CHEWA - CHICHEWA - NYANJA

Bible 1922

kumano wa Ndani?

Kukwaniritsa konse kwa Khristu

MAKHALIDWE AWIRI A OKHULUPIRIRA

ZINTHU ZIMENE ZIMATSATIRA CHIPULUMUTSO

Kodi mumapemphera kwa ndani?

UTHENGA WABWINO WA YOHANE - 1 - 13 & 13 - 21