LINGALA   Cantiques, Chants chrétiens

 

Cantiques en LINGALA :    Recueil de cantiques global [2.39 Mo]   Paroles seules [196 Ko]  Index des mètres   Index alphabétique [291 Ko] Table des matières

 Fichiers ZIP regroupant tous les cantiques en Lingala : Midi piano [362 Ko], Polyinstruments [362 Ko]

1 (HeC 1) Tokumisi yo nde Tata    PdfA4    1PdfA5    1PianoMidi
2 (HeC 2) Toyemba nzembo na bule    PdfA4    2PdfA5    2PianoMidi
3 (HeC 3) Yesu osikoli biso    PdfA4    3PdfA5    3PianoMidi
4 (HeC 4) Nkembo na Tata seko    PdfA4    4PdfA5    4PianoMidi
5 (HeC 5) Nzambe bolingo esangisi    PdfA4    5PdfA5    5PianoMidi
6 (HeC 6) Tokumisa na nzembo bule    6PdfA4    6PdfA5    6PianoMidi
7 (HeC 7) Na Yesu topesi Yo    7PdfA4    7PdfA5    7PianoMidi
8 (HeC 8) Nkembo na Mokangoli    8PdfA4    8PdfA5    8PianoMidi
9 (HeC 9) Nkembo na Yesu, n'Ekelezia    9PdfA4    9PdfA5    9PianoMidi
10 (HeC 10) Nkembo Mpate lukumu na Yesu    10PdfA4    10PdfA5    10PianoMidi
11 (HeC 11) Etali biso Yo    11PdfA4    11PdfA5    11PianoMidi
12 (HeC 12) Yo obikisi biso    12PdfA4    12PdfA5    12PianoMidi
13 (HeC 13) To kumisi Yesu    13PdfA4    13PdfA5    13PianoMidi
14 (HeC 14) Nzambe nkembo    14PdfA4    14PdfA5    14PianoMidi
15 (HeC 15) Yo opesi ngolu mpe na nkembo    15PdfA4    15PdfA5    15PianoMidi
16 (HeC 16) Toyembela Nzambe    16PdfA4    16PdfA5    16PianoMidi
17 (HeC 17) Na bonzambe na Yo    17PdfA4    17PdfA5    17PianoMidi
18 (HeC 18) Na lola na kiti na Tata    18PdfA4    18PdfA5    18PianoMidi
19 (HeC 19) Nzambe na ngolu na bolingo    19PdfA4    19PdfA5    19PianoMidi
20 (HeC 20) Na bomoko n ekelezia kitoko    20PdfA4    20PdfA5    20PianoMidi
21 (HeC 21) Mpo na kotala Yo Mokangoli kumama    21PdfA4    21PdfA5    21PianoMidi
22 (HeC 22) Olakisi biso    22PdfA4    22PdfA5    22PianoMidi
23 (HeC 23) Nkembo na Yo Yesu    23PdfA4    23PdfA5    23PianoMidi
24 (HeC 24) Yesu mpa te lokola mbondi    24PdfA4    24PdfA5    24PianoMidi
25 (HeC 25) O boso kiti na Tata nd ofandi na bokonzi    25PdfA4    25PdfA5    25PianoMidi
26 (HeC 26) Santo boya na banzembo na bino    26PdfA4    26PdfA5    26PianoMidi
27 (HeC 27) O boso bua kiti na ngolu    27PdfA4    27PdfA5    27PianoMidi
28 (HeC 28) Bana o miso ma pole    28PdfA4    28PdfA5    28PianoMidi
29 (HeC 29) O ngolu na Nzambe ebombeli enene    29PdfA4    29PdfA5    29PianoMidi
30 (HeC 30) O Yesu mbeka mosantu    30PdfA4    30PdfA5    30PianoMidi
31 (HeC 31) Mpo na bato mabe    31PdfA4    31PdfA5    31PianoMidi
32 (HeC 32) Nani akosanzola    32PdfA4    32PdfA5    32PianoMidi
33 (HeC 33) Tomoni Yo pene na kufa    33PdfA4    33PdfA5    33PianoMidi
34 (HeC 34) N kolo Yo na lola    34PdfA4    34PdfA5    34PianoMidi
