenge oyo bozali komona? Soki mutu andimami pona ye moko azali ya Kristu, akanisa lisusu boye kati na ye moko, ete lokola ye azali na Kristu, biso pe tozali ya ye. 8. Po ata soki nakoki komikumisa mwa moke lisusu na bokonzi na biso oyo Nkolo apesa biso pona kotonga, te pona bobebisami na bino, nakoyoka soni te; 9 — po namonana te lokola nde nazali kobangisaka bino na mikanda na ngai. 10. Po mikanda na ye, balobaka, ete ezalaka kokoso pe makasi, kasi kozala na ye moko na nzoto ezali bolembu pe liloba na ye emonani pamba. 11. Tika ete mutu ya ndenge wana akanisa ete lokola tozali na liloba na nzela ya mikanda na biso, ata tozali te, lolenge wana tozalaka tangu tozali wana. 12. po tozali kobeta tolo te ya komikokisana na komitiaka na batu oyo bazali komikumisaka bango moko, to komikokanisa na bango; kasi bango, bamimekaka na bango moko, pe komikokanisa na bango moko, bazangi mayele; 13. Kasi pona biso tokomikumisa te pona makambu oyo eleki ndelo na biso, kasi na lolenge ya ndelo ya mosala oyo Nzambe atieli biso po tokoma kino epayi na bino. 14. Po tozali te koleka ndelo na biso, lokola nde tokomaki epayi na bino te : po tokomaki kutu epayi na bino kati na sango malamu ya Kristu, 15. Tokimikumisaka te likolo na oyo eleki ndelo na biso, kati na misala ya basusu, kasi tozali na elikya ete kondima na bino ekola, wana tokofuluka mingi na kati na bino, kati na elanga na biso. 16. Pona kopanza sango malamu na bisika oyo ezali mosika na bino, kasi ezali te tomikumisa na makambu oyo esilá kobongisama na elanga ya basusu,. 17. Kasi oyo azali komikumisa, amikumisa na Nkolo; 18. Po ezali te oyo akomitatolaka ye moko nde andimami, kasi ye oyo Nkolo atatoli.

 

11 Mokapo 11

1. Nalingi ete bokanga motema mwa moke na liboma na ngai! kasi lisusu bokanga motema pona ngai. 2. Po nazali na zuwa na tina na bino na zuwa ya Nzambe; po nabongisi bino na libala ya mobali moko, pona nalakisa bino epayi ya Kristu lokola mwana mwasi oyo ayebi nzoto na mobali te pe aza peto. 3. Kasi nazali kobanga ete na lolenge moko to mosusu, lokola nioka apengwisaki Eva na mayele mabe na ye, ndenge moko pe makanisi na bino ebebisama mosika na bosolo na oyo etali Kristu. 4. Po soki mutu aye kotatola Yesu mosusu oyo biso totalolaki te, to boyambi elimo mosusu oyo boyambaki te, to sango malamu ya bokeseni oyo bondimaki te, bokoki penza koyamba yango 5. Po namoni ete nazalaki ata na eloko moko moke te ya bapostolo oyo bamimonaka ete bazali minene. 6. Pe  ata nazali mutu oyo alobaka malamu te, nzokande nazali bongo te na boyebi; kasi tomonisa yango na lolenge nionso epayi na bino. 7. Nasalaki lisumu na komikitisa ngai moko po ete bino botombwama, po nasakoli nasakolaki bino sango malamu ya Nzambe epai na bino ofele? 8. Nalongolaki misolo ya ba eklezia misusu nakozwaka lifuti pona kosalela bino. Pe lokola nazalaki penepene na bino pe na bosenga, nazalaki mokumba pona mutu te; 9. Po bandeko bawutaki na Masedonia bakokisaki bosenga na ngai; pe nakebaki ete nazala mikumba pona bino ata eloko moko, pe nakobimatela na yango. 10. Lokola solo ya Kristu ezali kati na ngai, lokumu oyo ekolongwa ngai te epayi na bituká ya Akaya. 11. Pona nini? Ezali po nalingi bino te? Nzambe ayebi. 12. Kasi oyo nazali kosala, nakosala yango lisusu, po nalongola nzela na baoyo bazali koluka nzela, pona bamikumisa , po bamonana lokola biso. 13. Po batu ya lolenge wana bazali bapostolo ya lokuta, basali ya bokosi, bamimonisaka bapostolo ya Kristu; 14. Pe ezali ya kokamwa te, po Satana ye moko amimonisaka anjelu ya pole. 15. Ezali likambu ya kokamwa te soki basaleli na ye pe bamimonisami basali ya boyengebene, bango oyo suka ekozala na kolanda misala na bango.

