SANGO MALAMU YA MATAYO

 

Mokapo 1Mokapo 2Mokapo 3Mokapo 4Mokapo 5Mokapo 6Mokapo 7Mokapo 8Mokapo 9Mokapo 10Mokapo 11Mokapo 12Mokapo 13Mokapo 14Mokapo 15Mokapo 16Mokapo 17Mokapo 18Mokapo 19Mokapo 20Mokapo 21Mokapo 22Mokapo 23Mokapo 24Mokapo 25Mokapo 26Mokapo 27Mokapo 28

 

 

1        Mokapo 1

1. Buku ya molongo ya Yesu Kristu, mwana ya David, mwana ya Abraham.

2. Abraham abotaki Izak; pe Izak abotaki Yakobo; pe Yakobo abotaki Yuda pe bandeko na ye; 3. Pe Yuda abotaki Fares na Zara ya Tamar; pe Fares abotaki Esrom; pe Esrom abotaki Aram; 4. Pe Aram abotaki Aminadab; pe Aminadab abotaki Naason; pe Naason abotaki Salmon; 5. Pe Salmon abotaki Booz, na nzela ya Rakab; pe Booz abotaki Yobed, na Ruta; pe  Yobed abotaki Yesayi; 6. Pe Yesayi abotaki David mokonzi; pe David mokonzi abotaki Solomon, na mwasi ya Uria; 7. Pe Solomon abotaki Roboam; pe Roboam abotaki Abia; pe Abia abotaki Asa; 8. Pe Asa abotaki Yozafat; pe Yozafat abotaki Yoram; pe Yoram abotaki Ozias; 9. Pe Ozias abotaki Yowatam; pe Yowatam abotaki Akaz; pe Akaz abotaki Ezikias; 10. Pe Ezekias abotaki Manase; pe Manase abotaki Amon; pe Amon abotaki Yozias; 11. Pe  Yozias abotaki Yekonia na bandeko na ye na tangu ya bomemami na Babylone; 12. Pe sima ya bomemami na Babylone, Yekonias abotaki Salatiel; pe Salatiel abotaki Zorobabel; 13. Pe Zorobabel abotaki Abiud; pe Abiud abotaki Eliakim; pe Eliakim abotaki Azor; 14. Pe Azor abotaki Sadok; pe Sadok abotaki Akim; pe Akim abotaki Eliud; 15. Pe Eliud abotaki Eleyazar; pe Eleyazare abotaki Matan; pe Matan abotaki Yakobo; 16. Pe Yakobo abotaki Yozef, mobali ya Maria, na ye oyo Yesu abotamaki, oyo abengami Kristu.

17. Bokitani nionso, banda na Abraham kino na David, mabota zomi na mineyi; pe banda na David kino na bomemami na Babylone, mabota zomi na mineyi; pe wuta bomemami ya Babylone kino na Kristu, mabota zomi na mineyi.

18. Mbotama ya Yesu Kristu ekomaki boye: Maria, mama na ye alakamaki libala na Yozef, liboso bazala kobika esika moko, azwaki zemi na Molimo Mosantu. 19. Kasi Yozef, mobali na ye, oyo azalaki sembo pe alingaki te kosambwisa ye, akanisaki koboya ye na kobombana. 20. Kasi lokola azalaki kokanisa makambu yango, tala, anjelu moko ya Nkolo na ndoto abimelaki ye, alobi: Yozef, mwana ya David, kobanga te kokamata Maria mwasi na yo pembani na yo, po mokumba oyo ezali na ye ezali ya Molimo Mosantu; 21. Pe akobota mwana mobali, okobenga ye kombo Yesu, po akobikisa batu na ye na masumu na bango. 22. Pe nionso wana ekomaki po ete oyo Nkolo alobaki na nzela ya profete ekokisama, 23. Tala, ngondo akozwa zemi, pe akobota mwana mobali, pe bakobenga ye na kombo ya Emanuel, oyo, na ndimbola, ezali: Nzambe elongo na biso. 24. Wana Yozef, alamuki na pongi na ye, asalaki lokola anjelu wa Nkolo apesaki ye motindo, pe azwaki mwasi na ye; 25. Pe ayebaki ye te kino abotaki mwana na ye ya liboso; pe abengaki ye kombo Yesu.

 

2        Mokapo 2

1. Sima ya Yesu kobotama na Beteleme ya Yudea, na mikolo ya Erode mokonzi, tala bamaje bawutaki na esti bayaki na Yerusaleme. 2. Balobi: Wapi Mokonzi ya Bayuda oyo awuti kobotama? Po tomoni monzoto na ye na ɛsti, pe toyeyi kokumisa ye.

3. Kasi tangu Mokonzi Erode ayokaki yango atungisamaki pe Yerusaleme mobimba elongo na ye. 4. Pe asangisaki bakonzi nionso ya banganga-Nzambe pe bakomeli, atunaki bango Kristu akobotama wapi ? 5. Pe bango balobi na ye: Na Beteleme ya Yudea; po ekomamaka boye na profete: 6. Pe yo, Beteleme, mabele ya Yuda, ozali moke te na kati ya bakonzi ya Yuda, pamba te epai na yo ekobima mokambi moko oyo akobatela bato na ngai Israele.

7. Bongo Erode na sekele abengaki bamaje, atunaki bango tangu oyo monzoto ebimaki; 8. Pe atindaki bango na Beteleme, alobi: Bokende botuna malamu na tina ya mwana pe tangu bokomona ye, boyebisa ngai, po ngai pe nakoka kokende kopesa ye lokumu. 9. Pe bango bayokaki mokonzi, bakendaki; pe tala, monzoto oyo bamonaki na esti ekendaki liboso na bango, kino eyaki kotelema likolo ya esika wapi mwana azalaki. 10. Pe wana bamonaki monzoto, basepelaki na esengo monene. 11. Pe tangu bakotaki na ndaku, bamonaki mwana elongo na Maria mama na ye; pe, bafukamaki liboso na ye pe bapesaki ye lokumu; pe bafungolaki mabenga na bango ya motuya, bapesaki ye makabo, ya wolo, pe ya mpaka ya malasi, pe ya mire. 12. Pe bakebisamaki na ndoto ete bazonga epayi ya Erode te, na nzela mosusu bazongaki na mboka na bango.

13. Nzokande, sima ya bokeyi na bango, anjelu moko ya Nkolo abimelaki Yozef na ndoto, alobi: Telema, kamata mwana na mama na ye, pe kima na Ejipito, pe tikala kuna ti nayebisa yo; po Erode akoluka mwana pona aboma ye. 14. Pe ye atelemaki pe na butu akamataki mwana na mama na ye, pe akendaki na Ejipito. 15. Pe afandaki kuna ti na kufa ya Erode, po ete ekokisama oyo Nkolo alobaki na nzela ya profete: Nabengi mwana na ngai ya mobali wuta na Ejipito. 16. Bongo Erode, amonaki ete bamaje basakanelaki ye, asilikaki makasi pe atindaki baboma bana mike nionso ya mibali banda na mbula mibale pe na se na yango oyo bazalaki na Beteleme pe na teritware na ye mobimba, na kolanda tangu oyo atunaki malamu penza epayi ya bamaje. 17. Bongo oyo  elobamaki na profete Yeremi ekokisamaki : 18. Mongongo moko kati na Rama eyokanaki, kolela, pe pasi monene, Rashel kolelaka bana na ye pe alingaki te babondisa ye, pamba te bazali lisusu te.

19. Sima ya liwa ya Erode, tala, anjelu moko ya Nkolo na ndoto abimelaki Yozef na Ejipito. 20. Pe alobi na ye: Telema pe kamata mwana ya muke na mama na ye pe kende na mokili ya Israel; po bakufi, baoyo bazalaki koluka bomoyi ya mwana muke. 21. Pe ye atelemaki pe akamataki mwana muke pe mama na ye, pe ayaki kati na mabele ya Israel; 22. Kasi  tangu ayokaki ete Arkelaos azali kokonza na Yudea na esika ya tata na ye Erode, abangaki kokende kuna; pe lokola akebisamaki na ndoto, akendaki na bituka ya Galilai. 23. Pe akendaki kofanda na engumba moko oyo ebengami Nazaret; po ete oyo elobamaki na baprofete ekokisama: akobengama Nazarayo.

 

3        Mokapo 3

1. Na mikolo wana, Yoane Mobatisi ayaki, pe azali kosakola na esobe ya Yudea, 2. Pe kolobaka: Bobongwana, po ete Bokonzi ya likolo epusani. 3. Po ezali ye oyo profete Ezaya alobelaki: Mongongo ya oyo azali koganga na kati ya esobe: Bobongisa nzela ya Nkolo, bosembola banzela na ye. 4. Nzokande Yoane azalaki na elamba na ye ya suki ya kamela pe mokaba ya poso ya nyama na loketo na ye; pe bileyi na ye ezalaki makonki pe mafuta ya nzoyi ya zamba.

5. Bongo Yerusaleme na Yudea mobimba na mboka mobimba oyo ezalaki zingazinga ya Yordane babimaki epayi na ye; 6. Pe babatisamaki na ye kati na ebale ya Yordane, koyambolaka masumu na bango.

7. Nakomonaka Bafarizai pe Basadukai mingi bazali koya na batisimo na ye, alobi na bango: Libota ya banyoka, nani akebisi bino ete bokima kanda oyo ezali koya? 8. Bobota bongo mbuma oyo ebongi na mbongwana; 9. Pe bokanisa te komiloba na kati na bino: Tozali na Abraham lokola tata na biso; po nayebisi bino ete Nzambe akoki, na mabanga oyo, kobimisa bana pona Abraham. 10. Likonga esili kotiama na misisa ya banzete; yango wana nzete nionso oyo ekobota mbuma malamu te ekatami pe ebwakami na moto. 11. Ngai, nazali kobatisa bino na mayi pona mbongwana; kasi ye oyo azali koya sima na ngai azali na nguya koleka ngai, pe nakoki te komema sapato na ye: Ye, akobatisa bino na Molimo Mosantu pe na moto. 12. Na loboko na ye azali na kiyungulu na ye, pe akopetola na bozindo penza esika na ye ya kotuta mbuma pe akosangisa ble na ye na ebombelo; kasi akotumba matiti na moto oyo ekufaka te.

13. Bongo Yesu awutaki na Galilai akomaki na Yordane ayaki epayi na Yoane pona kobatisama na ye. 14. kasi Yoane atelemelaki ye makasi, alobi: Ngai, nazali naposa ya kobatisama na yo, pe yo, oye epayi na ngai ? 15. Bongo Yesu ayanolaki, alobi na ye: Tika sik’oyo, po boye ebongi na biso kokokisa boyengebene nionso. Yango wana atikaki ye. 16. Yesu azwaki batisimo, amataki mbala moko libanda ya mayi; pe, tala, likolo efungwamelaki pona ye, pe amonaki Molimo ya Nzambe kokita lokola ebenga, pe koya likolo na ye. 17. Pe tala mongongo moko ewuta na likolo, elobaki: Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, na ye namonaka esengo.

 

4        Mokapo 4

1. Bongo Yesu amemamaki kati na esobe na Molimo po amekama na Diabolo. 2. Pe akilaki bileyi mikolo tuku minei na butu tuku minei, sima na yango ayokaki nzala. 3. Momeki apusanaki epayi na ye, alobi : Soki ozali Mwana ya Nzambe, loba ete mabanga oyo ekoma mapa. 4. Kasi ye ayanoli, alobi : Ekomama: Mutu akobika kaka na lipa te, kasi na liloba nionso oyo ekobima na monoko ya Nzambe.

5. Na sima, diabolo amemaki ye na engumba mosantu, pe atiaki ye na songe ya tempelo, 6. Pe alobi na ye : Soki ozali Mwana ya Nzambe, omibwaka na se, po ekomama: Akopesa mitindo na baanjelu na ye pona yo, pe bakomema yo na maboko na bango, noki te likolo na yo ebeta na libanga 7. Yesu alobi na ye: Ekomama lisusu pe ete: Okomeka Nkolo Nzambe na yo te.

8. Diabolo amemaki ye lisusu na ngomba moko molayi penza, pe alakisaki ye bokonzi nionso ya mokili pe kembo na yango. 9. Pe alobi na ye: Nakopesa yo biloko oyo nionso, soki ofukami pe okumisi ngai. 10. Bongo Yesu alobi na ye: Longwa Satana, po ekomama ete: Okokumisa Nkolo Nzambe na yo, pe kaka ye okosalela.

11. Bongo Diabolo atikaki ye. Pe tala banjelu bapusanaki pe basalelaki ye.

12. tangu ayokaki ete Yoane akangamaki, akendaki na Galilai. 13. Pe atikaki Nazaret, akendaki kofanda na Kapernaum, oyo ezali pembeni ya mayi monene, na teritware ya Zabulon pe ya Neftali. 14. Po ete ekokisama oyo elobamaki na profete Ezaya, koloba : 15. Mabele ya Zabulon pe mabele ya Neftali, nzela ya mayi monene na frontiere ya Yordane, Galilai ya bikolo; 16. Batu oyo bafandi na molili bamoni pole moko monene; pe na baoyo bafandaki na etuka pe na elili ya kufa, pole ebimi likolo na bango. 17. Banda na tangu wana, Yesu akomaki koteya, alobi: Bobongwana, po Bokonzi ya likolo epusani.

18. Pe azalaki kotambola pembeni ya mayi monene ya Galilai, amonaki bandeko mibale, Simona abengamaki Petelo, pe Andrea ndeko na ye, bazalaki kobwaka monyama na mayi monene, po bazalaki balobi-mbisi; 19. Pe alobi na bango : Bolanda ngai, pe nakokomisa bino balobi ya batu. 20. Pe bango na mbala moko, batikaki minyama na bango, balandaki ye. 21. Pe na kopusana mosika, amonaki bandeko misusu mibale, Yakobo ya Zebede pe Yoane ndeko na ye, na masuwa elongo na Zebede tata na bango, bazalaki kobongisa minyama na bango, pe abengaki bango; 22. Bango na mbala moko, batikaki masuwa na tata na bango, balandaki ye.

23. Pe Yesu atambolaki na Galilai mobimba, azalaki kolakisa na basunagoga na bango, pe kosakola Sango Malamu ya Bokonzi, pe kobikisa maladi ya ndenge na ndenge pe bokono ya ndenge na ndenge na kati ya batu. 24. Pe boyebani na ye epalanganaki na Suria mobimba; pe bamemelaki ye banso oyo bazalaki kolongono te, baoyo banyokwamaki na maladi ya ndenge na ndenge pe minyoko ya ndenge na ndenge, pe baoyo bazalaki na bademo, pe baoyo bazalaki kobela maladi ya ndeke, pe baoyo bazalaki bakakatani, pe abikisaki bango. 25. Pe ebele ya batu balandaki ye longwa na Galilai, pe na Dekapole, pe na Yerusaleme, pe na Yudea, pe na ngambu mosusu ya Yordane.

 

5        Mokapo 5

1. Tangu amonaki ebele ya batu, amataki likolo ya ngomba; pe tangu afandi, bayekoli na ye bapusanaki epayi na ye; 2. Pe afungoli monoko na ye, alakisaki bango, alobi: 3. Esengo na babola na molimo, po na bango nde bokonzi ya likolo ezali; 4. Esengo na baoyo bazali kolela, po bakobondisama; 5. Esengo na batu ya bopolo, po bakozwa libula ya mabele; 6. Esengo  na baoyo bazali na nzala pe posa ya boyengebene, po bango bakotondisama; 7. Esengo na baoyo bazali mitema mawa pona basusu, po bakoyokela bango mawa; 8. Esengo na baoyo bazali peto na mitema, po bango bakomona Nzambe; 9. Esengo na baoyo batiaka kimia, po bango bakobengama bana ya Nzambe; 10. Esengo na baoyo bazali koniokwama na tina ya bosembo, po na bango bokonzi ya likolo ezali. 11. Bozali batu ya esengo tangu bakofinga bino pe bakoniokola bino, pe bakoloba, na kokosa, mabe ya lolenge nionso na kotelemela bino na tina na ngai. 12. Bosepela pe bozala na esengo, po lifuti na bino ezali monene na likolo; po baniokolaki baprofete oyo bazalaki liboso na bino.

13. Bozali mungwa ya mabele; kasi soki mungwa ebungisi elengi na yango, na nini bakotia yango mungwa ? Ezali lisusu malamu na eloko mosusu te longola se babwaka yango libanda pe bakoniatama na makolo ya batu.

14. Bozali pole ya mokili: engumba oyo etiami likolo ya ngomba ekoki kobatama te. 15. Yango wana bapelisaka mwinda te po sima batia yango na se ya katini, kasi likolo ya etelemiseli ya mwinda; pe ekongelisa batu nionso oyo bazali na ndaku. 16. Boye pole na bino engenga liboso ya batu, ete bakoka komona misala na bino ya malamu, pe bakumisa Tata na bino oyo azali na Likolo.

17. Bokanisa te ete naye pona kolongola Mibeko to baprofete : naye te pona kolongola, kasi pona kokokisa ; 18. Po, ya solo nazali koloba na bino: Kino likolo na mabele ekoleka, ata i moko te to mwa songe moke moko oyo ezalaka likolo ya i na Mibeko ekoleka te ti tangu nionso ekokisama. 19. Nani oyo akobuka moko oyo mike mike kati na mibeko, pe akolakisa batu boye, akobengama mutu moke kati na Bokonzi ya likolo; pe oyo azali kosalela pe kolakisa yango, ye wana akobengama mutu monene kati na bokonzi ya likolo. 20. Po nazali koyebisa bino ete, soki boyengebene na bino eleki oyo ya bakomeli pe ya Bafarizai te, bokokata te na Bokonzi ya likolo.

21. Boyokaki ete balobaki na bampaka: Okoboma te; pe oyo akoboma akoleka na kosambisama. 22. Kasi ngai nazali koloba na bino ete oyo nionso akosilikela ndeko na ye mwa kanda, akoleka na kosambisama; pe moto nionso oyo akoloba na ndeko na ye: Raka, akoleka na kasambisama ya Sunedrion; pe oyo akoloba liboma akokenda na Gehena ya moto. 23. Na yango, soki ozali kobonza likabo na yo likolo na etumbelo, pe omikundoli kuna ete ndeko na yo azali na likambu moko na yo. 24. Tika likabo na yo kuna liboso ya etumbelo, pe kende liboso : yokana na ndeko na yo; pe na sima yaka kobonza likabo na yo. 25. Sala noki ozala na boyokani na monguna na yo, tangu ozali nanu na nzela na ye, noki te monguna na yo akaba yo na zuzi, pe zuzi akaba yo na polisi, pe obwakama na kati ya boloko ; 26. Solo nalobi na yo: Okobima kuna te, ti tangu okofuta lifuti ya suka.

27. Boyoki ete balobaki : Okosala ekobo te. 28. Kasi ngai, nalobi na bino ete oyo nionso akotala mwasi pona posa makasi ya mabe, asili kosala ekobo na ye na kati ya motema na ye. 29. Kasi soki lisu na yo ya mobali ezali kobetisa yo libaku, longola yango pe bwaka yango mosika na yo; po ezali na litomba pona yo ete eteni moko ya nzoto na yo ebebisama, pe ete nzoto na yo mobimba ebwakama te na kati ya gehena. 30. Pe soki loboko na yo ya mobali ezali kobetisa yo libaku, kata yango pe bwaka yango mosika na yo; po ezali na litomba pona yo ete moko ya nzoto na yo ebebisama, pe ete nzoto na yo mobimba ebwakama te na kati ya gehena.

31. Elobamaki pe ete: Ye nani akotika mwasi na ye akende, akopesa ye mokanda ya koboma libala. 32. Kasi ngai, nazali koloba na bino ete ye nani oyo akotika mwasi na ye akende, longola kaka pona kindumba, akomisi ete mutu ya ekobo; pe ye oyo akobala mwasi oyo aboma libala, asali ekobo.

33. Boyokaki pe ete balobaki na bampaka: Okobebisa ndayi na yo te, kasi okokokisa bandayi na yo epayi ya Nkolo. 34. Kasi ngai, nalobi na bino ete bolapa ndayi ata moke te; to na likolo, po ezali kiti ya bokonzi ya Nzambe; 35. Pe na mabele te, pamba te ezali etelemelo ya makolo na ye; to pe na Yerusaleme, pamba te ezali engumba ya Mokonzi monene. 36. Okolapa ndayi pe te na moto na yo, po okoki te kokomisa suki moko pembe to moyindo. 37. Kasi tika ye te liloba na bino ezala: Iyo, iyo; te te ; po oyo ekobakisama ewuti na mabe.