35 (HeC 35) Ndenge Mpate Y'ozokisami be    35PdfA4    35PdfA5    35PianoMidi
36 (HeC 36) Mpasi na Yo Mpat a Nzambe    36PdfA4    36PdfA5    36PianoMidi
37 (HeC 37) Mpate na bule na nkembo    37PdfA4    37PdfA5    37PianoMidi
38 (HeC 38) Bolingo ya motuya    38PdfA4    38PdfA5    38PianoMidi
39 (HeC 39) Tokotala Yo nde na nkembo    39PdfA4    39PdfA5    39PianoMidi
40 (HeC 40) Nde na Yo Yesu ngolu na Yo    40PdfA4    40PdfA5    40PianoMidi
41 (HeC 41) Molingami Nkolo    41PdfA4    41PdfA5    41PianoMidi
42 (HeC 42) Y olingaki biso tii kufa    42PdfA4    42PdfA5    42PianoMidi
43 (HeC 43) Mpate na Nzambe Klisto akufi    43PdfA4    43PdfA5    43PianoMidi
44 (HeC 44) Na nzembo na banje    44PdfA4    44PdfA5    44PianoMidi
45 (HeC 45) Mwana Nzambe Yo na bosimi    45PdfA4    45PdfA5    45PianoMidi
46 (HeC 46) Bolingo ya nsomo bomoto Nzambe eleki    46PdfA4    46PdfA5    46PianoMidi
47 (HeC 47) Yo Mwana ya seko    47PdfA4    47PdfA5    47PianoMidi
48 (HeC 48) Yo nde olingaki biso    48PdfA4    48PdfA5    48PianoMidi
49 (HeC 49) Kolinga koyeba Yesu    49PdfA4    49PdfA5    49PianoMidi
50 (HeC 50) Yesu ndeko na biso solo    50PdfA4    50PdfA5    50PianoMidi
51 (HeC 51) Nkembo na Yo seko    51PdfA4    51PdfA5    51PianoMidi
52 (HeC 52) Molimu esala kati na biso    52PdfA4    52PdfA5    52PianoMidi
53 (HeC 53) Mobikisi na nguya Yo nde bomoi    53PdfA4    53PdfA5    53PianoMidi
54 (HeC 54) Se na lola nde nkembo elakami    54PdfA4    54PdfA5    54PianoMidi
55 (HeC 55) Minoko efunguani mpo na boyei na Yo    55PdfA4    55PdfA5    55PianoMidi
56 (HeC 56) Mpo na biso ntongo etani    56PdfA4    56PdfA5    56PianoMidi
57 (HeC 57) Nkolo Yesu, Yo na bolingo eleki    57PdfA4    57PdfA5    57PianoMidi
58 (HeC 58) Kongenga ya seko    58PdfA4    58PdfA5    58PianoMidi
59 (HeC 59) Tosanzoli Nzambe Tata    59PdfA4    59PdfA5    59PianoMidi
60 (HeC 60) O Yesu kombo na Yo    60PdfA4    60PdfA5    60PianoMidi
61 (HeC 61) Mitema pene na Yo Nkolo    61PdfA4    61PdfA5    61PianoMidi
62 (HeC 62) E Tozui na lola, Tata malamu mingi    62PdfA4    62PdfA5    62PianoMidi
63 (HeC 63) Na bilanga Yesu    63PdfA4    63PdfA5    63PianoMidi
64 (HeC 64) Na bopemi seko    64PdfA4    64PdfA5    64PianoMidi
65 (HeC 65) Bolamu oyo eleki nyoso    65PdfA4    65PdfA5    65PianoMidi
66 (HeC 66) Bozui ekokani te    66PdfA4    66PdfA5    66PianoMidi
67 (HeC 67) Y'obukaki minyolo    67PdfA4    67PdfA5    67PianoMidi
68 (HeC 68) Yesu na bolingo    68PdfA4    68PdfA5    68PianoMidi
69 (HeC 69) Ngolu na Yo Nkolo ekei lola    69PdfA4    69PdfA5    69PianoMidi
70 (HeC 70) Kobika na Yo lizib'esengo    70PdfA4    70PdfA5    70PianoMidi
