MUKANDA YA POLO NA BA EFEZO

 

1

 Polo, ntumwa ya Yezu Klistu na luzolo ya Nzambi, na ba santu ye ba nkwikisi[1] na Klistu Yezu ya ikele na Efezo : 2 Dienga ti ngemba na beno, ya me kukatuka na Nzambi Tata na beto ye na Mfumu Yezu Klistu!

3 Lusakumunu kuvanda na Nzambi ye Tata ya Mfumu na beto Yezu Klistu, yina sakumunaka beto na lusakumunu yonso ya kimpeve na bisika ya mazulu kati na Klistu ; 4 na mpila ya yandi solaka beto kati na yandi na ntwala ya kusalama ya insi—ntoto, sambu nde beto kuvanda ba santu ye ya kukonda kifu na ntwala na yandi kati na zola, 5 ya yandi yidikaka na ntwala sambu na kukumisa beto bana na yandi sambu na yandi na nzila ya Yezu Klistu, na mpila ya kiese ya mbote ya luzolo na yandi, 6 na lukumu ya nkembo ya dienga na yandi kati na yo yandi kumisaka beto ya kundimama kati[2] na zolama [na yandi] ; 7 kati na yandi beto ikele na kukatulama na kimpika na nzila ya menga na yandi, ndoluka ya bifu na mpila ya bimvwama ya dienga na yandi : 8 Yina ya yandi fulusaka na beto na ngangu yonso ti mayele, 9 na zabisaka beto diswekamu ya luzolo na yandi na mpila ya kiese na yandi ya mbote, 10 yina yandi kanaka kati na yandi mosi sambu kimayala ya kufuluka ya ba ntangu, [kuzaba] na kuvukisa na mosi bima yonso kati na Klistu[3], bima yina ikele na mazulu ti bima yina ikele na ntoto kati na yandi, 11 kati na yandi beto kumisamaka mpi ba kibiadi[4], yandi kanaka na ntwala na mpila ya lukanu ya yina ke kusalaka mambu yonso na mpila ya mabongisama ya luzolo na yandi, 12 na mpila nde beto kuvanda na lukumu ya nkembo na yandi, beto yina tulaka kivuvu na ntwala kati na Klistu : 13 Kati yandi beno mpi [beno tulaka kivuvu][5], ya beno kuwaka ndinga ya kieleka, nsangu ya mambote ya luguku na beno ; na yo mpi ya beno kwikilaka, beno tulamaka kiniemini ya Mpeve Santu ya lusilu, 14 yina ikele dikabu ya ntete ya kimvwama ya kubiadila na beto, sambu[6] na kukangulama ya mbakulu[7] yina bakamaka, na lukumu ya nkembo na yandi.

15 Yo yina mono mpi, ya mono kuwaka kutubama sambu na lukwikilu na Mfumu Yezu yina ikele na[8] beno, ye zola yina beno [ikele na yo] sambu na ba santu yonso, 16 mono ke kubika ve na kutonda sambu na beno, na kuyindulaka [beno] na bisambu na mono, 17 na mpila nde Nzambi ya Mfumu na beto Yezu Klistu, Tata ya nkembo, kupesa beno Mpeve ya ngangu ti ya kumonisama na mazaya na yandi, 18 meso ya ntima na beno kungengisama, sambu nde beno kuzaba inki ikele kivuvu ya kubingama na yandi, ye inki ikele bimvwama ya nkembo ya kimvwama ya kubiadila na yandi na ba santu, 19 ye inki ikele nene ya kuluta ya ngolo na yandi na beto yina ke kwikila, na mpila ya kisalu ya ngolo na yandi ya nene, 20 yina yandi salaka na Klistu, na kufutumunaka yandi kati na ba fwa ; —(ye yandi vandisaka yandi na diboko na yandi ya kibakala na bisika ya mazulu, 21 na zulu ya mfumu yonso, ti kiyeka, ti ngolo, ti kimfumu, ye ya zina yonso yina ke tangama, kaka mvu yayi ve, kansi mpi na yina ke kwisa ; 22 yandi me kutula bima yonso na nsi ya makulu na yandi, ye me kupesa yandi [sambu na kuvanda] mfumu[9] na bima yonso na dibundu, 23 yina ikele nitu na yandi kulungisama[10] ya kufulusama ya yonso kati na yonso;)