38. Boyokaki ete balobaki: Lisu pona lisu pe linu pona linu. 39. Kasi ngai, nalobi na bino: Botelemela mabe te; kasi soki mutu abeti yo na litama ya mobali, pesa ye mosusu; 40. Pe na mutu nionso oyo alingi kosamba na yo pe azwa elamba na yo, tikela ye azwa lisusu na kazaka; 41. Pe soki mutu alingi kotinda yo na makasi osala nkoto moko, kende elongo na ye mibale. 42. Pesa na mutu nionso oyo akosenga yo, pe oyo alingi kodefa epayi na yo, koboya te.

43. Boyokaki ete elobamaka: Okolinga mozalani na yo pe okoyina monguna na yo. 44. Kasi ngai, nalobi na bino: Bolinga banguna na bino, pe bobondelaka pona baoyo bazali koniokolaka bino. 45. Na bongo bokozala bana ya Tata na bino oyo azali na likolo; po abimisaka moyi na ye likolo ya batu mabe pe likolo ya batu malamu, pe anukisaka mbula na ye likolo ya bayengebene pe ya baoyo bazangi boyengebene. 46. Po soki bolingi baoyo balingaka bino, litomba nini bozali na yango? Ata bakutisi-mpaku basalaka pe bongo te? 47. Pe soki bopesaka mbote kaka na bandeko na bino, nini bosalaka ya koleka basusu? Bikolo lokola basalaka bongo te? 48. Bongo bino bozala ya kokoka, lokola Tata na bino ya likolo azali ya kokoka.

 

6        Mokapo 6

1. Bokeba ete bomonisa bosembo na bino te liboso ya batu, po bomonana liboso na bango; soki te bokozwa lifuti te epayi ya Tata na bino oyo azali na likolo. 2. Yango wana, tangu ozali kopesa likabo ya motema malamu pona babola, kobeta kelelo te liboso na yo, ndenge ba ipokrite basalaka kati na sunagoga pe kati na babalabala, po bakumisa na batu. Nalobi na bino ya solo: basili kozwa lifuti na bango! 3. Kasi yo, tangu ozali kopesa likabo ya motema malamu pona babola, loboko na yo ya mwasi eyeba te oyo loboko na yo ya mobali ekosala. 4. Po ete likabo ya motema malamu na yo pona babola esalama na sekele; pe Tata na yo oyo amonaka ya kobombana, akozongisela yo.

5. Pe tangu bozali kobondela, bozala lokola ba ipokrite te, po balingaka kobondela ya kotelema kati na basunagoga pe na basonge ya babalabala, po bamonana na batu. Nalobi na bino ya solo: basili kozwa lifuti na bango! 6. Kasi yo, tangu ozali kobondela, kota na shambre na yo, pe kanga porte na yo, bondela Tata na yo oyo na kobombana; pe Tata na yo oyo amonaka ya kobombana akozongisela yo. 7. Pe tango bozali kobondela, bozongelaka te maloba ya pamba-pamba, lokola baoyo ya bikolo, po bakanisaka ete bakoyoka bango na maloba ebele. 8. Yango wana, bozala lokola bango te, po Tata na bino ayebi oyo bozali na yango posa liboso ete bosenga ye. 9. Yango wana, bino bosambela boye: Tata na biso ozali na likolo, kombo na yo ebulisama; 10. Bokonzi na yo eya; Mokano na yo esalema, awa na mabele lokola na likolo. 11. Pesa biso lelo lipa oyo ekoki na bosenga na biso; 12. Pe limbisa biso niongo na biso, lokola biso pe tolimbisaka baoyo bazali na baniongo na biso; 13. Pe kokotisa biso te na komekama, kasi kangola biso na mabe. 14. Pamba te soki bokobosana mabunga ya batu te, Tata na bino ya likolo akobosana te mabunga na bino; 15. Kasi soki bokobosanaka te mabunga ya batu, Tata na bino akobosana mabunga na bino te.

16. Pe tangu bozali kokila bileyi, bomonana molili te lokola ba ipokrite, pamba te babebisaka bilongi na bango, na boye ete bamonana na batu ete bazali kokila bileyi. Nalobi na bino solo: basili kozwa lifuti na bango! 17. Kasi yo, tangu ozali kokila bileyi, pakola mafuta na moto pe sukola elongi na yo. 18. Po ete omonana te ete ozali kokila bileyi, kasi na Tata na yo oyo afandaka na kobombana; pe Tata na yo oyo amonaka ya kobombana akozongisela yo.

19. Bonduka te pona kobomba biloko ya motuya na mabele, epayi oyo nsɛlɛlɛ na oyo eliaka ebebisaka, pe epayi oyo miyibi bakotaka pe bayibaka; 20. Kasi bonduka pona kobomba biloko ya motuya na likolo, epayi oyo nselele to oyo eliaka ekobebisa te, pe epayi miyibi bakokotaka te pe bakoyiba te; 21. Po esika oyo biloko na yo motuya ezali, pe wana motema na yo ekozala.

22. Mwinda ya nzoto ezali lisu; Na yango, soki lisu na yo ezali malamu, nzoto na yo mobimba ekozala pole; 23. Kasi soki lisu na yo ezali mabe, nzoto na yo mobimba ekozala molili; Soki pole oyo ezali kati na yo ezali molili, molili na ekozala monene!

24. Mutu moko te akoki kozala na bowumbu ya bankolo mibale; po wana akoyina moko pe akolinga mosusu, to akokangama na moko pe akotiola mosusu: bokoki kozala te na bowumbu ya Nzambe pe ya Mamona. 25. Yango wana nalobi na bino: bomitungisa te pona bomoyi na bino,  bokoliya nini to nini bokomela, pe pona nzoto na bino, nini bokolata : bomoyi eleki bileyi te, pe nzoto eleki elamba te ? 26. Botala bandeke ya likolo: balonaka te, babukaka mbuma te pe basangisaka te kati na ebombelo, pe Tata na bino ya likolo aleyisaka bango. Bozali motuya mingi te koleka bango? 27. Nani kati na bino, na mitungisi azali komipesa akoki kobakisa na ngonga moko mikolo na bomoyi na ye? 28. Pe pona nini bozali komitungisa pona bilamba? Boyekola ba fololo ya bilanga, ndenge nini ekolaka: bamitungisaka te pe etongaka te; 29. Kasi nalobi na bino ete ata Salomon na kembo na ye nionso alataki lokola moko na bango te. 30. Pe soki Nzambe alatisaka boye matiti ya bilanga oyo ezali lelo, pe oyo lobi ebwakami na kati ya libulu ya moto, akosala yango mingi te koleka pona bino, batu ya bondimi muke? 31. Na yango, bomitungisa te, na koloba: Tokoliya nini? to tokomela nini? To tokolata nini? 32. Pamba te nionso wana bikolo balukaka yango; pe Tata na bino ya likolo ayebi ete bozali na posa ya nionso wana; 33. Kasi boluka liboso Bokonzi ya Nzambe pe boyengebene na ye, pe biloko wana nionso ekobakisamela bino. 34. Yango wana, bomitungisa te pona lobi, po lobi ekomitungisa po na yango moko : mokolo na mokolo ekoki na mabe na yango

 

7        Mokapo 7

1. Bosambisa te, po bosambisama te. 2. Pamba te na esambiselo oyo bokosambisa, bokosambisama; pe na emekeli nini bokomeka, bakomekela yango bino. 3. Pe pona nini ozali kotala likasa oyo ezali kati na lisu ya ndeko na yo, pe ozali komona te libaya oyo ezali kati na lisu na yo moko? 4. To ndenge nini olobi na ndeko na yo: Tika ngai, nakolongola likasa oyo ezali na lisu na yo; pe tala, libaya ezali kati na lisu na yo? 5. Ipokrite, longola liboso libaya na lisu na yo moko, pe na sima okomona malamu pona kolongola lititi na lisu ya ndeko na yo.

6. Bopesa biloko oyo ezali esantu na bambwa te, pe bobwaka mayaka na bino liboso ya bangulu te, noki te bakoniata yango na se ya makolo na bango, pe bakobaluka pe bakopasola bino biteni-biteni.

7. Bosenga, pe bakopesa bino; boluka, pe bokomona; bobeta, pe ekofungwamela bino; 8. Po ye oyo asengaka akozwa; pe ye oyo azoluka, akomona; pe ye oyo akobeta, ekofungwamela ye. 9. To mutu nini kati na bino, soki mwana na ye asengi ye lipa, akopesa ye libanga? 10. Pe soki asengi mbisi, apesa ye nyoka? 11. Na bongo, soki bino, baoyo bozali batu mabe, boyebi kopesa biloko ya malamu na bana na bino, na koleka mingi Tata na bino oyo azali na Likolo akopesa biloko ya malamu na baoyo bazali kosenga ye! 12. Na yango, nionso oyo bolingi ete batu basala bino, bino bosala yango pona bango ; po yango wana ezali mobeko pe baprofete.

13. Bokota na porte ya kaka; po ezali monene porte pe ezali polele, oyo ememaka na libebisami, pe mingi bazali kokota na nzela na yango; 14. Po ezali kaka ekuke pe ezali kokoso nzela oyo ememaka na bomoyi, pe bazali muke baoyo bamonaka yango.

15. Bokeba na baprofete ya lokuta oyo bakoya epayi na bino na bilamba ya bampate, kasi na kati na bango bazali bambwa ya zamba oyo babotolaka na makasi. 16. Bokoyeba bango na mbuma na bango. Babukaka mbuma ya vino na banzube, to figi na banzete ya nzube? 17. Bongo nzete nionso ya malamu ebotaka mbuma ya malamu, kasi nzete ya mabe ebotaka mbuma mabe. 18. Nzete ya malamu ekoki kobota mbuma mabe te, pe nzete ya mabe ekoki kobota mbuma ya malamu te. 19. Nzete nionso oyo ebotaka mbuma malamu te ekatamaka pe ebwakama na moto. 20. Bongo bokoyeba bango na mbuma na bango.

21. Ezali te baoyo nionso balobaka na ngai: Nkolo, Nkolo, bakokota na Bokonzi ya likolo; kasi ye oyo azali kosala mokano ya Tata na ngai oyo azali na likolo. 22. Na mukolo wana mingi bakoloba na ngai: Nkolo, Nkolo, toprofetizaki te na kombo na yo, pe tobenganaki te bademo na kombo na yo, pe tosalaki makamwisi ebele te na kombo na yo? 23. Pe na nakotatola bango ete : Nayebaki bino ata moke te; bolongwa na ngai, bino basali na mabe.

 24. Na yango wana, oyo nionso azali koyoka maloba na ngai oyo pe kosalela yango, nakokokanisa ye na mutu ya bwania pe mayele oyo atongaki ndaku na ye likolo ya libanga; 25. Pe mbula enoki, pe bibale eyaki, pe mipepe epepaki pe ebetaki ndaku yango; pe ekweyaki te, po ete etongama likolo na libanga. 26. Pe ye oyo azoyoka maloba na Ngai, pe asaleli yango te, azali ya kokokana na mutu ya zoba oyo atongi ndaku na ye likolo ya zelo; 27. Pe mbula enoki, pe bibale eyaki, pe mipepe epepaki pe ebetaki ndaku yango, pe ekweyaki, pe kopanzana na yango ezalaki monene.

28. Pe ekomaki ete tangu Yesu asilisaki maloba na ye, ebele ya batu bakamwaki malakisi na ye; 29. Po ete azalaki kolakisa bango lokola oyo azali na bokonzi, kasi lokola bakomeli na bango te.

 

8        Mokapo 8

1. Tangu azalaki kokita wuta na ngomba, ebele ya batu balandaki ye. 2. Pe tala, mutu moko ya lepre apusanaki pene pe afukamaki liboso na ye, alobi: Nkolo, soki olingi, okoki kopetola ngai. 3. Pe asembolaki loboko na ye asimbaki ye pe alobaki: Nalingi, zala peto. Pe mbala moko apetolamaki na lepre na ye. 4. Yesu alobi na ye: Tala, koloba na mutu te; kasi kende, yo moko omilakisa epai ya nganga-Nzambe, pe mema likabo oyo Mose atindaki, lokola litatoli epayi na bango.

5. Pe tangu azalaki kokota na Kapernaume, kenturion moko ayaki epayi na ye, kobondela ye, 6. Pe koloba: Nkolo, mosali na ngai alali na ndaku, atungisami makasi nzoto koningana te, aniokwami ​​na ndenge ya somo. 7. Bongo Yesu alobi na ye: Ngai nakokende kobikisa ye. 8. Pe kenturion ayanoli pe alobi: Nkolo, nabongi te ete yo okota na kati ya ndaku na ngai; kasi loba kaka liloba moko, pe mosali na ngai akobikisama; 9. Po ngai oyo mutu oyo nazali na se ya bokonzi, pe nazali na basoda na se ya bokonzi na ngai; pe nalobi na moko: Tambola, pe ye atamboli; pe epayi ya mosusu: Yaka, pe ye akoya; pe na mowumbu na ngai: Sala boye, pe asali yango. 10. Yesu ayoki yango, akamwaki na yango, pe alobi na baoyo bazalaki kolanda ye: Ya solo nalobi na bino ete, namoni te kondima monene boye ata na mutu moko na Israele. 11. Pe nalobi na bino ete batu mingi bakoya wuta na Este pe na weste, pe bakofanda na mesa elongo na Abraham pe Izaka pe Yakobo na bokonzi ya likolo; 12. Kasi bana ya bokonzi bakobwakama libanda na molili ya libanda : kuna ekozala kolela pe koliya minu. 13. Pe Yesu alobi na kenturion : kende, lolenge yo ondimi esalama pona yo ; kaka na ngongo wana, mosali na ye abikaki.

14. Pe Yesu akendaki na ndaku ya Petelo, amonaki bokilo ya Petelo ya mwasi alali wana pe azali na fievre; 15. Pe asimbaki loboko na ye, pe fievre etikaki ye; pe atelemaki pe asalelaki ye.

16. Pokwa ekomaki, bamemelaki ye batu bazali na bademo mingi; pe na liloba moko abenganaki milimo, pe abikisaki batu nionso bazalaki na bokono; 17. Po ete ekokisama oyo elobamaki na profete Ezaya, alobaki : Ye moko azwaki bolembu na biso, pe amemaki maladi na biso.

18. Kasi Yesu amonaki ebele ya batu zingazinga na ye, apesaki bango mitindo ete bakatisa na ngambu mosusu. 19. Mokomeli moko apusanaki penepene na ye pe alobi na ye: Molakisi, nakolanda yo bisika nionso oyo okokende. 20. Bongo Yesu alobi na ye: Bambwa ya zamba bazali na mabulu, pe bandeke ya likolo bazali na bazala ya kofanda; kasi mwana ya moto azali na esika ya kotia moto te. 21. Pe moyekoli na ye mosusu alobi na ye: Nkolo, tika ngai nakende nanu kokunda tata na ngai. 22. Kasi Yesu alobi na ye: Landa ngai, pe tika bakufi bakunda bango moko bakufi.

23. Pe tangu ye amataki na masuwa, bayekoli na ye balandaki ye; 24. Pe tala, mupepe ya makasi epepaki likolo ya mayi monene, na boye masuwa ezipamaki na mbonge; kasi ye azalaki kolala pongi. 25. Bongo bayekoli bayaki kolamusa ye, balobi: Nkolo, bikisa! tozali kokufa. 26. Pe alobi na bango: Pona nini bozali kobanga, batu na kondima moke? Na sima, atelemaki, apamelaki mipepe pe mayi monene, pe kimia monene ekotaki. 27. Pe batu bakamwaki pe balobaki: Oyo azali nani, ata mipepe na mayi monene ezali kotosa ye?

28. Pe tangu akomaki na ngambu mosusu, kati na mokili ya Bagadarenos, batu mibale oyo bazalaki na bademo, babimaki na bakunda bayaki kokutana na ye; pe bazalaki mobulu makasi, na boye ete ata mutu moko te akokaki koleka nzela wana. 29. Pe tala, bazalaki koganga na koloba: Yesu, Mwana ya Nzambe, likambo nini ezali kati na biso na yo? Oye awa liboso ya tangu pona koniokola biso? 30. Pe ezalaki, mosika na bango, etonga monene ya bangulu oyo ezalaki kolia. 31. Pe bademo babondelaki ye: Soki obengani biso, tika tokende na etonga ya bangulu. 32. Pe alobi na bango: Bokende. Pe bango, babimaki bakendaki na bangulu; pe tala, etonga nionso ya bangulu bakitaki mbangu wuta likolo ya ngomba kino na kati ya mayi monene; pe bakufaki na kati ya mayi. 33. Pe baoyo bazalaki kobatela bango bakimaki; pe tangu bakotaki na engumba, bayebisaki bango makambu nionso, pe makambu oyo ekomelaki bademo. 34. Pe tala, engumba mobimba ekendeki kokutana na Yesu; pe lokola bamonaki ye, babondelaki ye alongwa na teritware na bango.

 

9        Mokapo 9

1. Amataki kati na masuwa, akatisaki na ngambu mosusu, pe akomaki na engumba na ye. 2. Pe tala, bamemelaki ye paralize moko oyo alali likolo ya mbeto. Pe Yesu, amonaki kondima na bango, alobi na paralize: Mwana, Zala na mpiko, masumu na yo elimbisami. 3. Pe tala, bakomeli mosusu balobaki na kati na bango moko: Moto oyo azali koblasfeme. 4. Pe Yesu amoni makanisi na bango, alobi: Pona nini bozali kati na mitema na bino bozali kokanisa mabe? 5. Pamba te, nini ezali pete, koloba: Masumu na yo elimbisami, to koloba: Telema pe tambola? 6. Sik’oyo po boyeba ete Mwana ya moto awa na mabele, azali na nguya ya kolimbisa masumu; na sima alobi na paralize: Yo, Telema, zwa mbeto na yo pe kende na ndaku na yo. 7. Pe atelemaki pe akendaki na ndaku na ye. 8. Pe ebele ya batu, tangu bamonaki yango, balengaki, pe bakumisaki Nzambe oyo apesaki batu nguya ya ndenge wana.

9. Pe Yesu alekaki kuna mwa mosika, amoni mobali moko na kombo Matayo, afandi na biro ya mpaku; pe alobi na ye: Landa ngai. Pe atelemaki, alandaki ye. 10. Pe ekomaki ete, lokola azalaki na mesa na ndaku, tala, ebele ya bafutisi mpaku pe basumuki bayaki pe bafandaki na mesa elongo na Yesu na bayekoli na ye; 11. Tangu Bafarizai bamonaki, balobi na bayekoli na ye: pona nini molakisi na bino azali koliya elongo na bafutisi-mpaku pe na basumuki? 12. Yesu ayokaki yango pe alobi na bango: Baoyo bazali na nzoto kolongono bazali naposa ya monganga te, kasi baoyo bazali babeli. 13. Kasi bokende koyekola nini ezali : Nalingi mawa kasi mbeka te; po nayaki kobenga bayengebene te, kasi basumuki.

14. Bongo bayekoli ya Yoane bayaki epayi na ye, balobi: Pona nini biso na Bafarizai tozali kokila bileyi mbala mingi, kasi bayekoli na yo bakilaka bileyi te? 15. Pe Yesu alobi na bango: Baninga ya mobali ya libala bakoki kolela tangu mobali ya libala azali elongo na bango? Kasi mikolo ekoya tangu mobali ya libala akolongwa kati na bango; pe bongo bakokila bileyi. 16. Pe mutu te akotia eteni ya elamba ya sika likolo ya elamba ya kala, pamba te eteni yango ekolongolaka elamba yango, pe kopasola na yango ekokoma makasi. 17. Batiaka pe te vino ya sika na bambeki ya kala; soki te bambeki ekopasuka, pe vino esopani, pe bambeki ekobeba; kasi vino ya sika ekotiama na bambeki ya sika, pe nionso mibale ebatelami.

18. Azalaki koloba na bango makambu oyo, tala mokonzi moko ayaki, afukamelaki ye, alobi: Mwana na ngai ya mwasi awuti kokufa, kasi yaka kotiya loboko na yo likolo na ye, pe akobika. 19. Pe Yesu atelemaki, alandaki ye na bayekoli na ye. 20. Pe tala, mwasi moko oyo azalaki kotanga makila bambula zomi na mibale apusanaki na sima pe asimbaki songe ya elamba na ye; 21. Pamba te azalaki komiloba na ye moko ete: Soki kaka nasimbi elamba na ye, nakobika. 22. Pe Yesu abalukaki pe amonaki ye, alobi: Mwana mwasi, zala na mpiko; kondima na yo ebikisi yo. Pe mwasi yango abikaki kaka na ngonga wana. 23. Pe Yesu akomaki na ndaku ya mokonzi, pe amonaki babeti-flite pe ebele ya batu oyo bazalaki kosala makelele makasi. 24. Alobi: Bokende, po elenge mwasi akufi te, kasi alali. Pe batilaki ye. 25. Pe tangu babimisaki ebele ya batu libanda, akotaki pe asimbaki loboko na ye, pe elenge mwasi atelemaki. 26. pe sango yango epalanganaki na mboka wana mobimba.

