Mokanda ya Polo epayi ya Baroma

 

Mokapo 1Mokapo 2Mokapo 3Mokapo 4Mokapo 5Mokapo 6Mokapo 7Mokapo 8Mokapo 9Mokapo 10Mokapo 11Mokapo 12Mokapo 13Mokapo 14Mokapo 15Mokapo 16

 

1        Mokapo 1

1. Polo, mowumbu ya Yesu Kristu, apostolo abengami, oyo atiami pembeni pona sango malamu ya Nzambe 2. (Oyo wuta kala alakaki na nzela ya baprofete na ye na kati ya makomi mosantu), 3. Na tina ya Mwana na ye (abotami na bokitani ya David, na lolenge ya mosuni; 4. Atatolami Mwana ya Nzambe, na nguya, na lolenge ya Molimo ya bosantu, na nzela ya lisekwa kati na bakufi), Yesu Kristu, Nkolo na biso. 5. Na nzela na ye tozwaki ngolu pe apostola, pona botosi ya kondima kati na bikolo nionso, pona kombo na ye, 6. Oyo bino pe kati na bango, bozali babengami ya Yesu Kristo. 7.Na balingami nionso ya Nzambe oyo bazali na Roma, oyo basantu babengami: Ngolu pe kimia na bino, kowuta epayi na Nzambe Tata na biso pe na Nkolo Yesu Kristu!

8. Ya liboso, natondaka Nzambe na ngai, na nzela ya Yesu Klisto, na tina na bino nionso, po kondima na bino esakolami na mokili mobimba. 9. Po motatoli na ngai ezali Nzambe, oyo nasalelaka na elimo na ngai kati na sango malamu ya Mwana na ye : ete natikaka te koloba bino, 10. Kosenga tangu nionso na mabondeli na ngai, soki na ndenge moko boye, ata mbala moko sik’oyo, epesamela ngai nzela na mokano ya Nzambe koya epayi na bino. 11. Po ete nazali naposa makasi ya komona bino, po napesa bino likabo ya ngolu Molimo, po ete bokemba, 12. Elingi koloba ete tokoka kobondisama elongo na kati na bino, bino pe ngai, moko na moko na nzela ya kondima oyo ezali kati na mosusu. 13. Kasi nalingi te ete bobosana, bandeko, ete mbala mingi nakanisaki koya epai na bino (pe napekisamaki bongo kino sikoyo), po nazua mwa mbuma kati na bino pe, lokola na kati ya bikolo mosusu . 14. Nazali na niongo ya Bagreke pe lisusu ya Barbaros pe ya batu ya bwania pe ya bazangi boyebi : 15. Yango wana, pona oyo etali ngai, nazali penza ya kobongama pona koteya bino sango malamu, na bino pe oyo bozali na Roma.

16. Po nazali na soni te ya sango malamu, po ezali nguya ya Nzambe na lobiko ya oyo nionso andimi, pe na Moyuda liboso, pe na Mogreke. 17. Po boyengebene ya Nzambe emonisami na nzela ya kondima pona kondima, lokola ekomama: « Moyengebene akobika na kondima ».

18. Po kanda ya Nzambe emonisami wuta na likolo na kotelemela oyo nionso etiolaka Nzambe pe mbindo nionso ya batu oyo bazali na solo kasi bakobikaka na mbindu. 19. Po ete oyo ya boyebi na Nzambe emonisama na kati na bango; po Nzambe amonisa yango bango; 20. Po ete biloko oyo emonanaka te ya ye, nguya na ye ya seko pe bonzambe na ye, wuta ebandeli ya mokili ekososolamaka na nzela ya bososoli, na nzela ya biloko oyo esalemi, na boye ete bango bazangi ngambo te. 21. -Po ete, bayebaki Nzambe, bapesaki ye nkembo te lokola Nzambe, pe batondaki ye te; kasi bakomaki bapengwaki na makanisi na bango, pe mitema na bango ezangi bososoli etondaki na molili. 22. Balobi ete bazali batu ya bwania, bakomi maboma. 23. Pe babongolaki kembo ya Nzambe oyo abebaka te, na kokisana na elilingi ya mutu oyo abebaka pe ya bandeke pe ya bikelamu ya makolo minei pe ya baoyo etambolaka na libumu. 25. Bango babongoli bosolo ya Nzambe na lokuta, pe bakumisaki pe basambeli ekelamu na esika ya mokeli, ye oyo apambolami libela. Amen! 26. Yango wana Nzambe akabaki bango na baposa ya soni, po basi na bango batiki bosangisi nzoto na mibali pona bosangani oyo ezali ya bomoto te; 27. Pe mibali pe ndenge moko, batiki bosangani nzoto na mwasi, bapeli na posa makasi basusu na basusu, mobali na mobali, kosala biloko ya soni pe bazwi kati na bango moko mbano oyo esengeli pona bobungi na bango nzela. 28. Pe lokola bamoni malamu te kobomba boyebi ya Nzambe, Nzambe akabaki bango na mayele oyo ezangi bomoto, pona basala makambo oyo ebongi te, 29. Wana basilaki kotonda na mbindo nionso, na bosoto nionso, na lokoso mabe ya kozuaka biloko, na motema mabe, batondi na zuwa, na koboma batu, na kowelana, na bokosi, na bizaleli malamu te, baoyo balobaka na sima ya mukongo baninga pona kosambwisa bango, 30. Baoyo batukaka baninga, bambindo pona Nzambe, bafingi, batu ya lolendo, ya komikumisa, batu oyo babimisaka makambu ya mabe, batombokeli baboti na bango, 31. Bazanga mayele, bazanga kotosa bilaka na bango, bazanga bolingo, bazanga motema mawa; 32. Bango oyo bayebi etumbu ya sembo ya Nzambe, ete baoyo basalaka makambu ya motindo wana babongi na liwa, kaka te basalelaka yango, kasi basepelaka na baoyo basalaka yango.

 

2        Mokapo 2

1. Na yango wana ozali na ngambo, O mutu, ata nani oyo azali, yo mosambisi; po na kosambisaka basusu, ozali komikweyisa yo moko, pamba te yo oyo osambisaka, osalaka makambu ndenge moko. 2. Toyebi ete bosambisi ya Nzambe ezali na lolenge ya bosolo na kotelemelaka baoyo basalako makambu ya boye. 3. Pe okanisi makambu oyo, O mutu, mosambisi ya baoyo basalaka makambu ya boye pe yo moko osalaka yango, ete okokima bosambisi ya Nzambe? 4. To ozali kotiola bozwi ya boboto na ye, pe ya motema molayi na ye, pe ya kozela na ye tangu molai, ozangi boyebi ete bolamu ya Nzambe ezali kotindika yo na kobongwana? 5. Kasi na moto na yo makasi, pe na lolenge ya motema na yo oyo ezangi kobongwana, ozali kosangisa pona yo moko kanda pona mukolo ya kanda pe ya emoniseli ya bosambisi ya sembo ya Nzambe; 6. Oyo akozongisa moko na moko na lolenge ya misala na ye. 7. Na baoyo bayikaki mpiko na misala ya malamu, balukaki kembo pe lokumu pe oyo ebebisamaka te, —bomoi ya seko; 8. Kasi na batomboki pe baoyo batosaka solo te, pe batosaka mbindo, kanda pe kanda makasi; 9. Bolozi pe minioko pona molimo ya moto nionso oyo azali kosala mabe, pe liboso Moyuda, pe Mogreke; 10. Kasi kembo pe lokumu pe kimia na nionso oyo asalaka malamu, pe liboso Moyuda, pe Mogreke; 11. Po  epayi na Nzambe, botali bilongi ezalaka te. 12. Po banso oyo basumukaki na kozanga mobeko, bakokufa pe na kozanga mobeko; pe banso oyo basumukaki na se ya mobeko, bakosambisama na nzela ya mobeko ; 13. (Po ezali te bayoki ya Mibeko nde bazali sembo liboso ya Nzambe, kasi baoyo batiaka Mibeko na mosala, bakotangisama bayengebeni; 14. Po tangu bikolo oyo bazali na Mibeko te bazali na bomoto kosala makambu ya Mibeko, bazali na Mibeko te, bazali Mibeko pona bango moko. 15. Pe bazali komonisa mosala ya Mibeko, oyo ekomami kati na mitema na bango, lisosoli na bango ekotatolaka na bango moko, pe makanisi na bango ezali komifundisama, to pe komilongisa), 16. Na mukolo oyo Nzambe akosambisa na nzela ya Yesu Kristu basekele ya batu, na lolenge ya sango malamu na ngai.

