MUKANDA WA KWIBEDI WA MOSE

AWITANYINWA’SHI

KIBANGILO

Chapitre 1, Chapitre 2

Chapitre 1

1 Ku mbangilo Efile Mukulu1 bapangile mawulu na nsenga.

* (1) Mu kiina ebelo : Elohime ni eshina di’Efile Mukulu (Eloha) ku bungi.

2 Nsenga yibaadi yipombolokye, ishii na kintu, na mufito ubaadi pa nundu pa lupoongo lula. Na Kikudi ki’Efile Mukulu kibaadi kilengame panundu pa meema.

3 Efile Mukulu nkwamba’shi : Etata diikale ; n’etaata dibeekala kwanka. 4 N’Efile Mukulu bamwene’shi etaata di buwa ; Efile Mukulu nkwamuuna etaata na mufito. 5 Efile Mukulu baitanyine etaata bu Kaanya ; na mufito bewitanyiine bu Bufuku. Na kiolwa kibekeele kwanka, nakashika ekala kwanka : — efuku dia kwibedi.

6 N’Efile Mukulu nkwamba’shi : Kwikale kipana pankatshi pa meema, n’akio kiabuule meema ku akwabo. 7 N’Efile Mukulu nkukita kipana, na nkwabuula meema e muushi mwa kipana na meema e kunundu kwa’kio. Na biekala. 8 N’Efile Mukulu nkwitanyina kipana’shi : Mmawulu. Na kiolwa kiekala kwanka, na nakashika ekala kwanka : — efuku dia kabidi.

9 N’efile Mukulu nkwamba’shi : Meema e muushi mwa mawulu ebuungye mu mbalo yimune, bilombene’shi mbalo yume yimwenekye. Biekala biabia. 10 N’Efile Mukulu nkwitanyina mbalo yume bu Nsenga, na kwibuungile meema bu Tulunga twa Meema akata. N’Efile Mukulu bamwene’shi biabia bi buwa. 11 Efile Mukulu nkwamba’shi : Nsenga ituushe bimenwanga, mutshi [ooso] wii na mbio yaao, mutshi wa bimuma autuusha bimuma muyiile kipaso kiaao, wiikala nambio yaao mwaudi pa nsenga. Na biekala biabia. 12 Nsenga namu nkutuusha bimenwanga, mutshi [ooso] wii na mbio yaao muyiile kipaso kiaao, mutshi autuusha bimuma wiinkale na mbio yaao mwaudi muyiile kipaso kiaao. N’Efile Mukulu nkumona’shi biabia bi buwa. 13 Na kiolwa kiekala kwanka, nakashika ekala kwanka : — efuku dia kasatu.

14 N’Efile Mukulu nkwamba’shi : Kwikale bimuni mu kipana kia mawulu bwakwamuuna kaanya na bufuku, na bwa kwikala bu bitundwilo bia bipungo, bia mafuku, na bia bipwa ; 15 na bua’shi biikale bu bimuni mu kipana kia mawulu bwa kutuusha etaata pa nsenga. Na biekala biabia. 16 Na Efile Mukulu nkukita bimuni bikata bibidi, kimuni kikata bwa kubikala kaanya, na kimuni kipeela bwa kubikala bufuku ; na nyenyeni. 17 Ngi Efile Mukulu ebituula mu kipana kia mawulu bwa bidia kutuusha etaata pa nsenga, 18 na bwa kubikala kaanya na bufuku, na bwa kwamuuna etaata na mufito. N’Efile Mukulu nkumona’shi biabia bi buwa. 19 Na kiolwa kiekala kwanka, nakashika ekala kwanka : — efuku dia kananka.