27. Pe tangu Yesu azalaki koleka kuna, batu mibale oyo bakufa misu balandaki ye, bazalaki koganga pe koloba: Mwana ya David, yokela biso mawa! 28. Akotaki na ndaku, bakufi misu bayaki epayi na ye pe Yesu alobi na bango: Bondimi ete nakoki kosala boye? Balobi na ye: Iyo Nkolo. 29. Bongo asimbaki misu na bango pe alobi : Esamela bino na lolenge ya kondima na bino. 30. Pe misu na bango efungwamaki. Pe Yesu alobi na bango makasi: Bokeba ete mutu moko te ayeba yango. 31. Kasi bango, bakendaki pe bapanzaki sango na ye na mboka wana mobimba.

32. Pe lokola azalaki kobima, tala, bamemelaki ye mutu moko ya baba, oyo azalaki na demon. 33. Pe abenganaki demon, baba alobaki. Pe ebele ya batu bakamwaki, balobi: Eloko ya boye etikala komonana te na Israel; 34. Kasi Bafarizai balobi: na nzela ya mokonzi ya bademon azali kobengana bademon.

35. Pe Yesu alekaki na bingumba pe bamboka nionso, kolakisa na basunagogana bango, pe koteya Sango Malamu ya Bokonzi, pe kobikisa maladi nionso pe bolembu nionso.

36. Pe amonaki ebele ya batu, ayokaki mawa mingi pona bango, po bazalaki ya kolemba pe bapalanganaki na mitungisi, lokola bampate oyo bazali na mobateli ya mpate te. 37. Bongo alobi na bayekoli na ye: elanga ya kobuka ezali monene, kasi basali bazali muke. 38. Na yango, bondela Nkolo ya elanga ya kobuka, ete atinda basali pona kobuka elanga na ye.

 

10 Mokapo 10

1. Pe abengaki pembeni na ye bayekoli na ye zomi na mibale, apesaki bango bokonzi likolo ya milimo ya mbindo pona kobengana bango pe nakobikisa bokono nionso pe bolembu nionso. 2. Yang’oyo bakombo ya bapostolo zomi na mibale: ya liboso, Simon abengaki Petelo pe Andrea ndeko na ye; Yakobo ya Zebede pe Yoane ndeko na ye; 3. Filipo na Bartolome; Toma na Matayo mofutisi-mpaku; Yakobo ya Alphee pe Lebayos oyo bapesaki kombo ya Tade; 4. Simon Mokananayo na Yudas Iskariote, oyo akabaki ye.

5. Bazomi na mibale wana, Yesu atindaki bango pe apesaki bango mitindo, koloba: Bokende te na nzela ya bikolo, bokota te na engumba moko ya Basamarito. 6. Kasi bokende penza epayi ya bampate babunga ya ndaku ya Israel. 7. Pe tangu bokokende, boteya, boloba: Bokonzi ya likolo ekomi pene. 8. Bobikisa babeli; bosekwisa bakufi; bopetola batu ya maba; bobengana bademo: bozwi ya ofele, bopesa ya ofele. 9. Bobomba te wolo to palata to mosolo ya motako na mikaba na bino, 10. Bozala na saki pona nzela, to bilamba mibale, to sandale to lingenda, pamba te mosali abongi na bileyi na ye. 11. Pe na kati ya engumba to mboka nionso oyo bokokota, botuna nani kuna abongi; pe bofanda kuna kino bokokende. 12. Pe tangu bokoti na ndaku, bopesa yango mbote. 13. Pe soki ndaku yango ezali ya kobonga, tika ete kimia na bino ezala likolo na yango; kasi soki ezali ya kobonga te, kimia na bino ezonga epayi na bino. 14. Pe soki mutu ayambi bino te pe ayoki maloba na bino te, bobima libanda ya ndaku yango to ya engumba yango, nokoningisa putulu ya makolo na bino. 15. Solo, nalobi na bino ete na mukolo ya kosambisama etumbu ya mokili ya Sodome pe ya Gomore ekozala te ya koleka ya engumba oyo. 16. Tala, ngai nazali kotinda bino lokola bampate na kati ya bambwa ya zamba; yango wana bozala na mayele lokola banyoka, pe petwa lokola bibenga; 17. Pe bomikeba na batu, pamba te bakokaba bino na sunedrion pe bakobeta bino bafimbu na basunagoga na bango; 18. Pe bakomema bino aliboso ya baguverenere pe bakonzi na tina na ngai, litatoli epayi na bango pe epayi ya bikolo. 19. Pe tangu bakokaba bino, bomitungisa te ndenge nini bokoloba, to nini bokoloba; po ekopesamela bino na ngonga wana oyo bokoloba; 20. Po ezali nde bino te bokoloba, kasi ezali nde Molimo ya Tata na bino akoloba na kati na bino. 21. Pe ndeko mobali akokaba ndeko na ye mobali na liwa, pe tata mwana na ye; pe bana bakotelema baboti na bango pe bakoboma bango; 22. Pe bokoyinama na batu nionso na tina ya kombo na ngai; pe oyo nionso akotelema ngwi kino na suka, akobika. 23. Kasi tangu bakoniokola bino na engumba oyo, bokima na mosusu; po solo, nalobi na bino ete, bokosilisa te baingumba ya Israel, ete Mwana ya moto azonga. 24. Moyekoli azali te likolo ya molakisi na ye, pe mowumbu aleki nkolo na ye te. 25. Ekoki na moyekoli ete azala lokola molakisi na ye, pe na mowumbu azala lokola nkolo na ye: soki babengaki nkolo ndaku Beelezebul, mingi koleka batu ya ndako na ye ? 26. Yango wana bobanga bango te; po ezali na eloko moko te ebombami oyo ekomonisama te, to eloko moko te ya kobombana oyo ekoyebana te. 27. Oyo nalobi na bino na molili, boloba yango na pole; pe oyo elobelami bino na litoyi, bosakola yango na likolo ya batole ya bandaku. 28. Pe bozala na bobangi te ya baoyo babomaka nzoto pe bakoki te koboma molimo; kasi bobanga nde oyo akoki kobebisa molimo pe nzoto na lifelo. 29. Batekaka bandeke mike mibale pona falanga ya moke te? Pe moko te kati na bango akweyaka na mabele kobongisa ya Tata na bino. 30. Pe pona bino, basuki nionso ya mitu na bino etangamaki. 31. Na yango, bobanga te: bozali na motuya mingi koleka bandeke ya mike-mike. 32. Yango wana, oyo nionso akotatola ngai liboso ya batu, ngai pe nakotatola ye liboso ya Tata na ngai oyo azali na likolo; 33. Kasi oyo nionso akowangana ngai liboso ya batu, ngai pe nakowangana ye liboso ya Tata na ngai oyo azali na likolo. 34. Bokanisa te ete nayaki kotia kimia na mabele; Nayaki te kotia kimia, kasi mopanga; 35. Po naye kokabola mobali na tata na ye, mwana mwasi na mama na ye, mwasi ya mwana na mama bokilo na ye; 36. Pe banguna ya mutu bakozala batu ya ndaku na ye. 37. Oyo nionso alingi tata to mama koleka ngai, abongi na ngai te; pe oyo alingi mwana na ye mobali to mwana na ye mwasi koleka ngai abongi na ngai te; 38. Pe oyo nionso akokamata ekulusu na ye te pe akoya sima na ngai te, abongi na ngai te. 39. Oyo nionso akozwa bomoyi na ye akobungisa yango; pe oyo akobungisa bomoyi na ye pona bolingo na ngai akozwa yango. 40. Ye oyo akoyamba bino ayambi ngai; pe oyo ayambi ngai, ayambi ye oyo atindaki ngai. 41. Ye oyo ayambi profete lokola profete akozwa lifuti ya profete; pe oyo akoyamba moyengebene lokola moyengebene, akozwa lifuti ya moyengebene. 42. Pe ye oyo akopesa kopo ya mayi ya malili na moko ya ba mike oyo lokola moyekoli, ya solo nalobi na bino, akobungisa lifuti na ye te.

 

11 Mokapo 11

1. Pe ekomaki ete tangu Yesu asilisaki kopesa mitindo na bayekoli na ye zomi na mibale, alongwaki kuna pona kolakisa pe kotatola na bingumba na bango.

2. Bongo Yoane na kati ya boloko ayokaki misala ya Kristu, atindaki bayekoli na ye, 3. Pe alobi na ye: Yo nde oyo azali koya, to tosengeli tozela mosusu? 4. Pe Yesu ayanoli, alobi na bango: Bokende, boyebisa na Yoane oyo boyoki pe bomoni. 5. Bakufi misu bazali komona pe batengumi bazali kotambola; batu ya maba bapetolami pe bakufi matoyi bakoyoka, pe bakufi basekwi, pe sango malamu eteyami epayi ya babola. 6. Pe esengo na oyo nionso akobeta libaku te na tina na ngai.

7. Pe tangu bazalaki kokende, Yesu akomaki koloba na ebele ya batu na tina na Yoane: nini bokendaki kotala na esobe? Nzete oyo mopepe eningisi? 8. Kasi bokendaki kotala nini? Mobali oyo alati bilamba ya motuya? Tala, baoyo balataka ya motuya bazali na bandako ya bakonzi. 9. Kasi bokendaki kotala nini? Profete moko ? Iyo, nalobi na bino, pe koleka profete; 10. Po ezali na tina na ye oyo ekomama: Tala, ngai natindi mokumbi-sango na ngai liboso ya elongi na yo, ye oyo akobongisa nzela na yo liboso na yo. 11. Ya solo, nalobi na bino, atikala te kobima na kati ya baoyo babotami na basi oyo aleki Yoane Mobatisi na monene; kasi mutu ya muke na Bokonzi ya likolo aleki ye. 12. Kasi banda na mukolo ya Yoane Mobatisi kino sik’oyo bokonzi ya likolo ezwami na makasi, pe batu ya makasi bazali kobotola yango. 13. Pamba te baprofete nionso na mobeko baprofetizaki kino na Yoane. 14. Pe soki bolingi kososola, ye azali Eliya oyo akoya. 15. Oyo azali na matoyi ayoka. 16. Kasi nakokokisa libota oyo na nani? Azali lokola bana mike oyo bafandi na bazando, pe bazali koganga na baninga na bango, 17. pe balobi: Tobetaki flite pona bino, pe bobinaki te; toyembelaki bino bilelo, pe bino bomilelaki te.18. Pamba te, Yoane ayaki kolia pe komela te, pe balobi: Azali na demo. 19. Mwana ya Moto ayaki kolia pe komela, pe balobi: Tala lokoso pe molangwi, moninga ya bafutisi mpaku pe basumuki. Pe bwania elongisamaki na bana na ye.

20. Bongo abandaki kopamela bingumba oyo makamwisi na ye mingi esalamaki, po babongwanaki te : 21. Mawa na yo, Korazin! mawa na yo, Betesaida! po soki makamwisi oyo esalemaki kati na bino esalamaki na kati ya Turo pe na Sidon, balingaki wuta kala kobongwana na se ya saki pe putulu. 22. Kasi nalobi na bino ete etumbu ya Turo pe ya Sidon ekozala malamu na mokolo ya kosambisama koleka oyo ya bino. 23. Pe yo, Kapernawum, oyo otombwami kino na likolo, okokita kino na hades; po soki makamwisi oyo esalemaki na kati na bino esalamaki na Sodomo, mbele azalaki kino lelo. 24. Kasi nalobi na bino ete etumbu ya mokili ya Sodome ekozala malamu na mukolo ya kosambisama koleka oyo ya bino.

25. Na ngonga wana, Yesu ayanoli pe alobi: Nasanzoli yo, ô Tata, Nkolo ya likolo pe ya mabele, po obombi makambu yango liboso ya batu ya bwania pe ya mayele, pe omonisi yango epayi ya bana mike. 26. Iyo, Tata, po yango nde omoni malamu liboso na yo. 27. Biloko nionso epesameli ngai na Tata na ngai; pe mutu moko te ayebi Mwana soki se Tata; ata mutu moko te ayebi Tata soki se Mwana, pe na oyo Mwana akolinga komonisa ye. 28. Boya na ngai, bino nionso oyo bozali koniokwama pe bino oyo bozali na mikumba, pe ngai, nakopesa bino bopemi. 29. Bokamata ekangiseli na ngai likolo na bino, pe boyekola na ngai, po nazali bopolo pe motema ya komikitisa; pe bokozwa bopemi ya milimo na bino. 30. Po ekangiseli na ngai ezali pete ya kokumba pe mokumba na ngai ezali pepele.

 

12 Mokapo 12

1. Na tangu wana na mukolo ya sabata, Yesu azalaki koleka na bilanga oyo ebongisamaki pona kolona ble; pe bayekoli na ye bazalaki na nzala, pe bakomaki kobuka mitu pe koliya. 2. Nakomona yango, Bafarizai balobi na ye: Tala, bayekoli na yo bazali kosala oyo epesameli nzela te ya kosala na mukolo moko ya sabata. 3. Ye alobi na bango: Botanga te oyo David asalaki tangu ayokaki nzala, pe na baoyo bazalaki elongo na ye? 4. Ndenge akotaki na ndaku ya Nzambe pe aliyaki mapa oyo etiamaka liboso, oyo epesamelaki ye nzela te ya koliya, to baoyo bazalaki elongo na ye, kasi kaka banganga-Nzambe? 5. To botangi te kati na Mobeko ete na mukolo ya sabata banganga-Nzambe kati na tempelo babebisaka sabata pe bazali na ngambo te? 6. Kasi nazali koyebisa bino ete, ezali awa na oyo azali monene koleka tempelo. 7. Soki boyebaki nini oyo ezali : Nalingi mawa kasi mbeka te, bolingaki kokatela etumbu te baoyo bazali na ngambo te. 8. Po Mwana ya Moto azali Nkolo ya Sabata.

9. Pe alongwaki kuna, akomaki na sunagoga na bango. 10. Pe tala, ezalaki na mutu moko na loboko moko ekawuka. Pe batunaki ye: Epesameli nzela ya kobikisa na mukolo ya sabata? — pona bafunda ye. 11. Kasi ye alobi na bango: Nani kati na bino akozala na mpate kaka moko, pe soki ekweyi na libulu na mukolo ya sabata, akokamata yango pe akobimisa yango te? 12. Bongo mutu aleki mpate! Yango wana ebongisami kosala malamu na mukolo ya Sabata. 13. Na bongo alobi na mutu yango: Sembola loboko na yo. Pe asembolaki yango, pe ekomaki kolongono lokola mosusu.

14. Bafarizai babimaki, basalaki liyangani ya kotelemela ye pona koboma ye; 15. Kasi Yesu ayebaki yango, alongwaki kuna; pe ebele ya batu balandaki ye, pe abikisaki bango nionso. 16. Pe apekisaki bango makasi ete bakomiisa kombo na ye polele te. 17. Po ete ekokisama oyo elobamaki na nzela ya Ezaya, profete, koloba : 18. Tala mosaleli na ngai oyo naponi, molingami na ngai, oyo molimo na ngai esepeli na ye; Nakotia Molimo na ngai likolo na ye, pe akosakola esambisami na bikolo. 19. Akoswana te, akoganga te, pe mutu moko te akoyoka mongongo na ye na babalabala; 20. akobuka te nzete ya pete oyo etengami, pe akoboma te mwinda oyo ezali kobimisa milinga, kino tangu akolongisa esambiseli; 21. Pe bikolo bakotia elikya na kombo na ye.

22. Bongo bamememaki epayi na ye mutu azalaki na demo, mokufi misu pe baba, pe abikisaki ye; bongo baba alobaki pe amonaki. 23. Pe ebele ya batu nionso batondisamaki na kokamwa pe bazalaki koloba: Oyo azali mwana ya David? 24. Kasi Bafarizai na koyoka yango, balobaki: Oyo azali te kobengana bademo longola kaka na nzela ya Beelezebul, mokonzi ya bademo. 25. Ayebaki makanisi na bango, alobi na bango: Bokonzi nionso oyo ekabwani na yango moko ekokoma esobe. pe engumba to ndaku nionso ekabwani na yango moko ekotelema te. 26. Pe soki Satana abengani Satana, akabwani na ye moko; ndenge nini bokonzi na ye ekotelema? 27. Pe soki ngai, nazobengana bademo na nzela ya Beelezebul, bana na bino ya mibali na nzela ya nani bazali kobengana bango? Yango wana bango moko bakozala bazuzi na bino. 28. Kasi soki ngai, na nzela ya Molimo ya Nzambe, nazobengana bademo, wana Bokonzi ya Nzambe ekomi epayi na bino. 29. To ndenge nini mutu akoki kokota na ndaku ya mutu ya makasi pe kobotola biloko na ye, longola kaka soki liboso akangi mutu ya makasi? Pe na sima akobotola biloko nionso ya ndaku na ye. 30. Oyo azali elongo na ngai te azali kotelemela ngai; pe oyo asangani elongo na ngai te, azali kopanza. 31. Yango wana nalobi na bino :lisumu nionso pe blasfeme ekolimbisamela batu; kasi oyo ako blasfeme Molimo, ekolimbisamela ye te. 32. Pe oyo akoloba liloba ya kotelemela Mwana wa Moto, ekolimbisamela ye; kasi oyo akoloba liloba ya kotemela Molimo Mosantu, ekolimbisamela ye te na kati na ekeke oyo, to na ekeke oyo ekoya.

33. To bobongisa nzete malamu pe mbuma na yango ekozala malamu, to bobongiosa nzete mabe pe mbuma na yango ekozala ya kopola, po na nzela ya mbuma na yango nde nzete eyebani. 34. Libota ya banyoka, ndenge nini bokoki koloba makambu ya malamu, bino oyo bozali mabe? po na botondi ya motema munoko elobaka. 35. Mutu malamu na ebombamelo malamu abimisaka biloko ya malamu, pe mutu mabe na ebombamelo ya mabe abimisaka biloko ya mabe. 36. Pe nalobi na bino ete liloba nionso ezanga tina oyo batu bakoloba, bakosambisama na tina na yango na mukolo ya bosambisami; 37. Po na kolandisama maloba na yo, okolongisama, pe na kolandisama maloba na yo okokweyisama.

38. Bongo bakomeli mosusu pe Bafarizai bayanoli ye, balobi: Molakisi, tolingi komona elembo moko kowuta epayi na yo. 39. Kasi ye ayanolaki, alobi na bango: libota mabe pe ya ekobo ezali koluka elembo; pe elembo moko te ekopesamela ye, longola se elembo ya profete Yona. 40. Po lokola Yona azalaki mikolo misatu na butu misatu na libumu ya mbisi monene, bongo Mwana ya moto akozala mikolo misatu na butu misatu na bozindo ya mabele. 41. Batu ya Ninive bakotelema na tangu ya kosambisama elongo na libota oyo pe bakokweyisa yango, po babongwanaki na liteya ya Yona, pe tala, ezali awa oyo aleki Yona. 42. Mokonzi-mwasi moko ya sudi akotelema na bosambisi elongo na libota oyo pe akokweyisa yango, po awutaki na suka ya mabele pona koyoka bwania ya Salomono, pe tala, ezali awa oyo aleki Salomono.

43. Tangu elimo ya mbindo ebimi na mutu, akendaka na bisika ekawuka, kolukaka bopemi, pe akozwa yango te. 44. Bongo alobi: Nakozonga kati na ndaku na ngai epayi nabimaki. pe akoya kuna, akuti yango polele, ekombolama pe ebongisami. 45. Na sima, akeyi pe azwi elongo na ye milimo sambo mosusu oyo baleki ye na mabe; pe bakoti, bafandi kuna; pe lolenge ya suka ya mutu wana ekokoma mabe koleka oyo ya liboso. Ekozala bongo pona libota oyo mabe.

46. Lokola azalaki nanu koloba na ebele ya batu, tala mama na ye pe bandeko na ye batelemaki libanda, kolukaka koloba na ye. 47. Pe mutu moko alobi na ye: Tala mama na yo na bandeko na yo batelemi libanda, koluka kosolola na yo. 48. Kasi ye ayonalaki, alobi na ye oyo azalaki koloba na ye: Nani Mama na ngai pe banani bandeko na ngai? 49. Pe asembolaki loboko na ye epayi ya bayekoli na ye, alobi: Tala mama na ngai pe bandeko na ngai ya mibali; 50. Po oyo nionso akosala mokano ya Tata na ngai oyo azali na likolo, oyo wana azali ndeko na ngai ya mobali, pe ndeko na ngai ya mwasi, pe mama na ngai.