2

—ye beno, ntangu beno vandaka ya kufwa kati na bifu na beno ye masumu na beno, 2 (kati na yo beno tambulaka ntangu ya ntama, na mpila ya kuzingila ya insi—ntoto yayi, na mpila ya mfumu ya kiyeka ya mupepe, ya mpeve yina ke kusala ntangu yayi na bana ya kukolama ; 3 kati na bo, beto mpi, na ntangu ya ntama, beto zingaka beto yonso na ba mpusa ya nsuni na beto, na kulungisaka ba luzolo ya nsuni ti ya mabanza ; ye beto vandaka na kimuntu bana ya makasi, bonso mpi ba nkaka. 4 Kansi, Nzambi, yina ikele mvwama na mawa, kikuma ya zola na yandi ya nene ya yandi zolaka beto,) 5 ntangu beto vandaka ya kufwa na bifu na beto, yandi pesaka beto moyo kimvuka ti Klistu (beno me guluka na dienga), 6 ye futumunaka beto kimvuka, ye vandisaka beto kimvuka na bifulu ya mazulu kati na Klistu Yezu, 7 na mpila nde yandi kusonga na ba mvu yina ke kwisa nene ya bimvwama ya dienga na yandi, na mawete na yandi na beto kati na Klistu Yezu. 8 Sambu beno me guluka na nzila ya dienga, na nzila ya lukwikilu[11], yina me katuka na beno ve, ikele dikabu ya Nzambi ; 9 ikele na nzila ya bisalu ve, na mpila nde muntu mosi ve kudikembisa ; 10 sambu beto ikele kisalu na yandi, ya beto gangamaka na Klistu Yezu sambu na bisalu ya mbote yina ya Nzambi yidikaka na ntwala, na mpila nde beto kutambula na yo.

         11 Yo yina beno yindula nde beno, ntangu ya ntama makanda na nsuni, beno bingamaka kukonda luyotisu, na yina ke bingama luyotisu me kusalama na diboko kati na nsuni, 12 beno vandaka na ntangu yina ya kukonda Klistu, ya kukonda nswa ya kuzinga na mbanza kati na Izalaele ye ba nzenza na ba ngwakana ya lusilu, na kukondaka kivuvu, ye ya kukonda Nzambi na insi—ntoto. 13 Kansi ntangu yayi, kati na Klistu Yezu, beno vandaka ntama na ntangu ya ntama, beno pusamaka mfinama na nzila ya menga ya Klistu. 14 Sambu ikele yandi yina ikele ngemba na beto, yina na zole kumisaka yo mosi ye bebisaka kibaka ya nkabana, 15 ya yandi bebisaka na nitu na yandi kimbeni, nsiku ya ba lutumu [yina vandaka] na ba ntumunu[12], na mpila nde yandi kutunga na yo zole sambu na kuganga yo zole kati na yandi mosi sambu na kuvanda muntu mosi ya mpa, na kulaka ngemba ; 16 ye yandi kuwakanisa bo ti Nzambi bo zole na nitu mosi, na nzila ya kulunsi, ya yandi kufwaka kimbeni na nzila na yo. 17 Ye yandi kwisaka, ye mwangaka nsangu ya mbote ya ngemba na beno yina vandaka ntama, ye [nsangu ya mbote ya] ngemba[13] na ba yina vandaka mfinama ; 18 sambu na nzila na yandi beto ikele, ba mosi ti ba nkaka[14], na kukota mfinama ya Tata na nzila ya Mpeve mosi kaka. 19 Yo yina mpi beno ikele ba nzenza ve to minkibi[15], kansi beno ikele bantu ya mbanza ya ba santu ye bantu ya nzo ya Nzambi, 20 beno me tungama na zulu ya lufulu ya ba ntumwa ti ba mbikudi, Yezu Klistu yandi mosi na kuvandaka ditadi ya mfunu ya kikokila[16], 21 kati na yandi, ntungulu[17] ya mvimba, me kangama mbote kimvuka, ke kuyela sambu na kuvanda tempelo ya santu kati na Mfumu ; 22 kati na yandi, beno mpi, beno me kutungama kimvuka, sambu na kuvanda nzo ya Nzambi ke kuzinga na nzila[18] ya Mpeve.