20 N’Efile Mukulu nkwamba’shi : Meema afiimishe bintu bii na muwa, na tooni tupapame kunundu kwa nsenga mu kipana kia mawulu. 21 N’Efile Mukulu nkupanga nyema ikata ya mu meema, na kintu kioso kii na muwa akitaambuka, biwule mu meema, muyiile bifuko biaabio, na tooni toso atupapama muyiile bifuko biaato. N’Efile Mukulu nkumona’shi biabia bibaadi buwa. 22 N’Efile Mukulu bebieleele mwabi’shi : Etandeneyi, nufiime bungi, na nuwuule mu meema, na tooni tufiime pa nsenga. 23 Na kiolwa kiekala kwanka, nakashika ekala kwanka : — efuku dia katano.

24 N’Efile Mukulu nkwamba’shi : Nsenga ituushe bintu bii na muwa muyiile kifuko kiaabio, bimunwanga, na [bioso] abilandala, na nyema ya pa nsenga muyiile bifuko biayo. Na biekala biabia. 25 N’Efile Mukulu nkukita nyema ya pa nsenga muyiile kifuko kiayo, na bimunwanga muyiile kifuko kiabio, na bioso abilandala pa nsenga muyiile kifuko kiabio. N’Efile Mukulu nkumona’shi biabia bibaadi buwa.

26 N’Efile Mukulu nkwamba’shi : Tukiteyi muntu mwifwanika dietu, mwitwifwane, na babikale pa mishipa ya mu meema, tooni twa mwiulu, na panundu pa bimunwanga, na pa nsenga yishima, na panundu pa kintu kioso akilandala pa nsenga. 27 Na Efile Mukulu nkupanga muntu mwifwanika diaye ; amupanga mwifwanika di’Efile Mukulu ; ebapanga mulume na mukashi.

28 N’Efile Mukulu bebeleele mwabi ; Efile Mukulu nkwibalungula’shi : Etandeneyi, nufiime bungi, nuwushe nsenga, na nwiyimune ; akupu nubikale pa mishipa ya mu meema na pa tooni twa mwiulu, na bintu bioso biina na muwa abitaambuka pa nsenga. 29 N’Efile Mukulu nkwamba’shi : Talanga, ne mwinupe mutshi ooso wi na lubio lwao, wi pa nsenga yishima, na mutshi woso aupea bimuma wiina lubio lwao ; wawa aukekala kidibwa kienu ; 30 na nyema oso a pa nsenga, na kooni koso ka mwiulu, na kioso akitambuka pa nsenga, kii na anima2 atala, nebipa mutshi ooso bu kidiibwa. Na biekala biabia.

*(2) Uno mwaku tawi mu kisongye nya tubeutwesha mwanda ngwilekeene na “kikudi”.

31 N’Efile Mukulu bamwene bioso bibakitshiine’shi bi buwa bukabe. Na kiolwa kiekala kwanka, nakashika ekala kwanka : — efuku dia kasamombo.

 

Chapitre 2

1 Na mufubo wa mawulu na nsenga ubapwile, na bibumbu biabio bioso [bia nyema]. 2 N’Efile Mukulu baadi mupudishe mwifuku dia musambobidi mufubo waye ubakitshiine ; na bayikiishe mwifuku dia musambobidi ku mufubo waye woso ubakitshiine. 3 N’Efile Mukulu beleele efuku dia musambobidi mwabi, na bediamunwine1 ; mwanda mu diadi’efuku baikiishe ku mufubo waye woso ubaadi upangie Efile Mukulu pa kwiukita.

*(1) Nkwamba’shi : bedituudile ku lupese, ediikasha bu diaye.

*4 Ngi bipungilo bia mawulu na nsenga bi pano pababipangilwe; mwifuku dibakitshiine A Yikalayika Efile Mukulu nsenga na mawulu, 5 n’ebuula dioso dia mutshi mu mapia kumpala kwashi diikale pa nsenga, na kumpala kwa’shi lubishi looso lwa mapia lukule ; mwanda A Yikalayika Efile Mukulu tabaadi mubande kunokyesha mpeshi pa nsenga, na takubaadi muntu a kudima nsenga ; 6 anka mulemba ubatukanga mu nsenga na kutopeshanga panundu pooso pa nsenga. 7 Na A Yikalayika Efile Mukulu babuumbile muntu, lufuufi lwa nsenga, na bapwidile muwa wa kuyooka mu miasa yaye ya mpembe, na muntu nkwikala anima2 atala.