 

13 Mokapo 13

1. Na mukolo wana Yesu abimaki na ndaku pe afandaki pembeni ya mayi monene. 2. Pe ebele ya batu mingi bayanganaki penepene na ye, na boye amataki na masuwa, afandaki; pe ebele nionso ya batu ebele batelemaki na penepene ya suka ya mayi monene. 3. alobelaki bango makambu mingi na baparabole, alobaki: tala Moloni moko abimaki pona kolona. 4. Pe tangu azalaki kolona, ​​mbuma mosusu ekweyaki na nzela, pe bandeke bayaki pe baliyaki yango. 5. Pe misusu ekweyaki na bisika ya mabanga, epayi wapi mabele ezalaki mingi te; pe mbala moko ebotamaki, po mabele ezalaki na mozindo te; 6. Moyi ebimaki, ezikaki, pe po ezalaki na misisa te, ekawukaki. 7. Misusu ekweyaki na kati-kati ya banzube ; banzube emataki pe efinaki yango. 8. Misusu ekweyaki na mabele ya malamu pe epesaki mbuma, moko nkama, mosusu tuku motoba, mosusu tuku misatu. 9. Oyo azali na matoyi pona koyoka, ayoka.

10. Pe bayekoli bapusanaki pe balobi na ye: Pona nini ozali koloba na bango na baparabole? 11. Ye ayanoli, alobi na bango: Po na bino epesameli boyeba mabombami ya bokonzi ya likolo; kasi na bango esili kopesamela te. 12. Po oyo azali na yango, ekopesamela, pe akozala na ebele koleka; kasi oyo azali na yango te, ata oyo azali na yango bakolongola ye yango. 13. Na yango nazali koloba na bango na baparabole, po ete nakotala bamona te, pe nakoyoka bayoka te pe basosola te. 14. Pe profesi ya Ezaya ekokisama na nzela na bango, oyo elobi: Koyoka bokoyoka pe bokososola te, pe na kotala bokotala pe bokomona te; 15. Pamba te mitema ya batu oyo ekomi libanga, pe matoyi na bango ekomi na kokoso ya koyoka, pe bazipiki misu na bango, noki te bamona na misu pe bayoka na matoyi, pe noki basosola na motema pe babongwana, pe ete nabikisa bango . 16. Kasi esengo na misu na bino, po ete ezali komona, pe na matoyi na bino, po ezali koyoka; 17. Po solo nalobi na bino, ete baprofeta mingi pe ya bayengebene mingi balingaki komona oyo bino bozali kotala, pe bamonoki yango te, pe koyoka oyo bozali koyoka, pe bayokaki te.

18. Bongo boyokaka parabole ya moloni. 19. Oyo nionso ayoki liloba ya Bokonzi, pe asosoli te, mabe ayaka pe alongolaka oyo elonamaki na motema na ye; yango nde ezali oyo balonaki na nzela. 20. Pe ye oyo elonamaki na bisika ya mabanga ezali ye oyo ayoki liloba, pe mbala moko ayambi yango na esengo; 21. Kasi azali na misisa te kati na ye moko, kasi azali kaka po na tangu muke: pe tangu bolozi to minioko ekomi na tina ya liloba, mbala moko akweyi. 22. Kasi ye oyo alonamaki na kati ya nzube, ezali ye oyo ayoki liloba; pe kotungisama ya tangu oyo pe bokosi ya bomengo efini liloba, pe azali na mbuma te. 23. Kasi ye oyo alonamaki na mabele ya malamu azali ye oyo ayokaki pe asosolaki liloba, ye oyo abotaki lisusu mbuma, pe nkama moko, mosusu tuku motoba, mosusu tuku misatu.

24. Apesaki bango parabole mosusu: Bokonzi ya likolo ekokani lokola na mutu moko oyo alonaki milona ya malamu kati na elanga na ye. 25. Kasi tangu batu bazalaki kolala, monguna na ye ayaki pe alonaki matiti ya bololo oyo elangwisaka na kati ya ble, pe alongwaki. 26. Pe tangu matiti yango eboti pe ebimisa mbuma, matiti ya bololo pe ebimaki. 27. Pe basali ya nkolo ndaku bayaki pe balobi na ye: Nkolo, olonaki milona ya malamu na elanga na yo te? Bongo, ekomi ndenge nini ete ezala na matiti ya bololo? 28. Pe ye alobi na bango: Mutu moko Monguna asali boye. Basali balobi na ye : Bongo olingi tokende kopikola yango? 29. Te, noki te tangu bokopikola matiti ya bololo, bopikola ble elongo na yango. 30. Botika  ekola elongo yango nionso mibale kino tangu ya bobuki mbuma; pe na tangu ya bobuki mbuma nakoloba na babuki mbuma ete: Bopikola liboso matiti ya bololo, pe bokanga yango na maboke po na kotumba yango, kasi bosangisa ble na ndaku na ngai ya bobombi.

31. Apesaki bango parabole mosusu: Bokonzi ya likolo ekokani lokola na molona ya mutarde, oyo mutu moko azwaki pe alonaki na kati ya elanga na ye. 32. Oyo ezali solo muke koleka ya milona nionso; kasi tangu yango ekoli, ekomaka molayi koleka matiti pe ekomaka nzete, na boye ete bandeke ya likolo bayaka kotonga bazala na bitape na yango.

33. Ayebisaki bango parabole mosusu: Bokonzi ya likolo ekokani lokola levin, oyo mwasi moko azwaki pe abombaki na kati ya farini ya mezire misatu, ti tangu nionso ekovimba.

34. Yesu alobaki makambu wana nyonso na ya ebele ya batu na parabole, pe kozanga parabole, alobaki na bango eloko moko te. 35. Po ete ekokisama oyo elobamaki na profete: Nakofungola monoko na ngai na baparabole, pe nakoloba makambu oyo ebombamaki wuta ebandeli ya mokili.

36. Bongo atikaki ebele ya batu, akendaki na ndaku; pe bayekoli na ye bayaki epayi na ye pe balobi: Limbola biso parabole ya matiti ya bololo ya elanga. 37. Ye ayanoli na bango, alobi: Moloni ya molona malamu ezali Mwana ya moto; 38. Elanga ezali mokili; pe lona ya malamu bazali bana mibali ya bokonzi; pe matiti ya bololo bazali bana ya oyo mabe, 39. Pe monguna oyo alonaki yango ezali diabolo; pe kobuka mbuma ezali suka ya tangu; pe babuki mbuma bazali baanjelu. 40. Na yango, ndenge moko matiti ya bololo ekopindolama pe ekotumbama na kati ya moto, ndenge wana pe ekozala suka ya ekeke. 41. Mwana ya Moto akotinda baanjelu na ye, pe bakolokota pona libanda ya bokonzi na ye babetisi mabaku nionso pe baoyo basalaka mabe, 42. Pe bakobwaka bango na litumbu ya moto makasi, pe kuna ekozala milelo pe koswa minu. 43. Bongo bayengebene bakongenga lokola moyi na Bokonzi ya Tata na bango. Oyo azali na matoyi ya koyoka, ayoka.

44. Lisusu, bokonzi ya likolo ekokani lokola na eloko ya motuya oyo ebombami na elanga, oyo mutu moko, sima ya komona yango, abombaki; pe na esengo azali na yango, akeyi mosika, pe ateki nionso oyo azali na yango, pe asombi elanga wana.

45. Lisusu, bokonzi ya likolo ekokani lokola moteki oyo azali koluka mayaka ya kitoko; 46. Pe amonaki mayaka moko ya motuya monene, akendaki, pe atekaki nionso oyo azalaki na yango, pe asombi yango.

47. Lisusu, Bokonzi ya likolo ekokani lokola na moniama oyo ebwakami na kati ya mayi monene pe esangisi mbisi ya ndenge nionso; 48. Pe tangu etondi, babimisi yango na mokili, pe bafandaki, batiaki oyo ya malamu esika moko na basani minene, pe oyo ya mabe babwakaki libanda. 49. Ekozala ndenge moko na suka ya ekeke: baanjelu bakobima pe bakokabola batu mabe na katikati ya bayengebene. 50. Pe bakobwaka bango na libulu ya moto : kuna ekozala bilelo pe koswa minu.

51. Yesu alobi na bango: Bososoli nionso wana? Balobi na ye: Iyo. 52. Pe alobi na bango: Yango wana mokomeli nionso oyo akomi moyekoli ya Bokonzi ya likolo azali lokola mutu azali nkolo ndaku, azali kobimisa na ebombelo na ye biloko ya sika pe biloko ya kala

53. Pe ekomaki ete Yesu asilisaki baparabole wana, alongwaki kuna. 54. Pe tangu akomaki na mboka na ye, alakisaki bango kati na sunagoga na bango, na boye ete bakamwaki pe balobaki : Bwania oyo pe makamwisi oyo ewuti wapi? 55. Ye oyo azali mwana ya mosali-mabaya te? Kombo ya mama na ye Maria te? pe bandeko na ye, Yakobo, na Yose , na Simon, na Yudas? 56. Pe bandeko na ye ya basi bazali bango nionso elongo na biso te? Bongo ewuti wapi makambu wana nionso? 57. Pe babetaki libaku na tina na ye. Pe Yesu alobi na bango: profete azangaka lokumu kaka se na mboka na ye pe na ndaku na ye.

58. Pe wana asalaki makamwisi mingi te, na tina ya bozangi kondima na bango.

 

14 Mokapo 14

1. Na tangu wana, Erode tetrarke ayokaki oyo ezalaki kolobama na tina ya Yesu; 2. Pe alobi na basali na ye: Oyo azali Yoane Mobatisi; asekwaki kati na bakufi, pe na tina wana makamwisi ezali kosalama na nzela na ye. 3. Po Erode akangaki Yoane, alingaki ye miniololo pe akotisaki ye na boloko na tina ya Erodiade, mwasi ya Filipo ndeko na ye; 4. Pamba te Yoane azalaki koloba na ye: Epesameli yo ndingisa te ete ozwa ye. 5. Pe atako azalaki naposa ya koboma ye, azalaki kobanga ebele ya batu, pamba te bazalaki kozwa ye lokola profete. 6. Kasi tangu bazalaki kosepela na mokolo ya mbotama ya Erode, mwana mwasi ya Erodiade abinaki liboso ya batu nionso, pe esepelisaki Erode : 7. Na yango alakaki ye na ndayi ete akopesa ye nionso oyo akosenga. 8. pe ye, mama na ye atindaki ye: Pesa ngai awa, alobaki, na sani, moto ya Yoane Mobatisi. 9. Pe mokonzi ayokaki mawa; kasi, na tina ya ndayi pe ya baoyo bafandaki elongo na ye na mesa, apesaki motindo ete bapesa ye yango. 10. Pe atindaki bakata Yoane moto na boloko. 11. Pe bamemaki moto na ye na sani pe epesamaki na elenge mwasi; pe amemelaki yango mama na ye. 12. Pe bayekoli ba ye bayaki pe bakamataki nzoto pe bakundaki yango; pe bakendaki, bayebisaki Yesu.

13. Yesu, ayokaki yango, alongwaki kuna na masuwa na esika moko ya esobe ye moko; pe ebele ya batu, bayokaki yango, balandaki ye na makolo na bingumba. 14. Pe abimaki, amonaki ebele monene ya batu; pe ayokaki mawa likolo na bango, pe abikisaki babeli na bango. 15. Pokwa ekomaki, bayekoli na ye bayaki epayi na ye, balobi: Esika ezali esobe, pe ngonga esili koleka; tinda ebele ya batu, na boye ete bakende na bamboka pe bamisombela bileyi. 16. Kasi Yesu alobi na bango: Ezali na tina te ete bakende; bino, bopesa bango bileyi. 17. Kasi balobi na ye: awa tozali kaka na mapa mitanu na mbisi mibale. 18. Ye alobi: Bomemela ngai yango awa. 19. Pe apesaki motindo na ebele ya batu ete bafanda na matiti, azwaki mapa mitanu pe mbisi mibale, atalaki na likolo pe apamboli; pe abukaki mapa, apesaki yango na bayekoli, pe bayekoli na ebele ya batu. 20. Pe bango nionso baliyaki pe batondaki. Pe balokotaki biteni oyo etikalaki, bakitunga zomi na mibale etondi. 21. Nzokande baoyo baliyaki bazalaki mibali soki nkoto mitanu, longola basi na bana.

22.Pe mbala moko atindakaki bayekoli bamata na masuwa pe bakende liboso na ye na ngambo mosusu, kino ye akozongisa ebele ya batu. 23. Pe tangu azongisaki ebele ya batu, amataki na ngomba na pembeni pona kosambela; pe pokwa eyaki, azalaki kuna ye moko.

24. Nzokande masuwa ezalaki na katikati ya mayi monene, ebetamaki na mbonge, po mopepe etelemelaki yango. 25. Na suka ya butu liboso tongo etana, akendaki epayi na bango, kotambola na mayi monene. 26. Bayekoli, bamonaki ye kotambola na mayi monene, babangaki, balobi: Ezali elima. Pe bagangaki na bobangi. 27. Kasi na mbala moko, Yesu alobaki na bango: Bozala na mpiko; eza ngai, bobanga te. 28. Petelo azongiselaki ye: Nkolo, soki ezali yo, pesa ngai motindo naya epayi na yo likolo ya mayi. 29. Ye alobi: Yaka. Pe Petelo akitaki na masuwa, atambolaki likolo ya mayi pona kokende epayi ya Yesu. 30. Kasi amonaki ete mopepe ezalaki makasi, alengaki; pe akomaki kozinda, agangaki, koloba: Nkolo, bikisa ngai! 31. Na mbala moko Yesu asembolaki loboko na ye, asimbaki ye pe alobaki na ye : Mutu ya kondima moke, pona nini okomaki na tembe? 32. Pe tangu babutaki na masuwa, mopepe ekitaki. 33. Baoyo bazalaki na masuwa bayaki pe bagumbamelaki ye pe balobaki: Ya solo ozali Mwana ya Nzambe!

34. Pe bakatisaki na ngambo mosusu, bakomaki na mboka ya Genezarete. 35. Pe mibali ya esika wana, bayebaki ye, bayebisaki na mboka nionso ya zingazinga; pe bamemelaki ye baoyo nionso bazalaki na bokono; 36. Pe babondelaki ye ete basimba bobele songe ya elamba na ye : pe baoyo nionso basimbaki ye babikaki.

 

15 Mokapo 15

1. Bongo bakomeli na Bafarizai ya Yerusaleme bayaki epayi ya Yesu, balobi: 2. Pona nini bayekoli na yo babukaka bokoko ya bampaka, po basukolaka maboko te tangu bazali koliya mapa? 3. Kasi ye azongiselaki bango: Bino, pona nini bozali kobuka mobeko ya Nzambe pona bokoko na bino? 4. Po Nzambe apesi motindo, alobi: Pesa tata na yo pe mama na yo limemia; pe: oyo akolakela mabe tata to mama na ye, akufa liwa; 5. Kasi bino, bino bozali koloba: Mutu nionso oyo alobi na tata na ye to na mama na ye: Nionso oyo bokoki kozwa epai na ngai nabonzi likabo. 6. — pe akopesa limemia te na tata na ye to mama na ye. Pe na bango bozali kolongola tina ya mobeko ya Nzambe pona bokoko na bino.7. Ba hipokrite! Ezaya profetizaki malamu pona bino, alobaki: 8. Batu oyo bamemiaka ngai na mbebu na bango, kasi mitema na bango ezali mosika na ngai; 9. Kasi bakumisaka ngai pamba, bazali kolakisa malakisi oyo ezali mitindo ya batu. 10. Pe abengaki ebele ya batu epayi na ye, alobi na bango: Boyoka pe bososola. 11. Ezali te oyo ekotaka na monoko nde ekomisaka mutu mbindo; kasi oyo ebimaka na monoko, yango nde ekomisaka mutu mbindo.

12. Bongo bayekoli na ye bapusanaki pe balobi na ye: Oyebi ete Bafarizai na koyoka liloba oyo basilaki kobeta libaku? 13. Kasi ye ayanoli, alobi: Nzete nionso oyo Tata na ngai ya likolo alona te, ekopikolama. 14. Botika bango; bazali bakufi misu, batumbuisi ya bakufi misu: pe soki mokufi misu azali kotambuisa mokufi misu, bango mibale bakokweya na libulu. 15. Petelo ayanoli, alobi na ye: Limbola biso parabole oyo. 16. Pe alobi: Bino lisusu, bozali nanu na mayele te? 17. Boyebi nanu te ete eloko nionso oyo ekotaka na monoko elekaka na libumu, pe sima ebwakamaka na esika ya kobombana? 18. Kasi makambu oyo ebimaka na monoko ewutaka na motema, pe makambu yango ekomisaka mutu mbindo. 19. Pamba te na motema ebimaka makanisi mabe, koboma, ekobo, pite, moyibi, motatoli ya lokuta, mafinga : 20. Yango nde makambu oyo ekomisaka mutu mbindo; kasi koliya na maboko oyo esukolami te, ekomisaka mutu mbindo te.

21. Pe Yesu alongwaki kuna pe akendaki na bituka ya Turo pe ya Sidon. 22. Pe tala, mwasi moko kananaya ya bituka yango abimaki pe agangaki, alobi na ye: Nkolo, Mwana ya David, yokela ngai mawa; mwana na ngai ya mwasi azali koniokwama mabe na demon. 23. Pe ayanoli ye ata liloba moko te. Pe bayekoli na ye bayaki bapusanaki pe basengaki ye, balobi: Tika ye akende, po azali koganga na sima na biso. 24. Kasi ye, ayanoli, alobi: Natindami kaka epayi ya bampate babunga ya ndaku ya Israel. 25. Pe ye ayaki kofukama liboso na ye, alobi: Nkolo, sunga ngai. 26. Ye ayanoli, alobi: Ezali malamu te kozwa lipa ya bana pe kobwakela yango bambwa ya mike. 27. Pe alobi: Iyo, Nkolo; po ata bambwa ya mike baliyaka ya mike-mike oyo ekweyaka na mesa ya bankolo na bango. 28. Bongo Yesu ayanoli, alobi na ye: O mwasi, kondima na yo ezali monene; tika ete esalemela yo ndenge olingi. Pe na ngonga wana mwana na ye ya mwasi abikaki.

29. Pe Yesu alongwaki kuna, akomaki penepene ya mayi monene ya Galilai. pe amataki likolo ya ngomba, afandi wana. 30. Pe ebele ya batu mingi bayaki epayi na ye, bazalaki na elongo na bango batamboli tengu-tengu, bakufi misu, ba-baba, babosono, pe basusu mingi; pe batiaki bango na makolo na ye, pe abikisaki bango; 31. Na boye ete ebele ya batu bakame komona ba-baba koloba, babosono kobika, batamboli tengu-tengu kotambola, pe bakufi misu komona; pe bakumisaki Nzambe ya Israel. 32. Yesu abengaki bayekoli na ye epayi na ye, alobi: Nakoyokela ebele ya batu mawa, po bafandi epayi na ngai mikolo misatu, pe bazali na eloko ya koliya te ; pe nalingi te kozongisa bango na libumu polele, noki te bakolɛmba na nzela. 33. Bayekoli na ye balobi na ye: Awa na esobe tokozwa mapa oyo ekoki wapi pona kotondisa ebele makasi ya batu boye? 34. Bongo Yesu alobi na bango: Bozali na mapa boni? Pe balobi: Sambo, pe mwa bambisi ya mike. 35. Pe apesaki motindo na ebele ya batu bafanda na mabele. 36. Pe azwaki mapa sambo pe bambisi, apesi matondi pe abukaki yango pe apesaki yango na bayekoli na ye, pe bayekoli na ebele ya batu. 37. Pe bango banso baliyaki pe batondakii; pe biteni etikalaki, basangisaki yango bitunga sambo oyo etondi. 38. Baoyo baliyaki bazalaki mibali nkoto mineyi, longola basi pe bana. 39. Pe sima ya kozongisa ebele ya batu, amataki na masuwa pe akomaki na etuka ya Magadan.

 

16 Mokapo 16

1. Bafarizai na Basadukai, bapusanaki penepene, pona komeka ye, basengaki ye alakisa bango elembo oyo ewuti na likolo. 2. Kasi ye, ayanoli, alobi na bango: tangu pokwa eyaka, bolobi: Mukolo ekozala lelo malamu, po likolo ezali motane; 3. Pe na tongo: lelo ekozala na mopepe makasi, pamba te likolo ezali motane pe molili. Boyebi kososola lolenge likolo ezali komonana; pe bokoki te pona bilembo ya batangu? 4. Libota mabe pe ekobo ekoluka elembo; pe ekopesamela ye elembo moko te longola se elembo ya Yona. Pe atikaki bango, akendaki.