17. Soki yo, omibengami Moyuda, pe ofandisi motema mobimba likolo na Mibeko pe omikumisamaka na Nzambe, 18. Pe oyebi mokano na ye, pe oyebi kososola makambu ya motuya, oteyisami na Mibeko ; 19. Pe yo obanzi ete ozali motambwisi ya bakufi misu, pole pona baoyo bazali kati na molili. 20. Molakisi ya baoyo bazanga boyebi, molakisi ya bana mike, ozwa lolenge ya boyebi pe ya solo na kati ya mibeko; 21. Bongo yo oyo olakisaka basusu, omilakisaka te? Yo oyo oteyaka koyiba te, ozoyiba? 22. Yo oyo olobaka ete mutu asala ekobo te, ozali kosala ekobo? Yo oyo omonaka bikeko kele, oyibaka bileko ya tempelo? 23. Yo oyo omikumisamaka na Mibeko, otiolaka Nzambe na kobukaka Mibeko? 24. Po kombo ya Nzambe ezali blasfeme kati na bikolo na tina na bino, ndenge ekomama. 25. Po kokatama ngenga ezali na litomba soki ozali kosalela Mibeko; kasi soki ozali mobuki mibeko, kokatama ngenga na yo ekomi kozanga kokatama ngenga. 26. Bongo, soki mokatami ngenga te azali kotosa misala ya sembo, kokatisama na ye ngenga te ekotangama kokatisama ngenga; 27. Pe oyo na bozalisi na ye akatama ngenga te, na kokokisa Mibeko, akosambisaka yo te, yo oyo na mokanda pe na kokatama ngenga, ozali mobuki Mibeko? 28. Po wana azali Moyuda te oyo azali Moyuda ya libanda, pe oyo azali Mokatisami ngenga te oyo azali ya libanda na kati ya mosuni te; 29. Kasi oyo wana azali Moyuda oyo azali na kati, pe kokatama ngenga na motema, na elimo, kasi na mokanda te; pe azwaka lokumu oyo ewuti na batu te, kasi na Nzambe.

 

3        Mokapo 3

1. Bongo wapi koleka likolo ya basusu ya Moyuda, to litomba nini ya kokatama ngenga? 2. — Monene koleka na ndenge nionso, pe ya liboso na ndenge maloba ya Nzambe epesamelaki bango. 3. Bongo nini? Soki bamosusu bandimaki te, bozangi kondima na bango ekosila kobebisa bosembo ya Nzambe? 4. Ata moke te ! kasi tika ete Nzambe azala solo pe mutu nionso mokosi, lokola ekomama: ‘’Po ete obima sembo na maloba na yo, pe okolonga tangu okosambisama.’’ 5. Kasi soki bozangi bosembo na biso ezali kolakisa bosembo ya Nzambe, tokoloba nini? Nzambe azali sembo te tangu atikaka kanda esalama? "Nalobi lokola mutu." 6.Ata moke te! bongo wana, ndenge nini Nzambe akosambisa mokili? 7. Po soki na lokuta na ngai bosolo ya Nzambe emonani polele pona kembo na ye, pona nini ngai pe nazali nanu kosambisama lokola mosumuki? 8. Pe pona nini te, lokola tofingami na kofundama, pe lokola basusu balobaka ete tozali koloba: Tosala makambu ya mabe, po ete malamu eya? — baoyo wana, etumbu na bango ezali sembo.

9. Bongo nini? Tozali baoyo baleki basusu? Ata moke te. Po totalisi polele ete Bayuda pe Bagreke bazali bango nionso na se ya bokonzi ya lisumu. 10. Lokola ekomama: “Moyengebene azali te, ata moko te; 11. Ezali ata mutu moko te oyo azali na bososoli, ezali ata mutu moko te azali koluka Nzambe; 12. Banso bapengwi, banso elongo bamikomisi pamba; ezali ata moko te oyo amonisaka boboto, ata moko te ‘’ 13. ‘’Kati ya kingo na bango ezali kunda oyo efungwama; basalelaka minoko na bango na kokosaka”; “ngenge ya nioka ezali na se ya bibebu na bango’’ ; 14. ‘’Pe monoko na bango etondi na bilakeli mabe pe na bololo’’ ; 15. “Makolo na bango epotaka mbangu pona kosopa makila;16. Bobebisi pe pasi ezali na banzela na bango, .17. Pe batikali koyeba nzela ya kimia te’’; 18. ‘’Kobanga Nzambe ezali te liboso ya misu na bango’’. 19. Toyebi ete nionso oyo mobeko elobi, elobi yango na baoyo bazali na se ya mobeko, ete monoko nionso ekangama, pe mutu nionso azala na ngambo liboso ya Nzambe. 20. Yango wana na nzela ya misala ya mobeko, mosuni moko te akozwa boyengebene liboso na ye, po na mobeko ezali boyebi ya masumu.

21. Kasi sik’oyo na kozanga mobeko, boyengebene ya Nzambe esili komonisami, Mobeko pe baprofete batatoli yango : 22. Boyengebene ya Nzambe na nzela ya kondima na Yesu Kristu epayi ya banso, pe likolo ya baoyo nionso bandimi; po bokeseni ezali te, 23. Po banso basumukaki pe bazangi kembo ya Nzambe. 24. — tokomi bayengebene ya ofele na ngolu na ye, na nzela ya kokangolama oyo ezali na kati ya Kristu Yesu, 25. Ye oyo Nzambe atiaki ye mbondi, na kondima na makila na ye, amonisa boyengebene na ye na tina ya kotia pembeni masumu ya liboso, 26. Na motema molai ya Nzambe, pona komonisa, boyengebene na ye na tangu ya lelo, po azala ye moko sembo pe alongisa oyo azali na kondima ya Yesu.

27. Bongo lolendo ezali wapi? Ezali moko te. — Na mobeko nini? — oyo ya misala? — Te, kasi na nzela ya mobeko ya kondima; 28. Po tosukisa ete mutu akomi moyengebene na nzela ya kondima na kozanga misala ya Mobeko. 29. Nzambe azali kaka bobele Nzambe ya Bayuda? Azali pe ya bikolo te? 30. Ya solo, pe ya bikolo; pamba te ezali Nzambe moko nde akolongisa kokatama ngenga na etinda ya kondima pe kozanga kokatama ngenga na nzela ya kondima. 31. Bongo tolongoli Mobeko na tina ya kondima? Ezali bongo te! Nzokande totie mobeko.

 

4        Mokapo 4

1. Bongo tokoloba nini, Abraham tata na biso, azwaki nini na lolenge ya mosuni? 2. Po soki Abraham akomisamaki moyengebene na nzela na misala, azali na tina ya kosala lolendo, kasi liboso na Nzambe te; 3. Po makomi elobi nini? ‘’Pe Abraham andimaki Nzambe, pe etangami po na ye boyengebene”.  4. Na mosali misala, lifuti etangami te lokola ngolu, kasi lokola oyo esengeli; 5. Kasi na mosali mosala te, kasi  na ye mondimi na oyo alongisaka batu ya mbindu, kondima na ye etangami pona boyengebene; 6. David lokola alobi esengo ya mutu oyo Nzambe atangi boyengebene na kozanga misala. 7. “Esengo na baoyo mabunga na bango elimbisami pe masumu na bango ezipami; 8. Esengo na mutu oyo Nkolo azali kotanga lisumu te’’.

9. Na yango, esengo yango etali kaka bakatisama ngenga to pe bakatisama ngenga te? Po tolobi ete kondima etangamaki na Abraham pona boyengebene. 10. Bongo, ndenge nini etangamelaki ye? Tangu azalaki na kokatama ngenga, to na kokatama ngenga te? Ezalaki te na kokatama ngenga, kasi kati na kokatama ngenga te. 11. Pe azwaki elembo ya kokatama ngenga, lokola kashe ya boyengebene ya kondima oyo azalaki na yango na tangu ya kokatama ngenga te, ete akoka kozala tata ya bandimi nionso oyo bakatamaki ngenga te, pona ete boyengebene etangamela pe bango, 12. Pe tata ya kokatama ngenga, kaka te pona baoyo bakatamaki ngenga, kasi lisusu pe pona baoyo bazali kotambola na matambe ya kondima oyo tata na biso Abraham azalaki na yango tangu oyo akatamaki ngenga te.