*(2) Tala mu kipindji kia kumpala, kishingatshilo 30.

8 Na A Yikalayika Efile Mukulu nkukuna efuba mu Edene, ku lupese lwa kutuunduka nguba, na bemutudile muntu abaadi mubumbe. 9 Na A Yikalayika Efile Mukulu bameneeshe mutshi woso wi buwa kumona, na wi buwa kudya mu nsenga, na mutshi wa muwa pankatshi p’efuba, na mutshi wa kiwukilo kia buwa na kia bubi.

10 Na mweela ubatuukanga mu Edene bwa kutopesha efuba, na kubangila paapa ubeyabulanga na ubekeele miela inanka. 11 Eshina dia ubedi di bu Pisho3 : nnao wifuunyishe eumbo dioso dia Afila, mwamwa mwi oolo. 12 Na oolo a mu diadia eumbo e buwa ; kwakwa kwi bedeliumu n’ebwe dia onikise. 13 N’eshina dia mweela wa kabidi di bu Ngiono4 : nnao wifuunyishe eumbo dioso dia Kushe. 14 N’eshina dia mweela wa kasatu di bu Idekele5 : nnao ukwete kwalala kumpala ngutadiile ku Asuulu. Na mweela wa kananka, nyi Efalate.

*(3 na 4) Ino mieela ibidi taibashimiine, nka Idekele na Efalate ngi ikwanka binobino. — (5) Idekele = mweela wa Tigele wikudi binobino.

15 Na A Yikalayika Efile Mukulu baatshile muntu na bamutudile mwifuba dia Edene bwa kwididima na bwa kwidilama. 16 Na A Yikalayika Efile Mukulu nkukamikila muntu, nkwaba’shi : We na bulungantu bwa kudya mitshi yoso ya mwifuba ; 17 anka mutshi wa kiwukilo kia buwa na kia bubi, tonweudie nya  ; mwanda, mw’efuku diokeudya, okafu kushii kudimba.

18 Na A Yikalayika Efile Mukulu nkwamba’shi : tabi buwa mulume eekala bupeenka ; na kamukitshiina mukwaashi mwilombasheene n’aye. 19 Na A Yikalayika Efile Mukulu babumbile nyema yoso ya mu mapia na tooni twoso twa mu mawulu na nsenga, na bebifwishiishe kwi muntu bwa kumona kipaso kiakebiudika [mashina] ; n’eshina dioso dibaadi muntu audika kintu kioso akitala, ngi eshina diakio. 20 Na muntu baudikile bukwa-nyema mashina, na kwi tooni twa mu mawulu, na kwi nyema yoso ya mu mapia. Anka bwa Adama, tamusangane mukwaashi mulombasheene n’aye nya.

21 Na A Yikalayika Efile Mukulu baponeeshe muntu mu tulo tukata ; na baladile; na baatshile lumune lwa mbafu yaye, na bashikile yaya mbalo na musamba. 22 Na A Yikalayika Efile Mukulu babumbile mukashi na lusele lwa lubafu lubaatshile kwi mulume, na bamutwadile kwi mulume. 23 Na mulume baambile’shi : Uno musuusa, uno [mukashi] nyi mufufwa wa ku mifufwa yande na musamba wa ku musamba wande ; uno akeetanyinwa’shi mmukashi (Isha), mwanda mmwatshiibwe kwi mulume (Ish). 24 Ngi bwa kinyi mulume akalekye nshaye na nyinaye, na akalamata kwi mukashi aaye, na abakekala musamba umune.

25 Na baadi bubidi bwabo boso muswa, mulume na mukashi aaye, na tababaadi abebimono buufu nya.