5. Pe tangu bayekoli bayaki na ngambu mosusu, babosanaki kozwa mapa. 6. Bongo Yesu alobi na bango: Botala, pe bokeba na levin ya Bafarizai pe ya Basadukai. 7. Pe bazalaki kokanisaka kati na bango moko, koloba: Ezali po ete tozwi lipa te. 8. Kasi Yesu ayebaki yango, alobi: Pona nini bozali kokanisaka kati na bino moko, batu ya kondima muke, na tina   ete bozwi lipa te? 9. Bozali koyoka nanu te, pe bomikundoli te mapa mitanu ya batu nkoto mitanu, pe bakitunga boni bozwaki na yango? 10. to na mapa sambo ya batu nkoto mineyi, pe bakitunga boni bozwaki? 11. Ndenge nini bozali koyoka te ete ezalaki na tina ya lipa te nalobaki na bino ete: Bokeba na levin ya Bafarizai pe ya Basadukai? 12. Bongo nde basosolaki ete ezali te po na levin ya mapa nde ayebisaki bango ete bakeba, kasi po na malakisi ya Bafarizai pe ya Basadukai.

13. Nzokande, tangu Yesu akomaki na bituka ya Kaisaria Filipo, atunaki bayekoli na ye, koloba: Batu balobaka ete nazali nani, ngai, mwana ya moto? 14. Pe balobi: Bamosusu: Yoane Mobatisi; basusu: Eliya; pe basusu: Yilimia to moko ya baprofete. 15. Alobi na bango : pe bino, bolobi ete nazali nani? 16. Simon Petelo azongisaki, aloni: Yo ozali Kristu, Mwana ya Nzambe ya bomoyi. 17. Pe Yesu ayanoli, alobi na ye: Ozali mutu na esengo, Simon Baryona, po mosuni pe makila emonisaki yo yango te, kasi Tata na ngai oyo azali na likolo. 18. Pe ngai lisusu, nalobi na yo ete ozali Petelo; pe likolo ya libanga oyo nakotonga eklezia na ngai, pe bikuke ya hades bikolonga yango te. 19. Pe nakopesa yo bafungola ya bokonzi ya likolo; pe nionso oyo okokanga na mabele ekokangama na likolo; pe nionso oyo okofungola na mabele, ekofungwama na likolo. 20. Na sima, apesaki mitindo na bayekoli ete bayebisa mutu moko te ete ye azali Kristu.

21. Banda wana, Yesu abandaki komonisaka bayekoli na ye ete esengeli akende na Yerusaleme, pe akoniokwama mingi na bampaka pe bakonzi ya banganga-Nzambe pe bakomeli, pe akobomama, pe ete akosekwa na mukolo ya misatu. 22. Pe Petelo, abendaki ye pembeni, abandi kopamela ye, kolobaka: Nkolo, ya malamu pona yo, likambu oyo ekokomela yo te! 23. Kasi ye abalukaki pe alobi na Petelo: Kende, mosika na ngai, Satana, ozali libaku pona ngai; po makanisi na yo ezali na makambu ya Nzambe te, kasi na makambu ya batu. 24. Na bongo Yesu alobi na bayekoli na ye: Soki mutu alingi koya sima na ngai, amiwangana na ye moko pe amema ekulusu na ye pe alanda ngai. 25. Po oyo nionso alingi kobikisa pema ya bomoyi na ye akobungisa yango; pe oyo nionso akobungisa pema ya bomoyi na ye po alingi ngai akozwa yango. 26. Po litomba nini mutu akozwa soki azwi mokili mobimba, pe asili kobungisa bomoyi na ye; to nini mutu akopesa na esika ya bomoyi na ye? 27. Po mwana ya moto akoya na kembo ya Tata na ye elongo na baanjelu na ye, pe na sima akopesa moko na moko na ndenge ya ezaleli na ye. 28. Solo nalobi na bino: Ezali na basusu na baoyo bazali awa oyo bakokufa te kino bakomona mwana ya moto azali koya na kati ya bokonzi na ye.

 

17 Mokapo 17

1. Pe sima ya mikolo motoba, Yesu azwaki elongo na ye Petelo, pe Yakobo, pe Yoane ndeko na ye, pe amataki na bango ye moko likolo ya ngomba moko molayi. 2. Pe abongwanaki elongi liboso na bango; pe elongi na ye engengaki lokola moyi, pe bilamba na ye ekomaki pembe lokola pole. 3. Pe tala, Mose pe Eliya bamonanaki na bango, kosololaka elongo na ye. 4. Petelo azwaki maloba, alobi na Yesu: Nkolo, ezali malamu ete tozala awa; soki olingi, totonga awa bandaku misatu ya kapo: moko pona yo, moko pona Mose, pe moko pona Eliya. 5. Lokola azalaki nanu koloba, tala, lipata moko ya kongenga ezipi bango; pe tala mongongo moko na lipata, koloba: Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, oyo kati na ye namona esengo na ngai; boyoka ye. 6. Nakoyoka yango bayekoli bangumbaki bilongi kino na se pe babangaki makasi. 7. Bongo Yesu apusanaki, asimbaki bango pe alobi: botelema, pe bobanga te. 8. Pe batombolaki misu na bango, bamonaki mutu mosusu te bobele Yesu.

9. Pe lokola bazalaki kokita na ngomba, Yesu apesaki bango motindo oyo, koloba: Boyebisa na mutu moko te emoniseli yango, kino tangu Mwana ya moto akosekwa na kati ya bakufi. 10. Pe bayekoli na ye batunaki ye, koloba: Bongo pona nini bakomeli balobaka ete esengeli liboso Eliya aya? 11. Pe ye ayanolaki bango, alobi: solo ete Eliya akoya liboso, pe akozongisa biloko nionso; 12. Kasi nazali koyebisa bino ete Eliya asila koya, pe batikalaki koyeba ye te; kasi basalaki ye nionso oyo balingaki; ndenge moko lokola pe Mwana ya moto akoniokwama na maboko na bango. 13. Bongo bayekoli basosolaki ete azali koloba na bango na tina ya Yoane Mobatisi.

14. Pe tangu bakomaki epayi ya ebele ya batu, mobali moko ayaki epayi na ye, afukamaki liboso na ye. 15. Pe alobi: Nkolo, yokela mwana na ngai mawa, po azali mobeli ya maladi ya ndeke pe azali koniokwamaka makasi, po mbala mingi akweyaka na moto pe mbala mingi na mayi; 16. Pe namemaki ye epayi ya bayekoli na yo, pe bakokaki kobikisa ye te. 17. Pe Yesu ayanolaki, alobi: O libota oyo ezangi kondima pe ebebisama, kino tangu nini nakozala elongo na bino; kino tangu nini nakoyika mpiko na bino? Kumbela ngai ye awa. 18. Pe Yesu apamelaki ye; pe demon abimaki kati na ye; pe elenge mobali abikisamaki kobanda ngonga wana.

19. Bongo bayekoli bayaki bango epayi ya Yesu, balobi: Pona nini tokokaki te kobengana ye te? 20. Yesu alobi na bango: na tina bozangi bondimi na bino; po ya solo nalobi na bino, soki bozali na kondima lokola mbuma ya mutarde, bokoloba na ngomba oyo : Longwa awa pe kende kuna, pe ekolongwa; pe eloko moko te ekokaki kosalema te pona bino. 21. Kasi ya lolenge oyo ebimaka kaka na libondeli pe na kokila bileyi.

22. Pe lokola azalaki kofanda nanu na Galilai, Yesu alobaki na bango: Mwana ya moto akokabama na maboko ya batu; 23. Pe bakoboma ye; pe na mukolo ya misatu akosekwa. Pe bayokaki mawa makasi.

24. Pe tangu bakomaki na Kapernawume, baoyo bazwaka mpaku ya didrakema bayaki epayi ya Petelo pe balobaki: Molakisi na bino afutaka didrakema te? 25. Alobi: Iyo. Tangu akoti na ndako, Yesu akebisi ye, alobi: Okanisi nini, Simon? Bakonzi ya mabele, epayi ya banani bazwaka takse to mpaku, epayi ya bana na bango to epayi ya bapaya? 26. Petelo alobi na ye: Bapaya. Yesu alobi na ye: Bongo na yango, bana bazali na bonsomi. 27. Kasi po tozala libaku te pona bango, kende na mayi ya monene, bwaka ndobo, pe zwa mbisi ya liboso oyo ekomata; pe tangu okofungola yango monoko, okokuta na kati na yango ba didrakema mibale; zwa yango, pe pesa bango yango pona ngai pe pona yo.

 

18 Mokapo 18

1. Na ngonga wana bayekoli bayaki epai ya Yesu, balobi: Bongo nani azali monene koleka na Bokonzi ya likolo? 2. Pe Yesu abengaki mwana muke epayi na ye, atiyaki ye na kati-kati na bango. 3. Pe alobi: Ya solo nalobi na bino: Soko bokobongwana te pe bokokoma lokola bana mike te, bokokota te na kati ya Bokonzi ya Likolo. 4. Bongo oyo nionso akomikitisa lokola mwana muke oyo, ye wana azali monene koleka na bokonzi ya likolo; 5. Pe oyo nionso ayambi mwana moko ya muke lokola oyo na kombo na ngai, ayambi ngai. 6. Pe oyo nionso azali libaku pona bana ya mike oyo bandima ngai, ekozala malamu pona ye bakangisaki libanga ya konika ya mpunda na kingo na ye, pe bazindisa ye na bozindo ya mayi monene. 7. Mawa na mokili na tina ya kobetisama mabaku! po esengeli ete kobetisama mabaku eya; kasi mawa na mutu oyo na nzela na ye kobeta libaku ekoya. 8. Pe soki liboko na yo to likolo na yo ezali kobetisa yo libaku, kata yango pe bwaka yango mosika na yo: ezali malamu koleka pona yo kokota na bomoyi na kozanga liboko to loboko to ebosono, na esika ya kozala na maboko mibale to makolo mibale, pe kobwakama na kati ya moto ya seko. 9. pe soki lisu na yo ezali kobetisa yo libaku, longola yango pe bwaka yango mosika na yo; po ezali malamu koleka pona yo kokota na bomoyi na kozala na lisu moko na esika ya kozala na misu mibale pe kobwakama na gehena ya moto. 10. Bokeba ete botiola te moko ya bana mike oyo; po nalobi na bino ete na likolo banjelu na bango bamonaka tangu nionso elongi ya Tata na ngai oyo azali na likolo. 11. Po Mwana ya moto ayaki pona kobikisa oyo ebungaki. 12. Bokanisi nini? Soki mutu moko azali na bampate kama moko, pe kaka moko na yango abungi nzela, akotika tuku libwa na libwa na likolo ya bangomba te, pona kokende koluka oyo ebungi nzela te? 13. Pe soki ekomi ete amoni yango, - ya solo nalobi na bino, akozala na esengo mingi na ye koleka na tuku libwa na libwa oyo babungaki te. 14. Bongo ezali te mokano ya Tata na bino oyo azali na likolo ete moko ya mike oyo ebunga.

15. Pe soki ndeko na yo asali yo lisumu, kende kosolola na ye pona kolakisa ye yango kati na yo na ye moko; soki ayoki yo, olongi ndeko na yo; 16. Kasi soki ayoki yo te, mema mutu moko to mibale mosusu elongo na yo, po ete na monoko ya batatoli mibale to misato, likambu nionso ekatama. 17. Pe soki aboyi koyoka bango te, loba yango na eklezia; pe soki aboyi koyoka pe eklezia, azala pona yo lokola mupaganu pe lokola mofutisi mpaku. 18. Ya solo, nalobi na bino : Nionso oyo bokokanga na mabele, ekokangama na likolo, pe nionso oyo bokofungola na mabele ekofungwama na likolo. 19. Nalobi na bino lisusu ete soki mibale kati na bino awa na mabele bayokani pona likambu nionso, nionso oyo bakosenga, ekosalemela pona bango na Tata na ngai oyo azali na likolo; 20. Po esika oyo mibale to misatu basangani na kombo na ngai, nazali wana kati na bango.

21. Bongo Petelo ayaki epayi na ye pe alobi: Nkolo, mbala boni nakolimbisa ndeko na ngai akosumeleka ngai? Ekozala kino mbala sambo? 22. Yesu alobi na ye: Nalobi na yo mbala sambo te, kasi mbala tuku sambo na sambo. 23. Yango wana bokonzi ya likolo ezali lokola mokonzi oyo alingaki kotanga na bawumbu na ye. 24. Pe tangu abandaki kotanga, bamemeli ye moko oyo azalaki na niongo ya batalant nkoto zomi. 25. Pe lokola azalaki na eloko te ya kofuta, nkolo na ye atindaki ete bateka ye, pe mwasi na ye, pe bana na ye, pe nionso oyo azali na yango; pe pona kofutama. 26. Bongo mowumbu akweyaki na makolo pe afukamelaki ye pe alobi: Nkolo, zala motema molayi epayi na ngai, pe nakozongisa yo nionso. 27. Pe nkolo ya mowumbu wana ayokelaki ye mawa, atikaki ye pe alongolaki ye niongo. 28. Kasi mowumbu oyo abimaki, amonaki moko ya baoyo bazalaki na bawumbu elongo na ye, oyo azalaki na niongo ya denari kama moko; pe akangi ye, akangaki ye makasi na kingo, kolobaka : Futa ngai niongo oyo ozali na yango epayi na ngai. 29. Na bongo, ye oyo azalaki mowumbu elongo na ye, akweyaki na makolo na ye pe abondelaki ye, koloba: Zala motema molayi epayi na ngai, pe nakofuta yo. 30. Pe alingaki te; kasi akendaki pe abwakaki ye na kati ya boloko kino akofuta ye niongo. 31. Baoyo bazalaki bawumbu elongo na ye, bamonaki likambu oyo esalemaki, bayokaki mawa mingi, pe bakendaki koyebisa nkolo na bango makambu nionso oyo esalemaki. 32. Bongo nkolo na ye abengaki ye epayi na ye pe alobi na ye: Mowumbu mabe, nalongoli yo niongo na yo nionso, po obondeli ngai; 33. Okaki te pe koyokela mawa ye oyo azali mowumbu elongo na yo, lokola ngai pe nayokelaki yo mawa? 34. Pe nkolo na ye azalaki na kanda akabaki ye na baoyo baniokolaka, kino tangu akofuta niongo nionso oyo esengelaki afuta. 35. Bobele bongo Tata na ngai ya likolo akosala bino, soki bokolimbisa te na motema na bino mobimba te, moko na moko ndeko na ye.

 

19 Mokapo 19

1. Pe esalemaki ete Yesu asilisaki maloba maye, alongwaki na Galile, mpe akómaki na ndelo ya Yudea, na ngambo mosusu ya Yordani; 2. mpe ebele ya bato balandaki ye, mpe abikisaki bango kuna.

3. Bongo pona komekaka ye, Bafarizai bayaki koloba na ye, komekaka ye, pe balobi: Ebongisami na mobali nakoboma libala na mwasi na ye po na likambu nionso? 4. Pe ye ayanolaki bango, alobi: Botangaki te ete oyo asalaki bango, wuta na ebandeli asalaki bango mobali pe mwasi; 5. pe alobi ete: Na yango, mobali akotika tata na ye pe mama na ye pe akosangana na mwasi na ye; pe bango mibale bakozala bobele mosuni moko? 6. Bongo bazali lisusu mibale te, kasi mosuni moko. Yango wana oyo Nzambe asangisi, mutu akabola yango te. 7. Balobaki na ye: Bongo pona nini Mose apesaki mitindo ya kopesa ye buku ya kufa ya libala pe koboma libala na ye? 8. Alobi na bango: Mose, na tina ya motema libanga na bino, apesaki bino nzela ya koboma libala na basi na bino; kasi na ebandeli ezalaki bongo te. 9. Pe nalobi na bino ete: oyo nionso akoboma libala na mwasi na ye, pona tina ya kindumba te, pe abali mosusu, azali mutu ya ekobo; pe oyo akobala mwasi oyo baboya na libala, azali mutu ya ekobo. 10. Bayekoli na ye balobi na ye: Soki ezali ndenge wana likambu ya mobali elongo na mwasi, ebongi malamu kobala te. 11. Ye alobi na bango : Banso bakoyamba liloba oyo te, kasi bobele baoyo epasemeli bango ; 12. Pamba te ezali na ba-enukos oyo babotama ndenge wana wuta na libumu ya mama na bango; pe ezali na ba-enukos oyo batu bakomisa ba-enukos; pe ezali na ba-enukos oyo bamikomisa bango moko ba-enukos pona bokonzi ya likolo. Ye oyo akoki koyamba yango, ayamba yango.

13. Bongo bamemaki epayi na ye bana mike pona ete atiya bango maboko pe abondela; kasi bayekoli bapamelaki bango. 14. Pe Yesu alobi: Botika bana mike baya epayi na ngai, pe bopekisa bango te; po na baoyo bokonzi ya likolo. 15. Pe atiyaki bango maboko, alongwaki wana.

16. Pe tala, moko apusanaki penepene pe alobaki na ye: Molakisi, nini ya malamu esengeli nasala pona kozwa bomoyi ya seko? 17. Pe alobi na ye: Pona nini ozali kotuna ngai na tina ya malamu? Moko nde azali malamu. Kasi soki olingi kokota na bomoyi, bomba mibeko. 18. Alobi na ye: Banini? Pe Yesu alobi: Okoboma te; okosala ekobo te; okoyiba te; okopesa litatoli ya lokuta te; 19. Kumisa tata na mama; pe linga mozalani na yo lokola yo moko. 20. Elenge mobali alobi na ye: Nionso wana nasalelaka yango; nini lisus nazali kozanga? 21. Yesu alobi na ye: Soki olingi ozala ya kokoka, kende, teka nionso ya yo pe pesa na babola; pe okozwa bomengo na likolo; pe yaka awa, landa ngai. 22. Pe elenge mobali, nakoyoka liloba yango, akendaki na mawa, po azalaki na biloko ebele. 23. Yesu alobi na bayekoli na ye: Solo nalobi na bino, mozwi akokota napasi kati ya Bokonzi ya likolo; Pe lisusu nalobi na bino: 24. Ezali pete ete kamela aleka na lisu ya tonga, kasi kokoso ete mozwi akota na Bokonzi ya Nzambe. 25. Bongo bayekoli na koyoka yango, bakamwaki makasi, balobi: Bongo nani akoki kobika? 26. Pe Yesu atalaki, alobi na bango: Pona batu ekosalama te; kasi pona Nzambe, makambu nionso ekosalama.

27. Bongo Petelo ayanoli, alobi na ye: Tala, totiki nionso pe tolandi yo; bongo ekokomela biso nini? 28. Pe Yesu alobi na bango: Solo nalobi na bino ete bino baoyo bolandaki ngai, nakotiama ya nionso, tangu mwana ya moto akofanda na kiti ya bokonzi ya kembo na ye, bino pe, bokofanda na bakiti ya bokonzi zomi na mibale, kosambisa mabota zomi na mibale ya Israel; 29. Pe oyo nionso akotika bandaku, to bandeko mibali, to bandeko basi, to tata, to mama, to mwasi, to bana, to bilanga, pona kombo na ngai, akozwa mbala kama, pe akozwa libula ya bomoyi ya seko. 30. Kasi batu ya liboso mingi bakozala batu ya suka, pe batu ya suka bakozala batu ya liboso.

 

20 Mokapo 20

1. Po Bokonzi ya likolo ezali lokola nkolo ndaku oyo abimaki na tongo-tongo pona kozwa batu na misala pona vino na ye. 2. Pe bayokanaki na basali pona mukolo moko mbongo moko, atindaki bango kati na vino na ye. 3. Pe abimaki lisusu na ngonga ya misatu, amonaki basusu oyo bazalaki na wenze kosalaka eloko te; 4. Pe alobi na bango: Bino pe lokola bokende na vino, pe nakopesa bino oyo ekozala sembo; 5. Pe bakendaki. Abimaki lisusu pene ya ngonga ya motoba pe pene ya ngonga ya libwa, asalaki kaka bongo. 6. Pe pene ya ngonga ya zomi na moko, abimaki, akutaki basusu oyo batelemaki wana; pe alobi na bango: Pona nini botelemi awa mukolo mobimba pe bozali kosala eloko te? 7. Balobi na ye: Po mutu te azwaki biso na mosala. Alobi na bango: Bokende,bino pe lokola na vino, pe bokozwa oyo ezali sembo. 8. Pe pokwa ekomaki, nkolo ya vino alobaki na mokambi misala na ye: Benga basali, pe futa bango lifuti na bango, na kobanda na baoyo ya suka ti na baoyo ya liboso. 9. Baoyo ya ngonga ya zomi na moko bazwaki moko na moko denari moko; 10. Pe tangu baoyo ya liboso bayaki, bakanisaki ete bakozwa mingi, kasi bazwaki pe moko na moko denari moko. 11. Pe wana bazwaki yango, bayimaki-yimaki po na nkolo ndaku, balobaki: 12. Baoyo ya suka basalaki mosala makasi kaka ngonga moko, pe okokisi bango na kokokana na biso oyo tokumbi mikumba na molunge ya moyi wuta tongo. 13. Pe ye ayanoli, alobi na moko na bango: Moninga, nasali yo mabe te, toyokani elongo te pona denari moko te. 14. Zwa oyo ya yo pe kende. Kasi nalingi kopesa na oyo ya suka ndenge moko na yo. 15. Nazali na ndingisa te ya kosala oyo nalingi na oyo ezali ya ngai? Lisu na yo ezali mabe po ete ngai nazali malamu? 16. Bongo baoyo ya suka bakozala ya liboso, pe baoyo ya liboso bakozala ya suka, po babengami bazali mingi, kasi baponami nde bazali muke.