13. Po ezalaki na nzela ya mobeko te nde elaka na Abraham to na bakitani ye, ya kozala mosangoli ya mokili epesamaki, kasi na nzela ya boyengebene ya kondima. 14. Po soki basangoli ya libula bazali na nzela ya mobeko, kondima ekomi pamba pe elaka ebebi; 15. Po Mobeko ebimisaka kanda, kasi epayi mobeko ezali te, pe kobuka mobeko ezali te. 16. Yango wana ezali na nzela ya bondimi, po ete ezala na ngolu, ete elaka ezala pona bokitani nionso, bobele te na oyo ya Mobeko, kasi lisusu na oyo ezali ya bondimi ya Abrahama, oyo azali tata na biso nionso, 17. (Lokola ete ekomama: “Nakomisi yo tata ya bikolo ebele’’, liboso ya Nzambe oyo andimaki, — oyo apesaka bomoyi na bakufi pe abengaka biloko oyo ezali te lokola nde ezali, 18. Ye oyo na kotelemela elikia nionso andimaki na elikia, pona kokoma tata ya bikolo mingi, lokola elobamaki, “Boye ekozala Mokitani na yo”. 19. Pe lokola alembaki te na kondima, atalelaki nzoto na ye moko te oyo ezalaki ya kokufa, azalaki na mbula soki kama moko, to pe lolenge ya kufa ya libumu ya Sara; 20. Pe atiaki tembe moke te na elaka ya Nzambe na nzela ya kozanga kondima, kasi alendisamaki kati na  kondima, apesaki Nzambe kembo. 21. Pe andimaki penza ete makambu oyo alakaki azali pe na nguya ya kosala yango. 22. Yango wana lisusu etangamaki bosembo pona ye. 23. Nzokande ezali pona ye moko te ekomamaki ete etangamaki, kasi lisusu pona biso, 24. Oyo yango ekotangama, na biso oyo tondimi na oyo asekwisaki kati na bakufi Yesu, Nkolo na biso, 25. Ye oyo amikabaki pona bambeba na biso pe asekwaki pona boyengebene na biso.

 

5        Mokapo 5

1. Na yango, lokola tolongisami na nzela ya kondima, tozali na kimia na Nzambe na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristu, 2. na ye lisusu, biso pe tosili kozwa pe kozala nzela ya kokota, na nzela ya bondimi, na ngolu oyo tozali kowumela, pe biso tozali kobetaka tolo na elikia ya kembo ya Nzambe.

3. Pe kaka te, kasi tozali pe kobetaka tolo na bolozi, toyebi ete bolozi ebotaka koyika mpiko. 4. Pe koyika mpiko, kondima oyo esila emekama, pe kondima oyo esila komekama, elikia; 5. Pe elikia eyokisaka soni te, pamba te bolingo ya Nzambe esopami na mitema na biso na nzela ya Molimo Mosantu oyo apesa biso. 6. Po Kristu, tangu tozalaki nanu na makasi te, na tangu ebongi, akufaki pona batu ya mbindu. 7. Po ete pona moyengebene, ezali pasi penza mutu moko andima kokufa (po ete pona mutu malamu tangu mosusu mutu akoki kozwa ata mokano ya kokufa); 8. kasi Nzambe amonisi polele bolingo na ye epayi na biso, na boye ete, tangu tozalaki nanu basumuki, Kristu akufaki pona biso. 9. Na mingi koleka, lokola tolongisami sik’oyo na makila na ye, tokobikisama na kanda na nzela na ye. 10. Po soki tangu tozalaki banguna, tozongisamaki na boyokani na Nzambe na nzela ya liwa ya Mwana na ye, mingi koleka, lokola toyokanaki, tokobikisama na bomoyi na ye.

11. Pe kaka te, kasi lisusu tobetaka tolo na Nzambe na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristu, oyo sik’oyo na nzela na ye tozwi boyokani.

12. Yango wana, lokola na nzela ya mutu moko lisumu ekotaki na mokili, pe na nzela ya lisumu liwa, pe bongo liwa elekaki likolo na batu nionso, po ete banso basumukaki. 13. (Po ete kino mobeko lisumu ezalaki na mokili, kasi lisumu etangamaka te tangu mobeko ezalaka te; 14. Kasi liwa edondwaki banda na Adam ti na Mose, ata likolo ya baoyo basumukaki te na lolenge ya bobuki mobeko ya Adam, oyo azali elilingi ya oyo asengelaki koya. 15. Kasi ezali te na likabo ya ngolu lokola na mbeba? Po soki na mbeba ya mutu moko ebele mingi bakufaki, mingi penza ngolu ya Nzambe pe likabo na ngolu oyo ezali na mutu moko, Yesu Kristu esilaki kofulukama ebele pona bato mingi. 16. Pe likabo ezali te lokola na moko oyo asumukaki? Po ete bosambisi na kokatela etumbu eyaki na kokweyisama ya mutu moko, kasi likabo ya ngolu, likolo na mabunga ya mingi, eyaki na kolongisami na bosembo ya zuzi. 17. Po soki, na mbeba ya mutu moko, liwa edondwaki na nzela ya mutu moko, mingi koleka baoyo bazwi bozui ya ngolu pe ya likabo ya boyengebeni, bakodondwa na bomoyi na nzela ya mutu moko, Yesu Kristu ; 18. Bongo na yango, lokola mbeba ya mutu moko ememelaki batu nionso ekweli ya etumbu, boye lisusu na bosembo oyo ezali kobika ya mutu moko ekokisami epayi na batu nionso na bolongi ya bomoyi. 19. Po lokola na libungi ya mutu moko, ebele ya batu bakomaki basumuki, na bongo lokola na nzela ya botosi ya moko, mingi bakokoma bayengebene. 20. Sik’oyo mobeko eyaki po ete mbeba efuluka mingi; kasi epayi lisumu efulukami mingi, ngolu efulukami mingi koleka, 21. Ete lokola lisumu edondwaki na nzela ya liwa, lolenge wana ngolu ekodondwa na nzela ya boyengebene pona bomoyi ya seko na nzela Yesu Kristu, Nkolo na biso.

 

6        Mokapo 6

1. Bongo tokoloba nini? Tokokoba kati na masumu po ete ngolu efuluka mingi? 2.Ezala bongo te ! Biso oyo tokufa na masumu, ndenge nini tokobika kati na masumu? 3.To boyebi te ? ete biso banso oyo tobatisama pona Kristu Yesu, tobatisamaki pona liwa na ye? 4. Bongo tokundamaki elongo na ye na nzela ya libatisi pona liwa, po ete lokola Kristu asekwaki kati na bakufi na nzela ya kembo ya Tata, biso pe lokola totambola na bomoyi ya sika. 5. Po ete, soki tokomi nzete moko na ye kati na lolenge ya liwa na ye, tokozala pe bongo na lisekwa na ye; 6. toyebaka boye, ete kimutu na biso ya kala esila kobakama na ekulusu elongo na ye, po ete nzoto ya lisumu esala lisusu eloko te pona tozala lisusu na bowumbu ya lisumu te. 7. Po ye oyo akufi alongisami libela na lisumu. 8. Nzokande, soki tokufa elongo na Kristu, tondimi ete tokobika pe elongo na ye. 9. Toyebi ete Kristu asila kosekwa kati na bakufi, akokufa lisusu te; liwa ekodondwa likolo na ye te. 10. Po ye oyo akufaki, akufaki mbala moko libela pona lisumu; kasi ye oyo azali na bomoyi, azali kobika pona Nzambe. 11. Bobele bongo bino lokola, pe bomimonaka bino moko lokola bakufi na lisumu, kasi bozali batu na bomoyi pona Nzambe kati na Kristu Yesu.

12. Na bongo lisumu ezala mokonzi te na nzoto na bino oyo ekufaka pona botosa bilulela na yango; 13. Pe bokaba biteni na bino na lisumu te lokola bisaleli ya mbindo, kasi bomikaba bino moko epayi na Nzambe lokola kati na bakufi bosila kozonga na bomoyi, pe biteni na bino epayi na Nzambe, lokola bisaleli ya boyengebene. 14. Po lisumu ekodondwa likolo na bino te, po bozali na se ya Mobeko te, kasi na se ya ngolu.

15. Boye nini! tosumumaka, po tozali te na se ya mobeko, kasi na se ya ngolu? Ezala bongo te! 16. Boyebi te ete na nani oyo bokomipesa lokola bawumbu pona kotosa, bozali bawumbu ya ye oyo bozali kotosa, to ya lisumu pona liwa, to ya botosi pona boyengebene. 17. Matondi na Nzambe po ete bozalaki bawumbu ya lisumu, kasi na sima botosaki na motema lolenge ya malakisi oyo bateyaki bino. 18. Bongo bokangolamaki na lisumu, bokomi bawumbu ya boyengebene, 19. (Nazali koloba lokola mutu, na tina ya bolembu ya mosuni na bino). Po lokola bopesaka biteni na bino lokola bawumbu ya bosoto pe ya mbindo po na mbindo, bongo sik’oyo bokaba biteni na bino lokola na bowumbu ya boyengebene pona bosantu. 20. Po tangu bozalaki bawumbu ya lisumu, bozalaki na bonsomi na oyo etali boyengebene. 21. Bongo mbuma nini bozalaki na yango na makambo oyo bozali sik’oyo koyoka yango soni? Po suka ya makambu yango ezali liwa. 22. - Kasi sikoyo, lokola bokangolami na lisumu pe bokomi na bowumbu ya Nzambe, bozali na mbuma na bino kati na bosantu pe pona suka bomoyi ya seko. 23. Po lifuti ya lisumu, ezali liwa; kasi likabo ya ngolu ya Nzambe, ezali bomoyi ya seko kati na Kristu Yesu Nkolo na biso.