71 (HeC 71) Nkolo ! Na mawa eza monene    71PdfA4    71PdfA5    71PianoMidi
72 (HeC 72) Y'otei biso, Y'osungi biso    72PdfA4    72PdfA5    72PianoMidi
73 (HeC 73) Yo ofandi na likolo    73PdfA4    73PdfA5    73PianoMidi
74 (HeC 74) Y okita Nkolo uta nkembo ya seko    74PdfA4    74PdfA5    74PianoMidi
75 (HeC 75) Toyemba bandeko mpo na Tata na biso    75PdfA4    75PdfA5    75PianoMidi
76 (HeC 76) Esengo be na baklisto    76PdfA4    76PdfA5    76PianoMidi
77 (HeC 77) Nkolo obulisa tango ya biso    77PdfA4    77PdfA5    77PianoMidi
78 (HeC 78) Yesu libanga na nguya    78PdfA4    78PdfA5    78PianoMidi
79 (HeC 79) Kotambolaka na Yo    79PdfA4    79PdfA5    79PianoMidi
80 (HeC 80) Na Yo Yesu motema eyaki    80PdfA4    80PdfA5    80PianoMidi
81 (HeC 81) Nde na Tata na bongengi    81PdfA4    81PdfA5    81PianoMidi
82 (HeC 82) Nani na lola azali kuna    82PdfA4    82PdfA5    82PianoMidi
83 (HeC 83) Maloba na Yo seko bongo    83PdfA4    83PdfA5    83PianoMidi
84 (HeC 84) Nkolo tambuisa makolo    84PdfA4    84PdfA5    84PianoMidi
85 (HeC 85) Nkolo na bolingo omema buale    85PdfA4    85PdfA5    85PianoMidi
86 (HeC 86) Nayebi Yo esengo eleki be    86PdfA4    86PdfA5    86PianoMidi
87 (HeC 87) Nkolo oza wa ngai    87PdfA4    87PdfA5    87PianoMidi
88 (HeC 88) Nkolo kaka basanto    88PdfA4    88PdfA5    88PianoMidi
89 (HeC 89) Mokangoli na bolingo monene    89PdfA4    89PdfA5    89PianoMidi
90 (HeC 90) Nasanzola Nzambe Nzambe mokangoli be    90PdfA4    90PdfA5    90PianoMidi
91 (HeC 91) Baklisto sanjola mpe elongo tatola    91PdfA4    91PdfA5    91PianoMidi
92 (HeC 92) Motema na ngayi    92PdfA4    92PdfA5    92PianoMidi
93 (HeC 96) Nkolo soki na banzi Yo    93PdfA4    93PdfA5    93PianoMidi
94 (HeC 97) Kati na bulemb oyo    94PdfA4    94PdfA5    94PianoMidi
95 (HeC 99) Pambwama Yo Nkolo    95PdfA4    95PdfA5    95PianoMidi
96 (HeC 102) Tokenda n esengo mpe n'esengo    96PdfA4    96PdfA5    96PianoMidi
97 (HeC 110) Balati pembe basekui    97PdfA4    97PdfA5    97PianoMidi
98 (HeC 121) Esengo be elengi ya monene    98PdfA4    98PdfA5    98PianoMidi
99 (HeC 152) Nkembo Tata Nzambi    99PdfA4    99PdfA5    99PianoMidi
100 (HeC 164) Yesu Molingami na Tata    100PdfA4    100PdfA5    100PianoMidi
101 (HeC 214) Muana N'o be, o Tata biso    101PdfA4    101PdfA5    101PianoMidi
102 (HeC 219) Opambuama Nkolo loboko    102PdfA4    102PdfA5    102PianoMidi
103 (HeC 221) Tokokamoa bongengi ya libela 103PdfA4    103PdfA5    103PianoMidi
104 (HeC 224) Tonetoli Nzambe 104PdfA4    104PdfA5    104PianoMidi
105 (HeC 240) Nkolo na nkemboi 105PdfA4    105PdfA5    105PianoMidi
106 (HeC 242) Mpo na kondima eza mpasi te 106PdfA4    106PdfA5    106PianoMidi