17. Pe Yesu amataki na Yerusaleme, azwaki elongo na ye bayekoli zomi na mibale na nzela, pe alobi na bango: 18. Tala, tozali komata na Yerusaleme, pe mwana na moto akokabama na bakonzi ya banganga-Nzambe pe na bakomeli, pe bakokatela ye etumbu ya liwa; 19. Pe bakokaba ye na Bikolo pona batiola ye, pe bafinga ye, pe babaka ye na ekulusu; pe na mukolo ya misatu akosekwa.

20. Bongo mama ya bana ya Zebede ayaki epayi na ye elongo na bana na ye ya mibali, akumisi ye pe asengi ye eloko moko. 21. Bongo alobi na ye: Olingi nini? Alobi na ye: Pesa motindo ete bana na ngai mibale ya mibali, oyo, bafanda, moko na loboko na yo ya mobali pe mosusu na loboko na yo ya mwasi, na bokonzi na yo. 22. Yesu azongisaki, alobi: Boyebi te nini bozali kosenga. Bokoki komela kopo oyo nakomela? Balobi na ye: Tokoka. 23. Alobi na bango: Bokomela malamu kopo na ngai; kasi kofanda na loboko na ngai ya mobali pe na loboko na ngai ya mwasi ezali ya ngai te pona kopesa, longola kaka pona baoyo ebongiselamaki bango na Tata na ngai. 24. Nakoyoka yango, bazomi, basilikelaki makasi bandeko mibale. 25. Pe Yesu abengi bango pembeni na ye, alobi: Boyebi ete bakonzi ya bikolo bakonzaka na bokonzi likolo na bango, pe batu minene baselelaka bokonzi likolo na bango. 26. Ekozala bongo te kati na bino; kasi oyo alingi kokoma mutu munene na kati na bino akozala mosali na bino; 27. Pe oyo alingi kozala na kati na bino, mutu ya liboso, ye azala mowumbu na bino; 28. Kaka ndenge Mwana ya moto ayaki te pona basalela ye, kasi pona kosalela pe kokaba bomoyi na ye lokola lisiko pona batu mingi.

29. Pe tangu bazalaki kobima na Yeriko, ebele ya batu balandaki ye. 30. Pe tala, batu mibale bakufa misu bafandi pembeni ya nzela, bayokaki ete Yesu azali koleka, bagangaki, koloba: Yokela biso mawa, Nkolo, Mwana ya David. 31. Ebele ya batu bapamelaki bango, ete bafanda kimia; kasi bagangaki makasi koleka, balobi: Yokela biso mawa, Nkolo, Mwana ya David. 32. Pe Yesu atelemaki, abengaki bango pe alobi: Bolingi nasala bino nini? 33. Balobi na ye: Nkolo, ete misu na biso efungwama. 34. Pe Yesu ayokaki mawa, asimbaki misu na bango; pe mbala moko bazongelaki komona; pe balandaki ye.

 

21 Mokapo 21

1. Pe tangu bapusanaki na Yerusaleme, pe bakomaki na Betefage, na Ngomba ya Olive, Yesu atindaki bayekoli mibale, nakoloba na bango: 2. Bokende na mboka oyo etalani na bino, pe mbala moko bokokuta ane ya mwasi oyo bakangi, pe mwana ya ane elongo na ye; bofungola yango pe bomemela ngai yango. 3. Pe soki mutu alobi na bino likambu moko, bokoloba: Nkolo azali naposa na yango; pe mbala moko akotinda yango. 4. Pe nionso oyo ekomaki, po ete ekokisama oyo elobamaki na profete, kolobaka : 5. Loba na mwana mwasi ya Sion: Tala, mokonzi na yo aye epayi na yo, na bopolo pe amati na ane ya mwasi pe na mwana ya ane, mwana ya ane oyo ememaka mikumba. 6. Bongo bayekoli bakendaki pe basalaki ndenge Yesu apesaki bango mitindo. 7. Bamemaki ane ya mwasi pe na mwana ya ane, pe batiaki bilamba na bango likolo na bango; pe afandaki likolo na yango. 8. Pe ebele ya batu mingi batandaki bilamba na bango na nzela, pe basusu bakataki bitape ya banzete pe batandaki yango na nzela. 9. Ebele ya batu oyo bazalaki kokende liboso na ye na baoyo bazalaki kolanda ye, bazalaki koganga, koloba: Hozana na ya mwana ya David! Apambolama ye oyo akoya na kombo ya Nkolo! Hozana na bisika ya likolo! 10. Pe tangu azalaki kokota na Yerusaleme, engumba mobimba balengaki, pe balobaki: Oyo azali nani? 11. Ebele ya batu bazalaki koloba: Oyo ezali Yesu profete, oyo azali ya Nazarete ya Galilai.

12. Pe Yesu akotaki na tempelo ya Nzambe, pe abenganaki libanda baoyo nionso bazalaki kotɛka pe kosomba na kati ya tempelo; pe abalusaki bamesa ya babongoli mbongo pe bakiti ya baoyo bazalaki koteka ba kolombe; 13. Pe alobi na bango: Ekomami: Ndaku na ngai ekobengama ndaku ya losambo;kasi bino bokomisi yango libulu ya miyibi. 14. Pe bakufi misu pe bakakatani bayaki epayi na ye kati na tempelo, pe abikisaki bango. 15. Bakonzi ya banganga-Nzambe pe bakomeli, bamonaki makamwisi oyo azalaki kosala, pe bana koganga na tempelo pe koloba: Hozana na mwana ya David! basilikaki na kanda makasi, pe balobi na ye: 16. Oyoki nini baoyo bazali koloba? Kasi Yesu alobi na bango: Na tembe te; botikala nanu kotanga te, Na munoko ya bana mike pe ya baoyo bazali komela mabele, otie masanzoli na yo? 17. Pe atiki bango, abimaki libanda ya mboka pe akeyi Betania; pe alekisaki butu kuna.

18. Pe na tongo, lokola azalaki kozonga na engumba, ayokaki nzala. 19. Pe amonaki nzete moko ya figi na nzela, apusanaki pembeni na yango; pe amonaki eloko moko te kuna bobele bakasa; pe alobi na yango: Ata lisusu te na yo mbuma ebotama lisusu! Pe na mbala moko nzete ya figi ekawuki. 20. Pe Bayekoli, bamonaki yango, bakamwaki, balobi: Ndenge nini na mbala moko nzete ya figi ekawuki! 21. Yesu ayanoli, alobi na bango: Ya solo, nalobi na bino : Soki bozali na kondima, pe bozali na tembe te, bobele te bokosala oyo na nzete ya figi, kasi soki bokoloba ata na ngomba oyo: Longwa pe mibwaka na mayi monene, yango ekosalama. 22. Pe ata eloko nini oyo bokosenga na kobondela, soki bondimi, bokozwa yango.

23. Pe tangu akotaki na tempelo, bakonzi ya banganga-Nzambe pe bampaka ya batu bayaki epayi na ye, lokola azalaki kolakisa, pe balobaki: Na bokonzi nini ozali kosala makambu oyo, pe nani apesi yo bokonzi yango? 24. Yesu ayanoli, alobi na bango: Nakutana bino, ngai pe,  likambu moko; pe soki boyebisi ngai, nakoyebisa bino, ngai pe na bokonzi nini nazali kosala makambu. 25. Batisimo ya Yoane, ewutaki wapi? Na likolo, to na batu? Pe bakanisaki na kati na mitema na bango, balobi: Soki tolobi: Ya likolo, akoloba na biso: Bongo pona nini bondimaki ye te? 26. Pe soki tolobi: Ya batu, tozali kobanga ebele ya batu, po banso bazwaka Yoane lokola profete. 27. Pe, bayanolaki, balobi na Yesu: Toyebi te. Ye pe lisusu na bango: Ngai pe te, nakoloba na bino na bokonzi nini nazali kosala makambu oyo. 28. Kasi bokanisi nini? Mutu moko azalaki na bana mibale; pe apusanaki na oyo ya yambo, alobi: Mwana, kende lelo kosala na vino. 29. Oyo wana ayanoli, alobi: Nalingi te; kasi na sima, abongolaki makanisi, akendaki. 30. Pe  apusani epayi ya oyo ya mibale, alobi kaka likambu moko; pe ye, ayanoli, alobi: Ngai, nkolo, nakokende; pe akendaki te. 31. Na bango mibale, nani asali mokano ya tata? Balobi na ye: Ya liboso. Yesu alobaki na bango: Ya solo, nalobi na bino, bafutisi-mpaku pe basi ya ndumba bakokota liboso na bino na Bokonzi ya Nzambe. 32. Po Yoane ayaki epayi na bino na nzela moko ya boyengebene, pe bondimaki ye te; kasi bafutisi-mpaku pe basi ya ndumba bandimaki ye; pe bino, bomonaki ye, bobongwanaki te na sima pona kondima ye.

33. Boyoka parabole mosusu: Ezalaki na nkolo ndaku moko, alonaki vino, pe azingaki yango lopango, pe atimbolaki esika ya kokamola vino, pe atongaki ndaku ya molayi na kati na yango; pe apesaki yango basali vino pona bafutela yango pe akendaki mobembo. 34. Pe tangu bambuma ekomaki, atindaki bawumbu na ye epayi ya basali vino po kozwa bambuma na ye. 35. Pe basali vino bakangaki bawumbu na ye, babetaki moko, babomaki mosusu pe babomaki mosusu na kobamba ye mabanga. 36. Atindaki lisusu bawumbu mosusu, mingi koleka baoyo ya liboso, pe basalaki bango ndenge moko. 37. Na suka atindaki mwana na ye epayi na bango, alobi: Bakomelia mwana na ngai. 38. Kasi basali vino, tangu bamonaki mwana, balobi: Oyo azali mokitani ya libula; boya, toboma ye, pe tozwa libula na ye. 39. Pe bakamataki ye, babwakaki ye libanda ya vino pe babomaki ye. 40. Bongo tangu nkolo ya vino akoya, akosala nini na basali vino wana? 41. Balobi na ye: Akoboma bato mabe wana na liwa moko mabe, pe akopesa vino na ye basali mosusu, oyo bakofutela pe bakopesaka ye mbuma na tangu na yango. 42. Yesu alobaki na bango: Botanga ata nanu te na makomi: Libanga oyo batongi babwakaki, yango ekomi libanga likonzi; oyo ewuti na Nkolo, pe ezali ya kokamwa liboso na misu na biso?. 43. Yango wana nalobi na bino, bokonzi ya Nzambe ekolongolama bino, pe ekopesamela na ekolo moko oyo ekobota mbuma na yango. 44. Pe ye oyo akokweya likolo ya libanga oyo akobukana ndambu-ndambu; kasi ye oyo libanga ekokweya likolo na ye, akonikama. 45. Bakonzi ya banganga-Nzambe pe Bafarizai bayokaki ba parabole na ye, basosolaki ete azali kolobela bango. 46. Pe balukaki kokanga ye, babangaki ebele ya batu, pamba te batalaki ye lokola profete.

 

22 Mokapo 22

1. Pe Yesu ayanolaki, alobelaki bango lisusu na ba parabole, kolobaka: 2. Bokonzi ya likolo ekokani lokola na mokonzi moko oyo asalaki bafeti ya libala pona mwana na ye. 3. Pe atindaki bawumbu na ye pona kobengisa baoyo babengisamaki na feti ya libala; pe balingaki koya te. 4. Atindaki lisusu bawumbu mosusu, alobi: boloba na babengami pona feti: Tala, nabongisi bileyi na ngai; nabomi bangombe na ngai ya mibali pe banyama na ngai ya mafuta pe nionso esili kobongisama: boya na feti ya libala. 5. Kasi bango, batikali te kotala yango, bakendaki, moko na elanga na ye, pe mosusu na mombongo na ye; 6. Basusu bakangaki bawumbu na ye, bafingi bango pe babomaki bango. 7. Pe mokonzi asilikaki; pe atindaki basoda na ye, abomaki babomi wana pe atumbaki engumba na bango. 8. Bongo alobi na bawumbu na ye: Feti ya libala ebongisami, kasi babengami babongaki na yango te; 9. Na yango, bokende na bisika oyo banzela ekutana, pe bobengisa na feti ya libala batu nionso oyo bokokuta. 10. Pe bawumbu wana babimaki na banzela, pe basangisaki batu nionso oyo bamonaki, batu mabe to malamu; pe feti ya libala etondaki na batu oyo bazalaki na mesa. 11. Mokonzi akoti pona kotala baoyo bazalaki na mesa, amonaki mutu moko kuna alataki elamba ya feti ya libala te. 12. Pe alobi na ye: Moninga, ndenge nini okoti awa, ozali na elamba ya libala te? Ye wana akangamaki monoko. 13. Bongo mokonzi alobi na basali: Bolinga ye makolo pe maboko, pe bomema ye, pe bobwaka ye na molili ya libanda : kuna ekozala kolela pe koliya minu. 14. Po mingi babengami, kasi baponami nde muke.

15. Bongo Bafarizai bakendaki pe basanganaki liyangani pona kokangisa ye na maloba na ye. 16. Pe batindelaki bayekoli na bango epayi na ye elongo na Baerode, koloba: Molakisi, toyebi ete yo ozali ya solo, pe olakisaka nzela ya Nzambe na bosolo, na komitikaka te liboso ya mutu, pamba te otalaka oyo mutu azali te . 17. Bongo, yebisa biso, okanisi nini? Ebongi na kofuta mpaku ya Kaizar to te? 18. Yesu ayebaki mabe na bango, alobi: Pona nini bozali komeka ngai, Ba hipokrite? 19. Bolakisa ngai mosolo ya mpaku. 20. Pe balakisaki ye denari moko. Pe alobi na bango: Oyo elilingi ya nani pe makomi ya nani? 21. Balobi na ye: Ya Kaizar. Bongo alobi na bango : Bozongisa bongo biloko ya Kaizar epayi ya Kaizar, pe biloko ya Nzambe epayi ya Nzambe. 22. Pe wana bayokaki ye, bakamwaki; pe batikaki ye, bakendaki.

23. Na mukolo yango, Basadukai bayaki epayi na ye, bango balobaka ete lisekwa ezali te, pe batunaki ye. 24. Koloba: Molakisi, Mose alobaki: Soki mutu azali na bana te akufi, ndeko na ye akobala mwasi na ye, pe akobimisa mokitani pona ndeko na ye. 25. Ezalaki na kati na biso, bandeko mibali sambo; pe oyo ya liboso abalaki, pe azalaki na bokitani te, akufi, atikaki mwasi na ye epayi ya ndeko na ye; 26. ndenge moko lokola ya mibale pe lisusu ya misatu, kino na oyo ya sambo; 27. Pe sima na bango nionso, mwasi pe akufaki. 28. Na tangu ya lisekwa, bongo, na bango sambo, mwasi akozala ya nani, po bango nionso bazwaki ye? 29. Yesu ayanoli, alobi na bango: Bozali kopengwa, boyebi makomi te to nguya ya Nzambe te; 30. Pamba te na lisekwa, bakobalaka te pe bakopesanaka na libala te, kasi tozali lokola baanjelu ya Nzambe na Likolo. 31. Na tina ya lisekwa ya bakufi, botangaki te makambu oyo Nzambe alobaki na bino, koloba : 32. Ngai, nazali Nzambe ya Abraham, pe Nzambe ya Izak, pe Nzambe ya Yakobo?. Nzambe azali Nzambe ya bakufi te, kasi ya batu ya bomoyi. 33. Pe nakoyoka, ebele ya batu bakamwaki malakisi na ye.

34. Bafarizai bayokaki ete akangisaki Basadukai monoko, basanganaki esika moko. 35. Pe moko na bango, mutu ya mibeko, pona komeka ye, atunaki ye, alobi ete: 36. Molakisi, mobeko nini ezali monene na kati ya Mibeko? 37. Ye alobi na ye: Okolinga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, pe na molimo na yo mobimba, pe na makanisi na yo nionso. 38. Oyo ezali mobeko monene pe ya liboso. 39. Pe ya mibale ezali lokola yango: Okolinga mozalani na yo lokola yo moko. 40. Na mibeko oyo mibale nde mobeko nionso pe baprofete efandeli.

41. Bafarizai basanganaki, Yesu atunaki bango, 42. Alobi: Bokanisi nini na tina ya Kristu? - Azali mwana ya nani ? Balobi na ye: Ya David. 43. Alobi na bango: Bongo ndenge nini David, na Molimo, akobenga ye Nkolo, koloba : 44. Nkolo alobaki na Nkolo na ngai: Fanda na loboko na ngai ya mobali, kino tangu nakotiya banguna na yo na se ya makolo na yo? 45. Bongo soki David abengi ye Nkolo, ndenge nini azali mwana na ye? 46. Pe moko te akokaki koyanola ye liloba moko; pe moko te banda mukolo wana amekaki kotuna ye lisusu mituna.

 

23 Mokapo 23

1. Bongo Yesu alobaki na ebele ya batu pe bayekoli na ye, 2. Alobi: Bakomeli na Bafarizai bamifandi na efandelo ya Mose. 3. Bongo nionso oyo bakoloba na bino, bosala pe bomba yango; kasi bosala te na lolenge ya misala na bango, po balobaka pe basalaka te; 4. Bakangaka mikumba ya kilo mingi oyo ezali pasi pona komema yango, pe batiyaka yango na mapeka ya batu, kasi bango balingaka ata te koningisa lisapi na bango te. 5. Pe basalaka misala na bango nionso po bamonana na batu; po bakomisaka ba filaktera na bango minene pe babendaka molayi mingi basonge ya bilamba na bango,  6. Pe balingaka esika ya liboso na bafeti pe bakiti ya liboso kati na basunagoga. 7. pe kozwa ba mbote na bisika ya batu nionso, pe babengama na batu: Rabbi, Rabbi! 8. Kasi bino, bobengama Rabbi te; po moko azali molakisi na bino; pe bino, bozali banso bandeko. 9. Pe bobenga mutu moko te na mabele tata na bino; po moko azali tata na bino, ye oyo azali na likolo. 10. Bobengama pe bakambi te; po kaka moko nde azali mokambi na bino, Kristu. 11. Kasi oyo aleki monene na kati na bino akozala mosali na bino. 12. Pe oyo akomitombola akokimitisama; pe oyo akomikitisa akotombolama.