 

7        Mokapo 7

1. Boyebi te, bandeko, - po nazali koloba na baoyo bayebi nini mobeko ezali- ete Mobeko ekonza likolo ya mutu tangu oyo azali na bomoyi? 2. Mwasi ya libala akangami na mobali na ye na nzela ya mobeko, tangu azali na bomoi; kasi soki mobali akufi, akangolami na mobeko ya mobali. 3. Na bongo mobali azali na bomoyi, akobengama mwasi ya ekobo soki azali na mobali mosusu; kasi soki mobali akufi, azali na bonsomi na mobeko, na boye ete azali mutu na ekobo te nakozala na mobali mosusu. 4. Na yango wana, bandeko na ngai, bino pe bokoma bakufi na mobeko na nzela ya nzoto ya Kristu, pona kozala na mosusu, na ye oyo asekwa kati na bakufi, pona ete tobota mbuma pona Nzambe. 5. Po ete tangu tozalaki kati na mosuni, baposa makasi ya masumu, oyo na nzela ya mobeko, ezalaki kosala kati na biteni na biso pona kobota mbuma pona kufa; 6. Kasi sikoyo tosilaki kokangolama na Mobeko, tosila kokufa na oyo ekangaki biso, na boye tozali na bowumbu na lolenge ya sika ya molimo pe na lolenge ya mokanda ya kala te.

7. Bongo tokoloba nini? Mobeko ezali lisumu? Ezali bongo te! Kasi nalingaki koyeba lisumu te bobele se na mobeko; po nalingaki nazala na bososoli ya bilulela te, soki mobeko elobaki te : "Okolulaka te’’. 8. Lisumu ezwaki libaku na nzela ya motindo ebotaki kati na ngai bilulela nionso, po ete nabozangi mobeko, lisumu ezalaki ya kokufa. 9. Ngai kala na bozangi mobeko, nazalaki na bomoyi; kasi tangu motindo eyaki, lisumu elamuki na bomoyi pe ngai nasili kokufa; 10. Pe motindo oyo esengelaki ekumba ngai na bomoyi, yango pe ekumbi ngai na liwa. 11. Po ete lisumu ezwaki libaku na nzela ya motindo, epengwisaki ngai, pe na nzela na yango ebomaki ngai.

12. Boye Mobeko eza mosantu, pe motindo eza mosantu, pe sembo, pe malamu. 13. Bongo oyo ezali malamu pona ngai ekomi kufa? Ezala bongo te! Kasi lisumu, po emonisama lisumu, eboti liwa pona ngai na nzela ya oyo ezali malamu, po lisumu ekomi na nzela ya motindo mosumuki koleka. 14. Po toyebi ete Mobeko ezali ya molimo, kasi ngai nazali ya mosuni, nasilaki kotekama na lisumu, 15. Po oyo ngai nasalaka, nayebi yango te, po ezali te oyo nalingi, yango nazosala ; kasi oyo nayinaka, yango nasalaka. 16. Soki yango nalingi te nde nazosala, nandimi ete mobeko ezali malamu. 17. Kasi sikoyo ezali ngai te nde nazali kosala yango, kasi ezali lisumu efanda kati na ngai. 18. Po nayebi ete kati na ngai, elingi koloba, na mosuni na ngai, bolamu efandi te; po mokano malamu ezali na ngai, kasi kosala malamu nazali na yango te. 19. Po bolamu oyo nalingi, nasalaka te; kasi mabe oyo nalingi te, yango nasalaka. 20. Soki oyo nalingi te, yango nazosala, ezali nde ngai te nazosala yango, kasi ezali lisumu oyo efandi kati na ngai. 21. Bongo namoni mobeko oyo pona ngai oyo nalingi kosala malamu, ete mabe ezali elongo na ngai. 22. Po nasepelaka na mobeko ya Nzambe kati na mutu ya kati; 23. kasi namoni na biteni na ngai mobeko mosusu oyo ezobundisaka mobeko ya makanisi na ngai pe kokomisa ngai mokangami ya mobeko ya masumu oyo ezali na biteni na ngai. 24. Mutu ya mawa oyo nazali, nani akokangola ngai na nzoto oyo ya liwa ? 25. Matondi na Nzambe na nzela ya Yesu Kristu, Nkolo na biso. Boye ngai moko, na makanisi, nazali mowumbu ya mobeko na Nzambe, kasi na mosuni, ya mobeko ya lisumu.

 

8        Mokapo 8

1. Bongo sik’oyo etumbu ata moko ezali te pona baoyo bazali kati na Kristu Yesu; 2. Po mobeko ya Molimo ya bomoyi na kati ya Kristu Yesu ekangoli ngai na mobeko ya lisumu pe ya liwa; 3. Po ete oyo ekokaki te kosalema na mobeko, na ndenge ete mosuni ekomisaki yango bolembu, Nzambe atindaki Mwana na ye moko na lolenge ya mosuni ya lisumu, pe pona lisumu aketalaki lisumu etumbu kati na mosuni. 4. Po ete boyengebene oyo mobeko esenga ekokisama kati na biso, oyo tozali kotambola na mosuni te, kasi na lolenge ya Molimo. 5. Po baoyo bazali ya mosuni bazali na makanisi na bango na makambu ya mosuni; kasi baoyo bazali ya Molimo, na makambu ya Molimo; 6. Po makanisi ya mosuni ezali liwa; kasi makanisi ya Molimo, bomoyi pe kimia; 7. Po ete makanisi ya mosuni ezali monguna na Nzambe, po etosaka mobeko ya Nzambe te, pamba te ekokoka pe te. 8. Pe baoyo bazali na mosuni bakokoka kosepelisa Nzambe te. 9. Bino kasi bozali kati na mosuni te, kasi na kati ya Molimo,  soki Molimo ya Nzambe efandi kati na bino; kasi soki mutu moko azali na Molimo ya Kristu te, azali mutu na ye te. 10. Kasi soki Kristu azali kati na bino, nzoto ezali ya kokufa na tina ya lisumu, kasi Molimo azali bomoyi na tina ya boyengebene. 11. Pe soki Molimo ya ye oyo asekwisaki Yesu kati na bakufi afandi kati na bino, ye oyo asekwisaki Kristu kati na bakufi akopesa pe bomoyi na banzoto na bino oyo ekufaka na tina ya Molimo na ye oyo afandi kati na bino.

12. Na bongo, bandeko, tozali na niongo, na mosuni te pona kobika na lolenge ya mosuni; 13. Pamba te soki bokobika na lolenge ya mosuni, bokokufa; kasi soki na nzela ya Molimo bobomi misala ya nzoto, bokobika. 14. Po baoyo banso bakambami na Molimo ya Nzambe, bango wana bazali bana ya Nzambe. 15. Po bozwi elimo ya bowumbu te pona bozala lisusu na kolenga, kasi bozwi Molimo ya bokomisi bana, oyo na nzela na yango tozali koganga: Abba, Tata! 16. Molimo ye moko azali kotatola na elimo na biso, ete tozali bana ya Nzambe; 17. Pe soki tozali bana, tozali pe ba eritye ; ba eritye ya Nzambe, ba eritye elongo na Kristu; ata soki tokoniokwama elongo na ye, po ete tokumisama elongo na ye.