16. Nalobi lisusu, ete mutu moko te atala ngai lokola mutu ya liboma; to, soki ezali ndenge mosusu, boyamba ngai, ata  lokola mutu ya liboma, po ngai pe namikumisa mwa moke. 17. Oyo nalobi, nalobi yango te na lolenge na Nkolo, kasi lokola mutu ya liboma, na elikya oyo po na komikumisa. 18. Lokola batu mingi bazali komikumisa na lolenge ya mosuni, ngai pe nakomikumisa. 19. Po bino na esengo nionso bozali koyika mpiko (na koyokaka) batu bazangi mayele, bino batu mayele. 20. Po soki bozali kondima mutu moko akomisi bino mowumbu, soki mutu azali koliya bino mobimba, soki mutu azwi bino nionso, soki mutu akomonisele bino lolendo, soki mutu abeti yo na elongi. 21. Nazali na soni ya koloba, lokola tomonisaki bolembu; kasi na oyo nionso mutu akoki komikumisa (nalobi lokola mutu ya liboma), ngai pe nakoki nakomikumisa. 22. Bazali Baebre? - ngai pe. Bazali Ba Israele? - ngai pe. Bazali bakitani na Abraam? - ngai pe. 23. Bazali basali ya Kristu? (Nazoloba lokola mutu ya liboma,) — ngai koleka; kati na misala koleka, na se ya kobetama mingi koleka, na baboloko koleka mingi , na liwa mbala mingi, 24. Mbala mitanu nabetamaki fimbu epayi ya Bayuda tuku mineyi na longola moko; 25. Babetaki ngai banzete mbala misatu; mbala moko babambaki ngai mabanga; mbala misatu masuwa ezindaki; Nalekisaki mokolo na butu moko na bozindo ya mayi monene; 26. Na mibembo mbala mingi, na makama na bibale, na makama oyo ewuti na miyibi, na makama oyo ewuti na baoyo ya mboka na ngai, na makama oyo ewuti na batu ya bikolo, na makama kati na engumba, na makama kati na esobe, na makama kati na mayi minene, na makama na kati ya bandeko ya lokuta. 27. Na kolemba pe na mosala makasi, mbala mingi kolalaka, na nzala pe posa ya mayi, mbala mingi kokila bileyi, mbala mingi kati na malili pe na bolumbu. 28. Longola makambu oyo ya libanda, ezali pe na oyo ezali kozinga ngai mikolo nionso, mikumba pona ba eklezia nionso. 29. Nani azali ya kolemba, po ngai pe nazala na bolembu ? Nani abetisami libaku po ngai pe namitumba? 30. Soki esengeli komikumisa, nakomikumisa pona bolembu na ngai. 31. Nzambe pe Tata ya Nkolo Yesu, ye oyo apambolama seko, ayebi ete nazali kokosa te. 32. Na Damasi, guvernere  ya mokonzi Aretasi azalaki kokengelisa engumba ya Badamasi, pona kokanga ngai; 33. Pe bakotisaki ngai na kitunga na nzela ya lidusu ya mir kati na mir ya molayi, pe nakimaki na maboko na ye.

 

12 Mokapo 12

1. Ezali solo ete ezali na litomba te pona ngai komikumisa, po nakoya na bimoneseli pe basekele ya Nkolo. 2. Nayebi mutu moko kati na Kristu, tala eleki mbula zomi na mineyi (soki ezalaki kati na nzoto, nayebi te, soki ezalaki libanda ya nzoto, nayebi te; Nzambe ayebi), mutu wana amataki kino na lola ya misatu. 3. Pe nayebi mutu wana (soki ezalaki kati na nzoto, soki ezalaki libanda ya nzoto, nayebi te, Nzambe ayebi,) 4. — ete bamemaki ye na paradiso, pe ayokaki maloba oyo ekoki kolobama te oyo mutu akoki koloba te. 5. Nakomikumisa pona mutu ya ndenge wana,  kasi nakomikumisa te na tina na ngai moko te kaka bobele pona bolembu na ngai. 6. Po soki nalingaki komikumisa, nakozala zoba te, po nakoloba solo; kasi naboyi kosala bongo, noki te mutu moko amona ngai motuya koleka oyo azali komona ngai to oyo ayokaki ngai koloba. 7. Pe  po nazala na lolendo te pona bimoniseli ya kokamwa, etiamaki likolo na ngai nzube pona mosuni, anjelu moko ya Satana pona kobɛta ngai, po nasala lolendo te. 8. Na wana nabondelaki Nkolo mbala misatu, ete elongwa na ngai; 9. pe alobaki na ngai: Ngolu na ngai ekoki po na yo, po nguya na ngai ekokisami kati na bolembu. Bongo, na esengo nionso, nakomikumisa po na bolembu na ngai, po nguya ya Kristu ewumela likolo na ngai. 10. Yango wana nasepelaka kati na bolembu, kati na kofingama, kati na bosenga, kati na minioko, kati na bapasi pona Kristu: po tangu nazali bolembu, nde nazali makasi.