13. Kasi mawa na bino, bakomeli pe Bafarizai, ba hipokrite! po bozali kokanga bokonzi ya likolo liboso ya batu; po bino moko bokokota te, pe bozali kotika te bakoti bakota. 15. Mawa na bino, bakomeli pe Bafarizai, ba hipokrite! po bozali kotambola na mayi monene pe na mabele po na kokomisa prozelite moko; pe tangu akomi yango, bokomisi ye mwana ya gehena mbala mibale koleka bino. 16. Mawa na bino, batambwisi oyo bakufa misu, bozali koloba: Oyo alapi ndayi na Tempelo, yango ezali eloko te; kasi oyo alapi ndayi na wolo ya tempelo akangami na ndayi yango. 17. Maboma pe bakufi miso! Nini oyo eleki monene, to wolo, to tempelo oyo ebulisaka wolo? 18. Pe oyo alapi ndayi na etumbelo, ezali eloko te; kasi oyo alapi ndayi na likabo oyo ezali likolo, akangami na ndayi yango. 19. Bakufi misu! Nini oyo eleki monene, to likabo, to etumbelo oyo ebulisaka likabo? 20. Na yango, molapi ndayi na etumbelo, alapi ndayi po na yango pe na nzela ya biloko nionso oyo ezali likolo na yango; 21. Pe molapi ndayi na tempelo, alapi ndayi na tempelo pe na oyo afandi na yango; 22. Pe molapi ndayi na likolo, alapi ndayi po na kiti ya bokonzi ya Nzambe pe na oyo afandi likolo na yango. 23. Mawa na bino, bakomeli pe Bafarizai, ba hipokrite! po bopesaka moko na zomi ya mente pe aneto pe kumino, pe botiki oyo ya tina mingi ya Mibeko, kosambisa ya solo pe mawa pe bosembo; esengelaki kosala makambu oyo, pe kotika wana te. 24. Batambwisi bakufa misu, oyo boyungulaka ngungi pe bomelaka kamela! 25. Mawa na bino, bakomeli pe Bafarizai, ba hipokrite! po bozali kopetolaka libanda ya kopo pe ya sani; kasi na kati na bino botondi na moyibi pe na kozanga komipekisa. 26. Mofarizai akufa misu! Sukola liboso kati ya kopo pe ya sani, po libanda lokola pe ezala peto. 27. Mawa na bino, bakomeli pe Bafarizai, ba hipokrite! po bozali ya kokona na bakunda oyo batiya langi ya pembe, oyo libanda ezali komonana kitoko, kasi na kati etondi na mikuwa ya bakufi pe na bosoto ya ndenge nionso. 28. Bongo, bino lokola, libanda bozali komonana bayengebene epayi ya batu, kasi na kati na bino botondi na hipokrizi pe na mbindo. 29. Mawa na bino, bakomeli pe Bafarisai, ba hipokrite! po bozali kotonga bakunda ya baprofete, pe kobongisaka bakunda ya bayengebene, 30. Pe bozoloba: Soki tozalaki na mikolo ya batata na biso, tolingaki tosangana na bango te na makila ya baprofete; 31. Na boye ete bozali batatoli na tina ya bino moko ete bozali bana ya baoyo babomaki baprofete; 32. Pe bozosilisa misala ya batata na bino! 33. Banyoka, libota ya bavipere! ndenge nini bokokima etumbu ya gehena ? 34. Na yango wana, tala, ngai, natindeli bino baprofete, pe batu ya bwania, pe bakomeli; pe kati na bango, bokoboma misusu pe bokobaka bango na ekulusu, pe bamisusu kati na bango, bokobeta bango fimbu na basunagoga na bino, pe bokoniokola bango na engumba na engumba. 35. po ete eya likolo na bino makila nionso ya boyengebene oyo esopama na mabele, banda na makila ya Abel  moyengebene ti na makila ya Zakaria  mwana ya Barakia, oyo bobomaki kati na ndaku ya tempelo pe etumbelo. 36. Solo nalobi na bino : nionso oyo ekoya likolo ya libota oyo. 37. Yerusaleme, Yerusaleme, oyo ebomaka baprofete pe bobomaka na kobeta mabanga baoyo batindami epayi na ye, mbala boni nalingaki kosangisa bana na yo esika moko lokola soso esangisaka bana na ye na se ya mapapu na ye, pe bolingaki te ! 38. Tala, ndaku na bino etikali pona bino esobe, 39. Po nalobi na bino : kobanda sik’oyo, bokomona ngai te, kino tangu bokoloba ete: Apambolama ye oyo azoya na kombo ya Nkolo.

 

24 Mokapo 24

1. Pe Yesu abimaki na tempelo pe akendaki; pe bayekoli na ye bapusanaki pona kolakisa ye bitongeli ya tempelo. 2. Pe ye ayanolaki, alobi na bango: Botala biloko oyo nionso te? Solo nalobi na bino : ekotikala awa te libanga likolo na libanga, oyo ekobwakama na se te. 3. Pe  afandaki likolo ya ngomba ya Olive, bayekoli bayaki pembeni na ye, balobi: Yebisa biso tangu nini makambu oyo ekosalema, pe nini ekozala elembo ya boyeyi na yo pe ya suka ya eleko ? 4. Yesu ayanoli, alobi na bango: Bomikengela ete moko te apengwisa bino; 5. Po mingi bakoya na kombo na ngai, koloba: Ngai, nazali Kristu; pe bakopengwisa batu mingi. 6. Pe bokoyoka koloba bitumba pe makelele ya bitumba; bomikengela ete bomitungisama te, po ete nionso esengeli ekoma; kasi ezali nanu suka te. 7. Po ekolo ekotelemela ekolo mosusu, pe bokonzi ekotelemela bokonzi; pe ekozala na bozangi bileyi, pe bokono, pe koningisama ya mabele na bisika mingi. 8. Kasi makambu oyo nionso ezali ebandeli ya bapasi. 9. Bongo bakokaba bino pona boniokwama, pe bakoboma bino; pe bokoyinama na bikolo nionso pona kombo na ngai. 10. Pe mingi bakokweya, pe bakokabana moko na mosusu, pe bakoyinana moko na mosusu; 11. Pe baprofete mingi ya lokuta bakobima pe bakopengwisa batu mingi. 12. Pe lokola mabe ekokoma mingi, bolingo ya batu ebele ekozala lisusu na molende te; 13. kasi oyo akoyika mpiko kino na suka, akobika. 14. Pe  sango malamu oyo ya bokonzi ekoteyama na mokili mobimba, na litatoli na bikolo nioinso; pe na sima suka ekoya.

15. Na yango tangu bokomona mbindo ya libebisi, oyo profete Daniel alobelaki, etiami na esika mosantu (motangi asosola). 16. Wana baoyo bazali na Yudea bakima na bangomba; 17. Oyo azali likolo ya ndaku akita te pona kozwa biloko na ye na ndaku na ye; 18. Pe oyo azali na bilanga azonga sima te pona kozwa elamba na ye. 19. Mawa na baoyo bazali na zemi pe na baoyo bazali komelisa bana mabele na mikolo wana! 20. bobondela ete bokimi na bino ezala te na eleko ya malili, to na mukolo moko ya sabata; 21. Po ete ekozala na pasi monene, oyo etikala kosalama nanu te banda ebandeli ya mokili kino sik’oyo, pe ekotikala kozala te. 22. Pe soki mikolo yango ezalaki mikuse te, ata mutu moko te akokaki kobika; kasi, na tina ya baponami, mikolo wana ekozala mokuse. 23. Bongo soki mutu moko alobi na bino: Botala, Kristu azali awa, to: Azali kuna, bondimela ye te. 24. Po ba-kristu ya lokuta pe baprofete ya lokuta bakotelema; pe bakolakisa bilembo minene pe bikamwa pona kopengwisa, soki ekoki kosalama, ata baponami. 25. Botala, nalobi na bino yango liboso. 26. Soki balobi na bino: Botala, azali na esobe, bobima te; botala, azali na bashambre ya kati, bondimela ye te. 27. Po lokola kake ebimaka na esti pe emonana ti ata na westi, na bongo pe koya ya mwana ya moto ekozala. 28. Po esika oyo ebembe ekozala, wana bandeke eliaka bibembe ekosangana.

29. Mbala moko sima ya bapasi ya mikolo wana moyi ekokoma molili, pe sanza ekopesa pole na yango te, pe minzoto ekokweya wuta likolo, pe banguya ya likolo ekoningana. 30. Pe na sima wana elembo ya mwana ya moto ekominisama na likolo: pe na tangu wana mabota nionso ya mabele bakolela pe bakomona mwana ya moto koya na mapata ya likolo na nguya pe na kembo monene. 31. Pe akotinda baanjelu na ye na mongongo makasi ya kelelo; pe bakosangisa baponami na ye longwa na mipepe mineyi ya suka moko ya likolo kino suka mosusu.

32. Kasi, boyekola na nzete ya figi parabole oyo: tangu etape na yango ekomi sembe pe bakasa ebimi, bososoli ete eleko ya molunge ekomi pene. 33. Lolenge wana bino, tangu bokomona makambu wana nionso, boyeba ete ekomi penza pene, na ekuke. 34. Solo nalobi na bino : libota oyo ekoleka te ti tangu makambu oyo nionso ekokosama. 35. Likolo pe mabele ekoleka, kasi maloba na ngai ekoleka te. 36. Kasi pona mukolo pe ngonga yango, moko te ayebi, ata baanjelu ya likolo,  longola kaka Tata na ngai ye moko. 37. Kasi lokola na mikolo ya Noe ezalaki, pe bongo ekozala boyeyi ya Mwana ya moto. 38. Po lokola na mikolo oyo ezalaki liboso ya mbula kodindisa mokili, bazalaki koliya pe komela, kobala pe kopesa na kobalisa, ti mukolo Noe akotaki na masuwa. 39. Pe bayebaki eloko moko te, kino mbula eyaki pe elongolaki bango nionso, pe bongo ekozala boyeyi ya Mwana ya moto. 40. Bongo mibali mibale bakozala na elanga, moko akozwama pe mosusu akotikala; 41. Basi mibale bakonika na esika moko ya konika, moko akozwama pe mosusu akotikala. 42. Na yango, bomikengela; po boyebi te mukolo nini Nkolo na bino akoya. 43. Kasi soki nkolo na ndaku ayebaki na tangu nini ya butu moyibi asengelaki koya, mbele amikengalaki, pe alingaki kotika te ete batobola ndaku na ye. 44. Yango wana, bino pe bomibongisa; po na ngonga oyo bozali kokanisa te, Mwana ya moto akoya. 45. Bongo nani azali mowumbu ya sembo pe ya bwania, oyo nkolo na ye atiye likolo ya basali ya ndaku na ye po apesaka bango bileyi na bango ya tangu oyo ebongi? 46. Esengo na mowumbu oyo nkolo na ye, tangu akoya, akokuta ye kosalaka bongo. 47. Solo nalobi na bino ete, akotiya ye likolo ya biloko na ye nionso. 48. Kasi soki azali mowumbu mabe, alobi na motema na ye: Nkolo na ngai azali kowumela. 49. pe abandi kobeta baoyo bazali bawumbu elongo na ye, pe koliya pe komela elongo na balangwi masanga. 50. Nkolo ya mowumbu wana akoya na mukolo oyo ye akanisaki te, pe na ngonga oyo ayebi te. 51. Pe akokata ye na biteni mibale pe akotiya ye lokola oyo ye akozwa elongo na bahipokrite : wana ekozala kolela pe kolia minu.

 

25 Mokapo 25

1. Bongo Bokonzi ya likolo ekozala ya kokona na bangondo zomi, oyo bazwaki mwinda na bango pe babimaki pona kokutana na mobali ya libala. 2. Pe mitanu kati na bango bazalaki na komibongisa, pe mitanu bazangaki komibongisaka. 3. Baoyo bazangaki komibongisa, nakokamataka mwinda na bango, bazwaki mafuta te; 4. Kasi baoyo bamibongisa bazwaki mafuta na bambeki na bango elongo na mwinda na bango. 5. Mobali ya libala awumelaki, bango nionso bayokaki pongi pe balalaki. 6. Kasi na kati-kati ya butu, mongongo moko egangamaki: Botala ! mobali ya libala; bobima pona kokutana na ye. 7. Bongo bangondo wana nionso batelemaki pe babongisaki mwinda na bango. 8. Pe bazanga komibongisa balobi na baoyo bamibongisa: Bopesa biso mafuta na bino, po mwinda na biso ezali kokende kokufa. 9. Kasi baoyo bamibongisa bayanolaki, balobi : Te, noki ekoka te pona biso pe pona bino; bokende nde epayi ya baoyo batekaka yango, pe bosomba yango pona bino moko. 10. Tangu bazalaki kokende kosomba, mobali ya libala ayaki; pe baoyo bamilengelaki bakotaki elongo na ye na feti ya libala; pe ekuke ekangamaki. 11. Bongo na sima bangondo mosusu bayaki pe balobi: Nkolo, Nkolo, fungola biso! 12. Kasi ye ayanoli, alobi: Ya solo nalobi na bino : nayebi bino te. 13. Na yango, bomikengela; po boyebi mukolo to ngonga te.

14. Po ezali lokola mutu oyo azali kokende libanda ya mboka, abengi bawumbu na ye moko pe apesi bango biloko na ye. 15. Pe apesaki moko talanta mitanu; na mosusu, mibale; na mosusu, moko; na moko na moko na lolenge ya makoki na ye; pe mbala moko akendaki libanda ya mboka. 16. Nzokande ye oyo azwaki talanta mitanu akendaki kosalela yango malamu, pe azwaki talanta mitano mosusu. 17. Ndenge moko pe, ye oyo azwaki mibale, azwaki pe mibale mosusu. 18. Kasi ye oyo azwaki moko akendaki kotimbola libulu na mabele, pe abombaki palata ya nkolo na ye. 19. pe sima ya tangu molayi, nkolo ya bawumbu wana ayaki pe abandi kotala na bango ndenge basalaki. 20. Pe ye oyo azwaki talanta mitanu ayaki pe amemaki talanta mitanu mosusu, pe alobaki: Nkolo, opesaki ngai talanta mitanu; tala, nazwi talanta mitanu mosusu likolo na yango. 21. Nkolo na ye alobaki na ye: Malamu, mosali malamu pe ya sembo; ozalaki sembo na makambu ya mike, nakotiya yo likolo ya mingi: kota na esengo ya nkolo na yo. 22. Pe oyo azwaki talanta mibale ayaki pe alobi: Nkolo, opesaki ngai talanta mibale; tala, nazwi talanta mibale mosusu likolo na yango. 23. Nkolo na ye alobi na ye: Malamu, mosali malamu pe ya sembo; ozalaki sembo na oyo ya muke, nakotiya yo na likolo ya mingi: kota na esengo ya nkolo na yo. 24. Pe oyo azwaki talanta moko ayaki pe alobi: Nkolo, nayebi yo ete ozali mutu ya matata, obukaka mbuma esika oyo olonaki te, pe osanganisa oyo opalangisaki te; 25. Pe nabangaki, nakendaki pe nabombaki talanta na yo na kati ya mabele; tala, tala ozali na oyo ya yo. 26. Pe nkolo na ye ayanolaki, alobi na ye: Mowumbu mabe pe goyigoyi, oyebaki ete nabukaka esika oyo nalonaki te, pe nasangisaka esika oyo napalangisaki te. 27. Na yango, osengelaki kotiya mbongo na ngai epai ya mutu ya banki, pe tangu nayaki, nalingaki nazwa biloko oyo ya ngai na mileki. 28. Bongo bolongola talanta na ye, pe bopesa yango na oyo azali na talanta zomi; 29. Po na oyo azali na yango ekopesama, pe akozala na mingi koleka; kasi na ye oyo azali na yango te, ata oyo azali na yango ekolongolama ye. 30. Pe bobwaka libanda mowumbu oyo azangi tina na molili ya libanda : kuna ekozala na kolela pe koswa minu.

31. Nzokande tangu Mwana ya moto akoya na kembo na ye, pe baanjelu nionso elongo na ye, akofanda na kiti ya bokonzi ya kembo na ye, 32. Pe liboso na ye, bikolo nionso ekoyangana pe akokabola basusu na basusu, lokola mobateli ya bampate akabolaka bampate na bantaba; 33. Pe akotiya bampate na loboko na ye ya mobali pe bantaba na loboko na ye ya mwasi. 34. Bongo mokonzi akoloba na baoyo bazali na loboko na ye ya mobali: Boya, bapambolami ya Tata na ngai, bozwa libula ya bokonzi oyo ebongisamaki pona bino wuta ebandeli ya mokili; 35. Po nazalaki na nzala, pe bopesaki ngai bileyi ya koliya; Nazalaki naposa ya komela, pe bopesaki ngai ya komela; Nazalaki mopaya, pe boyambaki ngai; 36. Nazalaki bolumbu, pe bolatisaki ngai; Nazalaki kobela, pe boyaki kotala ngai; Nazalaki na boloko, pe boyaki epai na ngai. 37. Bongo bayengebene bakoyanola ye, koloba: Nkolo, tango nini tomonaki yo na nzala pe toleyisaki yo; to kozala naposa ya komela, pe topesaki yo ya komela? 38. Pe tangu nini tomonaki yo mopaya, pe toyambaki yo; to bolumbu, pe tolatisaki yo? 39. Pe tangu nini tomonaki yo kobela to na boloko, pe tokendaki kotala yo? 40. Pe mokonzi, akoyanola, akoloba na bango : Ya solo, nalobi na bino : Tangu bokosala yango na moko oyo ya bana mike oyo bazali bandeko na ngai, bosaleli nde ngai yango. 41. Bongo akoloba pe na baoyo bazali na lobɔkɔ na ye ya mwasi: Balakelami mabe, bokende mosika na ngai, na moto ya seko oyo ebongisamaka pona diabolo pe baanjelu na ye; 42. Po nazalaki na nzala, pe bopesaki ngai bileyi ya koliya te; Nazalaki naposa ya komela, pe bopesaki ngai ya komela te; 43. Nazalaki mopaya, pe boyambaki ngai te; bolumbu, pe bolatisi ngai te; mobeli pe na boloko, pe boyaki kotala ngai te. 44. Bongo bango pe bakoyanola, koloba: Nkolo, tangu nini tomonaki yo na nzala, to naposa ya komela, to mopaya, to bolumbu, to mobeli, to na boloko, pe tosalelaki yo te? ? 45. Bongo akoyanola bango, koloba: Ya solo nalobi na bino: Lokola bosalaki yango te epayi ya moko ya baoyo ya mike, pe bosalaki yango epayi na ngai te. 46. Pe bango bakokende na kati ya minioko ya seko, pe bayengebene na bomoyi ya seko.

 

26 Mokapo 26

1. Pe ekomaki ete tangu Yesu asilisaki maloba oyo nionso, alobi na bayekoli na ye : 2. Boyebi ete na sima ya mikolo mibale ezali Paska, pe Mwana ya moto akobami pona babaka ye na ekulusu.

3. Bongo bakinzi ya banganga-Nzambe pe bampaka ya batu basanganaki na ndaku ya mokonzi monene ya banganga-Nzambe, oyo kombo Kayafa. 4. Pe bayokani elongo pona kokanga Yesu na nzela ya kobatama pe koboma ye; 5. Kasi balobaki: Na tangu ya feti te, noki te mobulu ebima na kati ya batu.

6. Lokola Yesu azalaki na Betania na kati ya ndaku ya Simona mobeli ya maba. 7. Mwasi moko, oyo azalaki na mbeki moko ya alabatro ya malasi ya talo mingi, apusanaki epayi na ye pe asopaki yango na moto na ye tangu azalaki na mesa. 8. Na komona yango, Bayekoli basilikaki, balobi: Pona nini bobungisi ya boye? 9. Po  bakokaki koteka oyo na mbongo ebele, pe kopesa na babola. 10. Yesu ayebaki yango, alobi na bango: Pona nini bozali kotungisa mwasi oyo? Po asali mosala kitoko epayi na ngai 11. Po bino moko, bozalaka tangu nionso na babola elongo na bino, kasi ngai, bozali na ngai tangu nionso te; 12. Pamba te mwasi oyo, nakosopa malasi oyo likolo ya nzoto na ngai, asali yango pona bokundami na ngai. 13. Solo nalobi na bino: Bisika nionso oyo Sango malamu ekoteyama, na mokili mobimba, bakolobaka pe oyo mwasi oyo asali, po na kokanisa ye.

14. Bongo moko kati na bazomi na mibale, kombo na ye Yudas Iskariote, akendaki epayi ya bakonzi ya banganga-Nzambe. 15. Pe alobi: Bolingi kopesa ngai nini, pe nakokabela bino ye? Pe batangelaki ye biteni tuku misatu ya palata. 16. Pe wana, azalaki koluka libaku malamu ya pona kokaba ye.

17. Mukolo ya liboso ya mapa ezanga levin, bayekoli bayaki na Yesu pe balobi na ye: Wapi olingi ete tobongisa pona yo pona koliya Paska? 18. Alobi: Bokende na engumba epayi ya songolo, pe boloba na ye: Molakisi alobi: Tangu na ngai ekomi pene; ezali na ndaku na yo nde nakosala Paska elongo na bayekoli na ngai. 19. Pe bayekoli basalaki lokola Yesu apesaki bango mitindo, pe babongisaki Paska.

20. Pokwa ekomaki, afandaki na mesa elongo na bazomi na mibale. 21. Bazalaki koliya, alobi : Solo nalobi na bino ete moko na bino akokaba ngai. 22. Pe bayokaki mawa mingi, babandaki, moko na moko na bango, koloba na ye: Nkolo, ete ezali ngai? 23. Ayanolaki, alobi: Oyo akozindisa loboko na ye elongo na ngai na kati ya sani, ye wana akokaba ngai. 24. Mwana ya Moto azali kokende, ndenge ekomama na tina na ye; kasi mawa na mutu oyo na nzela na ye Mwana ya moto akotekama! Elingaki kozala malamu pona mutu wana kobotama te. 25. Bongo Yudasi oyo akabaki ye, ayanolaki, alobi na ye: Rabbi, ezali ngai? Alobi na ye: Olobi yango.