18. Po namoni ete bapasi ya tangu oyo ekokokani te na kembo ekoya oyo ekomonisama pona biso.19. Po bozeli ya tangu nioso ya ekelamu ezali kozela emoniseli ya bana ya Nzambe. 20. Po été ekelamu etiamaki na se ya bokonzi ya oyo ya pamba (na mokano na ye te, kasi na tina ya oyo atiaki ye na se bokonzi) na elikya ete 21. Ekelamu yango moko ekosikolama na bowumbu ya kobeba, pona bonsomi ya kembo ya bana ya Nzambe. 22. Po toyebi ete ekelamu nionso elongo ezali kolela pasi pe ezali kino sik’oyo akomona pasi ya kobota; 23. Pe kaka ye te, kasi biso moko lokola baoyo tozali na mbuma ya liboso ya Molimo, tozali pe kolela pasi na kati na biso moko, kozelaka komonisama bana na ye, kokangolama ya nzoto na biso. 24. Pamba te na elikia tosili kobikisama, nzokande elika tozomona ezali elikia te, po oyo mutu azali komona, akolikia yango? 25. Kasi soki oyo tozali komona te, tozali kolikia, tokozela yango na mpiko. 26. Ndenge moko pe Molimo azosalisa biso kati na bolembu na biso; po toyebi te nini tosengeli tosenga lolenge ebongi; kasi Molimo ye moko abondelaka na kolomba oyo ekoki kolobama te; 27. Pe ye oyo atalaka mitema ayebi nini ezali makanisi ya Molimo, po abondelaka pona basantu, na lolenge na Nzambe; 28. Kasi toyebi ete biloko nionso esalaka elongo pona bolamu ya baoyo balingaka Nzambe, baoyo babengami lolenge na mabongisi na ye. 29. Po baoyo ayebaki liboso, wuta kala abongisaka bango po bazala ya kokokana na elilingi ya Mwana na ye, pona azala mwana ya liboso na kati ya bandeko ebele. 30. Pe baoyo wuta kala abongisaki bango abengaki pe lisusu bango; pe baoyo ye abengaki, alongisaki bango; pe baoyo ye alongisaki, ye apesaki bango pe kembo. 31. Bongo tokoloba nini na makambu oyo? Soki Nzambe azali pona biso, nani akotelemela biso? 32. Ye oyo aboyaki te kopesa Mwana na ye moko, kasi akabaki ye pona biso nionso, ndenge nini akosala biso likabo te ya ofele, ya biloko nionso elongo na ye? 33. Nani akomeka kofunda baponami ya Nzambe? Nzambe alongisaka; 34. Nani oyo akokweyisa? Kristu nde akufaki, kasi lisusu koleka asekwa, pe, ye oyo azali na loboko ya mobali ya Nzambe, ye oyo azali kobondela pona biso; 35. Nani akokabola biso na bolingo ya Kristu? Bolozi, to pasi, to minioko, to nzala, to bolumbu, to likama, to mopanga? 36. Lokola ekomama: ‘’Pona bolingo na yo, tozali kobomama mikolo nionso; totangami lokola bampate ya koboma’’. 37. Kasi na makambu nionso wana, tozali balongi koleka mingi na nzela ya ye oyo alingaki biso. 38. Po nazali na kondima penza ete liwa te, bomoyi te, baanjelu te, to bakonzi, biloko oyo ya lelo te, makambu oyo ekoya te, banguya te, 39. Ya likolo te, ya se te, ata ekelamu mosusu te, ekoki kokabola biso na bolingo ya Nzambe, oyo ezali na kati ya Kristu Yesu, Nkolo na biso.

 

9        Mokapo 9

1. Nalobi solo kati na Kristu; Nazokosa te, lisosoli na ngai ezali kotatola ngai na nzela ya Molimo Mosantu. 2. Ete na motema na ngai, nazali na mawa mingi pe pasi ya tangu nionso 3. Pona bandeko na ngai, po nalingaka ete ngai moko nalakelama mabe mosika na Kristu, pona bandeko na ngai, baoyo bazali baboti na ngai na mosuni, 4. Baoyo bazali ya Israel, na bango bakomisa bana, bazali na kembo pe na baboyokani pe likabo ya mobeko pe mosala ya Nzambe pe bilaka; 5. Pe na bango batata, pe na bango, na lolenge na mosuni, Kristu abimi na bango, ye oyo azali Nzambe likolo na nionso, apambolama libela na libela. Amen!

6. Ezali te lokola nde liloba ya Nzambe ezalaki na tina te, po baoyo nionso babimi na Israel bazali Israel te; 7. Lisusu, pona kozala mokitani ya Abraham, bazali bango nionso te bana kasi “na Izak nde mokitani na yo ekobengama’’; 8. Elingi koloba, ezali bana ya mosuni te nde bazali bana ya Nzambe; kasi bana ya elaka batangami pona mokitani. 9. Po liloba oyo ezali ya elaka: “Na eleko oyo nakoya, pe Sara akozala na mwana mobali’’. 10. Pe kaka yango te, kasi lisusu na tina ya Rebeka, tangu azwaki zemi ya mobali moko, Izak tata na biso : 11. (Po liboso ete bana babotama pe basalaki eloko ata moko te ya malamu to ya mabe, na boye ete mokano ya Nzambe na bonsomi ya kopona etikala, wuta na misala te, kasi wuta na oyo abengi.) 12. Balobaki na ye: ‘’Ya liboso akozala mowumbu ya leki’’; 13. Lokola ekomama: “Nalingaki Yakobo, pe nayinaki Ezawu’’.

14. Bongo tokoloba nini? Yango ezali kozanga bosembo te epayi ya Nzambe? Ata moke te! 15. Po alobaki na Mose: “Nayokela mawa na ye oyo nayokelaka ye mawa, pe nakosala ngolu pona ye oyo nakosala ngolu. 16. Na yango, ezali te na oyo alingi, to na oyo azosala makasi, kasi na Nzambe oyo ayokelaka mawa. 17. Po makomi elobi na Farao: ‘’Po na tina oyo penza nakomisaki yo, pona ete nalakisa nguya na ngai kati na yo, pe ete kombo na ngai esakolama na mabele mobimba. 18. Na yango, ayokelaka mawa na ye oyo alingi, pe akomisaka motema libanga ye oyo alingi.

19. Bongo okoloba na ngai: Pona nini azali apamelaka? Po nani akotelemela mokano na ye? 20. Kasi yo, ô mutu, ozali nani oyo ozali kotia tembe na Nzambe? Eloko oyo esalemi ekoki koloba na oyo asali yango: Pona nini osala ngai boye? 21. Mosali bambeki azali na nguya te likolo ya mabele ya potopoto pona kosala na mabele ya potopoto, moko mbeki ya lokumu pe mosusu ezangi lokumu? 22. Pe soki Nzambe, alingaki komonisa kanda na ye pe komonisa oyo ye akoki kosala, akangi na motema molayi mingi bambeki ya kanda oyo ebongisami pona libebi; 23. Pe pona alakisa bomengo ya kembo na ye kati na bambeki ya mawa oyo abongisaki wuta kala pona kembo? 24. Ye pe abengaki biso, kaka te na kati ya Bayuda, kasi lisusu na kati ya bikolo. 25. Lokola lisusu aloba lisusu Oze: “Nakobenga batu na ngai, oyo azalaki batu na ngai te, pe molingami oyo azalaki molingami te; 26. Pe ekokoma ete na esika oyo elobamaki na bango : Bozali batu na ngai te, kuna bakobengama bana ya Nzambe na bomoyi. 27. Kasi Ezaya agangaki na tina ya Israel: “Tangu motuya ya bana ya Israel ekozala lokola zelo ya mayi monene, kaka ndambu batikali bakobika. 28. Pamba te akokisaka pe akataka na mokuse likambu na bosembo, po ete Nkolo akokata likambu mokuse na mabele’’. 29. Pe lokola Ezaya alobaka liboso: ‘’Soki Nkolo Sabaote atikaki biso mokitani te, mbele tokomaki lokola Sodoma pe tolingaki kokoma lokola Gomora’’.

30. Bongo tokoloba nini? Ete bikolo oyo balukaki boyengebene te, bazwaki boyengebene, boyengebene oyo ezali na kondima. 31. Kasi Israel alukaki mobeko ya boyengebene, akomaki te na mobeko yango. 32. Pona nini? — Po ewutaki te na kondima, kasi bakanisi kozwa yango na misala: po ete babetaki libaku likolo ya libanga ya kokweyisa, 33. Lokola ekomama: “Tala, natie na Sion libanga ya kobetisa libaku, pe libanga monene oyo ekweyisaka,” pe “ye oyo akondima ye akoyoka soni te” .

 

10 Mokapo 10

1. Bandeko, esengo ya motema na ngai pe libondeli na ngai epayi na Nzambe pona bango ezali po babika. 2. Po nazotatola pona bango ete bazali na molende pona Nzambe, kasi na boyebi ya solo te. 3. Po bazangi boyebi ya boyengebene ya Nzambe pe bakolukaka kotia oyo ya bango moko, basili kotosa te boyengebene ya Nzambe. 4. Po Kristu azali suka ya mobeko pona boyengebene ya mutu nionso andimi.

5. Po Mose akomaki boyengebene oyo ya Mobeko: “Mutu oyo akotia makambu oyo na mosala akobika na nzela na yango. 6. Kasi boyengebene oyo ezali na kondima, elobi boye: koloba te na motema na yo: “Nani akomata na likolo?” — elingi koloba, kokitisa Kristu; 7. To: "Nani akokita na esika ya mozindo molili?" — elingi koloba, kobimisa Kristu wuta na kati ya bakufi. 8. Kasi elobi nini? "Pembeni na yo liloba, na kati ya monoko na yo pe na kati ya motema na yo", elingi koloba liloba ya kondima, oyo tozali koteya, 9. Soki oyamboli na monoko na yo ete Nkolo Yesu pe na kati ya motema na yo ondimi ete Nzambe asekwisaki ye kati na bakufi, okobika. 10. Po na motema nde bandimaka na tina ya boyengebene, pe na monoko bayambolaka na tina ya lobiko. 11. Po Makomi elobi: "Oyo nionso akondima ye akoyoka soni te. 12. Po bokeseni ezali te kati na Moyuda na Mogreke, pamba te Nkolo moko ya banso azali mozwi epayi ya banso bakobelela ye; 13. Po oyo nionso akobelela kombo ya Nkolo akobika”.