11. Nakomi liboma: botindiki ngai; po ete esengelaki bino botatola na tina na ngai; po ata nazali eloko moko te, nazali te na se ya bapostolo oyo bamikumisaka. 12. Ya solo, bilembo ya apostolo esalemaki kati na bino motema molayi nionso, na nzela ya bilembo pe makamwisi ya kokamwisa pe makamwisi. 13. Po na nini bozalaki na se ya ba eklezia mosusu, longola kaka ngai moko nazalaki mokumba pona bino te? Bolimbisa ngai mabe oyo. 14. Botala ngai, nazali pene ya koya epayi na bino pona mbala ya misatu; pe nakozala mokumba te pona bino, po nazoluka biloko na bino te, kasi bino moko; po ezali bana te nde babomba pona baboti na bango, kasi baboti pona bana na bango. 15. Pe ngai, na esengo penza, nakopesa pe nakomipesa ngai moko mobimba pona milimo na bino, ata soki, nakolinga bino mingi koleka, ata esengeli nalingama moke.

16. Kasi ezala bongo! Nazalaki mokumba te pona bino, kasi, lokola nazalaki na mayele ya kobomba makanisi, nazwaki bino na mayele mabe. 17. Namikomisi mozwi ya mbongo na nzela ya moko na baoyo natindaki epayi na bino? 18. Nabondelaki Tito pe natindaki ndeko elongo na ye. Tito akomaki mozwi na mbongo na bino? Totambolaki na elimo moko te? Totambolaki na matambe moko te?

19. Bokanisaka wuta kala ete tozali komilongisa liboso na bino. Tozali koloba liboso ya Nzambe na kati ya Kristu, pe nionso, balingami, pona botongami na bino. 20. Po nazali na kobanga ete tangu nakokoma, nakuta bino te ndenge nalingi, pe ete ngai, namonana na bino te ndenge bolingi: ete ezala na makelele, bazuwa, bakanda, mayele mabe, matongi, koloba na sima ya basusu, kovimba na lolendo, mobulu, 21. pe na bozongi na ngai kati na bino, Nzambe na ngai akitisa ngai liboso na bino, pe namona pasi na tina ya mingi oyo basumumaki liboso pe babongwanaki te na bosoto, na etamboli mabe pe na pite oyo basalaki .

 

13 Mokapo 13

1. Oyo ezali mbala ya misatu naye epayi na bino: na monoko ya batatoli mibale to misatu, liloba nionso ekokatama. 2. Nasilaki koloba, pe nalobi liboso, lokola soki nazalaki wana pona mbala ya mibale, pe sik’oyo nazali wana te, epayi ya baoyo basumukaki liboso pe epayi ya banso, ete soki naye lisusu , nakobikisa te. 3. Lokola bozali koluka bilembo oyo emonisi ete Kristu azali koloba na kati na ngai (oyo azali na bolembu te epayi na bino, kasi na nguya kati na bino ; 4. Po ata abakamaki na ekulusu na bolembu, kasi azali na bomoyi na nguya ya Nzambe; po biso tozali na bolembu kati na ye, kasi tokobika elongo na ye, na nguya ya Nzambe epayi na bino). 5. Bomimeka bino moko, soki bozali na kati na kondima; bomitala bino moko. Bomiyebi te na oyo etali bino moko ete Yesu Kristu azali kati na bino? soki bozali te baoyo komekama ebwakisi ; 6. Kasi nakolikia ete bokoyeba ete tozali baoyo komekama ebwakisi te. 7. Kasi tozali kobondela Nzambe ete bosala ata mabe moko te, ezali te po tomonana lokola bato oyo bandimami, kasi po ete bino, bosala oyo ezali malamu, pe ete tozala te baoyo baboyami; 8. Po tokoka eloko moko te pona kotelemela bosolo, kasi pona bosolo. 9. Po tokosepelaka tangu tozali na bolembu, pe bino bozali na nguya. 10. Yango wana nakomeli bino makambu oyo ata nazali wana te, po tangu  nakozala wana, nasalela makasi na lolenge ya bokonzi oyo Nkolo apesaki ngai pona kotonga kasi pona kobobebisa te.

11. Na oyo etikali, bandeko, bosepela ; bosalaka pona kokokisama; bolendisama; bokanisa eloko moko; bobika na kimia: pe Nzambe ya bolingo pe ya kimia akozala na bino. 12. Bopesana mbote na beze ya bosantu. 13. Basantu nionso bapesi bino mbote. Tika ngolu ya Nkolo Yesu Kristu, pe bolingo ya Nzambe, pe liyangani ya Molimo Mosantu, ezala elongo na bino banso!