26. Bazalaki koliya, Yesu azwi lipa pe apambolaki matondi, abukaki yango pe apesaki bayekoli, alobi: Bokamata, boliya; oyo ezali nzoto na ngai. 27. Pe azwaki kopo pe azongisi matondi, apesi bango yango pe alobi: Bomela yango, bino nionso. 28. Po oyo ezali makila na ngai, makila ya boyokani ya sika, oyo esopami pona ebele ya batu pona bolimbisi ya masumu. 29. Nalobi na bino ete banda sik’oyo nakomela lisusu mbuma ya vino te, kino mukolo wana nakomela yango ya sika elongo na bino na bokonzi ya Tata na ngai. 30. Pe bayembaki loyembo, babimaki kokende na Ngomba ya Olive.

31. Bongo Yesu alobi na bango: Na butu ya lelo, bino nionso bokokweya na tina na ngai na; po ekomami: Nakobeta mobateli ya bampate, pe bampate ya etonga bakopanzana. 32. Kasi sima na ngai kosekwa, nakokende liboso na bino na Galilai. 33. Petelo ayanolaki, alobi na ye: Soki bato nionso bakokweya na tina na yo, ngai, nakokweya ata moke te. 34. Yesu alobi na ye: Ya solo nalobi na yo, na butu ya lelo liboso soso elela, okowangana ngai mbala misatu. 35. Petelo alobi na ye: Ata soki esengeli nakufa elongo na yo, nakowangana yo te. Pe bayekoli nionso balobaki kaka ndenge moko.

36. Bongo Yesu ayaki elongo na bango na esika moko babengi Getesemani, pe alobi na bayekoli: Bofanda awa ti nakokende kuna nabondela. 37. Pe azwaki Petelo na bana mibale ya Zebede, abandaki koyoka mawa pe kotungisama mingi. 38. Bongo alobaki na bango: Molimo na ngai ezali na mawa kino na liwa; bovanda awa pe bomikengela na ngai. 39. Pe akeyi mwa mosika, akweyaki na elongi na ye, kobondelaka pe koloba: Tata na ngai, soki ekoka ete tika kopo oyo eleka mosika na ngai; kasi ndenge ngai nalingi te, kasi lokola yo olingi. 40. Pe ayaki epayi ya bayekoli, pe akutaki bango balali; pe alobi na Petelo: Bongo ozalaki na makasi ya komikengela ngonga moko te elongo na ngai? 41. Bomikengela pe bobondela, pona bokota te na komekama; elimo ezali molende, kasi mosuni ezali na bolembu. 42. Akeyi lisusu mbala ya mibale, pe abondeli, koloba: Tata na ngai, soki ekoki kokoka ete oyo eleka mosika na ngai, nazanga komela yango, mokano na yo ekokisama. 43. Pe ayaki lisusu, akutaki bango balali; po misu na bango ekomaki kilo. 44. Pe atikaki bango, akendaki lisusu, pe abondelaki ya mbala ya misato, kolobaka liloba moko wana. 45. Bongo ayaki epayi ya bayekoli pe alobi na bango: Bolala sik’oyo pe bopema; tala, ngonga epusani, pe Mwana na moto akabami na maboko ya basumuki. 46. Bolamuka, tokende; tala, ye oyo akokaba ngai apusani.

47. Pe azalaki nanu koloba, tala Yudas, moko ya bazomi na mibale, ayaki, pe elongo na ye ebele monene ya batu na mipanga pe ba nzete, kowuta na bakonzi ya banganga-Nzambe pe bampaka ya batu. 48. Pe mokabi na ye apesaki bango elembo, koloba: Oyo nakopesa beze, ezali ye; bokanga ye. 49. Na mbala moko, apusanaki penepene na Yesu, alobi: Rabbi, mbote; pe apesi ye beze. 50. Bongo Yesu alobi na ye: Moninga, pona nini oye? Na sima, lokola bapusanaki penepene, batiaki maboko na bango likolo ya Yesu pe bakangaki ye. 51. Pe tala, moko ya baoyo bazalaki elongo na Yesu asembolaki loboko na ye pe abendaki mopanga na ye, pe abetaki mowumbu ya nganga-Nzambe monene, pe akataki litoyi na ye. 52. Bongo Yesu alobi na ye: Zongisa mopanga na yo na esika na yango; po baoyo nionso bazwaka mopanga bakokufa na mopanga. 53. Bokanisi ete nakoki sik’oyo te kobondela Tata na ngai, pe akotia pembeni na ngai koleka zomi na mibale ya ba legion ya baanjelu? 54. Bongo ndenge nini makomi ekokokisama, ete esengeli ezala bongo?

55. Na ngonga wana, Yesu alobi na ebele ya batu: Bobimaki lokola sima ya mobomi, na mipanga pe banzete pona kokanga ngai? Nazalaki mikolo na mikolo kofanda na kati na bino, kolakisaka na kati ya tempelo; pe bokangaki ngai te. 56. Kasi makambo oyo nionso esalemaki, po makomi ya baprofete ekokokisama. Bongo bayekoli nionso batikaki ye pe bakimaki.

57. Pee baoyo bakangaki Yesu bamemaki ye epai ya Kaifa, Nganga-Nzambe monene, epayi oyo bakomeli pe bampaka basanganaki. 58. Pe Petelo azalaki kolanda ye na mosika, ti na lopangu ya mokonzi ya nganga-Nzambe monene; pe akotaki na kati, afandaki elongo na basali oyo basalaka na sunedrion pona komona suka.

59. Nzokande bakonzi ya banganga-Nzambe pe bampaka pe Sunedrion mobimba balukaki litatoli ya lokuta pona koboma Yesu; 60. Pe litatoli ata moko te ezwamaki, kati na batatoli mingi ya lokuta oyo batatolaki. Kasi na suka batatoli mibale ya lokuta bayaki, 61. Pe balobaki: Ye oyo alobaki: Nakoki kobebisa tempelo ya Nzambe, pe na mikolo misatu kotonga yango. 62. Nganga-Nzambe monene atelemaki, alobi na ye: Oyanoli eloko te? Na likambu oyo baoyo batatoli nini pona yo? 63. Kasi Yesu afandaki nye. Pe nganga-Nzambe monene alobi na ye: Nazali kolapisa yo na Nzambe ya bomoyi ete oyebisa biso soki yo ozali Kristu, Mwana ya Nzambe. 64. Yezu alobi na ye: Olobi yango. Lisusu, nalobi na bino : kobandaa sik’oyo bokomona Mwana ya moto afandi na loboko ya mobali ya nguya, pe azali koya na mapata ya likolo. 65. Bongo nganga-Nzambe monene apasolaki bilamba na ye, pe alobaki: Ablasfeme; tozali lisusu naposa ya batatoli? Tala, boyoki sik’oyo blasfeme; bokanisi nini ? 66. Pe koyanola, balobi: Abongi na liwa. 67. Bongo babwakelaki ye soyi na elongi pe babetaki ye mbata; pe bamosusu babetaki ye, 68. Koloba: Profetize pona biso, Kristu; nani oyo abeti yo?

69. Petelo afandaki libanda na lopango ; pe mosaleli moko ya mwasi ayaki epayi na ye, alobaki: Pe yo ozalaki elongo na Yesu ya Galilai. 70. Pe awanganaki yango liboso ya batu nionso, alobi: Nayebi te nini ozali koloba. 71. Pe mosusu amonaki ye, tangu abimaki na lopango; pe alobaki na baoyo bazalaki kuna: Oyo pe azalaki na Yesu ya Nazaret. 72. Pe awanganaki yango lisusu na kolapa ndayi: Nayebi mutu oyo te! 73. Pe sima ya mwa tangu, baoyo bazalaki kuna bayaki pe balobaki na Petelo: Solo yo pe ozali moko ya batu wana; po pe elobeli na yo ezali komisa ete ozali. 74. Bongo akomaki komilakela mabe pe kolapa ndayi: Nayebi mutu oyo te! Pe mbala moko soso egangaki. 75. Petelo akanisaki liloba ya Yesu, oyo alobaki na ye: Liboso soso eganga, okowangana ngai mbala misatu. Pe lokola abimaki libanda, alelaki na motema bololo.

 

27 Mokapo 27

1. Tongo ekomaki, bakonzi ya banganga-Nzambe nionso pe bampaka ya batu bazwaki mokano elongo pona koboma Yesu. 2. Pe bakangaki ye, bamemaki ye pe bapesaki ye na maboko ya Ponsio Pilato, guverenere.

3. Bongo Yudasi oyo akabaki ye, amonaki ete bakateli ye etumbu, ayokaki mawa, azongisi biteni tuku misatu ya palata epayi ya bakonzi ya banganga-Nzambe pe bampaka, 4. alobi: Nasali lisumu nakokaba makila oyo ezangi mbeba. Kasi balobi: Ezali na tina nini pona biso! Yo okomona yango. 5. Pe abwakaki palata na tempelo, alongwaki; pe akendaki, amidiembisaki na nzete. 6. Kasi bakonzi ya banganga-Nzambe, bazwaki palata, balobi: Ekoki te kotiya yango na ebombelo ya bule, pamba te ezali talu ya makila. 7. Pe  bayokanaki, basombaki na mbongo oyo elanga ya mosali-mbki, pona kunda ya bapaya; 8. yango wana elanga yango ebengami elanga ya makila kino lelo. 9. Bongo ekokisami oyo profete Yeremia alobaki: Pe bakamataki biteni tuku misatu ya palata, talu ya mutu oyo batalelaki, oyo bana ya Israel batalelaki. 10. Pe bapesaki yango pona elanga ya mosali-mbeki, ndenge Nkolo atindaki ngai.

11. Nzokande Yesu atelemaki liboso ya guvernere; pe guvernere atunaki ye, alobi: Ozali mokonzi ya Bayuda? Pe Yesu alobaki na ye: Yo olobi yango. 12. Pe lokola bakonzi ya banganga-Nzambe pe bampaka bazalaki kofunda ye, ayanolaki eloko moko te. 13. Bongo Pilato alobaki na ye: Ozali koyoka te makambu mingi oyo bazali kotatola po na yo? 14. Pe ayanolaki ye ata liloba moko te; na boye guvɛrnere akamwaki mingi koleka. 15. Nzokande guvernere azalaki na momesano na feti nionso ya kobimisa mokangami moko oyo ebele ya batu balingaki. 16. Pe ezalaki na mokangami moko oyo ayebanaki na kombo Barabasi. 17. Bongo lokola basanganaki esika moko, Pilato alobaki na bango: nani bolingi natika pona bino, Barabasi to Yesu oyo babengaka Kristu? 18. Po ayebaki ete bakabaki ye na likunia. 19. Pe lokola afandaki na tribinal, mwasi na ye atindaki bayebisa ye: Kozala na likambo moko te na mosembo wana; po na tina na ye, naniokwami mingi lelo na ndoto. 20. Kasi bakonzi ya banganga-Nzambe pe bampaka bandimisaki ebele ya bato basenga Barabasi pe baboma Yesu. 21. Pe guvernere ayanolaki, alobi na bango: Nani bango mibale, bolingi natikela bino nani? Pe balobaki: Barababasi! 22. Pilato alobi na bango: Bongo nakosala nini na Yesu, oyo abengami Kristu? Bango nionso balobi: Abakama na ekulusu! 23. Pe guvernere alobi: Mabe nini asali? Pe bagangaki lisusu makasi koleka, balobi: Abakama na ekulusu! 24. Pe Pilato amonaki ete akozwa eloko te, kasi mobulu elingaki kobima, azwaki mayi pe asukolaki maboko na ye liboso ya ebele ya batu, pe alobi: Nazali na mbeba te na makila ya mutu oyo ya sembo; bino, bokomona. 25. Pe bato nionso bayanolaki, balobi: Makila na ye ezala likolo na biso pe likolo ya bana na biso! 26. Na sima, atikelaki bango Barabasi; pe abetisaki Yesu bafimbu, apesaki ye po babaka ye na ekulusu.

27. Bongo basoda ya guvernere, bamemaki Yesu na pretware, basanganelaki ye korote mobimba. 28. Pe balongolaki bilamba na ye, balati ye elamba ya motane; 29. Pe batongaki motole ya banzubɛ, batiaki yango na moto na ye, pe nzete moko ya mayi na loboko na ye ya mobali; pe bafukamaki liboso na ye, batiolaki ye, balobi: Mbote, Mokonzi ya Bayuda! 30. pe babwakelaki ye soyi, bakamataki nzete yango pe babetaki ye yango na moto. 31. Pe tangu basilisi kotiola ye, balongolaki ye elamba ya motane, pe balatisi ye bilamba na ye, pe bamemaki ye pona kobaka ye na ekulusu.

32. Pe tangu bazalaki kobima, bakutanaki na mutu moko ya Kurenio, kombo na ye Simon, oyo batindaki ye amema ekulusu na ye. 33. Pe bakomaki na esika oyo babengi Golgota, oyo elimboli esika ya mokuwa ya moto. 34. Bapesaki ye amela vino ya bololo oyo esangisami na eloko elangwisaka ya bololo po amela; pe amekaki yango, alingaki komela yango te. 35. Pe babakaki ye na ekulusu, bakaboli bilamba na ye, babetaki ya zeka; 36. Pe bafandaki, bazalaki wana kokengela ye. 37. Pe batie likolo ya moto na ye efundeli na ye oyo ekomama: Oyo azali Yesu, Mokonzi ya Bayuda. 38. Bongo babakaki na ekulusu elongo na ye batomboki mibale, moko na loboko na ye ya mobali pe mosusu na loboko na ye ya mwasi.

39. Pe baoyo bazalaki koleka wana bazalaki kofinga ye, koningisa moto, 40. pe kolobaka: Yo oyo okobebisa tempelo pe okotonga yango na mikolo misatu, omibikisa yo moko. Soki ozali Mwana ya Nzambe, kita na ekulusu. 41. Pe lolenge wana pe bakonzi ya banganga-Nzambe elongo na bakomeli pe na bampaka, batiolaki, koloba : 42. Abikisaki basusu, akoki komibikisa te; soki azali mokonzi ya Israel, akita sik’oyo na ekulusu, pe tokondimela ye. 43. Atiaki motema na Nzambe; tika akangola ye sik’oyo, soki alingi; po alobaki: Nazali mwana ya Nzambe. 44. Pe batomboki oyo babakamaki na ekulusu elongo na ye bafingaki ye ndenge moko.

45. Kasi kobanda na ngonga ya motoba molili ekotaki na mokili mobimba, ti na ngonga ya libwa. 46. Penepene na ngonga ya libwa, Yesu agangaki na mongongo makasi: Eli, Eli, lema sabaktani? elingi koloba: Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, pona nini obwaki ngai? 47. Pe bamisusu kati na baoyo batelemaki wana, bayokaki yango, balobi: Ye oyo azali kobenga Eliya! 48. Pe mbala moko kati na bango akimaki mbangu pe azwaki linuka, pe atondisaki yango na vinegre, atiaki yango na suka ya nzete moko, pe apesaki ye amela. 49. Kasi basusu balobaki: Tika, totala soki Eliya akoya pona kobikisa ye.

50. Pe Yesu agangaki lisusu na mongongo makasi, azongisaki elimo na ye. 51. Pe tala, rido ya tempelo epasolamaki na biteni mibale, banda likoló ti na se; pe mabele eninganaki, pe mabanga epasukaki,  52. Pe bakunda efungwamaki; pe banzoto ya basantu mingi oyo balalaki, esekwaki, 53. Pe babimaki na bakunda sima ya lisekwa na ye, bakotaki na engumba mosantu, pe bamonisamaki epayi ya batu mingi.

54. Pe kenturion na baoyo bazalaki kokengela Yesu, bamonaki koningana ya mabele pe makambu oyo ekomaki, babangaki mingi pe balobaki: Ya solo, ye oyo azalaki Mwana ya Nzambe. 55. Pe basi mingi bazalaki na mosika kotala, baoyo balandaki Yesu longwa na Galilai, bazalaki kosalela ye. 56. Kati na bango ezalaki Maria ya Magdala, pe Maria mama ya Yakobo na Yoze, pe mama ya bana ya Zebede.

57. Pe pokwa ekomaki, mobali moko ya bozwi ya Arimatea, kombo na ye Yozef, oyo ye pe akomaki moyekoli ya Yesu. 58. Akendaki epai ya Pilato, kosenga nzoto ya Yesu; bongo Pilato apesaki mitindo ete bapesa yango. 59. Pe Yozef akamataki nzoto pe azipaki yango na elamba ya peto. 60. Pe atiaki yango na kunda na ye ya sika oyo atongaki na libanga; pe abalusaki libanga moko monene na ekuke ya kunda, alongwaki. 61. Pe wana ezalaki Maria ya Magdala na Maria mosusu, bafandaki liboso ya kunda.

62. Pe na mukolo oyo elandaki, oyo ezalaki sima ya kobongisama, bakonzi ya banganga-nzambe na Bafarizai basanganaki epayi ya Pilato. 63. Koloba: Nkolo, tomikundoli ete mokosi oyo, tangu azalaki nanu na bomoyi, azalaki koloba: Sima ya mikolo misatu nakosekwa. 64. Na yango, opesa mitindo ete kunda na ekengelama malamu kino mukolo ya misatu; noki bayekoli na ye baya koyiba ye, pe baloba na batu : asekwi kati na bakufi; po libunga oyo ya suka ekozala mabe koleka oyo ya liboso. 65. Pe Pilato alobi na bango: Bozali na bokengeli; bokende, bosala ete esika yango ebatelama ndenge bolingi. 66. Pe bango, bakendaki, bakengelaki malamu kunda, bazipikaki yango libanga pe batiaki bakengeli.

 

28 Mokapo 28

1. Nzokande na sima, mukolo ya sabata, na tongo-tongo ya mukolo ya liboso ya poso, Maria Magadalene na Maria mosusu bayaki kotala kunda.

2. Pe tala koningana monene ya mabele; po anjelu moko ya Nkolo, akitaki wuta na likolo, ayaki pe abalusaki libanga, pe afandaki likolo na yango. 3. Pe lolenge na ye ezalaki lokola kake, pe elamba na ye pembe lokola neje. 4. Pe bakengeli na bobangi ekangaki bango bakomaki kolenga pe bakomaki lokola bakufi. 5. Pe anjelu alobaki na basi: Bino bobanga te; po nayebi ete bozali koluka Yesu oyo abakamaki na ekulusu; 6. Azali awa te; po asekwi, lokola alobaki. Boya, botala esika wapi Nkolo alalaki; 7. Pe  bokende nokinoki pe boyebisa bayekoli na ye ete asekwi kati na bakufi. pe tala, asili kokende liboso na bino na Galilai: kuna bokomona ye; tala, nayebisi bino. 8. Pe babimaki nokinoki na kunda na bobangi pe na esengo monene, bakimaki mbangu pona koyebisa bayekoli na ye. 9. Pe lokola bazalaki kokende koyebisa bayekoli na ye, tala Yesu akutanaki na bango, alobi: Mbote! pe bango bapusanaki epayi na ye, basimbaki makolo na ye pe bakumisaki ye. 10. Bongo Yesu alobi na bango: Bobanga te; Bokende boyebisa bandeko na ngai bakende na Galilai, pe kuna bakomona ngai.

11. Lokola bazalaki kokende, tala, bakengeli mosusu bakotaki na engumba pe bayebisaki bakonzi ya banganga-Nzambe makambu nionso oyo ekomaki. 12. Pe basanganaki elongo na bampaka, bayokanaki pe bapesaki mbongo ya kokoka na basoda, 13. Balobi: boloba ete bayekoli na ye bayaki na butu, pe bayibaki ye tangu biso tozalaki ya kolala; 14. Pe soki guvernere ayoki yango, tokondimisa ye, pe tokolongola bino na ngambu. 15. Pe bango bazwaki mbongo, basalaki lokola bayebisaki bango; pe liloba yango epalangani na kati ya Bayuda kino lelo.

16. Bayekoli zomi na moko bakendaki na Galilai, na ngomba oyo Yesu apesaki bango mitindo ete bakende. 17. Pe bamonaki ye, bakumisaki ye; kasi bamosusu bayebaki nini bandima. 18. Pe Yesu apusanaki pe alobi na bango: Bokonzi nionso ya likolo pe ya mabele epesameli ngai. 19. Bongo, bokende pe bokomisa bikolo nionso bayekoli, bobatisa bango na kombo ya Tata pe ya Mwana pe ya Molimo Mosantu. 20. Bolakisa bango babomba na botosi nionso oyo napesaki bino mitindo. Pe tala, ngai, nazali elongo na bino mikolo nionso, kino suka ya tangu.