14. Bongo ndenge nini bakobelela ye oyo basili kondimela ye te? Pe ndenge nini bakondimela ye oyo basili koyoka te? Pe ndenge nini lisusu bakoyoka soki mutu moko asakolaki te? 15. Pe ndenge nini bakosakola, soki batindami te? Lokola ekomama: “Ezali kitoko makolo ya baoyo bapanzaka sango malamu ya kimia, ya baoyo bapanzaka sango malamu ”. 16. Kasi banso te batosi sango malamu; po Ezaya alobaki: “Nkolo, nani andimi makambo oyo biso tolobi?” 17. Bongo kondima eyaka na nzela ya oyo toyoki, pe oyo toyoki na nzela ya liloba ya Nzambe. 18. Kasi nalobi: Basili koyoka te? Bayokaki, “mongongo na bango ekendaki na mokili mobimba, pe maloba na bango ti na suka ya mokili”. 19. Kasi nalobi: Israel asosolaki te? Mutu ya yambo Mose koloba: “Nakosala ete bozala na zuwa na nzela ya oyo ezali ekolo te; Nakosilikisa bino na nzela ya oyo ekolo ezanga bososoli ». 20. Ezaya akomaki koloba pe kino alobaki: “Namonisamaki na baoyo balukaki ngai te, pe namilakisaki epayi ya baoyo bamitunaki na tina na ngai te. 21. Kasi na Israele, alobi: “Mikolo nionso nasembolaki maboko na ngai epayi ya baoyo bazali na botosi te pe bazali kotelemela.”

 

11 Mokapo 11

1. Nalobi boye: Nzambe asili kobwaka batu na ye? Ata moke te ! Po ete ngai moko pe nazali Mutu ya Israel, ya bokitani ya Abraham, na libota ya Beniamini. 2. Nzambe abwaki batu na ye te, oyo ayebaki liboso. Boyebi te nini makomi elobi na tina ya Eliya, tangu asengaki Nzambe na kotelemela Israel? 3. “Nkolo, babomi baprofete na yo; bapanzi bitumbelo na yo; pe ngai, natikali ngai moko, pe bazoluka bomoyi na ngai”. 4. Kasi eyano ya Nzambe elobi ye nini? “Nabombi na ngai moko nkoto sambo ya mibali oyo bafukami liboso ya Baal te”. 5. Lolenge wana na tangu oyo pe ezali na ndambu batikali na kolandama ya boponi ya ngolu. 6. Soki ezali na ngolu, ezali lisusu te na nzela ya misala, soki te ngolu ezali lisusu ngolu te. 7. Bongo toloba nini? Oyo Israel alukaki, azwaki yango te, kasi maponami ezwaki yango, pe basusu bakomaki mitema mabanga, 8. Lokola ekomama: “Nzambe apesaki bango elimo ya pongi, bamisu pona bamona te, pe matoyi pona bayoka te, kino mukolo ya lelo. 9. Pe David alobi: “Tika ete mesa na bango ekoma motambo pona bango, pe moniama, pe ebeteli ya libaku, pe etumbu; 10. Ete bamisu na bango ekoma molili pona bamona te; pe mokongo na bango engumbama na tangu nionso.

 11. Na yango, nalobi: Basilaki kobeta libaku po bakweya? Ata moke te! Kasi na mbeba na bango, lobiko pona bikolo pona bakomisa bango batu ya zuwa. 12. Nzokande soki mbeba na bango ezali bozwi ya mokili, pe kopengwa na bango ezali bozwi ya bikolo, ndenge nini kotonda na bango ekozala mingi koleka! 13. Nalobi na bino bikolo, lokola nazali penza apostolo ya bikolo, nazali komikumisa na mosala na ngai, 14. Soki na ndenge moko boye nakoki koyokisa zuwa mosuni na ngai pe kobikisa bamosusu kati na bango. 15. Po soki kobwakama na bango ezali bozongisi boyokani ya mokili, boyambi na bango ekozala bobele bomoyi kati na bakufi.

16. Soki bambuma ya yambo ezali mosantu, nionso pe ezali bongo; pe soki misisa ezali mosantu, bitape pe ezali bongo. 17. Soki bitape mosusu ekatamaki, pe yo oyo ozalaki olive ya zamba, otiamaki na kati na yango, pe okomaki mosangani ya misisa pe ya mafuta ya olive, 18. Komibeta tolo te na kotelemela bitape; kasi soki okobeta tolo, ezali yo te nde omemi misisa, kasi misisa nde ememi yo. 19. Okoloba ete: “Babukaki bitape pona ngai natiama. 20. Malamu! bakatamaki pona kozanga kondima, pe yo na nzela ya kondima otelemi : kozala na lolendo te, kasi banga, 21. (Po soki Nzambe ayokelaki mawa te bitape oyo ezali ya bozalisi na yango), akoyokela yo pe mawa te. 22. Na yango, tala bolamu pe bokati ya Nzambe makambu: bokati makambu epayi ya baoyo bakweyi; bolamu ya Nzambe epayi na yo, soki okoyika mpiko kati na bolamu yango; soki te, yo pe okokatama. 23. Pe bango lokola, soki bakobi te na kozanga kondima, bakotiama na kati, po Nzambe azali na nguya ya kotia bango lisusu. 24. Po soki bakataki yo olive oyo na lolenge ya bozalisi ezalaki ya zamba, pe batiaki yo na bozalisami na yo te na olive oyo ebokolama malamu, boni mingi koleka baoyo bazali na bozalisami yango, bakotiama likolo ya olive na bango moko ? 25. Po nalingi te ete, bandeko, bozanga boyebi na mistere oyo, noki bozala bwania na misu na bino moko te: ete motema libanga ya ndambu ekomi na Israel kino tangu bikolo nionso ekota; 26. Pe bongo Israel mobimba akobika, lokola ekomama : “Mokangoli akoya na Sion; akolongola bosoto nionso ya Yakobo. 27. Pe yango wana ekozala pona bango boyokani na ngai, tangu nakolongola masumu na bango. 28. Na oyo etali sango malamu, bazali banguna na tina na bino; kasi na oyo etali maponami, bazali balingami na tina na batata. 29. Po makabo ya ngolu pe ebengeli ya Nzambe elongwaka te. 30. Lolenge ete ndenge bino bozalaka kala na bozangi botosi liboso ya Nzambe, pe sikoyo ayokeli bino ya mawa na nzela ya bozangi botosi na bango. 31. Ndenge moko bango sik’oyo bazangi botosi na mawa oyo bino bozwi, po ete bango pe bazwa mawa. 32. Po Nzambe akangaki banso kati na bozangi botosi, po amonisa mawa epayi ya banso. 33. O bozindo ya bomengo pe ya bwania pe ya boyebi ya Nzambe! Kosambisi na ye ezali bozindo suka te, pe banzela na ye ekoki na kososolama te! 34. Nani ayebaki makanisi ya Nkolo, to nani azalaki mopesi ye toli? 35. To nani apesaki ye liboso, pona azongisela ye yango? 36. Po na ye, pe na ye, pe pona ye biloko nionso bizali! Na ye kembo pona libela! Amen.

 

12 Mokapo 12

1. Bongo bandeko, nazali kolendisa bino, na mawa ya Nzambe, ya kobonza nzoto na bino lokola mbeka ya bomoyi, ya bosantu, oyo ya malamu epayi na Nzambe, yango mosala na bino ya mayele. 2. Pe bokokana te na eleko oyo; kasi bobongwana na kozongisaka sika makanisi na bino, po bososola nini ezali mokano ya Nzambe, malamu pe ya kosepelisa pe ya kokoka. 3. Pe na ngolu oyo epesameli ngai, nalobi na moko na moko oyo bazali kati na bino ete bosengeli te kozala na makanisi koleka oyo ebongi kozala na yango, kasi bokanisa na lolenge ya kozala na makanisi ya malamu, na ndenge ya kondima oyo Nzambe apesi moko na moko. 4. Po lokola, na nzoto moko, tozali na biteni mingi, pe biteni nionso ezali na mosala moko te, 5. Bongo biso baoyo tozali mingi, tozali nzoto moko kati na Kristu, pe moko na moko tozali biteni moko na mosusu. 6. Tozali na makabo ya ngolu ekeseni, na lolenge ya ngolu oyo epesami na biso, ezala profesi, esalama na mezire ya bondimi; 7. Soki mosala, na kati ya mosala; to molakisi, na kolakisaka; 8. Soki molendisi, na kolendisaka; — mokaboli, akabolaka na motema malamu; prezida, akamba na molende; ye oyo ayokela basusu mawa, asala yango na esengo.