  3

          Ikele sambu na yina nde mono, Polo, muntu ya boloko ya Klistu Yezu sambu na beno, makanda—2 (kana ya kieleka beno kuwaka kimayala ya dienga ya Nzambi yina pesaminaka mono sambu na beno : 3 Inki mpila, na nzila ya mamonisama, diswekamu pesaminaka na mono na kuzaba (bonso mono sonikaka yo ntete na ba ngogo fioti; 4 na kutangaka yo, beno lenda kubakisa inki ikele mayele na mono na diswekamu ya Klistu), 5 yina, na ba mbandu ya nkaka, yo pesaminaka na bana ya bantu na kuzaba ve, bonso yo me monisama ntangu yayi, na ba ntumwa na yandi ya santu ti ba mbikudi na nzila[19] ya Mpeve : 6 [Na kuzaba] nde ba makanda ta kuvanda ba kibiadi [ti beto[20]] ye na nitu mosi [ti beto] ye kubaka kisika mosi [ti beto] lusilu na yandi na Klistu Yezu, na nzila ya nsangu ya mbote ; 7 mono me kumaka nsadi na yo, na mpila ya dikabu ya dienga ya Nzambi yina pesamaka na mono na mpila ya kisalu na yandi ya ngolo. 8 Na mono, yina ikele fioti kuluta yina ya kuluta fioti kati na ba santu yonso, dienga yayi pesamaka ya kutuba[21] kati na makanda bimvwama ya Klistu yina lenda zabana ve, 9 ye na kumonisa pwelele na meso ya bantu yonso inki ikele kimayala ya diswekamu ya kubumbama[22] tuka ba mvu na kati na Nzambi yina gangaka bima yonso ; 10 na mpila nde ngangu ya mutindu na mutindu ya Nzambi kupesama na kuzaba ntangu yai na bimfumu ye biyeka na bisika ya mazulu, na nzila ya dibundu, 11 na mpila ya lukanu ya ba mvu[23], yina yandi lungisaka kati na Klistu Yezu Mfumu na beto, 12 kati na yandi beto ikele tulaka kikesa ye kukota mfinama na kutula ntima na nzila ya lukwikilu kati na yandi. 13 Yo yina mono ke bondila [beno] na kuvidisa kikesa ve kikuma ya ba mpasi na mono sambu na beno, yina ikele nkembo na beno.— 14 Ikele sambu na yina mono ke fukama na ntwala ya Tata [ya Mfumu na beto Yezu Klistu], 15 na yandi, dibuta[24] yonso na mazulu ti na ntoto me kubaka zina ; 16 na mpila nde, na mpila ya bimvwama ya nkembo na yandi, yandi kupesa beno na kuyela na ngolo kati na [ngolo na yandi]na nzila[25] ya Mpeve na yandi, na yina me kutala muntu ya kati ; 17 na mpila nde Klistu kuzinga, na nzila8 ya lukwikilu, kati na ba ntima na beno, 18 [ye nde beno kuvanda] kutula ba nsimbulu kati na zola ye kutungama kati na yo bonso lufulu ; na mpila nde beno lenda bakisa ti ba santu yonso inki ikele nene ti nda ti mudindu ti nda ya kutelama , 19— Ye kuzaba zola ya Klistu yina kuluta mazaya yonso ; na mpila nde beno kuvanda ya kufuluka tii na kufuluka yonso ya Nzambi. 20 Na yina lenda kusala kukonda nsuka kuluta yina yonso beto ke lomba to kuyindula, na mpila ya ngolo yina ke kusala kati na beto, 21 na yandi nkembo kati na dibundu kati na Klistu Yezu, sambu na ba mbandu yonso ya mvu na ba mvu! Amen[26]).

   [1] Tala lukaya Luk. 12, 42.

[2] To : Mambote na yandi (to mawete) yina ya yandi pesaka beto ya ofele na.

[3] Disongidila : Na nsi ya kiyeka ya Klistu.

[4] Tala lukaya Luk.20, 14.

[5] To : [Beno ikele] ; to ve : [beno kumisamaka ba kibiadi].

[6] To : Tii na ; (bo lenda vukisa na kukatula na kimpika mbote mpi ntalu me kupesama bonso mfuta yina ya yandi tulaka kidimbu.

[7] Possession.

[8] Kuna na beno.

[9] To : Ntu.

[10] To : yina ikele ya kulunga.

[11] Sambu na nzila mambote ya Nzambi beno me guluka na nzila ya lukwikilu ; tala ba Loma 3, 24.

[12] Tala lukaya na Luk. 1, 6.

[13] Longaka nsangu ya mbote ya ngemba na…, ye ngemba.

[14] Bo zole.

[15] Muntu yina ke kuzinga kisika mosi sambu na ntangu fioti ; ke kuzinga ya konda nswa ya bantu ya mbanza.

[16] Tala 1 Pet. 2,6.

[17] Construction.

[18] To : Na.

[19] Kati, na nzila.

[20] Ba Yuda.

[21] Kumwanga nsangu ya mbote.

[22] Me bumbama, ntangu yayi ve, kansi na ba mvu ya me kuluta.

[23] To : Kukana ya mvula na mvula.

[24] Na ndinga ya kigeleki Patria (dibuta), ya me katuka na Pater, tata.

[25]  Na nzila ya.