9. Bolingo ezala ya bokosi te; na somo nionso bokima mabe, bokangama makasi na malamu; 10. Na bolingo ya bondeko, botondana na boboto bino na bino; po na lokumu, bozalaka batu ya liboso ya kokumisa basusu; 11. Na oyo etali mosala, kasi bomibanzabanza te; na molimo, motema etondi na molende; bozala na bowumbu ya Nkolo; 12. Bosepelaka kati na elikia; bozala mitema molayi na kati ya bolozi; bayika mpiko na libondeli; 13. Bosungaka bosenga ya basantu; bomipesa na koyamba bapaya. 14. Bopambola baoyo bazali konyokola bino; bopambola pe bolakela mabe te. 15. Bosepela na baoyo bazali kosepela, pe bolela na baleli; 16. Bozala na makanisi ndenge moko, moko na mosusu; bokanisaka makambo ya lolendo te, kasi bosangana na batu pe makambu ya komikitisa. bozala batu ya bwania na misu na bino moko te; 17. Bozongisela mutu moko te mabe pona mabe; liboso ya batu nionso, botiaka oyo ezali malamu; 18. Soki ekoka, lokola ekowuta na bino, bobika na kimia elongo na batu nionso; 19. Na bino moko bozongisa mabe te, balingami; kasi botika kanda esala, lokola ekomama ete: ‘’Na ngai, kozongisa mabe; Ngai, nakofuta, elobi Nkolo”. 20. “Bongo soki monguna na yo azali na nzala, oliesa ye; soki azali na posa ya komela, pesa ye ya komela; po nakosala bongo, okotondisa makala ya moto na moto na ye. 21. Bolongama na mabe te, kasi bolonga mabe na malamu.

 

13 Mokapo 13

1. Tika ete mutu nionso azala na botosi epayi ya bakonzi oyo bazali likolo na ye; po bokonzi ezali te, bobele kowuta na Nzambe; pe baoyo ezali na nzela ya Nzambe nde etiami; 2. Na boye ete ye oyo atelemeli bokonzi azali kotombokela mabongisi ya Nzambe; pe baoyo batomboki bakozwa etumbu likolo na bango moko. 3. Po bakonzi bazali ya kobanga te pona mosala ya malamu, kasi pona mosala ya mabe. Kasi, olingi kobanga bakonzi te? sala malamu, pe okozwa masanzoli epayi na ye; 4. Po azali mosali ya Nzambe pona bolamu na yo; kasi soki osali mabe, banga; po ezali pamba te amemaka mopanga; po azali mosali ya Nzambe, lokola mozongisi mabe pona kanda na ye likolo ya oyo akosala mabe. 5. Yango wana ezali malamu kozala na botosi, kaka te na tina ya kanda, kasi lisusu na tina ya lisosoli. 6. Na tina wana nde bozali pe kofuta mpako; — po bazali basali ya Nzambe, bazali tangu nionso komipesa na yango penza. 7. Bofuta na banso oyo esengeli na bango: Na mpako, mpako; takse na oyo esengeli na takse; epayi na oyo bobangi, kobanga; epayi na oyo lokumu, lokumu. 8. Bozala na niongo ya mutu te longola kaka kolingana bino na bino, po oyo alingaka basusu akokisaka Mobeko. 9. Po lokola : "Okosala ekobo te, okoboma te, okoyiba te, okolula te’’, pe motindo mosusu oyo ekoki kozala , na mokuse elobami na liloba oyo: “Okolinga mozalani na yo lokola yo moko’’. 10. Bolingo esalaka mozalani mabe te; bongo bolingo ezali kokisama ya mobeko.

11. Pe lisusu oyo: toyebi ngonga, ete ezali tangu na biso ya kolamuka na pongi, po sikoyo lobiko ezali penepene na biso koleka tangu tondimaki. 12. Butu ekomi mosika, pe moyi epusani pembeni; tobwaka bongo misala ya molili, pe tolata bibundeli ya pole. 13. Lokola na moyi, tomitambwisa malamu; na lokoso te to na kolangwa masanga te; na pite te to na mbindo te; na kowelana te to na zuwa te. 14. Kasi bolata Nkolo Yesu Kristu, pe bomikaba te na mitungisi ya misuni te pona bilulela na yango.

 

14 Mokapo 14

1. Pona na ye oyo azali na bolembu kati na kondima, boyamba ye; te pona ekateli ya mituna. 2. Mosusu akanisaka ete akoki koliya biloko nionso; mosusu oyo azali na bolembu, aliaka matiti : 3. Ye oyo aliaka atiola te ye oyo aliaka te; pe ye oyo aliaka te asambisa te ye oyo aliaka, po Nzambe ayamba ye. 4. Yo ozali nani, yo oyo osambisaka mosali ya mutu mosusu? Atelemi to akweyi pona nkolo na ye moko; kasi akotelema, po Nkolo azali na nguya ya kotelemisa ye. 5. Moko aponaka mokolo moko koleka mokolo mosusu, pe mosusu aponaka mikolo nionso. moko na moko atikala kondimisama penza na elimo na ye moko. 6. Ye oyo amemiaka mokolo, amemiaka yango pona Nkolo; (pe ye oyo azwa mikolo ndenge moko, amonaka bongo pona Nkolo) ; Pe ye oyo aliaka, aliaka na tina ya Nkolo, po atondaka Nzambe; pe ye oyo aliaka te, aliaka te na tina ya Nkolo, pe azotonda Nzambe. 7. Po moko te kati na biso abikaka na komitala ye moko, pe moko te akufaka na komitalaka ye moko : 8. kasi soki tozali kobika, tozali kobika na kotalaka Nkolo, to soki tokokufa, tokokufa pona Nkolo; Na yango, tozala na bomoi to tokufa, tozali ya Nkolo. 9. Pamba te, yango wana Kristu akufaki pe azongaki na bomoyi, po akoka kokonza pe likolo ya bakufi pe ya batu ya bomoyi. 10. Kasi yo, pona nini ozosambisa ndeko na yo? To yo pe, pona nini ozotiola ndeko na yo? Po tokotelema biso banso liboso ya tribinal ya Nzambe; 11. Po ete ekomama: ‘’Nazali na bomoyi, elobi Nkolo, mabolongo nionso ekongumbama liboso na ngai, pe minoko nionso ekotatola kembo na Nzambe’’. 12. Na bongo, moko na moko na biso, akotanga makambu pona ye moko epayi ya Nzambe. 13. Yango wana, tosambisanaka lisusu te moko na basusu; kasi tosambisa likambu oyo, kotiya libaku te to eloko ya kokweyisa liboso ya ndeko na yo. 14. Nayebi, pe nandimisami na kati ya Nkolo Yesu, ete eloko moko te ezali mbindo na yango moko, longola se pona ye oyo andimi eloko ezali mbindo, ezali mbindo pona ye. 15. Soki na tina ya mosuni, ndeko na yo azali na mawa, ozali kotambola lisusu na bolingo te. Pona mosuni, kobebisa te ye oyo Kristu akufaki pona ye. 16. Na yango, oyo ezali malamu kati na bino ezala eloko ya kopamela te. 17. Po Bokonzi ya Nzambe ezali koliya pe komela te, kasi boyengebene pe kimia pe esengo na Molimo Mosantu. 18. Po ye oyo nionso wana ezali, azali na kosalela bowumbu na ye na Kristu ezali kosepelisa Nzambe pe andimami na batu.

19. Na yango, toluka makambu oyo ezali na kimia pe makambu oyo ezali kotonga biso na biso. 20. Kobebisa mosala ya Nzambe te na tina ya mosuni. Biloko nionso, ezali solo, ezali peto; kasi ezali mabe pona mutu oyo nakoliaka akoma libaku. 21. Ezali malamu kolia mosuni te, komela vino te, pe kosala eloko te oyo ndeko na yo akobeta libaku, to akokweyisama, to azali na bolembu. 22. Yo, ozali na kondima; zala na yango kati na yo moko liboso ya Nzambe; mutu na esengo ye oyo amikatisaka etumbu te na oyo andimi; 23. Kasi ye oyo akomibeta tembe, soki azolia, akweyisama, pamba te asali oyo ewuti na kondima te. Nzokande nionso oyo ezali na etinda ya kondima te ezali lisumu.

 

15 Mokapo 15

1. Nzokande biso baoyo tozali makasi tosengeli komema bolembu ya baoyo bazangi makasi, pe komisepelisa biso moko te. 2. Moko moko na biso aluka kosepelisa mozalani na ye pona bolamu, pona kotonga. 3. Po Kristu alukaki komisepelisa ye moko te, kasi lokola ekomama: ‘’Mafinga ya baoyo bazofinga yo ekweyi likolo na ngai’’. 4. Po makambu nionso oyo ekomamaki liboso ekomamaki pona kolakisa biso, po ete na nzela ya koyika mpiko pe na nzela ya malendisi ya makomi, tozala na elikia. 5. Tika ete Nzambe na mpiko pe ya kolendisama apesi bino ete bozala na kati na bino makanisi moko na lolenge ya Kristu Yesu. 6. Po ete na motema moko pe na monoko moko, bokumisa Nzambe pe Tata ya Nkolo na biso Yesu Kristu. 7. Yango wana, boyambana bino na bino, lisusu lokola Kristu ayambaki bino na kembo ya Nzambe.

8. Po nalobi ete Yesu Kristu azalaki mosali ya kokatama ngenga, na tina ya bosolo ya Nzambe, pona kokisama bilaka ezwaki batata. 9. pe ete bikolo bakumisa Nzambe pona mawa, lokola ekomama: ‘’Yango wana nakosanzola yo na kati ya bikolo, pe nakoyemba masanzoli na kombo na yo’’. 10. Pe lisusu, alobi: ‘’Bikolo, bosepela elongo na batu na ye’’. 11. Pe lisusu: “Bosanzola Nkolo, bino bikolo nionso, pe tika ete batu nionso basanzola ye.’’ 12. Mpe lisusu Yisaya alobaki, “Ekozala mosisa ya Yese, mpe ekozala na moko oyo akotombolama mpo na koyangela bikólo; bikólo ekolikya ye. 13. Tika ete Nzambe ya elikia atondisa bino na esengo pe kimia nionso kati na kondima, po ete botonda na elikia na nguya ya Molimo Mosantu.

14. Ngai moko, nandimi penza, bandeko na ngai, na oyo etali bino, ete bino moko pe botonda na boboto, botonda na boyebi nionso, pe bokoki na komilendisa bino na bino. 15. Kasi na molende nionso koleka, nakomeli bino, bandeko, lokola kolamusa makanisi na bino, na tina ya ngolu oyo Nzambe apesi ngai, 16. Po nazala mosali ya Kristu Yesu pona bikolo, pe nasale bonganga ya Nzambe na sango malamu ya Nzambe, po ete libonza ya bikolo eyambama, oyo ebulisami na Molimo Mosantu. 17. Bongo nazali na likambu ya kobeta tolo kati na Kristu Yesu, na oyo etali Nzambe. 18. Po nakomeka koloba eloko moko te oyo Kristu asali na nzela na ngai te pona botosi ya bikolo, na liloba pe na mosala. 19. Na nzela ya nguya ya bilembo pe makamwisi, na nguya ya Molimo ya Nzambe; bongo wuta Yerusalem, pe zingazinga, kino na Iliria, nateyaki mobimba ya sango malamu ya Kristu. 20. Kasi na yango, namipesaki na kopanzaka sango malamu, kaka te esika oyo Kristu asilaki koteyama (po ete natonga te likolo na moboko ya basusu), 21. kasi lokola ekomama: ‘’Na baoyo basilaki kolobela bango yango te bakomona, pe baoyo bayokaki te, bakososola’’. 22. Yango wana lisusu, na mbala mingi napekisamaki koya epayi na bino; 23. Kasi sikoyo, nazali lisusu na na mosala moko te na kati ya bamboka oyo, pe wuta bambula ebele nazali naposa makasi ya koya epayi na bino, pona soki nakokende na Espania…; 24. Po nazolikia ete nakomona bino na na boleki na ngai, pe ete bokokamba ngai na nzela wana, ya yambo tangu nakosepela na bino mwa moke; 25. kasi sikoyo nazokende na Yerusaleme pona mosala ya basantu; 26. Pamba te Masedonia pe Akaya bamonaki malamu kosangisa makabo pona baposa ya babola, kati ya basantu oyo bazali na Yerusaleme; 27. Iyo, bamonaki yango malamu na motema, pe bazali na niongo na bango; po soki bikolo bazwaki esika na biloko na bango ya molimo, bazali pe na mokumba ya kosalela bango na makambu ya mosuni. 28. Bongo na sima ya kosilisa mosala oyo pe nakotia elembo na mbuma oyo epayi na bango, nakokende na Espania koleka na nzela na bino. 29. Pe nayebi été nakoya epayi na bino, nakoya na botondi ya lipamboli ya Kristu. 30. Kasi nalendisi, bandeko, na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristu pe na nzela ya bolingo ya Molimo, bobunda elongo na ngai kati na mabondeli na bino epayi na Nzambe pona ngai, 31. Po ete nakangolama na baoyo baboya kondima kati na Yudea, pe mosala nazali na yango na Yerusaleme, esila koyambama na basantu, 32. Ete bongo na esengo, nakoya epayi na bino, na mokano na Nzambe, pe elongo na bino nakopema mwa moke. 33. Tika ete Nzambe ya kimia azala na bino nionso ! Amen !

 

16 Mokapo 16

1. Nazali kolakisa bino Foyibe, ndeko na biso ya mwasi, oyo azali mosali na kati ya eklezia oyo ezali na Kenkreya. 2. Na tina ete boyamba ye kati na Nkolo, na lolenge ebongi na basantu, pe ete bosalisa ye na likambo nionso oyo akozala na bosenga na bino; po ye moko pe azalaki mosungi pe libateli po na ebele, pe po na ngai moko. 3. Bopesa mbote na Priska pe Akila, baninga na ngai ya mosala kati na Kristu Yesu 4. (Baoyo pona bomoyi na ngai, batiaki kingo na bango moko na likama; na bango, ngai moko kaka te nazali kotonda bango, kasi ba eklezia nionso ya bikolo), 5. Pe eklezia oyo eza na ndaku na bango. Bopesa Epayinetos mbote, molingami na ngai, oyo azali mbuma ya liboso ya Azia pona Kristu. 6. Bopesa Maria mbote, oyo asali mingi pona bino. 7. Bopesa mbote na Andronikos pe Yuniasi, baboti na ngai pe baninga na ngai ya boloko, baoyo bazali na lokumu na kati ya bapostolo, baoyo bazalaki liboso na ngai kati na Kristu. 8. Bopesa mbote na Amplias, molingami na ngai na kati ya Nkolo. 9. Bopesa mbote na Urbanos, moninga na biso ya mosala kati na Kristu, pe Stakus, molingami na ngai. 10. Bopesa mbote na Apeles, oyo amonisami pe andimami kati na Kristu. Bopesa mbote na baoyo ya Aristobulu. 11. Bopesa mbote na Erodion, libota na ngai. Bopesa mbote na baoyo ya Narkisos oyo bazali na kati ya Nkolo. 12. Bopesa mbote na Trufene pe Trifoze, baoyo basalaka na kati ya Nkolo. Bopesa mbote na Persis, molingami, oyo asali mingi na kati ya Nkolo. 13. Bopesa mbote na Rufus, moponami na kati ya Nkolo, pe mama na ye, oyo azali pe ya ngai. 14. Bopesa mbote na Asynkritos, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes, pe bandeko oyo bazali elongo na bango. 15. Bopesa mbote na Filologo, na Julia, Nereyus na ndeko na ye ya mwasi, pe Olimpe, pe basantu nionso oyo bazali elongo na bango. 16. Bopesana bino na bino beze mosantu. Ba eklezia nionso ya Kristu epesi bino mbote.

17. Bandeko, nazolendisa bino, ete botia misu likolo na baoyo bazali kotia bokabwani pe kobetisa mabaku na oyo ezali te lolenge ya malakisi oyo boyekolaki; pe bolongwa mosika na bango. 18. Po batu ya lolenge wana bazali kosalela bowumbu na Nkolo na biso Kristu te, kasi libumu na bango moko; pe na nzela maloba ya kitoko pe na elobeli kitoko, babendaka mitema ya baoyo bazanga mayele ya mabe. 19. Po ete botosi na bino eyebani na batu nionso. Bongo nasepelaka na tina na bino; kasi nalingi ete bino bozala batu na bwania na oyo etali malamu, pe na kosangana-sangana te na oyo etali mabe. 20. Nzambe ya kimia akoniata Satana na se ya makolo na bino. Tika ngolu ya Nkolo na biso Yesu Kristu ezala na bino elongo!

21. Timote, moninga na ngai ya mosala, pe Lukios, Yasone, Sosipatros, baboti na ngai, bapesi bino mbote.

22. Ngai Tertios, oyo akomi mokanda oyo, napesi bino mbote na kati ya Nkolo. 23. Gayos, apesi bino mbote, ye oyo na ndaku na ye ayambi ngai pe ayambi eklezia mobimba. Erastos, mokambi ya engumba, pe ndeko Karatus bapesi bino mbote. 24. Tika ngolu ya Nkolo na biso Yesu Kristu ezala elongo na bino banso! Amen !

25. Na ye oyo azali na nguya ya kokembisa bino na kolanda sango malamu na ngai pe kosakola ya Yesu Kristu, pelamoko ne emoniseli ya libombami oyo na tina na yango kimia ezalaki banda tangu ya seko, 26. Kasi oyo emonisami sik’oyo, pe oyo na makomi profetiki, eyebani na bikolo nionso, na lolenge ya motindo ya Nzambe ya Seko, pona botosi ya bondimi,… 27. Na Nzambe ya bwania kaka ye moko, na nzela ya Yesu Kristu, na ye kembo libela! Amen.